• 検索結果がありません。

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÅÐÌÈÍÛ-ÊÎÍÖÅÏÒÛ Â ÄÈÑÊÓÐÑÀÕ ÐÀÇÍÎÃÎ ÒÈÏÀ:

ドキュメント内 772_a.p65 (ページ 56-59)

4) ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ ÔÎ º åêâ³âàëåíòàìè ñë³â, òî ëèøå çì³ñòîâèìè åêâ³âàëåíòàìè, àëå íå êîíîòàòèâíèìè; 5) ïîäâ³éíà àêòóàë³çàö³ÿ ñòâîðþº ïðÿìå òà ïåðåíåñå-íå çíà÷åííÿ îáðàçíîñò³;

6) ëèøå êàëüêà çäàòíà ïåðåäàòè ïîäâ³éíó àêòóàë³çà-ö³þ;7) ïðè ïåðåêëàä³ îáðàçíîñò³ âàæëèâî â³äòâîðèòè ñòè-ë³ñòè÷íó çàêðàøåí³ñòü òà êîíîòàòèâí³ñòü ÔÎ.

˲ÒÅÐÀÒÓÐÀ

1. Áàðõóäàðîâ Ë.Ñ. ßçûê è ïåðåâîä. – Ì., 1975. 2. ijêêåíñ ×.

Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé. – 28ò. – Ì.,1982. 3. Ïðèõîäüêî Ê.Ä. Ñî-îòíîøåíèå ôðàçåîëîãè÷åñêèõ åäèíèö è íåôðàçåîëîãè÷åñêèõ ñëîâîñî÷åòàíèé îäèíàêîâîãî ëåêñèêî-ãðàììàòè÷åñêîãî ñîñòà-âà (íà ìàòåðèàëå ñîâðåìåííîãî ôðàíöóçñêîãî ÿçûêà).– êàíä.

Äèñ. – Ì.,1972. 4. Ðåöêåð ß.È. Ïîñîáèå ïî ïåðåâîäó ñ àíã-ëèéñêîãî íà ðóññêèé. - Ì.: “Ïðîñâåùåíèå”,1982. – 158 ñ.

5. Ðåöêåð ß.È. Òåîðèÿ è ïðàêòèêà ïåðåâîäà. – Ì.,1975.

òåðìèíîëîãè÷åñêèå ñî÷åòàíèÿ, êàê nuclear blast, nuclear exchange, nuclear weapons, military explosives, carpet bombing, explosive force è ò.ä. Ïðè îïèñàíèè “ìåõàíèç-ìà” ÿäåðíîé çèìû èñïîëüçóåòñÿ ñîáñòâåííî ýêîëîãè÷åñ-êàÿ òåðìèíîëîãèÿ, íàïðèìåð, radioactive fission products, scattering of sunlight by particles, combustion products, fixation of nitrogen. Ïîñêîëüêó íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé äèñ-êóðñ äîñòàòî÷íî æåñòêî ðåãëàìåíòèðîâàí, â äàííîì òåê-ñòå îòñóòñòâóåò ñòèëèñòè÷åñêè ìàðêèðîâàííàÿ ëåêñèêà, îäíàêî èñïîëüçóþòñÿ îïðåäåëåíèÿ, ñîäåðæàùèå îöåíî÷-íîñòü â ñâîåé ñåìàíòèêå, è, ñîîòâåòñòâåííî, âûðàæàþ-ùèå îòíîøåíèå àâòîðà ê îïèñûâàåìîìó ÿâëåíèþ (íà-ïðèìåð, catastrophic, tragic, dramatic, astoundingly, unimaginable, drastically). Îíè âûñòóïàþò êàê äîïîëíè-òåëüíîå ñðåäñòâî âûðàæåíèÿ íåãàòèâíîãî çíà÷åíèÿ ñìåæíûõ êîíöåïòî⠓ÿäåðíàÿ çèìà” è “ýêîëîãè÷åñêàÿ êàòàñòðîôà”.

2. Ïóáëèöèñòè÷åñêèé äèñêóðñ.

Êîìïîçèöèîííûé êîíòåêñò. Çàãîëîâîê ïåðåäîâèöû, ñîñòîÿùèé èç òðåõ ñìûñëîâûõ ÷àñòåé (NATO Bombs – Danger to Planet – Ecological catastrophe) îïðåäåëÿåò åå êîìïîçèöèþ. Îí îïðåäåëÿåò ëîãèêó ïîñòðîåíèÿ è âñåãî òåêñòà â öåëîì, è êàæäîé èç åãî ÷àñòåé. Èìåííî â çàãî-ëîâêå ìàêñèìàëüíî ëàêîíè÷íî âûðàæåíà ãëàâíàÿ èäåÿ ñòàòüè, êîòîðàÿ çàòåì ïîâòîðÿåòñÿ â êàæäîì èç âîñüìè àáçàöåâ, íî óæå ñî ññûëêîé íà êîíêðåòíûé ôàêòè÷åñêèé ìàòåðèàë. Ïåðâûé è ïîñëåäíèé àáçàöû, ãëàâíàÿ èäåÿ êîòîðûõ – ïðåäîòâðàùåíèå ýêîëîãè÷åñêîé êàòàñòðîôû (“preventing the ecological catastrophe”), îáðàçóþò òðà-äèöèîííóþ äëÿ ïåðåäîâèöû ðàìî÷íóþ êîíñòðóêöèþ, à êîìïîçèöèÿ êàæäîãî èç ñëåäóþùèõ àáçàöåâ èìååò ïà-ðàëëåëüíóþ ñòðóêòóðó (“àãðåññîð-ÍÀÒΔ – ñèëüíàÿ èíèöèàëüíàÿ ïîçèöèÿ / “óãðîçà ýêîëîãè÷åñêîé êàòàñò-ðîôû” - ñèëüíàÿ ôèíàëüíàÿ ïîçèöèÿ), ÷òî óñèëèâàåò îáëè÷èòåëüíû òîí ñòàòüè è ñëóæèò îäíèì èç ñðåäñòâ óñèëåíèÿ âëèÿíèÿ íà ÷èòàòåëÿ.

Õðîíîòîïíûé êîíòåêñò. Âðåìÿ äåéñòâèÿ îïðåäåëÿ-þò äàòà âûõîäà ñòàòüè è îïèñûâàåìûå â íåé ñîáûòèÿ.

Êðîìå òîãî, àâòîð îáðàùàåòñÿ è ê íåäàâíåìó ïðîøëî-ìó (ãîâîðÿ îá ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêå äî íà÷àëà áàë-êàíñêîãî êîíôëèêòà), è äåëàåò àêöåíò íà òîì, ÷òî æäåò ëþäåé â áóäóùåì, åñëè íå ïðåêðàòÿòñÿ àãðåññîðñêèå áîìáàðäèðîâêè. ×òî æå êàñàåòñÿ òîïîñà èëè ìåñòà äåé-ñòâèÿ, òî ýòî ïðåæäå âñåãî çîíà áàëêàíñêîãî êîíôëèê-òà. Íî îíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé “ÿäðî” èëè î÷àã êàòàñò-ðîôû, ãðàíèöû êîòîðîé, ðàçðàñòàÿñü ïîäîáíî êîíöåíò-ðè÷åñêèì êðóãàì, ìîãóò îõâàòèòü âñþ Åâðîïó è äàæå âåñü çåìíîé øàð.

Õàðàêòåðîëîãè÷åñêèé êîíòåêñò. Ãëàâíûå äåéñòâó-þùèå ëèöà è ãëàâíûå àíòàãîíèñòû – ýòî àãðåññîð-ÍÀÒÎ è âñÿ ýêî-ñðåäà çîíû êîíôëèêòà, îáúåäèíÿþùàÿ è ëþ-äåé, è æèâóþ è íåæèâóþ ïðèðîäó, ïðè÷åì íåãàòèâíî îòìå÷åííûì ÷ëåíîì ýòîé îïïîçèöèè, ïî ìíåíèþ àâòî-ðà, âûñòóïàåò èìåííî ÍÀÒÎ.

Ëåêñèêî-ñåìàíòè÷åñêèé êîíòåêñò.  òåêñòå ñòàòüè

÷åâûõ ýêîëîãè÷åñêèõ êîíöåïòîâ. Ñëåäóåò çàìåòèòü,

÷òî íà ïåðâûé âçãëÿä ïîýòè÷åñêèé äèñêóðñ íå èìååò íè÷åãî îáùåãî ñ äèñêóðñîì ýêîëîãè÷åñêèì. Îäíàêî, ïðèâëå÷ü åãî äëÿ àíàëèçà íàì ïîçâîëèë, ïðåæäå âñåãî, òåìàòè÷åñêèé êðèòåðèé: ñîñòîÿíèå ìèðà, îïèñàííîå Áàéðîíîì, ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò òîìó, êàê ïî ñîâðå-ìåííûì íàó÷íûì ïðîãíîçàì áóäåò âûãëÿäåòü ìèð, åñëè ïðîèçîéäåò ýêîëîãè÷åñêàÿ êàòàñòðîôà è íàñòóïÿòåå ïî-ñëåäñòâèÿ.

1. Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé äèñêóðñ.

Êîìïîçèöèîííûé êîíòåêñò. Êîìïîçèöèÿ íàó÷íî-òåõ-íè÷åñêîãî òåêñòàòðàäèöèîííà: îíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ëîãè÷åñêîå ðàçâèòèå òåìû îò ïîñûëà ÷åðåç àðãóìåíòû ê âûâîäó.  êîìïîçèöèîííîé ñòðóêòóðå ïðèñóòñòâóþò òà-êèå ïðèñóùèå íàó÷íûì òèïàì òåêñòà /äèñêóðñà êîìïî-çèöèîííî-ëîãè÷åñêèå ýëåìåíòû êàê äåôèíèöèÿ êëþ÷å-âîãî êîíöåïòà, åãî ïðèçíàêè, ïîñëåäñòâèÿ è ïåðñïåêòè-âû. Âûðàæàþùèé êëþ÷åâîé êîíöåïò òåðìèí “nuclear winter” âûíåñåí â çàãîëîâîê è çàòåì ïîâòîðÿåòñÿ âî âñåõ ñèëüíûõ ïîçèöèÿõ: èíèöèàëüíîé, ìåäèàëüíîé è ôèíàëü-íîé, îáðàçóÿ ðàìî÷íóþ êîíñòðóêöèþ.

Õðîíîòîïíûé êîíòåêñò. Îáðàòèâøèñü ê õðîíîòî-ïó, ìû âèäèì, ÷òî ìåñòî äåéñòâèÿ “ÿäåðíîé çèìû” – âåñü ìèð, â ÷àñòíîñòè ãåîñôåðà, áèîñôåðà è îñîáåííî àòìîñ-ôåðà, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò óïîìèíàíèÿ è î Çåìëå â öåëîì (vast areas of the Earth’s world), î çåìíîé àòìîñ-ôåðå (atmospheric effects, stratosphere), è î êîíêðåòíûõ ìåñòàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ðàçíûõ åå óãîëêàõ (Japan, Dresden, Tambora). Îäíàêî â êà÷åñòâå ìåñò îñîáîãî ðèñêà âûäåëåíû “industrial and military targets consisting largely of combustibles” (“ïðîìûøëåííûå è âîåííûå îáúåêòû, ñîñòîÿùèå ãëàâíûì îáðàçîì èç âîñïëàìåíÿþùèõñÿ ìà-òåðèàëîâ”).

×òî êàñàåòñÿ âðåìåíè äåéñòâèÿ, òî ýòî è ñåãîäíÿø-íèé äåíü (ïðè ðàñêðûòèè çàÿâëåííîãî â çàãîëîâêå ïîíÿ-òèÿ), è ïðîøëîå (êîãäà ãîâîðèòñÿ î ñîáûòèÿõ, ïîñëåä-ñòâèÿ êîòîðûõ ìîãëè âûçâàòü “ÿäåðíóþ çèìó”), è áóäó-ùåå, ïðè îïèñàíèè åå ïîñëåäñòâèé. Îá ýòîì ñâèäåòåëü-ñòâóþò ñîîòâåòñòâóþùèå ãðàììàòè÷åñêèå ôîðìû, ìàð-êåðû âðåìåíè è óïîìÿíóòûå â òåêñòå êîíêðåòíûå äàòû. Õàðàêòåðîëîãè÷åñêèé êîíòåêñò. Ãëàâíûì “äåéñòâó-þùèìè ëèöàìè” ÿâëÿþòñÿ, âî-ïåðâûõ, ñàìà ÿäåðíàÿ çèìà êàê îäíî èç âîçìîæíûõ ïðîÿâëåíèé ýêîëîãè÷åñ-êîé êàòàñòðîôû, à âî-âòîðûõ, âñå òðàäèöèîííûå ñôåðû îêðóæàþùåé ñðåäû (àòìîñôåðà, áèîñôåðà, ãåîñôåðà, ãèäðîñôåðà), à òàêæå è àíòðîïîñôåðà, òî åñòü ëþäè, èõ äåÿòåëüíîñòü è ñîçäàííàÿ èìè òåõíîñðåäà, ïîòîìó ÷òî âñå îíè ñòàíóò “îáúåêòàìè” ýêîëîãè÷åñêîé êàòàñòðîôû è ÿäåðíîé çèìû êàê îäíîãî èç åå ïðîÿâëåíèé.

Ëåêñèêî-ñåìàíòè÷åñêèé êîíòåêñò. Åãî ïåðâàÿ îñî-áåííîñòü – òåðìèíîëîãè÷åñêàÿ íàñûùåííîñòü òåêñòà.

Õàðàêòåðíûì ÿâëÿåòñÿ òåìàòè÷åñêè çàäàííîå ìíîãîêðàò-íîå èñïîëüçîâàíèå òåðìèíà “nuclear winter”. Êðîìå òîãî, ãîâîðÿ î ÿäåðíîì îðóæèè – ãëàâíîì ôàêòîðå, êîòîðûé ìîæåò âûçâàòü ÿäåðíóþ çèìó, – àâòîð èñïîëüçóåò òàêèå

äè êîòîðîé ìîæíî âûäåëèòü íåñêîëüêî òåìàòè÷åñ-êèõ ãðóïï. Ïðåæäå âñåãî, ýòî ýêîëîãè÷åñêàÿ òåðìèíî-ëîãèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ ïðèçíàêàìè è ïîñëåäñòâèÿìè ýêîëî-ãè÷åñêîé êàòàñòðîôû (ecological disaster, disturbance of ecological balance, damage of ozone layer, ultraviolet radiation, pollution sour rain). ßðêèå îáðàçíûå ñðåäñòâà îòñóòñòâóþò, íî øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ ýìîöèîíàëüíî-îêðàøåííûå îöåíî÷íûå îïðåäåëåíèÿ è ñëâîà-óñèëèòå-ëè (criminal, dreadful, enormous ,tremendous, extremely, utmost), êîòîðûå âûðàæàþò àâòîðñêóþ ïîçèöèþ íàïðÿ-ìóþ.

3. Õóäîæåñòâåííûé (ïîýòè÷åñêèé) äèñêóðñ.

Êîìïîçèöèîííûé êîíòåêñò. Êîìïîçèöèÿ ñòèõîòâî-ðåíèÿ, êàê è â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîì, è â ïóáëèöèñòè÷åñ-êîì äèñêóðñàõ, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ëîãè÷åñêèå ðàçâè-òèå òåìû. Òåìà ýëåãèè – òüìà, îïóñòèâøàÿñÿ íà ìèð è ðàçðóøèâøàÿ åãî, – âûíåñåíà â çàãîëîâîê è â òîé æå ôîðìå ïîâòîðÿåòñÿ è â ñèëüíîé ôèíàëüíîé ïîçèöèè, îáðàçóÿ ðàìî÷íóþ êîíñòðóêöèþ. Âíóòðè ýòîé “ðàìêè”

ðàçâîðà÷èâàåòñÿ öåïü ñîáûòèé, êîòîðûå ìîæíî èíòåð-ïðåòèðîâàòü êàê ïðèçíàêè ýêîëîãè÷åñêîé êàòàñòðîôû:

òåìíîòà, õîëîä, ïîæàðû, ãîëîä, ñìåðòü âñåãî æèâîãî, ïðåâðàùåíèå çåìëè â ïóñòûíþ è, êàê ìîùíûé ôèíàëü-íûé àêêîðä, îêîí÷àòåëüíîå âîöàðåíèå òüìû.

Õðîíîòîïíûé êîíòåêñò. Ìåñòî è âðåìÿ äåéñòâèÿ çàäàþòñÿ ïåðâîé ñòðîêîé ñòèõîòâîðåíèÿ: “I had a dream, which was not all a dream” (“ß âèäåë ñîí, êîòîðûé íå áûë ñíîì”). Ïðèìåíÿÿ ñèìâîëè÷åñêóþ èíòåðïðåòàöèþ [6], ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî õðîíîòîï îïèñûâàåòñÿ îïïîçèöèåé ñîí / ÿâü, êîòîðàÿ îðãàíèçóåò êàê ïðîñòðàíñòâî, òàê è âðåìÿ (èððåàëüíîå â ïðîòèâîïîñòàâëåíèå ðåàëüíîìó).

Òî åñòü âñå ñîáûòèÿ-ïðèçíàêè êàòàñòðîôû ñóùåñòâóþò ⠓íå ñâîåì” èððåàëüíîì âðåìåíè / ïðîñòðàíñòâå.

Õàðàêòåðîëîãè÷åñêèé êîíòåêñò. Ãëàâíîå “äåéñòâó-þùåå ëèöî”, ñòèõîòâîðåíèÿ – Òüìà. Îíà ïåðñîíèôèöè-ðóåòñÿ (“Darkness … She was the Universe”). Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò çàãëàâíàÿ áóêâà â íåå íàèìåíîâàíèè è ëè÷íîå ìåñòîèìåíèå “she”, óïîòðåáëÿåìîå òîëüêî ïðè-ìåíèòåëüíî ê îäóøåâëåííûì îáúåêòàì æåíñêîãî ðîäà.

Àêòóàëèçèðóÿ íåãàòèâíî îòìå÷åííûå ÷ëåíû ñèìâîëè÷åñ-êèõ îïïîçèöèé êîñìîñ / õàîñ, ñâåò / òüìà, æèçíü / ñìåðòü, òüìà îëèöåòâîðÿåò ïîáåäó õàîñà íàä êîñìîñîì. Òàêèì îáðàçîì íà ïåðâûé ïëàí âûäâèãàþòñÿ ýñõàòîëîãè÷åñ-êèå ìîòèâû êàíîíè÷åñêîé êàðòèíû êîíöà ñâåòà.

Ëåêñèêî-ñåìàíòè÷åñêèé êîíòåêñò. Åãî ãëàâíûå îñî-áåííîñòè çàäàþòñÿ òèïîì òåêñòà / äèñêóðñà. Ïîýòîìó ðàçóìååòñÿ, ÷òî òåðìèíîâ, ñâÿçàííûõ ñ êîíöåïòîì “ýêî-ëîãè÷åñêàÿ êàòàñòðîôà” â ïîýòè÷åñêîì äèñêóðñå íåò, è áûëî áû òðóäíî èõ îæèäàòü. Ñòèõîòâîðåíèå íàñûùåíî ýêñïðåññèâíûìè è îáðàçíûìè ñðåäñòâàìè (ýïèòåòàìè, ìåòàôîðàìè, ñðàâíåíèÿìè, ìàðêèðîâàííîé ëåêñèêîé, êîòîðàÿ îòíîñèòñÿ ê ïîýòè÷åñêîìó ñòèëþ). Èõ ãëàâíàÿ ôóíêöèÿ – ñîçäàòü ÿðêèé õóäîæåñòâåííûé îáðàçà è ÷å-ðåç åãî ïðèçìó âûðàçèòü íåãàòèâíóþ îöåíêó îïèñûâàå-ìûõ ñîáûòèé-ïðèçíàêîâ íàñòóïèâøåé ýêîëîãè÷åñêîé

êàòàñòðîôû. Íî âñå ýòè âûðàçèòåëüíûå è îáðàçíûå ñðåä-ñòâà ñîñðåäîòî÷åíû èìåííî òàì, ãäå ïîýò îïèñûâàåò ïðèçíàêè ìèðîâîé êàòàñòðîôû. Òàêèì îáðàçîì, îïèñû-âàÿ òå æå ïî ñóòè ÿâëåíèÿ, ÷òî è ó÷åíûé, è ïóáëèöèñò, ñ ïîìîùüþ óñèëåíèÿ òðîïå÷èíîñòè ïîýò êàê áû “ïîìå-ùàåò” ÷èòàòåëÿ â íèõ, çàñòàâëÿåò åãî âñå ýòî ïåðåæèòü.

Àíàëèç èíûõ êîíòåêñòîâ ãèïîòåêñòîâîãî, òåêñòîâî-ãî è ãèïåðòåêñòîâîòåêñòîâî-ãî óðîâíåé ïðîâîäèòñÿ ïî ïðèâåäåí-íîé ìîäåëè.

Âûâîäû. Êàê è ïðåäïîëàãàëîñü, àíàëèç ïîäòâåðäèë,

÷òî ôóíêöèîíàëüíûå îñîáåííîñòè ýêîëîãè÷åñêèõ òåð-ìèíîâ-êîíöåïòîâ îáóñëîâëåíû êîíêðåòíûì òèïîì òåê-ñòà / äèñêóðñà. Äëÿ äèñêóðñîâ, ãäå äîìèíèðóåò èíôîð-ìàòèâíàÿ ôóíêöèÿ (íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé äèñêóðñ), ôàê-òóàëüíûé êîìïîíåíò ýêîëîãè÷åñêèõ òåðìèíîâ-êîíöåï-òîâ áóäåò ïðè ïåðåâîäå èíâàðèàíòíûì è îáëèãàòîðíûì, àêñèîëîãè÷åñêèé – âàðèàòèâíûì è ôàêóëüòàòèâíûì.

Îáðàçíûé êîìïîíåíò ýêîëîãè÷åñêèõ òåðìèíîâ-êîíöåï-òîââ òàêèõ äèñêóðñàõ îòñóòñòâóåò.  äèñêóðñàõ ñ äîìè-íèðóþùåé äèðåêòèâíîé ôóíêöèåé (â äèñêóðñå ïóáëè-öèñòè÷åñêîì) èíâàðèàíòíû è îáëèãàòîðíû ôàêòóàëüíûé è öåííîñòíûé êîìïîíåíòû ýêîëîãè÷åñêèõ òåðìèíîâ-êîíöåïòîâ, à îáðàçíûé êîìïîíåíò âàðèàòèâåí è ôàêóëü-òàòèâåí.  äèñêóðñàõ, ãäå äîìèíèðóåò ýñòåòè÷åñêàÿ ôóí-êöèÿ (òî åñòü â õóäîæåñòâåííîì äèñêóðñå) îáëèãàòîðíû îáðàçíûé è öåííîñòíûé ýëåìåíòû ýêîëîãè÷åñêèõ òåð-ìèíîâ-êîíöåïòîâ, à ôàêòóàëüíûé ýëåìåíò ôàêóëüòàòè-âåí è âàðèàòèôàêóëüòàòè-âåí.  çàâèñèìîñòè îò òèïà òåêñòà / äèñ-êóðñà ýêîëîãè÷åñêèå òåðìèíû-êîíöåïòû ìîãóò àêòóàëè-çèðîâàòüñÿ ïî-ðàçíîìó: â èíôîðìàòèâíûõ òèïàõ òåêñòà / äèñêóðñà îíè ÷àùå âñåãî âûñòóïàþò êàê ñîáñòâåííî òåðìèíû; â äèðåêòèâíûõ – êàê òåðìèíû-êîíöåïòû; â õóäîæåñòâåííûõ – êàê ñîáñòâåííî êîíöåïòû, êîòîðûå âåðáàëèçóþòñÿ ÷åðåç ïðèçíàêè, ïðåäñòàâëåííûå íà ðàç-íûõ òåêñòîâûõ óðîâíÿõ ñ ïîìîùüþ îáðàçðàç-íûõ ñðåäñòâ.

Èñõîäÿ èç òîãî, êàêîé êîìïîíåíò ýêîëîãè÷åñêèõ òåðìè-íîâ-êîíöåïòîâ ÿâëÿåòñÿ îáëèãàòîðíûì è â êàêîé ôîðìå îí àêòóàëèçèðîâàí â òåêñòå îðèãèíàëà, ïåðåâîä÷èê îï-ðåäåëÿåò îáúåì è ñòåïåíü âàæíîñòè êîíòåêñòîâ, ðåëå-âàíòíûõ äëÿ ïåðåâîäà, è âûáèðàåò êîíêðåòíûå (êàëüêè-ðîâàíèå, ïîëíûå / ÷àñòè÷íûå ñîîòâåòñòâèÿ, ôóíêöèî-íàëüíûå àíàëîãè; ýëèìèíàöèþ, àìïëèôèêàöèþ, òðàíñ-ïîçèöèþ).

Êîíêðåòèçàöèÿ êðèòåðèåâ è ïðèíöèïîâ îòáîðà ïå-ðåâîä÷åñêèõ ñòðàòåãèé è ñïîñîáîâ ïåðåâîäà, âî-ïåðâûõ, è ðàñøèðåíèå ïàðàäèãìû òèïîâ ýêîëîãè÷åñêèõ òåêñòîâ, âî-âòîðûõ, è ñîñòàâëÿþò ïåðñïåêòèâû äàëüíåéøåãî èññëåäîâàíèÿ.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

1. Àâåðèíöåâ Ñ.Ñ. Ñîôèÿ – Ëîãîñ. Ñëîâàðü. – Ê.: Äóõ è ëèòå-ðà, 2000. – 450 ñ. 2. Æóðàâëåâà Ò.À. Îñîáåííîñòè òåðìèíîëî-ãè÷åñêîé íîìèíàöèè. – Äîíåöê: ÀÎÎÒ Òîðãîâûé äîì “Äîí-áàññ”, 1998. – 253 ñ. 3. Êàðàñèê Â.È., Ñëûøêèí Ã.Ã. Ëèíãâî-êóëüòóðíûé êîíöåïò êàê åäèíèöà èññëåäîâàíèÿ // Ìåòîäîëî-ãè÷åñêèå ïðîáëåìû êîãíèòèâíîé ëèíãâèñòèêè: Ñá. íàó÷. òð. /

Ïîä ðåä. È.À. Ñòåðíèíà. – Âîðîíåæ: ÂÃÓ, 2001. – Ñ. 75-80.

4. Íîâèêîâà Ì.À. Çîíãîíèìû: ïåðåâîä÷åñêèé àñïåêò // Ìàòå-ð³àëè Òðåòüî¿ Âñåóêðà¿íñüêî¿ íàóêîâî¿ êîíôåðåíö³¿ “Àêòóàëüí³ ïðîáëåìè ïåðåêëàäîçíàâñòâà òà ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ïåðåêëà-äó”. – Õàðê³â: Êîíñòàíòà, 2005. – Ñ. 18-19. 5. Íîâèêîâà Ì.À.

Ñåìèíàð ïî òåîðèè è ïðàêòèêå ïåðåâîäà è ïðèêëàäíîé êóëü-òóðîëîãèè. – Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ. – Ñèìôåðîïîëü:

Òàâðè-÷åñêèé íàöèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò èì. Â.È. Âåðíàäñêîãî, 2003-2006. 6. Íîâèêîâà Ì.À., Øàìà È.Þ. Ñèìâîëèêà â õóäî-æåñòâåííîì òåêñòå. Ñèìâîëèêà ïðîñòðàíñòâà (íà ìàòåðèàëå

“Âå÷åðîâ íà õóòîðå áëèç Äèêàíüêè” Í.Â. Ãîãîëÿ è èõ àíãëèé-ñêèõ ïåðåâîäîâ). – Çàïîðîæüå: Ñï “Âåðæå”, 1996. – 172 ñ.

7. Îâñåé÷èê Ñ.Â. Ôîðìóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ åêîëîã³÷íî¿

òåðì-³íîëî㳿: Àâòîðåô. äèñ... êàíä. ô³ëîë. íàóê: 10.02.01. – Êè¿â, 2006. – 19 ñ. 8. Ðîçìàð³öà ².Î. ˳íãâîêîãí³òèâí³ îñîáëèâîñò³ êîìóí³êàö³¿ ó ñôåð³ åêîëî㳿 (íà ìàòåð³àë³ ñó÷àñíî¿ àíãë³éñü-êî¿ ìîâè): Àâòîðåô. äèñ... êàíä. ô³ëîë. íàóê: 10.02.04. – Êè¿â,

2004. – 20 ñ. 9. Ñåëèâàíîâà Î.Î. Ñó÷àñíà ë³íãâ³ñòèêà: òåðì³-íîëîã³÷íà åíöèêëîïåä³ÿ. – Ïîëòàâà: Äîâê³ëëÿ-Ê, 2006. – 716 ñ. 10. Ñëîâàðü-ñïðàâî÷íèê ïî ýêîëîãèè / Ñûòíèê Ê.Ì., Áðàéîí À.Â., Ãîðîäåöêèé À.Â., Áðàéîí À.Ï. – Ê.: Íàóê.äóì-êà, 1994. – 667 ñ. 11. Ñòèëü àâòîðà è ñòèëü ïåðåâîäà: Ó÷åáíîå ïîñîáèå / Ì.À. Íîâèêîâà, Î.Í. Ëåáåäü, Ì.Þ. Ëóêèíîâà è äð. – Ê.:ÓÌÊ ÂÎ ïðè Ìèíâóçå ÓÑÑÐ,1988. – 84 ñ. 12. Óê-ðà¿íñüêî-ðîñ³éñüê³é åêîëîã³÷íèé òëóìà÷íèé ñëîâíèê. – Õ.:

Ôàêò, 2005. – 336 ñ.

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÈËËÞÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀ 13. Manahan, Stanely E. Environmental Science and Technology. – New York: Lewis Publishers, 1997. – 641 p. 14. Poetry in English.

An Anthology. – New York, Oxford: Oxford University Press, 1987. – P 559-560. 15. The Insider. – May, 15, 1999. – http://

www.members.tripod.com.

ドキュメント内 772_a.p65 (ページ 56-59)

Outline

関連したドキュメント