• 検索結果がありません。

772_a.p65

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

シェア "772_a.p65"

Copied!
162
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

̲ͲÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎѲÒÈ ² ÍÀÓÊÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

²ÑÍÈÊ

ÕÀÐʲÂÑÜÊÎÃÎ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÓͲÂÅÐÑÈÒÅÒÓ

³ì. Â.Í. Êàðàç³íà

¹ 772

Ñåð³ÿ: Ðîìàíî-ãåðìàíñüêà ô³ëîëîã³ÿ

Ìåòîäèêà âèêëàäàííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ

Âèäàºòüñÿ ç 1965 ðîêó

Âèïóñê 51

Õàðê³â ÊÎÍÑÒÀÍÒÀ 2007

(2)

Ó ñòàòòÿõ ö³º¿ çá³ðêè àíàë³çóþòüñÿ êîìóí³êàòèâí³ é êîãí³òèâí³ ïðîáëåìè ñèñòåìè ìîâè òà ¿¿ ôóíêö³îíóâàííÿ ó ìîâëåíí³: ìîðôîëîã³÷í³ òà ñèíòàêñè÷í³ àñïåêòè àíãë³éñüêî¿, ôðàíöóçüêî¿, í³ìåöüêî¿ ìîâ ó ñèíõðîí³¿ òà ä³àõðîí³¿, ïèòàííÿ ñòèë³ñòèêè òà ïðàãìàòèêè òåêñòó, êîãí³òèâíî¿ ë³íãâ³ñòèêè òà ïðàãìàë³íãâ³ñòèêè, ì³ñòÿòüñÿ ðåçóëüòàòè ïåðå-êëàäîçíàâ÷èõ äîñë³äæåíü. Äëÿ ë³íãâ³ñò³â, âèêëàäà÷³â, àñï³ðàíò³â òà ïîøóêà÷³â, ñòóäåíò³â ñòàðøèõ êóðñ³â. Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: ².Ñ. Øåâ÷åíêî (äîêò. ô³ëîë. íàóê) Àäðåñà ðåäàêö³éíî¿ êîëå㳿: Óêðà¿íà, 61077, ì. Õàðê³â, ïë. Ñâîáîäè, 4, Õàðê³âñêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Â.Í. Êàðàç³íà, ôàêóëüòåò ³íîçåìíèõ ìîâ Òåë.: (057) 707-51-44 Äðóêóºòüñÿ çà ð³øåííÿì Â÷åíî¿ ðàäè Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Â.Í. Êàðàç³íà. Ïðîòîêîë ¹ 5 â³ä 25 òðàâíÿ 2007 ð. Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæðåºñòðàö³þ Ê ¹ 11825 – 69ª ÏÐ â³ä 04.10.2006. © Õàðê³âñêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ì. Â.Í. Êàðàç³íà, 2007. © Âèäàâíèöòâî “Êîíñòàíòà”, 2007. Ðåäàêö³éíà êîëåã³ÿ Í.Ô. Áîðèñêî (äîêò. ïåä. íàóê) Ë.Ñ. ϳõòîâí³êîâà (äîêò. ô³ëîë. íàóê) Â.². Ãîâåðäîâñüêèé (äîêò. ô³ëîë. íàóê) Â.Î. Ñàìîõèíà (êàíä. ô³ëîë. íàóê) Î.². Äàâèäîâ (êàíä. ³ñò. íàóê) Ë.Â. Ñîëîùóê (êàíä. ô³ëîë. íàóê) Â.Ï. Êðèâåíêî (êàíä. ô³ëîë. íàóê) Î.Á. Òàðíîïîëüñüêèé (äîêò. ïåä. íàóê) À.Ï. Ìàðòèíþê (äîêò. ô³ëîë. íàóê) Â.Î. Óæèê (êàíä. ô³ëîë. íàóê) Ë.Ì. ̳íê³í (äîêò. ô³ëîë. íàóê) Ë.Ì. ×åðíîâàòèé (äîêò. ïåä. íàóê) Ñ.Þ. ͳêîëàºâà (äîêò. ïåä. íàóê) Ñ.Î. Øâà÷êî (äîêò. ô³ëîë. íàóê) Â.Ã. Ïàñèíîê (äîêò. ïåä. íàóê) ².². Ìîðîçîâà (êàíä. ô³ëîë. íàóê, â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð) Òåêñò ïîäàíî â àâòîðñüê³é ðåäàêö³¿

(3)

ÏÅÐÅÊËÀÄÀÖÜʲ ÑÒÓIJ¯

ÊÎÍÍÎÒÀÒÈÂÍÀß ÍÅÀÄÅÊÂÀÒÍÎÑÒÜ ÌÎÐÔÅÌ

ÐÓÑÑÊÎÃÎ È ÓÊÐÀÈÍÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÎÂ È ÏÐÎÁËÅÌÛ

ÝÊÂÈÂÀËÅÍÒÍÎÃÎ ÏÅÐÅÂÎÄÀ ËÅÊÑÈÊÈ

Ãîâåðäîâñêèé Â.È., äîêò. ôèëîë. íàóê (Õàðüêîâ)

 ñòàòüå äàåòñÿ ñïëîøíîé àíàëèç êîííîòàòèâíûõ ñëóæåáíûõ ìîðôåì ðóññêîãî è óêðàèíñêîãî ÿçûêîâ â òîé ÷àñòè, ãäå ìîðôîëîãè÷åñêèå ýëåìåíòû äâóõ ÿçûêîâ èìåþò ðàçíîå êîííîòàòèâíîå ñîäåðæàíèå. Èäåÿ êîííî-òàòèâíîãî ñðàâíåíèÿ öåëûõ ñëîâ â äâóõ ÿçûêàõ â ïåðå-âîäîâåäåíèè íå íîâà, íî ñðàâíåíèÿ îòäåëüíûõ ìîðôåì òîëüêî íàáèðàåò ñèëó è ïîêà îñóùåñòâëÿåòñÿ â åäèíè÷-íûõ ïóáëèêàöèÿõ [4], â ÷åì è çàêëþ÷àåòñÿ àêòóàëü-íîñòü ðàáîòû. Êîííîòàöèÿ ïîíèìàåòñÿ êàê ðå÷åâîå (parole) ÿâëå-íèå. Íóæíî, îäíàêî, çàìåòèòü, êîííîòàöèÿ èìååò íàè-áîëüøåå ïðîÿâëåíèå òîãäà, êîãäà ëåêñè÷åñêàÿ åäèíèöà ñòîèò íà ïóòè â ëèòåðàòóðíûé ÿçûê è óæå óïîòðåáëÿåò-ñÿ â íåì, íî åùå íå óòðàòèëà ñâÿçè ñ ïðåæíèì ñòèëåì èëè ðàçëè÷íûìè “ëåêòàìè” (äèàëåêòîì, ñîöèîëåêòîì, òåõíîëåêòîì, èäèîëåêòîì), ñëåäîâàòåëüíî, êîííîòèðî-âàíà èìè.  ÿçûêå æå (langue) êîííîòàöèÿ ïðîÿâëÿåò ñåáÿ, êîãäà ëåêñè÷åñêàÿ åäèíèöà êîíòðàñòèðóåò ñî ñòè-ëåì êîíòåêñòà, â êîòîðîì îíà óïîòðåáëÿåòñÿ.  ðàáîòå îïèñàíû ñëåäóþùèå âèäû êîííîòàöèé: ìåëèîðàòèâ-íîñòü, ïåéîðàòèâìåëèîðàòèâ-íîñòü, óñèëåíèå, ðàçãîâîðìåëèîðàòèâ-íîñòü, êíèæ-íîñòü, àðõàè÷êíèæ-íîñòü, èðîíèÿ. Ïåðå÷èñëåííûå òåðìèíû èìåþò íå ëåêñè÷åñêîå, à ïñèõîëîãè÷åñêîå ñîäåðæàíèå, êàê àññîöèàöèè â ñîçíà-íèè ãîâîðÿùèõ. Íî ýòè àññîöèàöèè íå îáÿçàòåëüíî ñâÿ-çàíû ñ óïîòðåáëåíèåì êíèæíûõ èëè ðàçãîâîðíûõ ñëîâ, íåîëîãèçìîâ, çàèìñòâîâàíèé, àðõàèçìîâ è ò.ä.  ëèòå-ðàòóðíîì ÿçûêå êîííîòàòèâíûå ñëîâà âñå óïîòðåáèòåëü-íû, íî åñëè ïîñòàâèòü èõ â íåéòðàëüíóþ â ñòèëèñòè÷åñ-êîì îòíîøåíèè ðå÷ü, òî îíè îáðàùàþò íà ñåáÿ âíèìà-íèå êàê ñëîâà áîëåå “ñâåæèå”, èëè áîëåå ñòðîãèå, èëè ïðåñòèæíûå, èëè ýêñïðåññèâíûå, èëè “áëàãîðîäíûå” èëè, íàîáîðîò, ðàñêîâàííûå, íåïðèíóæäåííûå, ôàìèëü-ÿðíûå è ò.ï. Êíèæíàÿ êîííîòàöèÿ ñëîâà íå çàìåòíà â ãðàìîòíîé, ëèòåðàòóðíîé ðå÷è, îòäåëüíûé æàðãîíèçì íå îùóùàåòñÿ â ñëåíãîâîì êîíòåêñòå, íàó÷íûé òåðìèí íå-êîííîòàòèâåí â äîêëàäå, àðõàè÷íîñòü ñëîâà íå âîñïðè-íèìàåòñÿ â ñòàðûõ òåêñòàõ è ò.ä., ýòè êîííîòàöèè, ðàâíî êàê è ìåëèîðàòèâíîñòü, ïåéîðàòèâíîñòü, ýâôåìèñòè÷-íîñòü, íîâèçíà ëåêñèêè ïðîÿâëÿåòñÿ, êîãäà ñòèëü áëè-æàéøåãî êîíòåêñòà ýêñïðåññèâíî íå ãàðìîíèðóåò ñ íåé. Ðàçóìååòñÿ, íå ó âñåõ êîííîòàòèâíûõ ñëîâ êîííîòàöèÿ îùóùàåòñÿ â îäèíàêîâîé ìåðå. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî êîííîòàöèÿ íîñèò âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ÿçûêîâî-ðå÷åâîé õàðàêòåð. Êàæäûé âèä êîííîòàöèè èìååò àôôèêñàëüíóþ âû-ðàæåííîñòü [2,3].  îñíîâó ñòàòüè ïîëîæåí òåçèñ, ÷òî êîííîòàòèâíûå ìîðôåìû, íåñìîòðÿ íà èõ ôîðìàëüíóþ èäåíòè÷íîñòü â äâóõ áëèçêîðîäñòâåííûõ ÿçûêàõ, èìå-þò ðàçëè÷íîå êîííîòàòèâíîå ñîäåðæàíèå ïî ïðè÷èíå èõ íåîäèíàêîâîé ÷àñòîòíîñòè (óïîòðåáëåíèÿ) [12, 13]. Ýòîò íîâûé âçãëÿä ìîæåò èìåòü ïîñëåäñòâèÿ è ïîñëåäîâàòå-ëåé ïðè äàëüíåéøåé ðàçðàáîòêå ïåðåâîäîâåäåíèÿ. Çàèìñòâîâàííàÿ ïðèñòàâêà àðõè- èìåí ñóùåñòâèòåëü-íûõ ïðèäàåò èìåíàì êîííîòàöèþ êíèæíîñòè: àðõèìîøåí-íèê, àðõèêîíñåðâàòîð.  óêðàèíñêîì ÿçûêå íàçâàííûå ñëîâà îòñóòñòâóþò, ñàìà ïðèñòàâêà óïîòðåáëÿåòñÿ ðåäêî: ðóñ. àðõèìîøåííèê – óêð. øàõðàé; ðóñ. àðõèòðóñ – óêð. íàäçâè÷àéíèé áîÿãóç. Íàëèöî êîííîòàòèâíîå ðàñõîæäå-íèå ðóññêîãî è óêðàèíñêèõ ñëîâ. Èç ðàçëè÷íîé ÷àñòíî-ñòè ìîðôåì è ñëîâ â äâóõ ÿçûêàõ âûòåêàåò ïðàâèëî: ÷åì íèæå óïîòðåáèòåëüíîñòü ñëîâà, òåì ñèëüíåå åãî êîííî-òèðîâàííîñòü.  äàííîì ñëó÷àå â ñèëó ìåíüøåé óïîòðå-áèòåëüíîñòè óêðàèíñêèõ ñëîâ ñ äàííîé ïðèñòàâêîé èõ êîííîòèðîâàííîñòü ñèëüíåå (ñð. óêð. àðõ³ì³ëüîíåð).  ñèíîíèìè÷íîé ðóññêîé ïàðå âîñïðåùåíèå – çàï-ðåùåíèå ïåðâîå ñëîâî îòëè÷àåòñÿ êîííîòàöèåé êíèæ-íîñòè, ðîæäåííîé ñòàðîñëàâÿíñêèì ïðîèñõîæäåíèåì ïðèñòàâîê âîñ- è âîç-. Ïî ýòîé ïðè÷èíå îòëè÷àþòñÿ è äðóãèå ïàðû: äåéñòâèå – âîçäåéñòâèå, òðåáîâàòü – âî-ñòðåáîâàòü; ýòîãî íåò â óêðàèíñêîì ÿçûêå, ãäå ýòà ïðè-ñòàâêà âñòðå÷àåòñÿ êðàéíå ðåäêî [6].  ðóññêî-óêðàèíñêîì ñëîâàðå [8] èç 84 ðóññêèõ êëþ-÷åâûõ ñëîâ íà âîñ- (îò âîñêëèêíóòü äî âîñõîæäåíèå) òîëüêî îäíà óêðàèíñêàÿ ëåêñåìà èìååò ñîîòâåòñòâóþ-ùóþ ïðèñòàâêó âîç- (âî璺äíàííÿ, òî åñòü ðóñ. âîññîåäè-íåíèå) è òàêóþ æå êîííîòàöèþ. Ïî ñðàâíåíèþ ñ îñòàëüíûìè ðóññêèìè ñëîâàìè, ãäå ïðèñòàâêà åùå ñåìàíòè÷åñêè âûäåëèìà è ïîâëåêëà çà ñîáîé ïîÿâëåíèå êîííîòàöèè êíèæíîñòè, óêðàèíñêèå ñîîòâåòñòâèÿ íå îáíàðóæèâàþò òàêîé êîííîòàöèè (âîñ-ïðåùåíèå – çàáîðîíà, âîñòîðæåñòâîâàòü – çàïàíóâà-òè, âîñòðåáîâàíèå – çàòðåáóâàííÿ è ò.ä.) òàêîå æå ïî-ëîæåíèå âûÿâëåíî â äèàïàçîíå ïðèñòàâêè âîç- . Ñð.: ðóñ. âîçâûøåíèå (äåéñòâèå) – óêð. ï³äíÿòòÿ (ñîáñòâåííî – ïîäíèìàíèå). Ïðèñòàâêà ïåðå- ó áîëüøèíñòâà ðóññêèõ èìåí ñóùå-ñòâèòåëüíûõ, îáðàçîâàííûõ áåññóôèêñàëüíûì ñïîñî

(4)

áîì, èìååò êîííîòàöèþ ðàçãîâîðíîñòè: ïåðåãðåâ, ïåðå-êóð, ïåðåñîë. Ýòà êîííîòàöèÿ ñòàíîâèòñÿ îñîáåííî çà-ìåòíà ïðè ñðàâíåíèè èõ ñ ñóùåñòâèòåëüíûìè íà -àíèå: ïåðåãðåâàíèå, ïåðåêóðèâàíèå, ïåðåñàëèâàíèå. Ñðàâíèì ýòó êîííîòàöèþ â óêðàèíñêîì ÿçûêå: ïåðåâòîìà – ïå-ðåâòîìëåííÿ, íî ðóñ. òîëüêî ïåðåóòîìëåíèå; ïåðåíàïðó-ãà – ïåðåíàïðóæåííÿ, íî ðóñ. òîëüêî ïåðåíàïðÿæåíèå; ïåðåêëèê – ïåðåêëè÷êà, íî ðóñ. òîëüêî ïåðåêëè÷êà è ò.ä. Ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê ïîêàçûâàåò, ÷òî óêðàèí-ñêèå èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå ñ ýòèì ïðåôèêñîì îáðàçó-þòñÿ áåññóôèêñàëüíûì ñïîñîáîì ãîðàçäî ÷àùå, ïîýòî-ìó èõ ðàçãîâîðíàÿ êîííîòèðîâàííîñòü, â îòëè÷èå îò ðóñ-ñêèõ ñëîâ, ñëàáåå è ïðàêòè÷åñêè íå îùóùàåòñÿ. Ïðîèçâîäíûé ñóôôèêñ -àðí(ÿ) ñïîñîáñòâîâàë îáðà-çîâàíèþ â ðóññêîì ÿçûêå êîííîòàöèè àðõàè÷íîñòè: ãîí-÷àðíÿ, çâîíàðíÿ, ïåêàðíÿ, ïñàðíÿ. Îáðàçîâàíèþ ýòîãî âèäà êîííîòàöèè ñïîñîáñòâîâàëà íåïðîäóêòèâíîñòü ýòî-ãî ñóôôèêñà, à òàêæå ýêñòðàëèíãâèñòè÷åñêèå ïðè÷èíû: èñ÷åçíîâåíèå îáîçíà÷àåìûõ ïîíÿòèé è ïðåäìåòîâ èç îáèõîäà. Èíòåðåñíî îòìåòèòü, ÷òî â óêðàèíñêîì ÿçûêå ñëîâà ñ äàííûì ñóôôèêñîì íå èìåþò ýòîé êîííîòàöèè â ñâÿçè ñ àêòèâíûì óïîòðåáëåíèåì òàêèõ ñëîâ: äðóêàð-íÿ (òèïîãðàôèÿ), ñëþñàðäðóêàð-íÿ (ñëåñàðäðóêàð-íÿ), ïåðóêàðäðóêàð-íÿ (ïà-ðèêìàõåðñêàÿ) è ò.ä. Ýòè ñëîâà ïîäòâåðæäàþò çàêîí îá-ðàòíîïðîïîðöèîíàëüíîé çàâèñèìîñòè ñòåïåíè êîííîòà-öèè è ÷àñòíîñòè ñëîâà. Âîò ïî÷åìó ðóññêèå ñëîâà êîí-íîòàòèâíî íåàäåêâàòíû óêðàèíñêèì.  êëàññå òàê íàçûâàåìûõ óìåíüøèòåëüíî-ëàñêàòåëü-íûõ ñóôôèêñîâ âûäåëÿþòñÿ ñóôôèêñû, óìåíüøàþùèå ñàì äåíîòàò (ðóñ.: ëûñèíêà, ñòîëèê), è òàêèå, êîòîðûå ìîãóò íàçûâàòüñÿ ñîáñòâåííî êîííîòàòèâíî-óìåíüøè-òåëüíûìè èëè ìåëèîðàòèâíûìè. Ýòî, íàïðèìåð, â íåêî-òîðûõ ñëîâàõ ñ ñóôôèêñàìè -(è)íê(à): ñèðîòèíêà, ãîð-÷èíêà, -èê èëè -èö(à)â ðóññêîì ÿçûêå.  òî âðåìÿ êàê -èê îäèíàêîâî ìîæåò áûòü è äåíîòàòèâíî-ðàçëè÷èòåëü-íûì è êîííîòàòèâäåíîòàòèâíî-ðàçëè÷èòåëü-íûì (ñð.: áðàòèê), òî ñóôôèêñ -èö(à) â ðóññêîì ÿçûêå áîëåå êîííîòàòèâåí, ÷åì äåíîòàòèâåí (ñð.: ñåñòðèöà), à â óêðàèíñêîì ÿçûêå -èö(ÿ) – èñêëþ÷è-òåëüíî êîííîòàòèâåí, òî åñòü “ïðåäìåòíîé” óìåíüøè-òåëüíîñòè íåâûðàæàåò, íî èìååò ÷èñòóþ ìåëèîðàòèâ-íîñòü: ñåñòðèöà, çåìëèöà, âîäèöÿ. Åñëè ýòî òàê, òî ïðè ïîäáîðå ýêâèâàëåíòîâ íóæíî áûòü ïðåäåëüíî âíèìàòåëü-íûì: óêðàèíñêîìó ñëîâó ñåñòðèöÿ êîííîòàòèâíî áîëåå ñîîòâåòñòâóåò ðóññêîå ñåñòðóíÿ, ÷åì ñåñòðèöà, ñëîâó âîäèöÿ – íå âîäèöà, à âîäè÷êà; ñëîâó êðóïèöÿ – íå êðó-ïèöà, à êðóïè÷êà; à ðóññêîìó ÷àñòèöà – óêðàèíñêîå ÷à-ñòèíêà, à íå ÷àñòêà. Èç äàííîãî ïðèìåðà â ÷àñòíîñòè âèäíî, ÷òî äëÿ àäåê-âàòíîé ïåðåäà÷è ëåêñèêè íå îáÿçàòåëüíî íàëè÷èå ñõîä-íûõ ôîðì ñóôôèêñîâ. Îñíîâíîå óñëîâèå – ýòî ñîáëþ-äåíèå àäåêâàòíîñòè êîííîòàöèé, à îíè ìîãóò áûòü âû-ðàæåíû â äâóõ ÿçûê ðàçíûìè ôîðìàìè [11]. Ñðåäè ìîðôåìíûõ ñîîòâåòñòâèé â äâóõ ÿçûêàõ ìîæ-íî âñòðåòèòü òàêèå, êîòîðûå õîòÿ è âûðàæàþò îäèíàêî-âûå êîííîòàöèè, íî â ðàçëè÷íîé ñòåïåíè. Òàê, óêðàèí-ñêèé ñóôôèêñ -åöü óïîòðåáëÿåòñÿ ïî îòíîøåíèþ ê íåî-äóøåâëåííûì ïðåäìåòàì ãîðàçäî ÷àùå, ÷åì ðóññêèé -åö: óêð.: ãàìàíåöü (ðóñ. êîøåëåê), ãðåá³íåöü (ðóñ. ãðå-áåøîê), ïàï³ðåöü (ðóñ. áóìàæêà). Ýòîò ñóôôèêñ ïðîèç-âîäèò â îáîõ ÿçûêàõ ìåëèîðàòèâíóþ êîííîòàöèþ: ðóñ. ñóïåö, àïïåòèòåö; óêð. ï³äõ³äåöü, õë³áåöü. Ãîðàçäî ìåíü-øàÿ, ÷åì â ðóññêîì, âûðàçèòåëüíîñòü ìåëèîðàòèâíîé êîííîòàöèè â óêðàèíñêîì ÿçûêå ó ñëîâ ñ ýòèì ñóôôèê-ñîì îáúÿñíÿåòñÿ áîëüøèì åãî ðàñïðîñòðàíåíèåì. Íåî-äèíàêîâàÿ ÷àñòîòíîñòü ñëîâ â äâóõ ÿçûêàõ ìîæåò ïðÿìî íå áðîñàòüñÿ â ãëàçà áèëèíãâàì, íî çàòî ðåçêî îùóùàåò-ñÿ ðåçóëüòàò ýòîé íåîäèíàêîâîé ÷àñòîòíîñòè, à èìåí-íî – òàêîå êîíèìåí-íîòàòèâèìåí-íîå ðàçëè÷èå ñëîâàðÿ äâóõ ÿçû-êîâ, êîòîðîå äàåò ïîâîä ñ âîñõèùåíèåì ãîâîðèòü î òîí-êîñòÿõ òîãî èëè èíîãî ÿçûêà, î íþàíñàõ, íå âûðàçèìûõ ñðåäñòâàìè èíîãî ÿçûêà, õîòÿ è áëèçêîðîäñòâåííîãî. Âïðî÷åì, ñòåïåíü êîííîòàöèè â äðóãîì ÿçûêå äëÿ áè-ëèíãâà – ïåðåâîä÷èêà ìîæåò âîñïðèíèìàòüñÿ èñêàæåí-íî ïîä âîçäåéñòâèåì ðîäèñêàæåí-íîãî ÿçûêà. Òàê, äëÿ ðóññêîãî óïîìÿíóòûé óêðàèíñêèé ñóôôèêñ -åöü íåñåò ãîðàçäî áîëüøóþ ìåëèîðàòèâíóþ êîííîòàöèþ â âîñïðèíèìàå-ìûõ èì óêðàèíñêèõ ñëîâàõ, ÷åì äëÿ óêðàèíöà, óæå ïî ïðè÷èíå íåîäèíàêîâîé ÷àñòîòû âîñïðèÿòèÿ. Ñòåïåíü âûðàæåííîñòè êîííîòàöèè çàâèñèò, ñëåäîâà-òåëüíî, â ïåðâóþ î÷åðåäü îò ÷àñòîòíîñòè ñëîâà. Ýòîò ôàêò ìîæíî óñòàíîâèòü òàêæå ñðàâíèòåëüíûì àíàëèçîì. Ðóñ-ñêèå ñóôôèêñû -óã(à), -þã(à) âñòðå÷àþòñÿ â åäèíè÷íûõ ñëîâàõ (âñåãî 4 ñëîâà íà -óã(à) è 12 íà -þã(à) [7] ). Ïîýòî-ìó îíè âûðàæàþò êîííîòàöèþ ïåéîðàòèâíîñòè â íåñðàâ-íåííî áîëåå ñèëüíîé ñòåïåíè, ÷åì èõ óêðàèíñêèå àíàëî-ãè, èìåþùèå áîëåå øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå [1, 5]. Ñð.: ðóñ. øåëîïóãà, æàäþãà, çâåðþãà è óêð. ä³äóãà (ñòàðèêàø-êà), êàòþãà (èçâåðã), ëåäàöþãà (áåçäåëüíèê, ëåíòÿé). Êîííîòàòèâíûå îòëè÷èÿ êàê áóäòî óñìàòðèâàþòñÿ â ñëîâàõ, íå èìåþùèõ àíàëîãè÷íûõ ïî ôîðìå ñóôôèêñîâ â ñëîâàõ äðóãîãî ÿçûêà, êàê íàïðèìåð, â ðóññêèõ ñëîâàõ äîðîãóøà, êîïóøà, êóìóøêà ñ èõ ìåëèîðàòèâíûìè ñóô-ôèêñàìè -óø(à), -óøê(à). Äëÿ íèõ â óêðàèíñêîì ÿçûêå íåò àíàëîãè÷íûõ ïî ôîðìå, çàòî ìîæíî íàéòè ñóôôèê-ñû, àíàëîãè÷íûå ïî êîííîòàòèâíîìó ñîäåðæàíèþ; òàê, äëÿ íàçâàííûõ ðóññêèõ ôîðì èìååòñÿ àíàëîã -óí(ÿ), -óíü. Ñð.: áàáóíÿ, òàòóíüî, êîòîðûå âûðàæàþò ìåëèî-ðàöèþ â òàêîé æå ñòåïåíè, êàê è ðóññêèå ñëîâà ñ äðóãè-ìè ñóôôèêñàëüíûäðóãè-ìè ôîðìàäðóãè-ìè: áàáóøêà, ïàïî÷êà. Òàêèì îáðàçîì, ìû íå ìîæåì ïðèïèñûâàòü ÿçûêó À íàëè÷èå òàê íàçûâàåìûõ “òîíêîñòåé”, åñëè â ëåêñèêå ÿçûêà Á íåò, íàïðèìåð, èäåíòè÷íîé ìîðôåìû. Åñëè â ðóññêîì ÿçûêå èìååòñÿ ñóôôèêñ ñóáúåêòíîé îöåíêè -ûøê(î), à â óêðàèíñêîì åãî íåò, òî ýòî íå çíà÷èò, ÷òî ðóññêèé áîëåå “ãèáîê”, “òîíîê” èëè ýêñïðåññèâåí, ÷åì óêðàèíñêèé, ïîòîìó ÷òî åñòü â óêðàèíñêîì äðóãèå êîí-íîòàòèâíûå ýêâèâàëåíòû, öåëèêîì ïåðåäàþùèå ãàììó ìåëèîðàòèâíîé ýêñïðåññèè ýòîãî ðóññêîãî ñóôôèêñà. Ñð.: ðóñ. ãíåçäûøêî, óêð. ãí³çäå÷êî è ñîîòâåòñòâåííî çåðíûøêî – çåðíÿòêî, ïÿòíûøêî – ïëÿìêà, ñîëíûøêî –

(5)

ñîíå÷êî è ò.ï. È íàîáîðîò, ðóññêèé ÿçûê ñâîáîäíî íàõî-äèò çàìåíó äëÿ óêðàèíñêîãî ñóôôèêñà -íå÷(à) ñ ïîìî-ùüþ íåñêîëüêèõ ôîðì: -èçí(à), -îñòü, -îò(à). Ñð. óêðà-èíñêî-ðóññêèå ïàðû: äîðîæíå÷à – äîðîãîâèçíà, ïîðîæ-íå÷à – ïóñòîòà. Äðóãîå äåëî, åñëè ñîîòâåòñòâóþùèå ñóôôèêñû â äâóõ ÿçûêàõ èñïîëüçóþòñÿ â ðå÷è ñ ðàçëè÷íîé ÷àñòîòîé. Èìåííî çäåñü íà÷èíàþòñÿ òîíêîñòè, êîòîðûå ìû îáî-çíà÷àåì êîííîòàöèåé. Íàêîíåö, êîííîòàöèÿ â ïîëíîé ìåðå ïðîÿâëÿåò ñåáÿ òàì, ãäå ðàñõîäèòñÿ ñåìàíòè÷åñêîå ñîäåðæàíèå ìåæúÿçûêîâûõ ñèíîíèìîâ. Âîò, íàïðèìåð, äëÿ óêðàèíñêîãî ñóôôèêñà -îò(à) â ñëîâàõ, îáîçíà÷àþ-ùèõ ëèö, â ðóññêîì íå íàõîäèòñÿ ïî ñîäåðæàíèþ èäåí-òè÷íûé ñóôôèêñ. ×àñòü òàêèõ ñëîâ íåëüçÿ ïåðåâåñòè êîííîòàòèâíî àäåêâàòíî íà äðóãîé ÿçûê. Óêðàèíñêîå ïàðóáîòà – ýòî ðóññêîå ïàðíè, íî ëèøü ïðèáëèçèòåëü-íî, ïðèìåðíî êàê þíîøè, ïàðíè. Ýòè ðóññêèå ñëîâà àäåê-âàòíû óêðàèíñêîìó òîëüêî äåíîòàòèâíî. Ïåéîðàòèâíàÿ è èðîíè÷åñêàÿ (â ðå÷è) êîííîòàöèè ÿâëÿþòñÿ ïðèíàä-ëåæíîñòüþ òîëüêî óêðàèíñêîãî ñëîâà. Îáû÷íî ïîäîáíûå ñëîâà ñëóæàò ïðèìåðàìè, êîãäà ãîâîðÿò, â ÷àñòíîñòè, î ïðåèìóùåñòâàõ èëè âûðàçèòåëü-íûõ âîçìîæíîñòÿõ òîãî èëè èíîãî ÿçûêà. Ñð. óêðàèíñ-êèå ñëîâà ñ îðèãèíàëüíûì ñóôôèêñîì -èíí(ÿ): áóð’ÿêèí-íÿ (ðóñ.: ñâåêîëüíàÿ áîòâà), à êâàñîëèíáóð’ÿêèí-íÿ (ðóñ.: ñòåáëè ôàñîëè) èëè ñ ïðåô³êñîì óç- : óçë³ñîê (ðóñ.: îïóøêà ëåñà), à òàêæå ïðèëàãàòåëüíûå ñ ïðåôèêñîì çà-: çàâåëèêèé (áîëüøåãî, ÷åì íóæíî, ðàçìåðà), çàøèðîêèé (øèðå, ÷åì òðåáóåòñÿ). Ïîäîáíûå ñëîâà, êîãäà îíè ïåðåâîäÿòñÿ îïèñàòåëüíî, îáû÷íî íàçûâàþò áåçýêâèâàëåíòíîé ëåêñèêîé èëè ëàêó-íàìè. Îíè áåç òðóäà íàõîäÿòñÿ â ëþáîì ÿçûêå è õàðàêòå-ðèçóþò ÿçûê ñî ñòîðîíû åãî âûðàçèòåëüíûõ âîçìîæíîñ-òåé, îäíàêî, åñëè ãîâîðèòü èìåííî î òîíêîñòÿõ, òî â êî-íå÷íîì ñ÷åòå íå ëàêóíû îïðåäåëÿþò ýòè ÿçûêîâûå íþàí-ñû. Íà ëàêóíàõ êîí÷àþòñÿ òîíêîñòè, íàçûâàåìûå çäåñü êîííîòàöèåé. Êîííîòàöèÿ – ýòî òåíü ñåìàíòèêè, à ëàêó-íû – ýòî ñôåðà îíîìàñèîëîãèè. Íà ëàêóíàõ êîí÷àåòñÿ êîííîòàöèÿ è íà÷èíàåòñÿ äåíîòàöèÿ, ðàññìàòðèâàåìàÿ â àñïåêòå íîìèíàöèè. Îíîìàñèîëîãèÿ âîîáùå çèæäåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî íà ðàöèîíàëüíûõ íà÷àëàõ, è åñëè “ìûñëü èçðå÷åííàÿ åñòü ëîæü”, òî ëîæüþ îíà ÿâëÿåòñÿ ïîòîìó, ÷òî èíîãäà íåëüçÿ ïåðåäàòü ýòó íåâûðàçèìóþ ôîðìàëü-íûìè ñðåäñòâàìè òðóäíîóëîâèìóþ êîííîòàöèþ. Ïîä÷åðêíåì åùå ðàç, ÷òî ôàêò îòñóòñòâèÿ â ÿçûêå ýêâèâàëåíòíîé ëåêñèêè íå ÿâëÿåòñÿ óêàçàòåëåì åãî ìåíü-øåé âûðàçèòåëüíîñòè. Íàïðèìåð, ôàêò îòñóòñòâèÿ â óêðàèíñêîì ÿçûêå ñëîâà îãîâîðèòüñÿ íå äàåò îñíîâà-íèÿ äëÿ êàêèõ-ëèáî óìîçàêëþ÷åíèé. Èíîå äåëî, åñëè ìû çàìå÷àåì, ÷òî â ðóññêîì ÿçûêå ñóùåñòâóåò ê ýòîìó ñëî-âó êîííîòàòèâíûé ñèíîíèì îáìîëâèòüñÿ (êîííîòàöèÿ àðõàè÷íîñòè). È âîò çäåñü, ïðè íàëè÷èè äîïîëíèòåëü-íûõ êîííîòàòèâäîïîëíèòåëü-íûõ ñðåäñòâ, ìû ñìååì ãîâîðèòü î òîí-êîñòÿõ èëè âûðàçèòåëüíûõ âîçìîæíîñòÿõ, ïîòîìó ÷òî â äàííîì ñëó÷àå îáà ðóññêèõ ñëîâà óêðàèíñêèé ÿçûê ïå-ðåäàåò áåç êîííîòàöèè: ïîìèëèòèñÿ íà ñëîâ³. Ñòðîãî ãîâîðÿ, ïîäîáíûå ïðèìåðû ïîêàçûâàþò, ÷òî êîííîòàöèÿ íå âåçäå âîñïðîèçâîäèìà â äðóãîì ÿçûêå è ñëîâà ïåðå-âîäà áåçâîçâðàòíî òåðÿþò êîííîòàòèâíûå äîñòîèíñòâà ñëîâ îðèãèíàëà, õîòÿ îíè è ìîãóò áûòü âûïîëíåíû äðó-ãèìè ñðåäñòâàìè è â äðóãîì ìåñòå òåêñòà ïåðåâîäà. Åùå áîëüøóþ òðóäíîñòü ïðåäñòàâëÿåò ïåðåäà÷à êîí-íîòàöèè â ñëó÷àå ðàçëè÷íîé ÷àñòîòíîñòè ñëîâ (ìîðôåì è îñíîâ) â äâóõ ÿçûêàõ. Èñõîäÿ èç çàêîíà îáðàòíî ïðî-ïîðöèîíàëüíîé çàâèñèìîñòè ÷àñòîòíîñòè è êîííîòèðî-âàííîñòè, ìû äîëæíû ïðèçíàòü, ÷òî óêðàèíñêàÿ ïðèñòàâ-êà ïðèëàãàòåëüíûõ ïðå- ñîçäàåò ãîðàçäî áîëüøóþ, ïî ñðàâíåíèþ ñ ðóññêîé, ðàçãîâîðíóþ êîííîòèðîâàííîñòü ñëîâ â ñèëó èõ áîëåå ðåäêîé âñòðå÷àåìîñòè. Ñð.: ðóñ. ïðåãëóáîêèé, ïðåäîáðûé è óêð. äóæå ãëèáîêèé, äîáðÿ-÷èé. Íî ñð. óêð. ïðåõèòðèé, ïðå÷óäîâèé ñ ÿðêî âûðàæåí-íîé êîííîòàöèåé ðàçãîâîðíîñòè. Ïåðåâîä÷èêó ñëåäóåò èçáåãàòü ëîæíûõ êîííîòàöèé, ïðîèñõîäÿùèõ ïîä âëèÿíèåì àññîöèàöèé ñî ñõîäíûìè ñëîâàìè äâóõ ÿçûêîâ. Òàê, óêðàèíñêèå ñóôôèêñû ïðèëà-ãàòåëüíûõ -à÷(èé), -ÿ÷(èé) íå èìåþò êîííîòàöèè ðàçãî-âîðíîñòè â îòëè÷èå îò ðóññêèõ (ñð.ðóñ. áû÷à÷èé, êîøà-÷èé, ïîðîñÿ÷èé), êîòîðûå íå òîëüêî ðàçãîâîðíû, íî ìî-ãóò ïðèîáðåòàòü äàæå êîííîòàöèþ ïåéîðàòèâíîñòè. Ïðè ïåðåâîäå ìîæåò âîçíèêíóòü ÿâëåíèå, êîòîðîå ìîæíî íà-çâàòü ñóáúåêòèâíûì (ëîæíûì) ïåðåíîñîì êîííîòàöèé èç ÿçûêà â ÿçûê. Äåëî â òîì, ÷òî ýòè óêðàèíñêèå ñëîâà äè-òÿ÷èé, êîçÿ÷èé, êîðîâ’ÿ÷èé è òàê äàëåå, ôîðìû êîòîðûõ îòñóòñòâóþò â ðóññêîì ÿçûêå, ðóññêèé âîñïðèíèìàåò ñ êîííîòàöèåé, êîòîðîé â óêðàèíñêîì ÿçûêå îáúåêòèâíî íåò. Ýòî ïðîèñõîäèò ïîòîìó, ÷òî îí èõ àññîöèèðóåò ñ ïîõîæè-ìè êîííîòàòèâíûïîõîæè-ìè ðóññêèïîõîæè-ìè ñëîâàïîõîæè-ìè. Íàïðèìåð, íåéò-ðàëüíîå óêðàèíñêîå ñî÷åòàíèå äèòÿ÷èé ñàäîê âîñïðèíè-ìàåòñÿ ðóññêèì ëîæíî êîííîòàòèâíî, àññîöèèðóÿñü ñ ýê-ñïðåññèâíûì ðóññêèì ñëîâîì ðåáÿ÷èé. Ñî÷åòàíèå êðî-ëÿ÷à øàïêà, ïîëó÷èâøåå øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå, ïî-íà÷àëó âîñïðèíèìàëîñü êîííîòàòèâíî, ïîòîìó ÷òî â ðóñ-ñêîì ÿçûêå âîîáùå íåò ñëîâà ñ ñóôôèêñîì -ÿ÷(èé), êîòî-ðûé áû óêàçûâàë íà ìàòåðèàë, èç êîòîðîãî ñäåëàí îïðå-äåëåííûé ïðåäìåò. Ñð.: ðóñ. ëèñüÿ, êðîëè÷üÿ øàïêà è óêð. ëèñÿ÷à, êðîëÿ÷à øàïêà. Ñóáúåêòèâíûé ïåðåíîñ êîííîòà-öèé ëåæèò â îñíîâå íåïðàâèëüíîé îöåíêè îòäåëüíûõ ÿâ-ëåíèé êàêîãî-ëèáî íàöèîíàëüíîãî ÿçûêà ñî ñòîðîíû “ñòè-õèéíîãî” áèëèíãâà. Ñóáúåêòèâûé ïåðåíîñ êîííîòàöèé åñòü íà÷àëî èíòåðôåðåíöèè. Ïåðåíîñ êîííîòàöèé ïðîÿâëÿåòñÿ ó íåìíîãèõ ðóñ-ñêèõ ñëîâ ñ ïðèñòàâêàìè íèç-, íèçî-, íèñ-, êîòîðûå îò-ñóòñòâóþò â óêðàèíñêîì.  ðóññêîì ÿçûêå ýòè ïðèñòàâ-êè ïðèäàþò ñëîâàì êîííîòàöèþ êíèæíîñòè (íèçâåðãàòü, íèçëîæèòü, íèçîéòè), íî òàê êàê â óêðàèíñêîì èõ íåò, òî ýòîò ÿçûê âûðàæåíèÿ ïîäîáíîé êîííîòàöèè èñïîëü-çóåò ñëîâà ñ äðóãèìè ïðåôèêñàìè. Ñëó÷àåòñÿ òàê, ÷òî ïîñëåäíèå ñóùåñòâóþò òàêæå è â ðóññêîì ÿçûêå, íî, ê ñîæàëåíèþ, ñ äðóãîé êîííîòàöèåé, ÷àñòî äàæå ñ ïðîòè-âîïîëîæíûì çíàêîì. Ïðè ïåðåâîäå âîçíèêàåò ïàðà

(6)

äîêñàëüíîå ÿâëåíèå: ñëîâî, èìåþùåå â ÿçûêå À êîííî-òàöèþ à, ïðèõîäèò â ÿçûê Á íå ñ ýòîé êîííîòàöèåé à, íî ñ êîííîòàöèåé á, ïîòîìó ÷òî èäåíòè÷íîå ñëîâî â ÿçûêå Á ñóùåñòâóåò â ÿçûêå À ñ êîííîòàöèåé á! Íàïðèìåð, íà-çâàííûå âûøå ïîíÿòèÿ (ÿçûê À) íèçâåðãàòü, íèçëîæèòü, íèçîéòè ñ êîííîòàöèåé êíèæíîñòè (êîííîòàöèåé à) ìû íå ìîæåì ïåðåäàòü íà óêðàèíñêèé ÿçûê (ÿçûê Á) èíà÷å, êàê ïðè ïîìîùè ñëîâ çâàëèòè, ñêèíóòè, ñïóñòèòèñÿ. Îäíàêî ýòè ëåêñåìû èìåþòñÿ òàêæå è â ðóññêîì ÿçûêå, íî óæå ñ êîííîòàöèåé ðàçãîâîðíîñòè è äàæå ïåéîðàòèâ-íîñòè (êîííîòàöèÿ á): ñâàëèòü, ñêèíóòü, ñïóñòèòüñÿ.  óêðàèíñêèõ êîíòåêñòàõ ýòè ëåêñåìû íåñóò êîííîòà-öèþ êíèæíîñòè, òî åñòü ïåðåâîä áóäåò êîííîòàòèâíî àäåêâàòåí, íî ðóññêî-ãîâîðÿùèé, âîñïðèíèìàþùèé ýòîò ïåðåâîä â äðóãîì êîííîòàòèâíîì îðåîëå, ëîæíî ïåðå-íîñèò â óêðàèíñêèé ÿçûê ÷óæèå äëÿ íåãî êîííîòàöèè. Àíàëèçèðóÿ ïðè÷èíû ñóáúåêòèâíîãî ïåðåíîñà êîí-íîòàöèé, ìû ãîâîðèì “ê ñîæàëåíèþ” ïîòîìó, ÷òî, ïåðå-ôðàçèðóÿ èçâåñòíóþ ïîãîâîðêó, ìû ìîæåì òîëüêî ëèøü ðåêîìåíäîâàòü “íå ñîâàòüñÿ ñî ñâîèìè àññîöèàöèÿìè â ÷óæèå êîííîòàöèè”, íî ïðàêòè÷åñêè èçìåíèòü õîä ìûñ-ëåé íîñèòåìûñ-ëåé ÿçûêà íå ìîæåì, ïîòîìó ÷òî ñóùåñòâåí-íîé ÷åðòîé àññîöèàöèé ÿâëÿåòñÿ èõ íåóïðàâëÿåìîñòü è, ñëåäîâàòåëüíî, íåèñêîðåíèìîñòü. Ñëàáîå êîííîòàòèâíîå ðàçëè÷èå ïîêàçûâàþò ðóññêèå ãëàãîëüíûå ñóôôèêñû -èçèðîâà(òü) è -èçîâà(òü). Ñð.íåéòðàëèçèðîâàòü – íåéòðàëèçîâàòü, ôîðìàëèçè-ðîâàòü – ôîðìàëèçîâàòü, ãäå ïåðâûå â ïàðàõ ñëîâà ñî-ïðîâîæäàþòñÿ íåêîòîðûì íàëåòîì êíèæíîñòè è òåðìè-íîëîãè÷íîñòè. Íî åñëè ýòî òàê, òî óêðàèíñêèé ÿçûê íå âîñïðîèçâîäèò ýòîé êîííîòàöèè, ïîñêîëüêó äëÿ îáîèõ ðóññêèõ ñóôôèêñîâ ñóùåñòâóåò òîëüêî îäèí óêðàèíñ-êèé, ñëåäîâàòåëüíî, ïðîòèâîïîñòàâëåíèÿ ïî êîííîòà-öèè ñäåëàòü íåëüçÿ. Ðóññêèé ñóôôèêñ -íà÷à(òü) è óêðàèíñêèé -íè÷à(òè) ïðîèçâîäèò â ãëàãîëàõ êîííîòàöèþ ðàçãîâîðíîñòè, à îñíîâà ýòèõ ãëàãîëî⠖ êîííîòàöèþ ïåéîðàòèâíîñòè: ðóñ. ðàñïóòíè÷àòü, ôðèâîëüíè÷àòü, äâóðóøíè÷àòü, óêð. ìàëîäóøíè÷àòè, ôàì³ëüÿðíè÷àòè, íà¿âíè÷àòè.  óêðà-èíñêîì ÿçûêå ýòîò ñóôôèêñ èñïîëüçóåòñÿ ðåæå è ýòî âå-äåò ê êîííîòàòèâíîìó ðàçëè÷èþ èìåííî â òåõ ñëîâàõ, êîòîðûå íå íàõîäÿò àäåêâàòíûõ ñóôôèêñàëüíûõ çàìåí: ðóñ. ïîïóãàéíè÷àòü – óêð. ïîâòîðþâàòè ÿê ïàïóãà èëè ìàâïóâàòè (ñîáñòâåííî îáåçüÿíè÷àòü); ðóñ. ñåðüåçíè-÷àòü – óêð. íàïóñêàòè íà ñåáå ïîâàæí³ñòü; ðóñ. – ñêî-ìîðîøíè÷àòü, ïàÿñíè÷àòü – óêð. áëàçíþâàòè. Êîííîòàòèâíûå îòëè÷èÿ íàáëþäàþòñÿ ó ðóññêîãî è óêðàèíñêîãî ñóôôèêñà äååïðè÷àñòèé -âøè. Ðóññêèé ñóô-ôèêñ ïðîèçâîäèò êîííîòàöèþ àðõàè÷íîñòè, â îòëè÷èå îò óêðàèíñêîãî, äëÿ êîòîðîãî ðóññêèé ÿçûê íàõîäèò òàê-æå íåéòðàëüíûé ýêâèâàëåíò. Èìåííî â ýòîì ïðîòèâî-ïîñòàâëåíèè è âûäåëÿåòñÿ êîííîòàöèÿ ñóôôèêñà -âøè, ðóñ. îòäîõíóâøè, îòäîõíó⠖ óêð. â³äïî÷èâøè; ðóñ. ïðè-íåñøè, ïðèíåñÿ – óêð. ïðèí³ñøè. Ñ òàêîé æå êîííîòàöèåé âîñïðèíèìàþòñÿ ðóññêèå äååïðè÷àñòèÿ ñ ñóôôèêñàìè -ó÷è, -þ÷è: æåëàþ÷è, èäó-÷è, áàëóþ÷è. Âñëåäñòâèå âûñîêîé ÷àñòîòíîñòè àíàëî-ãè÷íûõ óêðàèíñêèõ ñóôôèêñîâ, èõ êîííîòèðîâàííîñòü ñíèæåíà, ñð. óêð. âäèâëÿþ÷èñü – ðóñ. âñìàòðèâàÿñü, óêð. ïðàöþþ÷è – ðóñ. ðàáîòàÿ, óêð. ñï³âàþ÷è – ðóñ. ïåðåâî-äèòñÿ îïèñàòåëüíî. Ðàññìîòðåííûå â ñòàòüå ðàçëè÷íûå âèäû êîííîòàöèè ñëóæåáíûõ ìîðôåì ðóññêîãî è óêðàèíñêîãî ÿçûêîâ ïî-çâîëÿþò ñäåëàòü ñëåäóþùèå âûâîäû: 1. Êîííîòàòèâíîå ðàñõîæäåíèå àôôèêñîâ (è, ñëåäî-âàòåëüíî, ñàìèõ ñëîâ) â äâóõ áëèçêîðîäñòâåííûõ ÿçû-êàõ èìååò ìåñòî â ðàçëè÷íîé ñòåïåíè: à) ôîðìàëüíî èäåíòè÷íàÿ ìîðôåìà â áëèçêîðîä-ñòâåííîì ÿçûêå èìååò ïîëíîñòüþ îòëè÷íîå êîí-íîòàòèâíîå ñîäåðæàíèå; á) ôîðìàëüíî èäåíòè÷íàÿ ìîðôåìà â ðîäñòâåííîì ÿçûêå èìååò èíóþ ñòåïåíü êîííîòèðîâàííîñòè; â) ôîðìàëüíî ðàçëè÷íûå ìîðôåìû â áëèçêîðîä-ñòâåííûõ ÿçûêàõ èìåþò îäíîâèäîâóþ è ðàâíóþ êîííîòàöèþ; ã) ôîðìàëüíî ðàçëè÷íûå ìîðôåìû â áëèçêîðîä-ñòâåííûõ ÿçûêàõ èìåþò îäíó êîííîòàöèþ, íî åå ðàçëè÷íóþ ñòåïåíü. 2. Êîííîòàòèâíîå ðàñõîæäåíèå ôîðìàëüíî èäåíòè÷-íûõ ìîðôåì äâóõ ÿçûêîâ ïðîèñõîäèò âñëåäñòâèå ðàç-ëè÷íîé ÷àñòîòíîñòè (óïîòðåáèòåëüíîñòè) ýòèõ ìîðôåì â äâóõ ÿçûêàõ. 3. Êîííîòàòèâíàÿ íåðàâíîöåííîñòü ìîðôåì ñòàâèò âîïðîñ îá èõ ïîëíîì ñðàâíèòåëüíî-êîííîòàòèâíîì èçó-÷åíèè â ðóññêîì è óêðàèíñêîì ÿçûêàõ. 4. Ïîëíûé ñïèñîê êîííîòàòèâíûõ ìîðôåì â äâóõ ÿçû-êàõ äàë áû âîçìîæíîñòü òåîðåòè÷åñêè îáîñíîâàííî ïîä-õîäèòü ê ïîèñêó ëåêñè÷åñêèõ ýêâèâàëåíòîâ ïðè ïåðåâî-äå õóäîæåñòâåííûõ òåêñòîâ. 5.  êà÷åñòâå ïðàêòè÷åñêîãî ïîñîáèÿ ïðè ïåðåâîäå ìîã áû ñëóæèòü êîíòðàñòèâíûé êîííîòàòèâíûé ñëîâàðü ìîðôåì áëèçêîðîäñòâåííûõ ÿçûêîâ. ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ 1. Áóðÿê À.À., Ãóðèí ².². Ñëîâíèê óêðà¿íñüêèõ ðèì. – Êè¿â: Íàóêîâà äóìêà, 1979. – 338 ñ. 2. Ãîâåðäîâñêèé Â.È. Î êîííî-òàòèâíîîáðàçóþùèõ ñâîéñòâàõ ìîðôåì // Ôèëîëîãè÷åñêèå íà-óêè. – 1985. – ¹4. – Ñ. 52-57. 3. Ãîâåðäîâñüêèé Â.². Ïðî ñóô-³êñàëüíó åêñïë³êàö³þ êîíîòàö³¿ ³ìåííèê³â // Ìîâîçíàâñòâî. – 1988. – ¹3. – Ñ.54-59. 4. Ãîâåðäîâñêèé Â.È. Êîííîòàòèâíûå ïðîáëåìû ïåðåâîäà íà áëèçêîðîäñòâåííûå ÿçûêè // Zeitschrift für Slawistik. – 1987. – ¹2 (32). – S. 205-211. 5. ²íâåðñ³éíèé ñëîâíèê óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. – Êè¿â: Íàóêîâà äóìêà, 1985. – 812 ñ. 6. Ìîðôåìíèé ñëîâíèê – Êè¿â: Ðàäÿíñüêà øêîëà, 1983. – 264 ñ. 7. Îáðàòíûé ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà. – Ì.: Ñîâåòñêàÿ ýíöèê-ëîïåäèÿ, 1974. – 944 ñ. 8. Ðóññêî-óêðàèíñêèé ñëîâàðü. – Êèåâ: Ãîë.ðåä. óêð. ðàäÿíñê. åíö³êëîïå䳿, 1979. – 1012 ñ. 9. Ñëîâíèê ñó÷àñíîãî óêðà¿íñüêîãî ñëåíãó. – Õàðê³â: Ôîë³î, 2006. – 349 ñ. 10.Óêðà¿íñüêî-ðîñ³éñüêèé ñëîâíèê. – Êè¿â: Ãîë.ðåä.Óêð.ðàäÿíñê.. åíö³êëîïå䳿, 1984. – 937 ñ. 11. Öûãàíåíêî Ã.Ï. Ñëîâàðü ñëó-æåáíûõ ìîðôåì ðóññêîãî ÿçûêà. – Êèåâ: Ðàäÿíñüêà øêîëà, 1982. – 240 ñ. 12. ×àñòîòíèé ñëîâíèê ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ õó-äîæíüî¿ ïðîçè. ×. I-II. – Êè¿â: Íàóêîâà äóìêà, 1981. – 1720 ñ.

(7)

ÏÅÐÅÊËÀÄÎÇÍÀÂײ ÒÀ ÒÅÐ̲ÍÎËÎò×Ͳ ÏÐÎÁËÅÌÈ

ÔÀÕÎÂÈÕ ÌÎÂ

Êèÿê Ò. (Êè¿â)

ßê ñâ³ä÷àòü ðåçóëüòàòè àíòðîïîë³íãâ³ñòè÷íèõ äîñë³-äæåíü, ïåðø³ ïðîÿâè ôàõîâèõ ìîâ ìàëè ì³ñöå çà òèñÿ÷³ ðîê³â äî õðèñòèÿíñòâà; öüîìó ñïðèÿëè ïî÷àòêîâ³ ïðîöå-ñè îáðîá³òêó êàìåíÿ, øê³ðè, äåðåâà, çãîäîì ìåòàëó. Ö³ ïåðø³ ãàëóçåâ³ ëåêñè÷í³ îäèíèö³ ùå íå áóëè òåðì³íàìè â íèí³øíüîìó ðîçóì³íí³, íàñàìïåðåä ÷åðåç â³äñóòí³ñòü äåô³í³ö³é. Ç ïëèíîì ÷àñó äèôåðåíö³éîâàí³ñòü ôàõîâèõ ìîâ ñòèìóëþºòüñÿ ðîçøèðåííÿì ³ ïîãëèáëåííÿì ñôåð âèðîáíèöòâà.  Ñåðåäí³ â³êè ôàõîâà êîìóí³êàö³ÿ ðåàë³-çóºòüñÿ ó ïåâíèõ âèäàõ òåêñò³â. Ïîäàëüøèé ðîçâèòîê òåõí³êè ïðèçâ³â äî ðîçøèðåííÿ ìîâè ðåìåñåë ó çàãàëü-íîâæèâàí³é ìîâ³ àáî ³íòåãðóâàííÿ â íîâ³ ôàõîâ³ ìîâè. Âèçíà÷àëüíîþ ôàçîþ öüîãî ïðîöåñó ñòàëà “ïðîìèñëî-âà ðåâîëþö³ÿ” (18–19 ñò.); áóðõëèâî ðîçâè“ïðîìèñëî-âàºòüñÿ ëåê-ñè÷íèé ñêëàä, íàñàìïåðåä, òåðì³íîëî㳿, ³ ÷åðåç òå ñóò-òºâî çá³ëüøóºòüñÿ ðîçìà¿òòÿ ôàõîâèõ òåêñò³â. Äîñë³äæåííÿ ôàõîâèõ ìîâ (³íàêøå “ñïåö³àëüí³ ìîâè”, “òåõíîëåêòè”) ìຠîᒺêòîì îñîáëèâîñò³ ìîâè ïåâíî¿ ãàëóç³ íàóêè. Ïðè öüîìó ôàõîâà ìîâà äî ïåâíî¿ ì³ðè ïðîòèñòàâëÿºòüñÿ çàãàëüíîâæèâàí³é ìîâ³, õî÷à ñëîâíè-êîâèé çàïàñ ïåðøî¿ áåðå ïî÷àòîê ñàìå ³ç äðóãî¿. Àëå ÿê-ðàç ïðîáëåìè, ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñïåöèô³÷íîþ ëåêñèêîþ ôà-õîâèõ ìîâ, ïîðîäèëè íåîáõ³äí³ñòü âèä³ëåííÿ îêðåìî¿ íàóêè – òåðì³íîçíàâñòâà.  òîé ÷àñ, ÿê íàóêà ïðî ôàõîâ³ ìîâè ìຠíà ìåò³ äîñë³äæåííÿ âëàñíå ìîâè ïåâíî¿ ñôå-ðè íàóêè ³ òåõí³êè, ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ òåðì³íî-çíàâñòâà º íå ìîâà ÿê òàêà, à ñàìå òåðì³í ÿê ºäí³ñòü ïî-íÿòòÿ ³ íàçâè. Òàêèì ÷èíîì, òåðì³íîçíàâñòâî âêëþ÷ຠ³ ïîíÿò³éíó ñôåðó ïåâíî¿ ôàõîâî¿ ãàëóç³. Íà ïåðøèõ ïîðàõ äîñë³äæåííÿ ôàõîâèõ ìîâ ñòîñó-âàëîñÿ âèêëþ÷íî ïðîôåñ³éíî¿ ëåêñèêè. Ëèøå íåäàâíî âîíî âèîêðåìèëîñÿ ó âëàñíó ã³ëêó ë³íãâ³ñòèêè, õî÷à çà-ëèøàºòüñÿ äóæå ò³ñíî ïîâ’ÿçàíèì ³ç òåðì³íîçíàâñòâîì. Ôàõîâîþ ìîâîþ ìîæíà íàçèâàòè “ñóêóïí³ñòü óñ³õ ìîâ-íèõ çàñîá³â, ÿê³ çàñòîñîâóþòüñÿ ó ïðîôåñ³éíî çàìêíóò³é ñôåð³ êîìóí³êàö³¿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ïîðîçóì³ííÿ ì³æ ëþäüìè, ÿê³ ïðàöþþòü ó ö³é ñôå𳔠[Hoffman 1985, ñ.53]. Äî ö³º¿ äåô³í³ö³¿ âàðòî äîäàòè ùå é òîé ôàêò, ùî ôóíê-ö³îíóâàííÿ äàíî¿ ìîâè çàáåçïå÷óºòüñÿ âèíÿòêîâî ÷³òêî âñòàíîâëåíîþ òåðì³íîëî㳺þ. Ôàõîâ³ ìîâè çð³äêà òåðì³íóþòüñÿ â í³ìåöüê³é ìîâ³ ÿà “Arbeitssprache”, “Berufssprache”, “Gruppensprache”,

“Handwerkersprache”, “Sekundärsprache”, “Sondersprache”,

“Standessprache”, “Fachsprache”. Îñîáëèâ³ñòü ôàõîâèõ ìîâ ïîëÿãຠó íàÿâíîñò³ ñïåö³àëüíîãî, îð³ºíòîâàíîãî íà ïîòðåáè ïåâíîãî ôàõó íàáîðó ëåêñè÷íèõ îäèíèöü, ÿê³ ìàþòü óñå æ ïëàâí³ òà ãíó÷ê³ çâ’ÿçêè ³ç çàãàëüíîâæèâà-íîþ ëåêñèêîþ, ÿêà òåæ ïðèñóòíÿ ó ôàõîâ³é ìîâ³. Ç ³íøîãî áîêó, îñòàííÿ â³äð³çíÿºòüñÿ ñïåöèô³÷íîþ ÷àñòèíîþ âæè-âàííÿ ïåâíèõ ãðàìàòè÷íèõ, ñèíòàêñè÷íèõ, ñòèë³ñòè÷íèõ çàñîá³â. Âñþ ëåêñèêó ôàõîâîãî òåêñòó ìîæíà ïîä³ëèòè íà 4 âèäè: 1) òåðì³íè äàíî¿ ãàëóç³, ÿê³ ìàþòü âëàñíó äåô³í³ö³þ; 2) ì³æãàëóçåâ³ çàãàëüíîíàóêîâ³ òåðì³íîëîã³÷í³ îäè-íèö³ (â ò.÷. òåðì³íè ñóì³æíèõ íàóê) – íàïðèêëàä, ïîøè-ðåí³ òåðì³íè ô³ëîñîô³¿, ïîë³òîëî㳿, ìàòåìàòèêè, ô³ëî-ëî㳿 ³ ò.ï.; 3) íàï³âòåðì³íè àáî ïðîôåñ³îíàë³çìè, äî ÿêèõ ìîæ-íà â³äíåñòè ³ íîìåíêëàòóðè, ùîïðàâäà ïðîôåñ³îìîæ-íàë³ç- ïðîôåñ³îíàë³ç-ìè, ÿê ïðàâèëî, ìîæóòü òëóìà÷èòèñÿ, íàïðîòèâàãó íî-ìåíêëàòóðíèì îäèíèöÿì (ïîð. ïðîôåñ³îíàë³çì “Beißzange” òà “Opel-Vectra”); 4) ïðîôåñ³éí³ æàðãîí³çìè, ÿê³ íå ïðåòåíäóþòü íà òî÷í³ñòü òà îäíîçíà÷í³ñòü, ìàþòü âåëèêèé ð³âåíü îáðàç-íîñò³ òà åìîòèâíî çàáàðâëåíå çíà÷åííÿ (íàïðèêëàä, “Íåõå” – “ï³äéîìíèê ìàòåð³àë³â íà áóäîⳔ, “Schießbude” – “óäàðíèé ³íñòðóìåíò äæàçîâî¿ êàïåëè”). Äèíàì³êà ôàõîâèõ ìîâ ÷àñòî â³ääàëÿº ¿õ â³ä âèõ³äíî¿ áàçè çàãàëüíîë³òåðàòóðíî¿ ìîâè òà ìîæå ïðèçâåñòè äî âèíèêíåííÿ íåïîðîçóì³íü ì³æ ôàõ³âöåì òà íåôàõ³âöåì, òâîðèòü øòó÷íó àòìîñôåðó åë³òàðíîñò³. Ôàõîâ³ òåêñòè ìàþòü ñâîþ ñïåöèô³êó ïîáóäîâè. ¯¿ ôîðìóþòü, íàïðèêëàä, òàê³ îçíàêè: 1) 䳺ñëîâî âòðà÷ຠñâîº ÷àñîâå ñï³ââ³äíîøåííÿ ³ âæèâàºòüñÿ çäåá³ëüøîãî â òåïåð³øíüîìó ÷àñ³; 2) 䳺ñëîâî âæèâàºòüñÿ ÷àñòî â ïàñèâí³é ôîðì³; 3) 䳺ñëîâî ÿê âèä ñëîâà â³ä³ãðຠâ³äíîñíî ìåíøó ðîëü; 4) ³ìåííèê â³ä³ãðຠâàæëèâó ðîëü; 5) îäíèíà âæèâàºòüñÿ ÷àñò³øå, í³æ ìíîæèíà; 6) ïðèêìåòíèê âæèâàºòüñÿ â³äíîñíî ÷àñòî. Îêðåì³ ôàõîâ³ ìîâè êîðèñòóþòüñÿ ñïåöèô³÷íèìè ìîâíèìè çàñîáàìè, ÿê³, ó ñâîþ ÷åðãó, ìîæóòü ìàòè ì³ñöå ³ â ³íøèõ ôàõîâèõ ìîâàõ. ʳëüêà ñóáìîâ ìîæóòü ôîðìó-âàòè á³ëüø³ êëàñè ç ¿õ ñï³ëüíèìè îçíàêàìè. Òàê, ñåðåä ôàõîâèõ ìîâ ìîæíà ðîçð³çíÿòè ìîâè ñîö³àëüíèõ íàóê ³ ìîâè òåõí³÷íèõ ãàëóçåé, ÿê³ ìàþòü íå ëèøå ñïåöèô³÷í³ òåðì³íîñèñòåìè, àëå é ð³çíó îðãàí³çàö³þ òåêñòó, ìîâíó ñòðóêòóðó. Ó öüîìó çâ’ÿçêó ìîæíà çàïðîïîíóâàòè ³ºðàð-õ³÷íó ñèñòåìó ôàõîâèõ ìîâ òà ¿õí³õ êëàñ³â ó ìåæàõ çà-ãàëüíîíàö³îíàëüíî¿ ìîâè. Çðîçóì³ëî, íå ëèøå ñóáìîâà ïðàâà, àëå é ³íø³ ñóáìîâè ïîä³ëÿþòüñÿ òàê ñàìî íà ï³äâè-äè (ôàõîâ³ ìîâè).

(8)

Çà ð³âíåì àáñòðàêòíîñò³ ôàõîâ³ ìîâè ìîæíà óìîâíî ïîä³ëèòè íà ê³ëüêà âèä³â: 1) íàéâèùèé ñòóï³íü àáñòðàêòíîñò³; (øòó÷í³ ñèìâî-ëè, ôîðìóëè – áàçîâ³ òåîðåòè÷í³ íàóêè); 2) äóæå âèñîêèé ñòóï³íü àáñòðàêòíîñò³ (åêñïåðèìåí-òàëüí³ íàóêè – êîìóí³êàö³ÿ ì³æ íàóêîâöÿìè, òåõíàðÿìè); 3) âèñîêèé ñòóï³íü àáñòðàêòíîñò³ (ìîâè ç äóæå âå-ëèêîþ äîëåþ ôàõîâî¿ òåðì³íîëî㳿 ³ ÷³òêî îáóìîâëåíèì ñèíòàêñèñîì – ïðèêëàäí³ íàóêè); 4) íèçüêèé ñòóï³íü àáñòðàêòíîñò³ (ìîâè ç äîñèòü çíà÷-íîþ äîëåþ ôàõîâî¿ òåðì³íîëî㳿 òà â³äíîñíî íåçâ’ÿçàíèì ñèíòàêñèñîì – ñôåðà ìàòåð³àëüíîãî âèðîáíèöòâà); 5) äóæå íèçüêèé ð³âåíü àáñòðàêòíîñò³ (ìîâè ç íå-çíà÷íîþ ê³ëüê³ñòþ ôàõîâèõ òåðì³í³â òà íåçâ’ÿçàíèì ñèí-òàêñèñîì (ñôåðà ñïîæèâàííÿ, òîðã³âëÿ). Äî òî÷íèõ íàóê ç âèñîêèì ñòóïåíåì àáñòðàêòíîñò³ ñë³ä â³äíåñòè ïðèðîäíè÷³ é òåõí³÷í³ íàóêè, îñê³ëüêè âîíè çîñåðåäæåí³ íà óí³âåðñàëüíèõ çàêîíàõ, íà åìï³ðè÷íî äîâåäåíèõ çàñàäàõ, ñîö³àëüí³ æ íàóêè, íàâïàêè, ìàþòü ãåðìåíåâòè÷íå ñïðÿìóâàííÿ, îñê³ëüêè ¿õ ìåòîþ º ³íòåð-ïðåòàö³ÿ ëþäñüêîãî áóòòÿ.  òåõí³÷íèõ äèñöèïë³íàõ îñîáëèâîñò³ òà îçíàêè â³äïîâ³äíîãî ïðåäìåòà ìàþòü áóòè îïèñàí³ áåçäîãàííî, ¿õ ìîâè îïèñóþòü êîíêðåòí³ îᒺêòè ÷è ôåíîìåíè, ÿê³ ìîæíà â³ä÷óòè ÷è âèì³ðÿòè. Ìîâàì ñîö³àëüíèõ íàóê íàëåæèòü îïèñîâà ôóíêö³ÿ, ñóòü ïîíÿòü âñòàíîâëþºòüñÿ ³íòåðïðåòàòèâíî. ˳íãâ³ñòè (íàñàìïåðåä Á. Ãàâðàíåê) ðîçð³çíÿþòü ó ïðîöåñàõ êîìóí³êàö³¿ ÷îòèðè ôóíêö³îíàëüí³ ñòèë³ çàëåæ-íî â³ä äèôåðåíö³éîâàíèõ ñîö³àëüíèõ ïîòðåá: 1) çàãàëüíèé êîìóí³êàòèâíèé ñòèëü (ðîçìîâíà ìîâà ó ïîáóò³, â óñíîìó ìîâëåíí³); 2) ïðîôåñ³éíèé ïðàêòè÷íèé ñòèëü (îô³ö³éíå ñï³ëêó-âàííÿ, ä³ëîâà ìîâà); 3) íàóêîâî-òåîðåòè÷íèé ñòèëü (ìîâà íàóêè); 4) åñòåòè÷íèé ñòèëü (ìîâà ë³òåðàòóðè, ïîåç³ÿ). Ôàõîâ³ ìîâè â ö³é êëàñèô³êàö³¿ ïðåäñòàâëåí³ äâîìà âèäàìè ñòèë³â – ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íèì òà íàóêîâî-òåîðåòè÷íèì. Âèçíà÷åííÿ ôàõîâèõ ìîâ âêëþ÷ຠâ ñåáå ê³ëüêà ñåìàíòè÷íèõ ôðàãìåíò³â, íàñàìïåðåä: à) çàñ³á îïòèìàëüíîãî ðîçóì³ííÿ ì³æ ôàõ³âöÿìè â îê-ðåì³é ïðîôåñ³éí³é ñôåð³; á) íàÿâí³ñòü ñïåöèô³÷íî¿ ôàõîâî¿ ëåêñèêè òà îêðå-ìèõ íîðì â³äáîðó, çàñòîñóâàííÿ òà ÷àñòîòè çàãàëüíî-âæèâàíèõ ëåêñè÷íèõ ³ ãðàìàòè÷íèõ çàñîá³â; â) àêòóàë³çàö³ÿ ó ôàõîâèõ òåêñòàõ, ÿê³, êð³ì ïðîøàð-êó ïðîôåñ³éíî¿ ëåêñèêè, ì³ñòÿòü çàãàëüíîìîâí³ ñåãìåí-òè, îòæå, ôàõîâà ìîâà íå ìîæå ìàòè ñòàòóñ â³äîêðåìëå-íîãî â³ä çàãàëüíîíàö³îíàëüíî¿ ìîâè ñóᒺêòà; ã) ïðèíàëåæí³ñòü äî ôàõîâèõ òåêñò³â ïðîôåñ³éíîãî ìîâëåííÿ, ó òîé ÷àñ ÿê äî çàãàëüíîìîâíèõ åëåìåíò³â ÿê ÷àñòèíè ñèñòåìè ìîâè íàëåæàòü ë³òåðàòóðíà ìîâà, ðîç-ìîâíà ìîâà àáî ä³àëåêò. Âèõîäÿ÷è ç òàêîãî äåô³íóâàííÿ, ë³íãâ³ñòè íàðàõîâó-þòü ñüîãîäí³ áëèçüêî 300 ôàõîâèõ ìîâ. ¯õ áåçîãëÿäíå çàñòîñóâàííÿ ñë³ä îáìåæóâàòè ðàìêàìè âóçüêî¿ ñïåö³àëü-íîñò³, îñê³ëüêè ¿õ ïîâíå çàïðîâàäæåííÿ ó ñôåð³ ñóñï³ëü-íîãî ñï³ëêóâàííÿ ïðèçâîäèòü äî ò. çâ. “êîìóí³êàòèâíèõ áàð’ºð³â”, âèêëèêຠíåïîðîçóì³ííÿ ³ ìîæå ñïåêóëÿòèâ-íî âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ç ìåòîþ ïåâñïåêóëÿòèâ-íî¿ çâåðõñïåêóëÿòèâ-íîñò³, åë³-òàðíîñò³. Ìàáóòü, íåäàðåìíî áëèçüêî ïîëîâèíè ãðîìà Íàö³îíàëüíà ìîâà Ôàõîâ³ ìîâè Çàãàëüíîâæèâàíà ìîâà Ñóáêëàñ Ïðèðîäíè÷³ íàóêè Ñóáêëàñ Ñóáìîâà ïðàâà Ñóáìîâà ô³ëîñîô³¿ ìîâîçíàâ÷èõÑóáìîâà äèñöèïë³í Ñóáìîâè Ôàõîâà ìîâà öèâ³ëüíîãî ïðàâà êðèì³íàëüíîãîÔàõîâà ìîâà ïðàâà Ôàõîâà ìîâà? Ñóáêëàñ Ñîö³àëüí³ íàóêè Ðèñ. 1. Ñõåìàòè÷íà ñòðóêòóðà ôàõîâèõ ìîâ

(9)

äÿí (îïèòóâàííÿ ïðîâîäèëîñÿ â ͳìå÷÷èí³) ââàæàþòü, ùî þðèñòè ùå á³ëüøå çàïëóòóþòü ñïðàâó, àí³æ âîíà º òàêîþ íàñïðàâä³. [Fluck 1996, ñ. 40-41]. Òàêèì ÷èíîì, ôàõîâ³ òåêñòè ðîçð³çíÿþòüñÿ íà òåê-ñòîâîìó é òåðì³íîëîã³÷íîìó ð³âíÿõ. Íàî÷íèì ïðèêëà-äîì ó öüîìó çâ’ÿçêó ìîæå áóòè ç³ñòàâëåííÿ þðèäè÷íèõ, åêîíîì³÷íèõ òà òåõí³÷íèõ òåêñò³â.  þðèäè÷íèõ òåêñòàõ ïîñòຠïèòàííÿ: “×è ³íñòèòóö³¿, ðåà볿 ó âèõ³äí³é ìîâ³ òà ìîâ³ ïåðåêëàäó ìîæíà ïîð³âíþâàòè ³ ÿêîþ ì³ðîþ (íà-ïðèêëàä, ì³æìîâí³ îìîí³ìè íà êøòàëò “Pension” òà “ïåí-ñ³ÿ”, ÿê³ ìàþòü ð³çí³ çíà÷åííÿ, ³ ïîä³áíèõ ïðèêëàä³â þðèñïðóäåíö³ÿ çíຠ÷èìàëî)?”.  åêîíîì³÷íèõ òåêñòàõ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïåâíå ì³æíàðîäíå “âèð³âíþâàííÿ” òåð-ì³íîëî㳿, ùî º íàñàìïåðåä ðåçóëüòàòîì âïëèâó àìåðè-êàíñüêî¿ åêîíîì³êè, õî÷à é ó ö³é ãàëóç³ ìຠì³ñöå àìá³-ö³éíèé ñïðîòèâ îêðåìèõ ïîøèðåíèõ ìîâ, ÿê³ íàìàãàþòü-ñÿ çàïðîâàäæóâàòè âëàñí³ òåðì³íîëîã³÷í³ îäèíèö³ (íà-ïðèêëàä, çàì³ñòü àíãë³éñüêîãî “ðåêîíâåðñ³ÿ” â í³ìåöüê³é ìîâ³ âæèâàºòüñÿ “Umstellung”). Çîâñ³ì ³íøà ñèòóàö³ÿ ç òåõí³÷íèìè òåêñòàìè. Òóò íà ÷³ëüíîìó ì³ñö³ ïðîñòóïຠâèìîãà ì³æíàðîäíî¿ ñòàíäàðòèçàö³¿ ïðèíàéìí³ â ðàìêàõ îäí³º¿ òåðì³íîñèñòåìè. Ö³ òà ïîä³áí³ îñîáëèâîñò³ ôàõî-âèõ òåêñò³â ïîâèíí³ íåîäì³ííî âðàõîâóâàòèñÿ â ïåðåêëà-äàöüê³é ä³ÿëüíîñò³ é îñîáëèâî â ïðèêëàäíèõ àñïåêòàõ òåðì³íîçíàâñòâà, òåðì³íîãðàô³¿, ñòàíäàðòèçàö³¿ ïðîôå-ñ³éíî¿ ëåêñèêè. Çíà÷åííÿ íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïåðåêëàäó íåâïèííî çðîñòຠíàâ³òü ç îãëÿäó íà åêîíîì³÷í³ âèãîäè.  ë³òåðà-òóð³ ÷àñòî íàâîäèòüñÿ ÿê ïðèêëàä îïóáë³êîâàíà äîïîâ³äü Ðàäÿíñüêî¿ Àêàäå쳿 Íàóê ïðî çàñòîñóâàííÿ àëãåáðè äëÿ îá÷èñëåííÿ åëåêòðîííèõ ðåëå òà ïåâíèõ åëåêòðè÷íèõ ê³ë. Öÿ ïðàöÿ (çà òâåðäæåííÿì ôàõ³âö³â ÿê ÷è íå íàéâà-ãîì³øå äîñÿãíåííÿ â ö³é ãàëóç³ ç 1938 ðîêó) ÷åðåç áðàê ôàõîâèõ ïåðåêëàäà÷³â áóëà ïåðåêëàäåíà ò³ëüêè â 1955 ðîö³ ç ðîñ³éñüêî¿ àíãë³éñüêîþ ìîâîþ. Çà ï³äðàõóíêàìè àìåðèêàíñüêèõ â÷åíèõ â÷àñíèé ïåðåêëàä ó 1950 ðîö³ çåêîíîìèâ áè íà âèòðàòè íà ¿õ äîñë³äæåííÿ áëèçüêî 40 ì³ëüéîí³â äîëàð³â. Ìîâîçíàâö³ ïåðåêîíàí³ ó òîìó, ùî ïåðåêëàä ôàõî-âèõ òåêñò³â òàê ñàìî òðóäîì³ñòêèé, ÿê ³ ë³òåðàòóðíèé ïåðåêëàä. Äî òîãî æ ïîâåðõíåâà óÿâà ïðî òå, ùî â ïðî-öåñ³ íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïåðåêëàäó äîñèòü ëèøå ñóáñòè-òóö³¿ (çàì³íè) ïðîôåñ³éíî¿ òåðì³íîëî㳿 ³ç çàñòîñóâàí-íÿì ãðàìàòè÷íîãî ì³í³ìóìó º ö³ëêîì õèáíîþ. Ïåðåêëàä – öå òî÷íå â³äòâîðåííÿ îðèã³íàëüíîãî òåð-ì³íà çàñîáàìè ³íøî¿ ìîâè çà óìîâè çáåðåæåííÿ çì³ñòó é ñòèëþ. Òàêà ºäí³ñòü â³äòâîðþºòüñÿ íà ³íø³é ìîâí³é îñíîâ³. ² âæå ÷åðåç öå ïåðåòâîðþºòüñÿ íà íîâó ºäí³ñòü, âëàñòèâó ìîâ³ ïåðåêëàäó. Äëÿ ïîâíî¿ ïåðåäà÷³ ïîíÿòòÿ îðèã³íàëó ñë³ä íå ëèøå çíàõîäèòè â ìîâ³ ïåðåêëàäó àäåê-âàòí³ òåðì³íè òà â³äïîâ³äí³ ëåêñè÷í³ îäèíèö³, àëå é â³äáèðàòè íåîáõ³äí³ ãðàìàòè÷í³ ôîðìè é ñòèë³ñòè÷í³ ÷èííèêè. Ç ³íøîãî áîêó, ñë³ä ïîãîäèòèñÿ ç äóìêîþ ïðî òå, ùî â ïðîöåñ³ ë³òåðàòóðíîãî ïåðåêëàäó òâîð÷à ä³ÿëüí³ñòü ïðîñòóïຠçíà÷íî 䳺â³øå, í³æ ïðè ïåðåêëàä³ ç ôàõîâî¿ ìîâè. Âñÿ ð³÷ ó ò³ì, ùî íà ïåðåäíüîìó ïëàí³ â ë³òåðà-òóðíîìó ïåðåêëàä³ ïåðåáóâàþòü îñîáëèâîñò³ âèòâîðó ìèñòåöòâà, ºäí³ñòü îáðàçíîãî ìèñëåííÿ òà ìèñòåöüêîãî ìîâëåííÿ ó âèõ³äí³é ìîâ³, â òîé ÷àñ ÿê ôàõîâèé ïåðå-êëàä ìຠíà ìåò³ òî÷íó ïåðåäà÷ó ³íôîðìàö³¿. Àëå é òóò íå îá³éòèñÿ áåç ñïåöèô³÷íèõ òðóäíîù³â. Îñü êëàñè÷íèé ïðèêëàä: í³ìåöüêîìó ñëîâó “Technik” ñï³âñòàâëåí³ àæ òðè çíà÷åííÿ â àíãë³éñüê³é ìîâ³: 1) technology (ïðèêëàäíà íàóêà); 2) engineering (òåõí³êà ôàõîâî¿ ãàëóç³); 3) technique (îêðåìèé ìåòîä). Çàóâàæèìî, ùî ïîä³áíà äèôåðåíö³à-ö³ÿ ïîñòóïîâî ïåðåõîäèòü ³ äî óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. ßê äîâîäèòü ïðàêòèêà, ôàõ³âåöü ç³ çíàííÿì ìîâ, íà-ïðèêëàä, óêðà¿íñüêèé ô³çèê ç ãëèáîêèìè çíàííÿìè í³ìåöüêî¿ ìîâè, ñïðîìîæíèé çðîáèòè á³ëüø ïðîôåñ³é-íèé ïåðåêëàä, àí³æ ãåðìàí³ñò áåç äîäàòêîâèõ çíàíü ç ô³çèêè. Ïðîòå òàêèé ³äåàëüíèé âèïàäîê (îòðèìàííÿ ïîäâ³éíî¿ îñâ³òè), ÿê ïðàâèëî, ð³äê³ñíèé ³ òîìó ç ïðàê-òè÷íèõ ³ åêîíîì³÷íèõ ì³ðêóâàíü íà ïåðøèé ïëàí âèñòó-ïຠçíàííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè.  çàëåæíîñò³ â³ä ö³ëåñïðÿìîâàíîñò³ ïåðåêëàäó ðîç-ð³çíÿþòü éîãî òðè àñïåêòè: 1) íàóêîâèé íàïðÿìîê, ïîâ’ÿçàíèé ³ç òåîð³ºþ ïåðå-êëàäó, ï³äâèùåííÿì ÿêîñò³ ïåðåêëàäó é êâàë³ô³êàö³¿ ïå-ðåêëàäà÷à; 2) ïðàãìàòè÷íèé íàïðÿìîê, îð³ºíòîâàíèé íà óäîñ-êîíàëåííÿ ïðàêòè÷íî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ïåðå-êëàäàöüêîãî ñåðâ³ñó; 3) ê³áåðíåòè÷íèé àñïåêò, íàïðàâëåíèé íà ðîçðîáêó ñèñòåì ìàøèííîãî ïåðåêëàäó, ñòâîðåííÿ ïðîô³ëüíèõ ñëîâíèê³â ç âèêîðèñòàííÿì ÅÎÌ òîùî. ßêùî ãîâîðèòè ëèøåíü ïðî òåðì³íîëîã³÷íèé àñïåêò íàóêîâî-òåõí³÷íî-ãî ïåðåêëàäó, òî ç ö³º¿ òî÷êè çîðó íàéâàæëèâ³øèì º íàó-êîâèé íàïðÿì. Ãîëîâí³ òðóäíîù³ ïåðåêëàäó ïîâ’ÿçàí³ íå ç ïåðåêëà-äîì îêðåìèõ òåðì³í³â, çàô³êñîâàíèõ â òåðì³íîëîã³÷íî-ìó ñëîâíèêó, à ç ïåðåäà÷åþ ïðàâèëüíîãî çì³ñòó êîæíî¿ ôðàçè, ÿêîìó íå çàâæäè â³äïîâ³äຠäîñë³âíèé ïåðåêëàä. Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî äåÿêå çíàííÿ ïðåäìåòà, ïðî ÿêèé ³äå ìîâà. Âàðòî ïîãîäèòèñÿ ç òèì, ùî óìîâîþ ïðàâèëü-íîãî ïåðåêëàäó, òîáòî âèáîðó ïîòð³áïðàâèëü-íîãî ñëîâà ³ç ÷èñëà òèõ, ÿê³ ñëóãóþòü ïåðåäà÷åþ òåðì³íó îðèã³íàëó â ð³çíèõ éîãî çíà÷åííÿõ, º ïðàâèëüíå ðîçóì³ííÿ òîãî, ïðî ùî â êîíòåêñò³ éäåòüñÿ, òîáòî çíàííÿ ÿâèù ä³éñíîñò³ ³ ¿õ íàçâ. Ïåðåêëàäà÷ó-íåñïåö³àë³ñòó ìîæå äîïîìîãòè éîãî ô³ëî-ëîã³÷íà îñâ³òà, çíàííÿ àñîö³àòèâíèõ çâ’ÿçê³â òåðì³íîëî-ã³÷íèõ ìîðôåì, àô³êñàëüí³ îñîáëèâîñò³ òåðì³í³â.  áóäü-ÿêîìó âèïàäêó ÷åðåç ð³çêå çá³ëüøåííÿ ïîïèòó íà ïåðå-êëàä éîãî ÿê³ñòü âèìàãຠîñîáëèâî¿ ïðîôåñ³éíîñò³ öüî-ãî âèäó ä³ÿëüíîñò³. Ïðàö³âíèêè â îáëàñò³ ³íôîðìàö³¿ ï³äðàõóâàëè, ùî íà ïîøóê ³íôîðìàö³¿ âèòðà÷àºòüñÿ 20% ðîáî÷îãî ÷àñó, â òîìó ÷èñë³ çàòðàòè ÷àñó íà âèÿâëåííÿ çíà÷åííÿ òîãî ÷è ³íøîãî òåðì³íó, îñê³ëüêè ïîøóê ïîòð³áíîãî òåðì³íó â ñåðåäíüîìó ñêëàäຠ15 õâ. â äåíü. Ââàæàºìî, ùî íå áóäå

(10)

ïîìèëêîâèì òâåðäæåííÿ ïðî òå, ùî ê³ëüê³ñòü ÷àñó, çà-òðà÷åíîãî íà âèÿñíåííÿ çíà÷åííÿ òåðì³íó áóëà á äåùî ìåíøîþ, ÿêùî á ñàìà ôîðìà öüîãî òåðì³íó ï³äêàçóâàëà ñïîæèâà÷ó éîãî ëåêñè÷íå çíà÷åííÿ, íåçàëåæíî â³ä ïðî-ôåñ³éíîãî ð³âíÿ ïðàö³âíèêà. Çâ³äñè âèïëèâàþòü ïðè-íàéìí³ äâà âèñíîâêè: 1) ïåðåêëàäà÷ ïîâèíåí õî÷à á äåÿêîþ ì³ðîþ îð³ºí-òóâàòèñÿ â òåìàòèö³ òåêñò³â, ÿê³ ïåðåêëàäàþòüñÿ, ùî íà-áóâàºòüñÿ òàêîæ ³ç äîñâ³äîì éîãî ðîáîòè; 2) â òåêñò³ ïåðåêëàäó ïîòð³áíî óíèêàòè õèáíî îð³-ºíòóþ÷èõ òåðì³í³â, ÿêùî â äàí³é òåðìîñèñòåì³ º ¿õ ñè-íîí³ìè ç á³ëüø âìîòèâîâàíîþ âíóòð³øíüîþ ôîðìîþ. Ñïåöèô³êà íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïåðåêëàäó çâîäèòüñÿ äî ñïåöèô³êè ïåðåäà÷³ ìîâíèõ òà ñòèë³ñòè÷íèõ îñîáëè-âîñòåé, ÿê³ ïðèòàìàíí³ òèì ÷è ³íøèì æàíðàì íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ë³òåðàòóðè. Á³ëüø³ñòü ë³íãâ³ñò³â õàðàêòåðèçó-þòü öåé âèä ïåðåêëàäó ÿê îñîáëèâèé âèä ä³ÿëüíîñò³, ÿêèé âèçíà÷àºòüñÿ â ïåðøó ÷åðãó ñâî¿ìè ôóíêö³îíàëüíèìè, à íå ñòèë³ñòè÷íèìè ÷è æàíðîâèìè îñîáëèâîñòÿìè. Á³ëüøå òîãî, êð³ì ïðîôåñ³éíèõ ôóíêö³é, ö³ëüîâèõ óñòàíîâîê ³ñíóþòü äâà àáñîëþòíî ð³çí³ âèäè ïåðåêëàäó óñíèé ³ ïèñüìîâèé, êîæíèé ç ÿêèõ ìîæå áóòè ïîä³ëåíèé íà ï³äòè-ïè (äî ïðèêëàäó óñíèé ïåðåêëàä áóâຠñèíõðîííèì ÷è ïåðåêëàäîì ³ç ëèñòà).  öüîìó â³äíîøåíí³ ë³íãâ³ñòè ðîç-ð³çíÿþòü òàê³ âèäè ðîá³ò: 1) ïèñüìîâèé ïåðåêëàä íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ë³òåðàòó-ðè é äîêóìåíò³â ç ³íîçåìíèõ ìîâ óêðà¿íñüêîþ; 2) ïèñüìîâèé ïåðåêëàä íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ë³òåðàòó-ðè é äîêóìåíò³â ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè îñíîâíèìè çàõ³ä-íîºâðîïåéñüêèìè ìîâàìè; 3) óñí³ ïåðåêëàäè ç “ëèñòà” äëÿ ñïåö³àë³ñò³â; 4) óñíèé ïåðåêëàä íà ïåðåãîâîðàõ, â ðîáîò³ êîì³ñ³é, ó íàóêîâèõ çàëàõ; 5) óñíèé ïåðåêëàä íà êîíôåðåíö³ÿõ, ñåì³íàðàõ, ñèì-ïîç³óìàõ. ßê³ñòü òà îáñÿã ïåðåêëàäó ìîæóòü çàëåæàòè â³ä çà-ïèòó ñïîæèâà÷³â, ñåðåä ÿêèõ âèä³ëÿþòü ³íæåíåðíî-êîí-ñòðóêòîðñüêèé ïåðñîíàë, íàóêîâèõ ñï³âðîá³òíèê³â, êå-ð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ, åêñïåðò³â, ³íôîðìàö³éíèõ ïðà-ö³âíèê³â.  çàëåæíîñò³ â³ä ¿õí³õ âèìîã ïåðåêëàä ìîæå áóòè äåòàëüíèì, àäåêâàòíèì, ç îñîáëèâèì íàòèñêîì íà òåðì³íîëîã³÷í³ îäèíèö³, ÷è ôðàãìåíòàðíèì, íåïîâíèì, ³ç òî÷íèì ïåðåêëàäîì ëèøå íàéá³ëüø âàæëèâèõ äëÿ ñïî-æèâà÷à ì³ñöü. Ïðè öüîìó ïîâíèé ïåðåêëàä â ö³ëîìó â³äïîâ³äຠòåêñòîâ³ îðèã³íàëó, à àäåêâàòíèé íàóêîâî-òåõ-í³÷íèé ïåðåêëàä ïîâèíåí òî÷íî ïåðåäàâàòè çì³ñò îðèã³-íàëó, ìàòè çàãàëüíîïðèéíÿòó â ìîâ³ ïåðåêëàäó òåðì³íî-ëîã³þ ³ â³äïîâ³äàòè íîðìàì íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ë³òåðàòó-ðè, ç ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïåðåêëàä. Íàâåäåìî ê³ëüêà òðàäèö³éíèõ ðåêîìåíäàö³é ïåðåêëà-äó, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ òåðì³íîëîã³÷íèõ àñïåêò³â ïåðåêëàäó: 1) â ïåðåêëàä³ ïîâèíí³ âèêîðèñòîâóâàòèñÿ òåðì³íè, çàòâåðäæåí³ â³äïîâ³äíèìè äåðæàâíèìè ñòàíäàðòàìè; 2) ïåðåêëàäà÷ ïîâèíåí âðàõîâóâàòè, äî ÿêî¿ îáëàñò³ íàóêè é òåõí³êè â³äíîñèòüñÿ òåðì³í, ùî ïåðåêëàäàºòüñÿ, îñîáëèâî ³íîçåìíèé; 3) ÿêùî â òåêñò³ îðèã³íàëó òðàïëÿºòüñÿ òåðì³í, íå çàô³êñîâàíèé â íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ñëîâíèêàõ, òî ïåðå-êëàäà÷ ìຠñàì ï³ä³áðàòè ïåðåêëàäíèé åêâ³âàëåíò, âèêî-ðèñòîâóþ÷è äîâ³äêîâó ë³òåðàòóðó, àáî æ ïðîêîíñóëüòó-âàòèñÿ ó ñïåö³àë³ñòà; â êðàéíüîìó âèïàäêó òåðì³í ìîæ-íà ïåðåêëàñòè îïèñîâèì øëÿõîì; 4) ó òåêñò³ ïåðåêëàäó ïîòð³áíî óíèêàòè ñèíîí³ì³÷-íîãî âèêîðèñòàííÿ òåðì³íîëîã³÷íèõ îäèíèöü; âñ³ òåðì³-íè, ñèìâîëè, ñêîðî÷åííÿ ìàþòü áóòè óí³ô³êîâàí³; 5) ÿêùî â òåêñò³ îðèã³íàëó çíàéäåíà ñìèñëîâà ïîìèëêà, ïîâ’ÿçàíà ç íàïèñàííÿì òåðì³íó, ïåðåêëàäà÷ çîáîâ’ÿçàíèé äàòè â³äïîâ³äíèé äî îðèã³íàëó ïåðåêëàä, à â çíîñö³ âêàçàòè íà ïîìèëêó é íàâåñòè ïðàâèëüíèé âàð³àíò; 6) ÷óæ³ äëÿ ìîâè ïåðåêëàäó òåðì³íè ïîâèíí³ çàëè-øàòèñÿ â ïåðåêëàä³ ³ çàïèñóâàòèñÿ â äóæêàõ; 7) íàçâè ëàòèíîþ íå ïåðåêëàäàþòüñÿ ³ çàëèøàþòü-ñÿ â ïåðâ³ñíîìó âèãëÿä³; 8) íå äîïóñêàºòüñÿ äîâ³ëüíå ñêîðî÷åííÿ òåðì³í³â; 9) íîìåíêëàòóðè çàëèøàþòüñÿ â îðèã³íàë³; 10) îäèíèö³ ô³çè÷íèõ âåëè÷èí, ñïåö³àëüí³ çíàêè ìà-þòü â³äïîâ³äàòè òåõí³÷íèì ñòàíäàðòàì. Îñîáëèâî¿ óâàãè ïðè ïåðåêëàä³ çàñëóãîâóþòü ïèòàí-íÿ òåðì³íîëîã³÷íî¿ îðôîãðàô³¿. Íå âàðòî çàáóâàòè, ùî á³ëüø³ñòü òåðì³í³â íà ñüîãîäí³ çáåð³ãàþòü äâîÿêèé âèä íàïèñàííÿ (íàïðèêëàä “àâòî” é “àóòî”, “íåéðîí” é “íå-âðî”). Ïåðåêëàäà÷ó ñë³ä âðàõîâóâàòè ñòóï³íü âèêîðèñ-òîâóâàíîñò³ òîãî ÷è ³íøîãî âàð³àíòó â êîíêðåòí³é òåð-ì³íîñôåð³ íà äàíîìó åòàï³, ùî ïîâèííî áóòè çàô³êñîâà-íî íàéçàô³êñîâà-íîâ³øèìè ñëîâíèêàìè. ²íîçåìí³ ïð³çâèùà, ãåîãðàô³÷í³ íàçâè, íàçâè ô³ðì, çàêëàä³â, îðãàí³çàö³é íå ïåðåêëàäàþòüñÿ, à òðàíñëþþòü-ñÿ â³äïîâ³äíî äî íîðì ìîâè-ðåöåﳺíòà. Ðîáîòó ïåðåêëà-äà÷à â äàíîìó íàïðÿìêó ïîëåãøóº òîé ôàêò, ùî òåðì³-íîëîã³÷íà îðôîãðàô³ÿ á³ëüøå ï³ääàºòüñÿ ïðîöåñîâ³ êî-äèô³êàö³¿, êðàùå íîðìàë³çîâàíà, àí³æ îðôîãðàô³ÿ çàãàëü-íîâæèâàíî¿ ìîâè, ³ òîìó çàñâîþºòüñÿ ëåãøå ³ íà äîâ-øèé ïåð³îä. Êàæó÷è ïðî ïåðåêëàäè òåðì³í³â, íå ñë³ä çàáóâàòè, ùî ð³çí³ âèäè ïåðåêëàäó ïîòðåáóþòü íåîäíàêîâîãî ï³äõîäó äî ïåðåäà÷³ ñåìàíòèêè òåðì³íîëîã³÷íî¿ îäèíèö³. Âàðòî âðàõîâóâàòè â³äîìå ä³ëåííÿ îäèíèöü íàóêîâî-òåõí³÷íî-ãî òåêñòó íà âóçüêîñïåö³àëüíó ëåêñèêó, ïåðèôåð³éíó òåð-ì³íîëîã³þ, çàãàëüíîíàóêîâó òåðì³íîëåêñèêó é çàãàëüíî-âæèâàí³ ñëîâà. Áóäü-ÿêèé âèä íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïåðå-êëàäó ïîòðåáóº ïðàâèëüíî¿ ïåðåäà÷³ òåðì³í³â, ïîâ’ÿçà-íèõ ç îñíîâíèì ïðåäìåòîì âèêëàäàííÿ; âòîðèíí³ (ïåðè-ôåð³éí³) òåðì³íè, ÿê³ º âàãîìèìè â ñóì³æíèõ ãàëóçÿõ, ïîâèíí³ ïåðåêëàäàòèñÿ ìàêñèìàëüíî òî÷íî äëÿ àäåêâàò-íèõ ïåðåêëàä³â; äëÿ îçíàéîìëþâàëüàäåêâàò-íèõ ïåðåêëàä³â, äå ïðåä’ÿâëåíà âèìîãà ïåðåäà÷³ ãîëîâíèõ ³äåé îðèã³íàëó, òî÷íà ïåðåäà÷à ïåðèôåð³éíî¿ òåðì³íîëî㳿 º ôàêóëüòà-òèâíîþ. Íàâåäåí³ â ñòàòò³ òðóäíîù³ òà îñîáëèâîñò³ ôàõîâèõ

参照

関連したドキュメント

 複雑性・多様性を有する健康問題の解決を図り、保健師の使命を全うするに は、地域の人々や関係者・関係機関との

7) CDC: Cleaning and Disinfection for Community Facilities (Interim Recommendations for U.S. Community Facilities with Suspected/Confirmed Coronavirus Disease 2019), 1 April, 2020

地方自治法施行令第 167 条の 16 及び大崎市契約規則第 35 条により,落札者は,契約締結までに請負代金の 100 分の

[r]

議 長 委 員

③ 新産業ビジョン岸和田本編の 24 ページ、25 ページについて、説明文の最終段落に経営 者の年齢別に分析した説明があり、本件が今回の新ビジョンの中で謳うデジタル化の

[r]

7.法第 25 条第 10 項の規定により準用する第 24 条の2第4項に定めた施設設置管理