• 検索結果がありません。

ÊÎÃÍÈÒÈÂÍÛÉ, ËÈÍÃÂÎÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ È ÏÅÐÅÂÎÄ×ÅÑÊÈÉ ÀÑÏÅÊÒÛ (íà ìàòåðèàëå óêðàèíîÿçû÷íûõ è àíãëîÿçû÷íûõ çàãîâîðíûõ òåêñòîâ)

ドキュメント内 772_a.p65 (ページ 39-44)

Âèñëîâà Ê.À. (Ñèìôåðîïîëü)

Îáúåêòîì äàííîãî èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîâîêóï-íàÿ ôðåéìîâàÿ ñòðóêòóðà êîíöåïòà “âîäà”. Ïðåäìåòîì æå ÿâëÿåòñÿ ñàì êîíöåïò “âîäà”.

Ìàòåðèà ëîì äëÿèññëåäîâàíèÿ ïîñëóæèëè àíãëî-ÿçû÷íûå è óêðàèíîàíãëî-ÿçû÷íûå çàãîâîðíûå òåêñòû.

Òàê êàê êîíöåïò è ôðåéì ÿâëÿþòñÿöåíòðàëüíûìè êàòåãîðèÿìè êîãíèòèâíîé ëèíãâèñòèêè, èõ èçó÷åíèþ ïî-ñâÿùåíî íåìàëî ðàáîò, â ðÿäå êîòîðûõ íàáëþäàåòñÿ ïå-ðåñå÷åíèå îáúåìîâ ýòèõ ïîíÿòèé. Òàê, ïî ìíåíèþ À.Ï.

Áàáóøêèíà, ñðåäè äðóãèõ ìåíòàëüíûõ ñòðóêòóð ñëåäó-åò âûäåëÿòü êîíöåïòû-ôðåéìû, ïðåäñòàâëÿþùèå ñîáîé ñîâîêóïíîñòü õðàíèìûõ â ïàìÿòè òèïè÷íûõ àññîöèà-öèé [2:36]. Íî åñëè Áàáóøêèí ðàññìàòðèâàåò ôðåéì êàê òèï êîíöåïòà, òî íåêîòîðûå äðóãèå ó÷åíûå ðàññìàòðè-âàþò ôðåéì êàê ôîðìó åãî ìåíòàëüíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ.

Òî åñòü ôðåéì – êîíöåïòóàëüíàÿ ñòðóêòóðà, åäèíèöà ìåíòàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà [10:21]. Òàêèì îáðàçîì, Àêòóàëüíî ñòü äàííîé ðàáîòû îáóñëîâëåíà

çíà-÷èìîñòüþ êîíöåïòà “âîäà” â çàïàäíîé è ñëàâÿíñêîé êóëü-òóðàõ è åãî öåííîñòüþ äëÿ öèâèëèçàöèè â öåëîì. Îáóñ-ëîâëåíà îíà òàêæå è èíòåðåñîì ê îñîáåííîñòÿì ôóíê-öèîíèðîâàíèÿ êîíöåïòîâ â äèñêóðñàõ ðàçíûõ òèïîâ. Ïðè ýòîì êîãíèòèâíàÿ è ôóíêöèîíàëüíàÿ ñïåöèôèêà äàííî-ãî êîíöåïòà â äèñêóðñàõ ðàçíûõ òèïîâ îñòàåòñÿ íåäî-ñòàòî÷íî èññëåäîâàííîé. Íàëè÷èå æå è ðàçíîîáðàçíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå êîíöåïòà “âîäà” âòàêèõ òèïàõ äèñ-êóðñà êàê íàó÷íûé, ó÷åáíûé, ïóáëèöèñòè÷åñêèé, ïîëè-òè÷åñêèé, ðåêëàìíûé âûçâàíî ãëîáàëüíîé ïðîáëåìîé ýêîëîãèè â öåëîì è ãèäðîñôåðû êàê åå ñîñòàâëÿþùåé.

Öåëü äàííîé ðàáîòû – ñ ïîìîùüþ êîãíèòèâíîãî àíàëèçà ïðîñëåäèòü âíóòðåííþþ îðãàíèçàöèþ êîíöåï-òà “âîäà” è âûÿâèòü åãî îáëèãàòîðíûå è âàðèàòèâíûå ïðèçíàêè ïðè ïåðåâîäå íà ìàòåðèàëå òåêñòîâ ôîëüêëîð-íîãî äèñêóðñà.

ôðåéì ïîíèìàåòñÿ êàê îäèí èç ñïîñîáîâ ìåíòàëü-íîé ðåïðåçåíòàöèè êîíöåïòà ÷åðåç îòñûëêó ê êîíöåï-òóàëüíîé îáëàñòè, â êîòîðîé ýòîò êîíöåïò èíòåðïðåòè-ðóåòñÿ. íàøåì èññëåäîâàíèè äëÿ òîãî, ÷òîáû îïðåäå-ëèòü ñîâîêóïíóþ ôðåéìîâóþ ñòðóêòóðó êîíöåïòà

“âîäà”, ìû ðàññìîòðèì ïðåäìåòíûé, àêöèîíàëüíûé è òàêñîíîìè÷íûé ôðåéìû.

Èìåííî êîíöåïò “âîäà” ðàññìàòðèâàåòñÿ â äàííîé ðàáîòå íå ñëó÷àéíî. Âîäà óíèâåðñàëüíà, ïîýòîìó è âîä-íàÿ òåìàòèêà âñòðå÷àåòñÿ â øèðîêîì ñïåêòðå ðàçëè÷-íûõ äèñêóðñîâ. Ïðè èçó÷åíèè ëþáîãî òèïà òåêñòà, è òåì áîëåå ñòîÿùåé çà íèì êóëüòóðû, æåëàòåëüíî íà÷èíàòü ñ íàèáîëåå óíèâåðñàëüíûõ åäèíèö. Ýòî ïîçâîëÿåò îòâå-òèòü íà âîïðîñ, â ÷åì êóëüòóðû îòíîñèòåëüíî åäèíû è âìåñòå ñ òåì ïîçâîëÿåò èçáåæàòü òàêîé òðóäíîñòè ïåðå-âîäà êàê “ëîæíûå äðóçüÿ ïåðåâîä÷èêà”. Ïîýòîìó îñî-áåííî âàæíî îáðàòèòü âíèìàíèå íà èíòåðïðåòàöèþ êîí-öåïòà “âîäà” â ðàçíûõ êóëüòóðàõ. Óíèâåðñàëüíîñòü äàí-íîãî êîíöåïòà îçíà÷àåò åãî ÷àñòîòíîñòü, ò.å. îí èñïîëü-çóåòñÿ ÷àñòî è â ðàçíûõ òèïàõ òåêñòîâ. È âìåñòå ñ òåì èìåííî ïîòîìó, ÷òî îí óíèâåðñàëåí, ìîæíî íå çàìåòèòü åãî ýòíîñïåöèôè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé. Êðîìå òîãî, îöå-íî÷íàÿ ñåìàíòèêà êîíöåïòà “âîäà” íåîäíîçíà÷íà è àì-áèâàëåíòíà. Ïðè ðàáîòå ñ ïîäîáíûìè àìáèâàëåíòíû-ìè êîíöåïòààìáèâàëåíòíû-ìè îñíîâíàÿ òðóäíîñòü äëÿ ïåðåâîä÷èêà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû âåðíî îïðåäåëèòü îöåíî÷íóþ ñåìàíòèêó êîíöåïòà, ïîçèòèâíóþ èëè íåãàòèâíóþ.

×òî êàñàåòñÿ òèïà äèñêóðñà ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî èìåííî ôîëüêëîðíûé äèñêóðñ ïîçâîëÿåò âîññîçäàòü ïîëíóþ êóëüòóðíóþ êàðòèíó ìèðà, ÿâëÿÿñü ñàìûì äðåâ-íèì ïëàñòîì è âåðáàëüíûì âûðàæåíèåì êóëüòóðû ëþ-áîãî íàðîäà. Çàãîâîðíûå òåêñòû â ðàìêàõ ôîëüêëîðíî-ãî äèñêóðñà ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå àðõàè÷íûìè è îáëàäà-þò íàèáîëåå óñòîé÷èâûìè àññîöèàòèâíûìè ñâÿçÿìè, êîòîðûå è ïîçâîëÿþò âûÿñíèòü ýòíîñïåöèôè÷åñêèå õà-ðàêòåðèñòèêè êîíöåïòà “âîäà”. Ýòî ìîæåò îáëàäàòü îï-ðåäåëåííîé öåííîñòüþ è äëÿ èññëåäîâàíèÿ êîíöåïòîâ è äèñêóðñîâ äðóãèõ òèïîâ. Ôîëüêëîðíûå ìîòèâû, êîíå÷-íî, òàì ìîãóò è íå âñòðå÷àòüñÿ, íî ôîëüêëîð ïî ñóòè ÿâëÿåòñÿ ïåðâîîñíîâîé, íà êîòîðîé âûñòðàèâàåòñÿ âñÿ îñòàëüíàÿ êóëüòóðà [8:12]. Òàêèì îáðàçîì, íå çíàÿ îñ-íîâ ýòíîñïåöèôèêè, ãóìàíèòàðíî-îðèåíòèðîâàííûå òåê-ñòû ïåðåâîäèòü íåëüçÿ, òàê êàê îíè òàê èëè èíà÷å îáóñ-ëîâëåíû ñâîåé íàöèîíàëüíîé êóëüòóðîé.

Ñîâîêóïíóþ ñòðóêòóðó ôðåéìà äàííîãî êîíöåïòà ìîæíî ïðåäñòàâèòü, ìîäåëèðóÿ çàïîëíåíèå åãî ñëîòîâ.

 íàøåé ðàáîòå ïðîöåäóðà ôðåéìîâîãî àíàëèçà ïðåä-ñòàâëåíà â âèäå âîïðîñíî-îòâåòíîé ñõåìû [9:4]

1. Ïðåäìåòíûé ôðåéì

1.1 Ñëîò “êà÷åñòâî”: êàêîâà âîäà?

Âîäà îáëàäàåò øèðîêèì ñïåêòðîì ïðåäìåòíûõ õà-ðàêòåðèñòèê. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ôèçè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ îíà ìîæåò áûòü ïðîçðà÷íîé – ìóòíîé, ñîëåíîé – ïðåñíîé, â âèäå ëüäà – â âèäå ïàðà. Ñ ïîìîùüþ îöåíî÷íîé

îïïîçè-öèè “ïîçèòèâ-íåãàòè┠ìîæíî îïèñàòü åå êàê áåãóùóþ (êëþ÷, ðó÷åé, ðåêà) è ñòîÿ÷óþ (áîëîòà, òîïè), à òàêæå æèâóþ (ñâÿòàÿ âîäà) è ìåðòâóþ.

1.2 Ñëîò “êîëè÷åñòâî”: ñêîëüêî âîäû?

Êîëè÷åñòâåííûå ïàðàìåòðû âîäû îïèñûâàþòñÿ îï-ïîçèöèåé “ìíîãî – ìàëî”, êîòîðàÿ ñîîòâåòñòâóåò ðàçíûì ñîñòîÿíèÿì âîäû: çàñóõè è íàâîäíåíèÿ; íåäîñòàòîê â çàñóøëèâûõ ðåãèîíàõ è îáèëèå â ìåñòíîñòÿõ ñ ïîâû-øåííîé âëàæíîñòüþ; êàïëè ðîñû è ìíîãîìåñÿ÷íûå ïðî-ëèâíûå äîæäè.

1.3. Ñëîò “ñïîñîá”: êàê ñóùåñòâóåò âîäà?

Ñïîñîáû ñóùåñòâîâàíèÿ âîäû êðàéíå ðàçíîîáðàçíû.

Îíà ìîæåò áûòü â âèäå ïðèðîäíûõ âîäîåìîâ (îêåàí, ìîðå, îçåðî, ðåêà) è ñîçäàííûõ ÷åëîâåêîì (ïðóä); â âèäå îñàäêîâ (ðîñà, äîæäü, ñíåã). Ñ òî÷êè çðåíèÿ ôèçè÷åñ-êèõ õàðàêòåðèñòèê âîäà íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèèëüäà (ëå-äÿíûå êðèñòàëëû, àéñáåðãè, ïëàâó÷èå ëüäèíû) è â ñî-ñòîÿíèè ïàðà (îáëàêà).Êðîìå ñâîèõ ïðèðîäíûõ ñîñòîÿ-íèé âîäà ìîæåò ÿâëÿòüñÿ ïðîäóêòîì ÷åëîâå÷åñêîé æèç-íåäåÿòåëüíîñòè (ïîò è ñëåçû).

1.4. Ñëîò “ìåñòî / âðåìÿ”: ãäå / êîãäà ñóùåñòâóåò âîäà?

Õðîíîòîïíûå õàðàêòåðèñòèêè âîäû ïî òåìïîðàëüíî-ìó ïàðàìåòðó ìîãóò ñîîòíîñèòüñÿ ñ ñåçîííûìè óñëîâè-ÿìè. Âåñåííåå òàÿíèå ñíåãà ïðèâîäèò ê îáèëèþ âîäû è â ñâîþ î÷åðåäü ê íàâîäíåíèÿì â íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ.

Íàïðîòèâ, â ëåòíèé ïåðèîä îùóùàåòñÿ åå îñòðàÿ íåõâàò-êà, ÷òî ïðèâîäèò ê çàñóõàì, ãèáåëè óðîæàÿ è äàæå ÷åëî-âå÷åñêèì æåðòâàì. Ïî ëîêàëüíîìó ïàðàìåòðó îñíîâíûì ôàêòîðîì ÿâëÿåòñÿ ðåãèîíàëüíûé. Ñòðàíû, íå èìåþùèå ïðîáëåìû íåõâàòêè âîäû, ïî-èíîìó ðàññìàòðèâàþò åå, ðàñöåíèâàÿ êàê íå÷òî íåîòúåìëåìîå è íåèñ÷åðïàåìîå.

Ê ïðèìåðó, æèòåëè Òóìàííîãî Àëüáèîíà, ïðèâûêøèå ê áåñêîíå÷íûì äîæäÿì, âðÿä ëè îùóùàþò òó öåííîñòü âîäû, êîòîðóþ îíà èìååò äëÿ áîëüøèíñòâà íàñåëåíèÿ Âîñòî÷íîé Åâðîïû.

2. Àêöèîíàëüíûé ôðåéì

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî êîíöåïò “âîäà” ïî-ðàçíîìó ôóíêöèîíèðóåò â ðàçíûõ êàðòèíàõ ìèðà, ïîýòîìó ñ÷è-òàåì ðàöèîíàëüíûì â íàøåì èññëåäîâàíèè ïðèâëå÷ü è ñèìâîëè÷åñêóþ èíòåðïðåòàöèþ êîíöåïòà.

2.1 Ñëîò “Ïàöèåíñ”: íà êîãî äåéñòâóåò âîäà?

 ëþáîé èñòîðè÷åñêèé ïåðèîä âîäà, ïðåæäå âñåãî, âîçäåéñòâóåò íà ïðèðîäó è, â ñâîþ î÷åðåäü, íà ÷åëîâåêà êàê íà åå ñîñòàâíóþ ÷àñòü.

2.2 Ñëîò “Èíñòðóìåíò”: ñ ïîìîùüþ ÷åãî äåéñòâóåò âîäà?

 êîñìîöåíòðè÷åñêîé êàðòèíå ìèðà îðóäèåì âîäû ÿâëÿþòñÿ ñòèõèéíûå ïðîÿâëåíèÿ äåéñòâèÿ ïðèðîäû ñà-ìîé ïî ñåáå, ïðèðîäû êàê êîñìîñà (ëèâíè, çàñóõè). Êàê ñëåäñòâèå ãèáåëü óðîæàÿ è ëþäåé.  òåîöåíòðè÷åñêîé êàðòèíå ìèðà ïîñðåäñòâîì ñòèõèéíûõ êàòàêëèçìîâ äåé-ñòâóåò áîã (Âñåìèðíûé ïîòîï) [8:3], à â

òåõíîöåíòðè-÷åñêîé êàðòèíå ìèðà âîäà äåéñòâóåò ñ ïîìîùüþ ñâîèõ

ôèçè÷åñêèõ è õèìè÷åñêèõ ñâîéñòâ, ÷òî ïîçâîëÿåò ÷å-ëîâåêó øèðîêî èñïîëüçîâàòü åå âî ìíîãèõ ñôåðàõ íà-óêè è òåõíèêè.

2.3 Ñëîò “Öåëü”: äëÿ ÷åãî ñ êàêîé öåëüþ äåéñòâóåò âîäà?

Æèâèòåëüíàÿ î÷èùàþùàÿ ôóíêöèÿ âîäû èìååò ìåñ-òî â áîëüøèíñòâå óêðàèíñêèõ çàãîâîðíûõ òåêñòàõ. Îíà ïðèçâàíà âûëå÷èâàòü ðàíû, óíîñèòü áîëåçíü, èçáàâëÿòü îò ðàçëè÷íûõ íåïðèÿòíîñòåé è íåãàòèâíûõ ýìîöèé, äà-âàòü âëàãó äëÿ óðîæàÿ.Âîäà ãîðèòü, òåáå ñïàëèòü, ³ ÿ ãîðþ, òåáå ñïàëþ.  àíãëîÿçû÷íûõ æå çàãîâîðàõ âîäà íåñåò ôóíêöèþ ïðîêëÿòèÿ, åå èñïîëüçóþò ñ öåëüþ íà-íåñòè âðåä.

3. Òàêñîíîìè÷íûé ôðåéì Ñëîò “ðîëü”: êàêîâà ðîëü âîäû?

 êîñìîöåíòðè÷åñêîé êàðòèíå ìèðà âîäà â ñîçíàíèè ëþäåé çàíèìàëà ïðîìåæóòî÷íîå ïîëîæåíèå: îíà ÿâëÿ-ëàñü êàê áû ïåðåõîäîì ìåæäó ïîñþñòîðîííèì è ïîòóñ-òîðîííèì ìèðàìè. Òî åñòü, ñëåäóÿ ñèìâîëèêå ïðîñòðàí-ñòâà, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî âîäà ìîæåò ÿâëÿòüñÿ ñâîåãî ðîäà ãðàíèöåé ìåæäó ìèðîì ÷åëîâå÷åñêèì è èíîìèðèåì, ìèðîì íå÷åëîâå÷åñêèì, îáèòàëèùåì ïðèðîäíûõ ñòèõèé,

÷óäîâèù è ðàçíîé íå÷èñòè.

Ñ íàñòóïëåíèåì òåîöåíòðè÷åñêîé ýïîõè âîñïðèÿòèå ìèðà èçìåíèëîñü,ñîîòâåòñòâåííî è êîìïîíåíòû ìèðà ïîëó÷àþò äðóãîå çíà÷åíèå. Òîãäà êàê â ÿçû÷åñòâå ïî-ãðóæåíèå â âîäó èìåëî ñìûñë ñìåðòè è óíè÷òîæåíèÿ, â õðèñòèàíñêîì âîñïðèÿòèè ìèðà ýòî ñèìâîë âîçðîæäå-íèÿ è âîññòàíîâëåâîçðîæäå-íèÿ.

Òåõíîöåíòðè÷åñêàÿ ýïîõà ïðèíåñëà ëþäÿì îñîçíà-íèå òîãî, ÷òî âîäó ìîæíî èñïîëüçîâàòü ìàêñèìàëüíî âûãîäíî â òåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèÿõ. Ñòðîèòåëüñòâî ãèäðîýëåêòðîñòàíöèé, ïðèìåíåíèå ýíåðãèè ïðèëèâà è ò.ä ïîçâîëÿåò ëþäÿì èñïîëüçîâàòü âîäó êàê èíñòðóìåíò äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåêîåãî áëàãà äëÿ ñåáÿ. Îäíàêî òåõíî-öåíòðè÷åñêèé ïîäõîä ïîäðàçóìåâàåò ìàêñèìàëüíîå èñ-ïîëüçîâàíèå è ìèíèìàëüíîå âîñïîëíåíèå. Òàê, ïûòàÿñü çàìåíèòü äîðîãîñòîÿùèå èñòî÷íèêè ýíåðãèè, áîëåå äî-ñòóïíûìè, â ÷àñòíîñòè âîäîé, ëþäè çàáûâàþò, ÷òî åå ðåñóðñû òàêæå íåáåçãðàíè÷íû.

Îäíàêî âîñïðèÿòèå âîäû íåîäíîçíà÷íî. Ñ îäíîé ñòî-ðîíû âîäà îæèâëÿåò è íåñåò ïëîäîðîäèå, ñ äðóãîé – òàèò óãðîçó ïîòîïëåíèÿ è ãèáåëè.

Òàêèì îáðàçîì ìîæíî ñäåëàòü âûâîäû, ÷òî âñå ñëî-òû âçàèìîñâÿçàíû è âçàèìîçàâèñèìû. Íî íàïîëíåíèå ñëîòî⠓èíñòðóìåíò”, “öåëü” è“ðåçóëüòàò” àêöèîíàëü-íîãî ôðåéìà è ñëîòà “ðîëü” òàêñîíîìè÷àêöèîíàëü-íîãî ôðåéìà çàâèñèò îò òîãî, â ðàìêàõ êàêîé ëèíãâîêóëüòóðíîé êàð-òèíû ìèðà: êîñìîöåíòðè÷åñêîé, òåîöåíòðè÷åñêîé èëè òåõíîöåíòðè÷åñêîé, – ðàññìàòðèâàåòñÿ äàííûé êîíöåïò.

Òàê êàê çàãîâîðíûå òåêñòû áåðóò íà÷àëî â ÿçû÷åñêîé ýïîõå, òî ïåðåâîä÷èêó ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà èçìåíåíèÿ, êîòîðûå ïðîèçîøëè ïî îòíîøåíèþ ê âîäå íà ïðîòÿæåíèè ñëåäóþùåé òåîöåíòðè÷åñêîé ýïîõè è êàêîâà åå ðîëü äëÿ ñîâðåìåííîñòè. Ò.å îòìåòèòü êàê ïî-ìåíÿëîñü çàïîëíåíèå ñëîòîâ ôðåéìîâîé ñòðóêòóðû êîí-öåïòàâ ðàìêàõ êàæäîé èç êàðòèí ìèðà. ×òî êàñàåòñÿ ïðåäìåòíîãî ôðåéìà, à èìåííî ñëîòà“ìåñòî-âðåìÿ”, ïåðåâîä÷èêó ñëåäóåò óäåëèòü åìó îñîáîå âíèìàíèå. Òàê êàê ðàçíèöà êóëüòóðíûõ òðàäèöèé, à çíà÷èò è âîñïðèÿ-òèÿ êîíöåïòà, åäèíèöû êóëüòóðû, çà÷àñòóþ çàâèñèò îò ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ ñòðàíû, íà ÿçûêå êîòîðîé ïðåäñòàâ-ëåíû òåêñòû. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ñëîòû àêöèîíàëü-íîãî ôðåéìà ðåàëèçóþòñÿ è â òåêñòàõ óêðàèíîÿçû÷íûõ è â òåêñòàõ àíãëîÿçû÷íûõ, ïðè÷åì ñëîò “öåëü” è “èíñò-ðóìåíò” îáëèãàòîðíû è äëÿ òåõ è äëÿ äðóãèõ.

Èòàê, äëÿ áðèòàíñêèõ çàãîâîðíûõ òåêñòîâ îáëèãàòîð-íûì ïðèçíàêîì ÿâëÿåòñÿíåãàòèâíàÿ îöåíî÷íàÿ ñåìàí-òèêà êîíöåïòà “âîäà”. Äëÿ óêðàèíñêèõ çàãîâîðíûõ òåê-ñòîâîáëèãàòîðíûì ïðèçíàêîì ÿâëÿåòñÿ îáðàùåíèå, âà-ðèàòèâíûì íàäåëåíèå âîäû ñîáñòâåííûìè èìåíàìè. Äëÿ áðèòàíñêîé òðàäèöèè ýòîò ïðèçíàê òàêæå ÿâëÿåòñÿ âà-ðèàòèâíûì.

Ïåðñïåêòèâîé äëÿ äàëüíåéøåãî èññëåäîâàíèÿ ìî-æåò ïîñëóæèòü âûÿâëåíèå ñîâîêóïíîé ôðåéìîâîé ñòðóê-òóðû äðóãèõ êîíöåïòîâ ôîëüêëîðíîãî è ýêîëîãè÷åñêîãî äèñêóðñîâ.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

1. Àâåðèíöåâ Ñ.Ñ. Ñîôèÿ – Ëîãîñ. Ñëîâàðü. – Ê.: Äóõ è ëèòå-ðà, 2000. – 450 ñ. 2. Áàáóøêèí À.Ï.Òèïû êîíöåïòîâ â ëåêñè-êî-ôðàçåîëîãè÷åñêîé ñåìàíòèêå ÿçûêà. Âîðîíåæ: Èçä-âî Âî-ðîíåæ.óí-òà, 1996. – 322 ñ. 3. Âèñëîâà Ê.À. Êîíöåïò “âîäà”:

ëèíãâîêóëüòóðíûé àñïåêò (íà ìàòåðèàëå ñëîâàðåé ðàçíîãî òèïà) // Ó÷åíûå çàïèñêè Òàâðè÷åñêîãî íàöèîíàëüíîãî óíè-âåðñèòåòà èì Â.È.Âåðíàäñêîãî: Íàó÷íûé æóðíàë. Ñåðèÿ “Ôè-ëîëîãèÿ”. Òîì 18 (57). ¹2. – Ñèìôåðîïîëü, 2005. 4. Âèõëÿí-öåâ Â.Ï. Áèáëåéñêèé ñëîâàðü:  2 ò. – Ì.: Ðóññêèé ÿçûê, 1989.

– 234 ñ. 5. Êàðàñèê Â. ßçûêîâîé êðóã: ëè÷íîñòü, êîíöåïòû, äèñêóðñ. – Ì.: Ãíîçèñ, 2004. – 390 ñ. 6. Êðàñíûõ Â.Â. “Ñâîé”

ñðåäè “÷óæèõ”: ìèô èëè ðåàëüíîñòü? – Ì.: ÈÒÄÃÊ “Ãíîçèñ”, 2003. – 375 ñ. 7. Íîâèêîâà Ì.À., Øàìà È.Þ. Ñèìâîëèêà â õóäîæåñòâåííîì òåêñòå. Ñèìâîëèêà ïðîñòðàíñòâà (íà ìàòå-ðèàëå “Âå÷åðîâ íà õóòîðå áëèç Äèêàíüêè” Í.Â. Ãîãîëÿ è èõ àíãëèéñêèõ ïåðåâîäîâ). – Çàïîðîæüå: ÑÏ “Âåðíå”, 1996. – 172 ñ. 8. Íîâèêîâà Ì.À. Ñåìèíàð ïî ïðèêëàäíîé êóëüòóðî-ëîãèè. – ѳìôåðîïîëü: Òàâðè÷åñêèé íàöèîíàëüíûé óí³âåð-ñèòåò, 2006-2007. 9. Ðóäåíêî Í.Ñ. Ýêîëîãè÷åñêèå òåðìèíû-êîíöåïòû ñ ïîçèòèâíûì çíà÷åíèì: êîãíèòèâíûé è ëèíãâî-êóëüòóðíûé àñïåêòû // Ó÷åíûå çàïèñêè Òàâðè÷åñêîãî íàöèî-íàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èì Â.È.Âåðíàäñêîãî: Íàó÷íûé æóð-íàë. Ñåðèÿ “Ôèëîëîãèÿ”. Òîì 20 (59). ¹1.- Ñèìôåðîïîëü, 2007. 10. Ïðîñêóðÿêîâ Ì.Ð. Êîíöåïòóàëüíàÿ ñòðóêòóðà òåê-ñòà. ÑÏá.: Óçä-âî ÑÏáÃÓ, 2000.

²Ä̲ÍͲÑÒÜ ÏÎÃËßIJ ÍÀ ÏÅÐÅÊËÀÄ ËÅÉÏÖ²ÃÑÜÊί ØÊÎËÈ É.Ê. ÃÎÒÒØÅÄÀ

ÒÀ ØÂÅÉÖÀÐÑÜÊί ØÊÎËÈ É.ß. ÁÎÄÌÅÐÀ ÒÀ É.ß. ÁÐÀÉÒÈÍÃÅÐÀ

Êîíö³äàéëî Ð.Â. (Æèòîìèð)

Âèíèêíåííÿ ð³çíèõ ïîãëÿä³â íà ïåðåêëàäîçíàâñòâî â ͳìå÷÷èí³ ïåð³îäó Ïðîñâ³òíèöòâà ïîâ’ÿçàíî ç ïåðåêëà-äàöüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ äâîõ ïåðåêëàäîçíàâ÷èõ øê³ë: Ëåéï-ö³ãñüêî¿ øêîëè Éîãàííà Êð³ñòîôà Ãîòøåäà, ùî áóëè â³ðíèìè çàõèñíèêàìè ö³ííîñòåé Ïðîñâ³òíèöòâà òà ïåðå-êëàäàöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ¿õí³õ ë³òåðàòóðíèõ ñóïåðíèê³â ç³ Øâåéöà𳿠Éîãàííà ßêîáà Áîäìåðà òà Éîãàííà ßêîáà Áðàéòèíãåðà [2: 421].

Òåìîþ äëÿ ñïîðó âèñòóïèëà êíèãà àíãë³éñüêîãî ïèñü-ìåííèêà Äæîíà ̳ëüòîíà „Âòðà÷åíèé ðàé”, ïåðåêëàä íà í³ìåöüêó, ÿêî¿, çðîáèâ Áîäìåð. Ïåðâ³ñíèì ³ìïóëüñîì, ùî ñïîíóêàâ éîãî äî ïåðåêëàäó òâîðó ̳ëüòîíà, ïåðøèé âàð³àíò ÿêîãî ç’ÿâèâñÿ â 1732 ðîö³, áóëî çàõîïëåííÿ íèì îðèã³íàëîì [1: 78], ùî â ïîäàëüøîìó ³ ïðèâåëî äî ë³òå-ðàòóðíî¿ ïîëåì³êè ì³æ Ãîòòøåäîì òà Áîäìåðîì.

Àêòóàëüí³ñòü íàøîãî äîñë³äæåííÿ ïîëÿãຠâ òîìó, ùî ¿õí³ ïðîòèëåæí³ ïîãëÿäè ùîäî ïåðåêëàäó Áîäìåðîì òâîðó Äæîíà ̳ëüòîíà, â³äîáðàçèëè ÷³òêó ïîçèö³þ ùîäî ïîåòèêè òà åñòåòèêè ë³òåðàòóðíî¿ í³ìåöüêî¿ ìîâè òà ðîç-âèòêó ïåðåêëàäàöüêî¿ äóìêè â ìàéáóòíüîìó.

Îᒺêòîì äîñë³äæåííÿ º ³ñòîð³ÿ ðîçâèòêó ïåðåêëà-äó â ͳìå÷÷èí³ ïåð³îïåðåêëà-äó Ïðîñâ³òíèöòâà

Ïðåäìåòîì àíàë³çó º ë³òåðàòóðíà ïîëåì³êà Ãîòòøå-äà òà Áîäìåðà ùîäî ïåðåêëàäó îñòàíí³ì òâîðó Äæîíà ̳ëüòîíà “Âòðà÷åíèé ðàé”.

Çà ìåòó ìè ñòàâèëè îçíàéîìèòèâ³ò÷èçíÿíîãî

÷èòà-÷àç³ñòîðè÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè ðîçâèòêó ïåðåêëàäó â ͳìå÷÷èí³ çà ÷àñ³â Ïðîñâ³òíèöòâà.

Äèñêóñ³ÿ ùîäî ïåðåêëàäó òâîðó ̳ëüòîíà º òàêîþ æ ö³êàâîþ äëÿ ðîçâèòêó òåî𳿠ïåðåêëàäó ÿê ³ ïåðåêëàäè òâîð³â Øåêñï³ðà. Ñïî÷àòêó ñóïåðå÷êà ç³ Øâåéöàðöÿìè ÿê òàêà íå ö³êàâèëà Ãîòòøåäà. Íàâïðîòè âîíà ñòîñóâà-ëàñü êðèòè÷íèõ çàóâàæåíü Ëåññ³íãà äî Ãîòòøåäà, ùî ç’ÿ-âèëèñü ï³çí³øå, äå ãîëîâíèì ÷èíîì ìîâà éøëà ïðî ïå-ðåêëàäè Øåêñï³ðà. Ëåññ³íã êðèòèêóâàâ Ãîòòøåäà çà éîãî íàäì³ðíî ïðàâèëüíèé òà îôðàíöóæåíèé òåàòð. ² òîìó íà-âðÿä ÷è ìîæíà çíàéòè ïðèíöèï³àëüí³ êðèòè÷í³ çàóâàæåí-íÿ ùîäî ôîðìè ïåðåêëàäó “Âòðà÷åíîãî ðàþ”. Ç ³íøîãî áîêó öå äîçâîëèëî ë³òåðàòóðí³é ïîëåì³ö³ ÷³òê³øå ïîêà-çàòè ÿê òî÷êè çîðó, òàê ³ êðèòèêó ïåðåêëàäó.

гçíèöÿ â ïîãëÿäàõ ïîëÿãàëà â íàñòóïíîìó: ÷è ïîâè-íåí ïåðåêëàä ïåðåâåðøóâàòè îðèã³íàë â ë³íãâ³ñòè÷íèõ òà ñòèë³ñòè÷íèõ îçíàêàõ, òèì ñàìèì ïîðóøóþ÷è íîðìè ïåðåêëàäó [2: 421].

Ãîòøåä ï³äòðèìóâàâ ³äåþ, ùî ãàðíèé ïåðåêëàä ïî-âèíåí ïîãîäæóâàòèñÿ ç ïðèíöèïàìè òà íîðìàìè ïîåòè-êè åïîõè Ïðîñâ³òíèöòâà. ³í ñïèðàâñÿ íà ðàö³îíàë³ñòè÷-íó Ôðàíö³þ, äå áóëè âñòàíîâëåí³ ë³òåðàòóðí³ íîðìè òà

â³äêèäàâ ë³òåðàòóðó Àíã볿. Ïåðåêëàäåíèé òåêñò ïîâè-íåí áóâ áóòè ñóòî í³ìåöüêèì. ² ÿêùî îðèã³íàë òåêñòó íå ï³äõîäèâ ï³ä ò³ ïðèíöèïè, òî ïåðåêëàäà÷ ïîâèíåí áóâ óäîñêîíàëþâàòè, ðîçøèðÿòè ÷è ñêîðî÷óâàòè öåé òåêñò [2: 411-412].  ñâîºìó òðàêòàò³ “Êðèòè÷íå ïîåòè÷íå ìè-ñòåöòâî” Ãîòòøåä ñòâåðäæóº, ùî äëÿ ïåðåêëàäà÷à ïîâè-íåí ³ñíóâàòè ïðèêëàä òåêñòó, ÿêèé ìîæíà ïåðåêëàäàòè.

Äëÿ Ãîòòøåäà òàêèì ïðèêëàäîì â ïåðøó ÷åðãó ñëóãóâà-ëè àíòè÷í³ äðàìè, ÿê³ ïåðåêëàäà÷ ìîæå íàñë³äóâàòè. Àëå ïåðåêëàä ïîâèíåí ðîáèòèñÿ ³ç âèìîãàìè òàê çâàíîãî ïðîöåñó “îí³ìå÷óâàííÿ” ë³òåðàòóðíèõ òâîð³â, ç ìåòîþ çáàãà÷åííÿ ÿê í³ìåöüêî¿ ìîâè òàê ³ ë³òåðàòóðè.

Ïåðøèé ïåðåêëàä òâîðó ̳ëüòîíà ç’ÿâèâñÿ âæå â 1682 ðîö³. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ ïåðø³ ïåðåêëàäè òâîð³â Øåêñï³ðà ç’ÿâèëèñü â 1741 ðîö³, à ñàìå òðàêòàò Êàñïàðà ³ëüãåëü-ìà “Ïðî ñïðîáó Áîðêñà çðîáèòè â³ðøîâàíèé ïåðåêëàä

“Þë³ÿ Öåçàðÿ”. Öÿ ñïðîáà ïåðåêëàäó áóëà â³äêèíóòà Ãîòòøåäîì [3: 37].

Ïåðøèé ïåðåêëàä òâîðó ̳ëüòîíà âçÿâñÿ Ãîòòøåä êðèòèêóâàòè íà øïàëüòàõ ãàçåòè “Ñòàòò³ ç ³ñòî𳿠êðèòè-êè”. Öåé ïåðåêëàä êðèòèêóâàâ Ãîòòøåä ïî-ð³çíîìó. ³í ïðèíöèïîâî ââàæàâ, ùî ̳ëüòîíà äàðåìíî ï³äíÿëè ³ç çàáóòòÿ Çîììåð òà Àää³ñîí çàâäÿêè ñâî¿ì ïîøóêàì âå-ëèêî¿ àíãë³éñüêî¿ åï³÷íî¿ ïîå糿. Éîãî ãîëîâíå

çàïåðå-÷åííÿ ïåðåêëàäó ïîëÿãàëî â òîìó, ùî â³ðø ̳ëüòîíà áóâ òî÷íî ñêîï³éîâàíèé. Îñîáëèâ³ñòþ öüîãî â³ðøà, ïî Ãîò-òøåäó, áóëî òå, ùî ñëîâà â³ëüíî äðóã çà äðóãîì ïåðåêëà-äàëèñü, à á³ëüøå âñüîãî êðèòèêóâàâ Ãîòòøåä ïåðåíîñ çíà÷åííÿ ç îäí³º¿ ñòðî÷êè â ³íøó”. Õî÷à òàêîãî ðîäó â³ðø, ùî âèíèêíóâ, ñï³âïàäàâ ³ç âèìîãàìè Ãîòòøåäà äî ïî-å糿, ïîñò³éíèé ïåðåíîñ ïîðóøóâàâ éîãî ðîçóì³ííÿ ïðà-âèëüíîñò³ ïåðåêëàäó. ² òîìó ïðèéøîâ Ãîòòøåä äî âè-ñíîâêó:

“Ïîðÿäíèé ïåðåêëàäà÷ ìàáóòü ìàâ ãàðíèé ïîãëÿä íà ïåðåêëàä, àëå íå ìàâ äîñòàòíüî¿ ñèëè ñâ³é âèíàõ³ä çðî-áèòè ïðèºìíèì äëÿ ñïðèéíÿòòÿ í³ìåöüêèìè ÷èòà÷à-ìè” [3: 39]. (òóò ³ äàë³ ïåðåêëàä íàø – Ð.Ê.)

Ùîá çðîáèòè öþ äóìêó ùå á³ëüø çðîçóì³ëîþ, äîäຠÃîòòøåä ïðèêëàä ñâîãî âëàñíîãî íåðèìîâàíîãî ïåðåêëà-äó òâîðó Àää³ñîíà “Êàòòóë”. Òóò ó Ãîòòøåäà íå éäåòüñÿ ïðî òî÷í³ñòü îáîõ ïåðåêëàä³â äî îðèã³íàëó, à ïðî òå, ÿê â â³ðøàõ ïåðåêëàä³â ïîêàçóºòüñÿ ð³çíà ôîðìà.

Áîäìåð îïóáë³êóâàâ ñâ³é ïåðåêëàä â 1740 ðîö³, êîëè ñóïåðå÷êà âæå íàáèðàëà îáåðò³â. ³í íàä³ñëàâ ñâ³é ïå-ðåêëàä Ãîòòøåäó ðàçîì ³ç ëþá’ÿçíèì ñóïðîâîäæóâàëü-íèì ëèñòîì. Ç òàêîþ æ ëþá’ÿçí³ñòþ íàä³ñëàâ Ãîòòøåä ëèñò Áîäìåðó, â ÿêîìó ì³ñòèëàñü ðåöåíç³ÿ íà òâ³ð ̳ëüòî-íà ç ãàçåòè “Ñòàòò³ ç ³ñòî𳿠êðèòèêè”.

Äèñêóñ³ÿ, ùî ì³ñòèëàñÿ íà 13 ñòîð³íêàõ, íå áóëà äóæå äîâãîþ.  ö³ëîìó íåãàòèâíå îáãîâîðåííÿ ïåðåêëàäó òâî-ðó ̳ëüòîíà íå áóëî ùå ïðåäìåòîì ñïîòâî-ðó. Ãîòòøåä ñõâà-ëþâàâ ìîâó, ÿêîþ áóâ ïåðåêëàäåíèé òåêñò:

Áîäìåð íàñò³ëüêè äîáðå çíàâ ñèëüí³ ñòîðîíè íà-øî¿ ìîâè, ùî ìîæíà áóëî ñêàçàòè, ùî ̳ëüòîí çà äî-ïîìîãè òàêîãî ïåðåêëàäó îòðèìàâ ùå á³ëüøå ñèëè òà åíåð㳿, íåìîâ áè â³í âîëîä³â öèì ñàìèì â ñâî¿ ð³äí³é ìîⳔ

[3: 39].

Êð³ì òîãî çàïðîïîíóâàâ â³í, çàì³ñòü íàçâè òâîðó

“Âòðàòà ðàþ”, ùî âèêîðèñòîâóâàëàñü äî òèõ ï³ð, çàì³-íèòè íàçâîþ “Âòðà÷åíèé ðàé”. Ñ òèõ ï³ð òâ³ð ̳ëüòîíà Paradise Lost â³äîìèé â ͳìå÷÷èí³ ï³ä íàçâîþ, ÿêó çà-ïðîïîíóâàâ Ãîòòøåä. Á³ëüøà ÷àñòèíà îáãîâîðåííÿ ïðåä-ñòàâëÿëà ñîáîþ ôðàãìåíò ç êíèãè, â ÿêå Ãîòòøåä âí³ñ îáåðåæíó âêàç³âêó êðàùå ï³äáèðàòè ñëîâà.

Íå äèâíî, àëå Áîäìåð íà öå çàóâàæåííÿ çíîâó ëþá’ÿçíèì ëèñòîì â³äïîâ³â, â ÿêîìó â³í íàñòóïíèì ÷è-íîì ïîäÿêóâàâ:

“Óðèâîê ç ïåðåêëàäåíîãî òâîðó ̳ëüòîíó º äóæå íàä³éíèì òà ñõâàëüíèì. ß á äóæå õîò³â ùîá â³í çàëè-øèâñÿ íåóïåðåäæåíèì. ß î÷³êóâàâ â³ä ïåðåêëàäó òåê-ñòó íà îñîáëèâ³ ïðèêëàäè, â ÿêèõ äëÿ ïåðåêëàäó àíã-ë³éñüêèõ âèðàç³â â í³ìåöüê³é ìîâ³ íå çì³ã áè â³äøóêàòè åêâ³âàëåíòè äëÿ ïåðåêëàäó, ³ ïîãîäæóþñÿ ç òèì, ùî ïðè ïåðåêëàä³ ÿ çóñòð³â áàãàòî òàêèõ ïðèêëàä³â.

Àëå ÿ äóìàâ, ùî íå áóäóòü ïîð³âíþâàòè òàêèì ÷è-íîì îðèã³íàë òà ïåðåêëàä” [3: 40].

 òîìó ñàìîìó ëèñò³ íàçâàâ Áîäìåð ñâîþ ïåðåïèñêó ç Ãîòòøåäîì çàõèñòîì òâîðó ̳ëüòîíà.

Íà æàëü â ëèñòóâàíí³ ì³æ Ãîòòøåäîì òà Áîäìåðîì âèíèêëî ìàéæå 2-âî ð³÷íå ìîâ÷àííÿ, ï³çí³øå Áîäìåð çíîâó âçÿâñÿ çàõèùàòè ñâî¿ ïîãëÿäè. ϳñëÿ ïåðåðâè â ëèñòóâàíí³ ïîâåðíóëîñü îáãîâîðåííÿ çíîâó íà çàõèñò ̳ëüòîíà. Öåé çàõèñò ìàâ òîé ñàìèé çàñ³á, ùî ³ êðèòèêà Ãîòòøåäà, çà ÿêîþ ìåíøå çàñóäæóâàâñÿ ïåðåêëàä í³æ îðèã³íàë.

Áîäìåð äîâãî íå çâàæóâàâñÿ, àëå â ê³íö³ ê³íö³â íà-ä³ñëàâ Ãîòòøåäó ìàêåò ñâîãî ïåðåêëàäó. Ãîòòøåä øâèä-êî äàâ â³äïîâ³äü ³ âîíè ùå äåÿêèé ÷àñ îáãîâîðþâàëè öåé ïåðåêëàä. Ãîòòøåä ïðîäîâæóâàâ ïîÿñíþâàòè, ùî àí³ Âåðã³ë³é àí³ Îï³ö íå ïîòðåáóâàëè òàêîãî êëîïîòàííÿ.

ßêùî ïîåòà ïîòð³áíî äîñòàâàòè ³ç çàáóòòÿ ³ çäóâàòè ç íüîãî ïèë ³ òèì ÷àñîì éîãî ö³íí³ñòü íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ

³íòåðåñîì ç áîêó ÷èòà÷³â, òîìó íå âàðòî âèòðà÷àòè çó-ñèëëÿ äëÿ ïåðåêëàäó éîãî òâîð³â. Ùå ã³ðøå áóëî öå ó âèïàäêó ç ̳ëüòîíîì, ³íòåðåñ äî ÿêîãî íå ï³äâèùèâñÿ çà äîïîìîãè ïåðåêëàäó. ²íòåðåñ ïóáë³êè, ùî áóâ â³äñóòí³é, òà ïîãàíå ñïðèéíÿòòÿ íåþ ïåðåêëàäó áóëè íàäçâè÷àéíî âàæëèâ³ äëÿ Ãîòòøåäà. Ãîòòøåä øóêàâ àðãóìåíò äëÿ ïðà-âèëüíîñò³ éîãî â³äìîâè â³ä ̳ëüòîíà òà âçàãàë³ øóêàâ ëàêìóñîâèé ïàï³ðåöü äëÿ ïåðåâ³ðêè ö³ííîñò³ ë³òåðàòóð-íîãî òâîðó. ³í â³ðèâ â òå, ùî ÷èòà÷³, ÿê³ áóëè âèõîâàí³ éîãî ïðàâèëàìè, çà äîïîìîãè éîãî êðèòèêè ïðî ö³íí³ñòü òà çíåö³íåííÿ çìîæóòü ïðèéíÿòè ñïðàâåäëèâå ð³øåííÿ

ùîäî ïåðåêëàäåíèõ òâîð³â. Ðåçóëüòàòè äëÿ ïåðåêëàäó Áîäìåðîì òâîðó ̳ëüòîíà â öüîìó â³äíîøåíí³ º ÷³òêî âèçíà÷åíèìè:

“Äàðåìíî ñïðîáóâàâ çàõèñíèê ̳ëüòîíà ïåðåâåñòè ïðîâèíó íà í³ìåöüêèõ ÷èòà÷³â, òàê ÿê âîíè âæå äî-ñòàòíüî îçíàéîìèëèñü ç òàêèì âåëèêèì ïîåòîì, ÿêèì º ̳ëüòîí, ³ çà òàêèé êîðîòêèé ÷àñ ùå íå ìîãëè çâèê-íóòè îòðèìóâàòè òàêèé íåðèìîâàíèé òà äèâíèé ïå-ðåêëàä, ³ âñå æ òàêè ¿ì â³äîìå çàäîâîëåííÿ â³ä ÷èòàí-íÿ, ÿêå âîíè îòðèìóþòü â³ä ñâî¿õ çâè÷àéíèõ ïîåò³â. Çàõèñíèê âèñòóïຠíàðàç³ ³ç ïðîáëåìîþ ìîâè! Éîãî ̳ëüòîí, â ÿêîìó â³í ñàì ñåáå çà äîïîìîãè ïåðåêëàäó çàìàñêóâàâ, ïðèïàâ éîìó íàñò³ëüêè äî äóø³, ùî â³í âñ³õ òåïåð³øí³õ í³ìåöüêèõ ïîåò³â ìàëî òîãî, ùî ïðîòè-ñòàâëÿº ̳ëüòîíó, òàê ùå é çâåðõíüî äèâèòüñÿ íà íèõ…” [3: 42].

Íåäîîö³íêà òâîðó ̳ëüòîíà Áîäìåðîì, ÿê ââàæàâ Ãîòòøåä, çðîáèëà Áîäìåðà íåâèäèìèì äëÿ í³ìåöüêî¿

ïîå糿, à çàõèñò Áîäìåðîì “Âòðà÷åíîãî ðàþ” ïðèâ³â äî ñêîðî÷åííÿ í³ìåöüêî¿ ïîåòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. ͳìåöüê³

÷èòà÷³, ÿê³ çà äîïîìîãè çíèæåííÿ â íèõ ñïðàâæíüîãî íàòõíåííÿ, ÷³òêî ïîêàçàëè, ùî í³ìåöüêèé ë³òåðàòóðíèé ñìàê â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä àíãë³éñüêîãî.

Ïðè÷èíè òîãî, ùî àíãë³éñüê³ òà í³ìåöüê³ ÷èòà÷³ ìà-þòü ð³çíèé ñìàê º ð³çíèìè. Ãîòòøåä ââàæàâ, ùî âîíè ïîëÿãàþòü ó ìîâí³é ñôåð³. Àíãë³éñüêà ìîâà º ñóòòºâî åëàñòè÷íîþ ³ íå ï³äõîäèòü ï³ä ñóâîð³ ïðàâèëà õóäîæíüî¿

ìàéñòåðíîñò³. Êð³ì òîãî ìîâà ̳ëüòîíà ïîâèííà ìàòè íåïðàâèëüíó ñòðóêòóðó, ÿê ³ àíãë³éñüêà ìîâà: “ …ùî ïðî-ÿâëÿëîñü â ïîìèëêàõ âæèâàííÿ ãðàìàòèêè, âèêîðèñòàíí³ çâè÷àéíèõ ñëîâîñïîëó÷åíü òà â ³íøèõ òèñÿ÷àõ íåäîçâî-ëåíèõ ïîìèëêàõ, ÿêèìè çàâäÿêè ̳ëüòîíó ìîãëè êîðèñ-òóâàòèñÿ í³ìåöüê³ ÷èòà÷³” [3: 42].

ßêùî òî÷íî ïåðåêëàäàòè ö³ ìîâí³ ïîìèëêè â ïåðå-êëàä³, òîä³ ïåðåêëàäà÷ ïîðóøóº ïðàâèëà í³ìåöüêî¿ ìîâè.

Òàêîãî ðîäó îðèã³íàë íå ìຠïðàâà òà íå ìîæå áóòè ïðè-êëàäîì äëÿ íàñë³äóâàííÿ. Ïðàêòèêà ìîâè, ÿêà âèêîíóºòü-ñÿ çà äîïîìîãè òàêîãî ïðèêëàäó, äëÿ Ãîòòøåäà ì³ñòèòü ñóìí³âíó êîðèñòü. ² òîìó ïðèíöèïîâî â³äìîâëÿºòüñÿ Ãîò-òøåä â³ä ïåðåêëàäó Áîäìåðîì òâîðó ̳ëüòîíà “Âòðà÷å-íèé ðàé”. Öèì âèñëîâëþâàííÿì âè÷åðïàâñÿ éîãî êðè-òè÷íèé ìàòåð³àë.

Ó 1740 ðîö³ ç’ÿâèëàñü êðèòè÷íà ïîåç³ÿ Áðàéòèíãåðà.

Áðàéòèíãåð, ÿê ³ Áîäìåð, îð³ºíòóâàâñÿ íà àíãë³éñüêó ë³òå-ðàòóðó. Âîíè ââàæàëè, ùî â ìèñòåöòâ³ çàéâèõ ñë³â íå

³ñíóº. Ïåðåäáà÷àþ÷è ïîãëÿäè Ãåðäåðà òà Ãóìáîëüäà, âîíè âåëè ïîëåì³êó ïðîòå, ùî ìåíòàë³òåò íàðîäó â³äîá-ðàæåíèé ó îñîáëèâîñòÿõ ìîâè. ² òîìó ïåðåêëàä, í³ â ÿêî-ìó ðàç³ íå ïîâèíåí ïîðóøóâàòè ³äåþ, ùî âèðàæåíà â îðèã³íàë³ òåêñòó ÷è â³äð³çíÿòèñÿ â³ä íüîãî [2: 421].

Ó âèñíîâêó ìîæåìî çàçíà÷èòè, ùî çàóâàæåííÿ Ãîò-òøåäà, ìàëî ñòîñóâàëèñÿ ñóò³ ñàìîãî ïåðåêëàäó. Íàâïà-êè, íå ñïðèéíÿòòÿ Ãîòòøåäîì ̳ëüòîíà, ÿê ïîåòà òà ë³òå-ðàòóðíîãî ä³ÿ÷à, ïîëÿãຠâ òîìó, ùî ̳ëüòîí áóâ àíãë³é-öåì, à éîãî òâ³ð íå ï³äõîäèâ äî ïðèíöèï³â âñòàíîâëåíèõ

Ãîòòøåäîì äëÿ òåêñò³â, ÿê³ ìîæíà áóëî ïåðåêëàäàòè.  îñíîâíîìó, àâòîðè, ÿêèõ ìîæíà áóëî íàñë³äóâàòè, òà òåê-ñòè, ÿê³ ìîæíà áóëî ïåðåêëàäàòè, – öå áóëè àíòè÷í³ àâ-òîðè òà òåêñòè. Ïåðåêëàä íå ñïîäîáàâñÿ Ãîòòøåäó òîìó ùîÁîäìåð ïåðåêëàäà⠓Âòðà÷åíèé ðàé” íå “îí³ìå÷ó-âàâøè” ðåà볿 òà ñòðóêòóðó â³ðøà, ÿê òîãî âèìàãàâ Ãîò-òøåä. Íàéãîëîâí³øå â ö³é ë³òåðàòóðí³é ïîëåì³ö³ ìîæíà ïîáà÷èòè â ïðîòèñòîÿíí³ äâîõ ïðîòèëåæíèõ ïîãëÿä³â íà ïåðåêëàä: îäîìàøíåííÿ òà î÷óæåííÿ.

Ó ïðîòèñòàâëåíí³ äî ïîåòîëîã³÷íèõ òðàêòàò³â ìîæ-íà ñêàçàòè, ùî ïåðåêëàä òâîðó ̳ëüòîìîæ-íà ðîçïî÷àâ ìîæ- íàä-çâè÷àéíèé ïîâîðîò â ðîçâèòêó ïåðåêëàäîçíàâ÷èõ ïðî-áëåì. Õî÷à ïåðåêëàä òâîðó ³ íå â³ääàëèâñÿ íà âåëèêó â³äñòàíü â³ä äåùî óñêëàäíåíî¿ òà ñóõî¿ íàóêîâî¿ ìîâè, â³í ïðèâí³ñ ïîâí³ñòþ íîâèé òîí ó í³ìåöüêó ìîâó, çà

äîïî-ìîãè ñóìí³â³â Áîäìåðà, òà íå â îñòàííþ ÷åðãó éîãî óâàæ-íîñò³, ³ òîãî, ùî â³í çàì³òèâ ÿñêðàâ³ñòü îðèã³íàëó. Òîìó ïåðñïåêòèâàìè íàøîãî äîñë³äæåííÿ º âèâ÷åííÿ òèõ çì³í â òåî𳿠ðîçâèòêó ïåðåêëàäîçíàâ÷î¿ äóìêè â

ͳìå÷-÷èí³, äî ÿêèõ ïðèâåëà öÿ ë³òåðàòóðíà ïîëåì³êà ì³æ Ãîò-òøåäîì òà Áîäìåðîì.

˲ÒÅÐÀÒÓÐÀ

1. Baumann B. Oberhe B. Deutsche Literatur in Epochen. – Munchen, 1985. – 238 s. 2. Baker M. Routledge Encyclopedia of Translation Studies / M. Baker (ed.). – London and New York: Routledge, 1998. – 654 p. 3. Huber T. Studien zur Theorie des Übersetzens im Zeitalter der Deutschen Aufklarung 1730-770. – Menschenheim an Glan: Verlag Anton Haim, 1968. – S. 36-45. 4. Mishchenko L., Turtschenko O. Theorie und Praxis des Übersetzens. Lehrbuch. – Winnyzja: NOWA KNYHA, 2003. – 176 S.

ドキュメント内 772_a.p65 (ページ 39-44)

Outline

関連したドキュメント