• 検索結果がありません。

V.. Judko

ドキュメント内 ÐÔ 48.pmd (ページ 59-64)

 ÑÂÅÒÅ ÏÎÇÈÖÈÎÍÍÎÉ ÒÅÎÐÈÈ Ì.Â. ÏÀÍÎÂÀ

L. V.. Judko

ãåíäåð-íàÿ äèñêðèìèíàöèÿ: æåíùèíà ïî ñðàâíåíèþ ñ

ìóæ-÷èîé ñ÷èòàåòñÿ ìåíåå êâàëèôèöèðîâàííûì ðàáîò-íèêîì. Òàêæå ñóùåñòâåííûé ñäâèã â ðàçâèòèè ãåí-äåðíûõ ñòåðåîòèïîâ ïðîèñõîäèò â îáëàñòè ñåìüè è áûòà, ÷òî îïÿòü æå áîëåå ñâîéñòâåííî ñîâðåìåí-íîìó àíãëèéñêîìó îáùåñòâó, íåæåëè ðîññèéñêîìó.

Òàê, ãëàâîé è êîðìèëüöåì ñåìüè, çàíèìàþùèìñÿ ñâîèì áèçíåñîì, çà÷àñòóþ âûñòóïàåò æåíùèíà, à ìóæ÷èíà áåð¸ò íà ñåáÿ ðîëü «õðàíèòåëÿ ñåìåéíî-ãî î÷àãà», çàíèìàÿñü âîñïèòàíèåì äåòåé è äîìîì.

 íàñòîÿùåå âðåìÿ â àíãëèéñêîì ÿçûêå íàáëþäà-åòñÿ ïîñòåïåííûé óõîä îò ãåíäåðíîé àñèììåòðèè.

Îáà ïîëà äîñòàòî÷íî ÷àñòî ðàâíîöåííî îïèñûâà-þòñÿ êàê “ðàáîòàþùèå”, “èìåþùèå ïðîôåññèþ”,

“ñèëüíûå”, “âûñîêîêëàññíûå”, “íàäåëåííûå âëàñ-òüþ”. Òàêæå îòìå÷àåòñÿ òåíäåíöèÿ îïèñàíèÿ æåí-ùèíû êàê “óâåðåííîé â ñåáå”, “óñïåøíîé”, “äåëî-âîé”, “äåëàþùåé ñâîþ êàðüåðó”. Áîëåå òîãî, àíã-ëèéñêèå ëèíãâèñòû ïðåäëîæèëè ðÿä ðåêîìåíäàöèé ïî óñòðàíåíèþ ãåíäåðíîé äèõîòîìèè â ñîâðåìåí-íîì àíãëèéñêîì ÿçûêå. Íàïðèìåð, çàìåíÿòü ñëîâà ñ ðîäîâûì ïðèçíàêîì «man» íà «person, human beings, humankind, men and women, women and men, the individual»; «the common man» íà «the average person, ordinary people, people in general»; «man hours» íà «hours, working time»; «chairman» íà

«chairperson, chair, convener, mediator, coordinator»;

«businessman» íà «businesswoman, b u s i n e s s executive». Òàêèì îáðàçîì, èññëåäîâàíèÿ â îáëàñ-òè ãåíäåðíûõ ñòåðåîîáëàñ-òèïîâ, ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå è àíàëèç èõ àäåêâàòíîñòè ïðåäñòàâëÿåò øèðîêèå

ïåðñïåêòèâû äëÿ ïåðåñìîòðà è èñêîðåíåíèÿ òðà-äèöèîííûõ, íî óæå îòæèâøèõ ïðåäñòàâëåíèé î ðîëè æåíùèí è ìóæ÷èí â ñîöèóìå. Äàëüíåéøåå èçó÷åíèå ãåíäåðíûõ ñòåðåîòèïîâ íà ìàòåðèàëå ÿçûêà ìîæåò ïîñëóæèòü íå òîëüêî ðàçâåí÷àíèþ áàçîâûõ èëëþçèé îòíîñèòåëüíî êîððåëÿöèè

«ìóæñêîãî/ æåíñêîãî», íî è ñîçäàíèþ áîëåå äîñ-òîâåðíîãî è àäåêâàòíîãî îáðàçà äåéñòâèòåëüíîñ-òè.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

1.Åôðåìîâ Â.À. Îñíîâû ãåíäåðíîé ëèíã-âèñòèêè / Â.À. Åôðåìîâ. – Èíòðåíåò-ðåñóðñ.

2. Èëüèí È. Ï. Ïîñòñòðóêòóðàëèçì. Äåêîí-ñòðóêòèâèçì. Ïîñòìîäåðíèçì /È.Ï. Èëüèí. – Ì.:

Èíòðàäà, 1996. – 256 ñ.

3. Êèðèëèíà À.Â. Ãåíäåð: ëèíãâèñòè÷åñêèå àñïåêòû (ìîíîãðàôèÿ) /À.Â. Êèðèëèíà. – Èíòåð-íåò-ðåñóðñ.

4. Ðîëü ÷åëîâå÷åñêîãî ôàêòîðà â ÿçûêå: ßçûê è êàðòèíà ìèðà (Ñåðåáðåííèêîâ Á.À., Êóäðÿêèíà Å.Ñ., Ïîñòîâàëîâà Â.È.). – Ì.: Íàóêà, 1988. – 216 ñ.

5. Ñîëîâüåâà Í. Ñ. Äèíàìèêà ãåíäåðíûõ ñòåðåîòèïîâ â àíãëèéñêîé è ðóññêîé ÿçûêîâûõ êàð-òèíàõ ìèðà (íà ìàòåðèàëå ôðàçåîëîãèè) Í.Ñ. Ñî-ëîâüåâà. – Èíòåðíåò-ðåñóðñ.

6.×óõèì Í. Ãåíäåð òà ãåíäåðí³ äîñë³äæåí-íÿ â ÕÕ ñòîë³òò³ /Í. ×óõèì. – Èíòåðíåò-ðåñóðñ.

7.Ýêî Ó. Îòñóòñòâóþùàÿ ñòðóêòóðà. Ââåäå-íèå â ñåìèîëîãèþ /Ó. Ýêî: Ïåð. ñ èòàë.. – ÑÏá.:

«Ñèìïîçèóì», 2004. – 544 ñ.

Ë.Â. Þäêî

ÊÎÍÖÅÏÒ ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÜ Â ÄÈÑÊÓÐÑÀÕ ÑÏÅÖÑËÓÆÁ

© Ë.Â. Þäêî, 2012 Ë.Â. Þäêî

ÊÎÍÖÅÏÒ ÒÎËÅÐÀÍÒͲÑÒÜ Ó ÄÈÑÊÓÐÑÀÕ ÑÏÅÖÑËÓÆÁ

 ñòàòò³ ðîçãëÿäàþòüñÿ ñïîñîáè ðåàë³çàö³¿ êîíöåïòó ÒÎËÅÐÀÍÒͲÑÒÜ â äèñêóðñàõ ñïåöñëóæá, àíàë³çóºòüñÿ ñåìàíòè÷íà ³ êîíöåïòóàëüíà ïðèðîäà êîíöåïòó, ïðåäñòàâëåíà êîãí³òèâíà ³íòåðïðåòà-ö³ÿ íîì³íàö³é äàíîãî êîíöåïòó â óêðà¿íñüê³é, ðîñ³éñüê³é òà í³ìåöüê³é ìîâàõ, ïîäàíî ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç êîãí³òèâíèõ îçíàê äàíîãî êîíöåïòó.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: êîíöåïò ÒÎËÅÐÀÍÒͲÑÒÜ, äèñêóðñ ñïåöñëóæá, âåðáàë³çàö³ÿ.

Ë.Â. Þäêî

ÊÎÍÖÅÏÒ ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÜ Â ÄÈÑÊÓÐÑÀÕ ÑÏÅÖÑËÓÆÁ

 ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ñïîñîáû ðåàëèçàöèè êîíöåïòà ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÜ â äèñêóðñàõ ñïåöñëóæá, àíàëèçèðóåòñÿ ñåìàíòè÷åñêàÿ è êîíöåïòóàëüíàÿ ïðèðîäà êîíöåïòà, ïðåäñòàâëåíà êîãíè-òèâíàÿ èíòåðïðåòàöèÿ íîìèíàöèé ýòîãî êîíöåïòà â óêðàèíñêîì, ðóññêîì è íåìåöêîì ÿçûêàõ, äàí ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç êîãíèòèâíûõ ïðèçíàêîâ ýòîãî êîíöåïòà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîíöåïò ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÜ, äèñêóðñ ñïåöñëóæá, âåðáàëèçàöèÿ.

 óêðàèíñêîé è ðîññèéñêîé ëèíãâèñòè÷åñ-êèõ êóëüòóðàõ çà ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ âîçíèêëà öåëàÿ ñåðèÿ íîâûõ ïîíÿòèé, ìíîãèå èç êîòîðûõ ðàíåå ëèáî íå èìåëè ïðàâà íà ñóùåñòâîâàíèå, ëèáî íîñèëè íåãàòèâíóþ êîííîòàöèþ. Ñðåäè òàêèõ ïî-íÿòèé îñîáîå ìåñòî çàíèìàåò òîëåðàíòíîñòü, êî-òîðîå â ñîâðåìåííîé êîììóíèêàòèâíîé ñèòóàöèè ïðèîáðåëî ñòàòóñ êîíöåïòà, çíà÷èìîãî äëÿ îïðå-äåëåíèÿ ïîçèöèé ñîñóùåñòâîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ âçãëÿäîâ, êîíöåïöèé, èäåé êàê îòäåëüíûõ ëþäåé, íàöèè, ãîñóäàðñòâà, òàê è ãëîáàëüíîãî ñîîáùåñòâà Èññëåäîâàíèå êîíöåïòà òîëåðàíòíîñòü íîñèò ìåæäèñöèïëèíàðíûé õàðàêòåð, ÷òî ãîâîðèò î åãî àêòóàëüíîñòè â ôîðìèðîâàíèè êàðòèíû ñî-âðåìåííîãî ìèðà. Ê èçó÷åíèþ êîíöåïòà òîëåðàí-òíîñòü îáðàùàëèñü ôèëîñîôû (Ð. Ð. Âàëèòîâà, À. Â. Ïåðöåâ, Ì. Á. Õîìÿêîâ è äð.), ïîëèòîëîãè (À. Ñ. Êàïòî è äð.), ëèíãâèñòû (Í. Í. Áîëäûðåâ, Í. À. Êóïèíà, Î. À. Ìèõàéëîâà, 3. Ä. Ïîïîâà, Ñ. Ã. Ðàñòàòóåâà, È. À. Ñòåðíèí, Å. Ñ. Ñóìèíà, Ñ. Ñ. Òàõòàðîâà, Ë. Í. Ñèíåëüíèêîâà è äð.).  ôî-êóñå âíèìàíèÿ ó÷åíûõ íàõîäÿòñÿ ñëåäóþùèå àñ-ïåêòû òîëåðàíòíîñòè: òîëåðàíòíîñòü â õðèñòèàíñ-êîé ôèëîñîôèè ([Åìåëüÿíîâ 2003, 2004], [Õîìÿ-êîâ 2000, 2003] è äð.), ìåíòàëüíàÿ òîëåðàíòíîñòü ([Ïåðöåâ 2004] è äð.), òîëåðàíòíîñòü êàê êîììó-íèêàòèâíàÿ êàòåãîðèÿ ([Ñòåðíèí, Ïîïîâà 2000, 2002, 2003, 2006] è äð.), ëèíãâîêóëüòóðîëîãè÷åñ-êàÿ òîëåðàíòíîñòü ([Êóïèíà, Ìèõàéëîâà, 2003, 2004, 2006], [Ñóìèíà 2007], [Ðàñòàòóåâà 2008] è äð.).  ïîñëåäíèå äåñÿòü ëåò ìíîãèå ëèíãâèñòè÷åñ-êèå èññëåäîâàíèÿ áûëè ïîñâÿùåíû ïðîáëåìå ñî-äåðæàíèÿ êîíöåïòà òîëåðàíòíîñòü (ðàáîòû È. À. Ñòåðíèíà, 3. Ä. Ïîïîâîé, Î. À. Ìèõàéëîâîé, Í. À. Êóïèíîé è äð., èññëåäîâàíèÿ Å. Ñ. Ñóìèíîé è Ñ. Ã. Ðàñòàòóåâîé, Ë. Í. Ñèíåëüíèêîâîé). Òîëå-ðàíòíîñòü ðàññìàòðèâàþò è êàê ëèíãâîêóëüòóðíûé êîíöåïò ([Ñóìèíà, 2007]), è êàê èìïîðòíûé è ñî-öèàëüíî äåòåðìèíèðîâàííûé êîíöåïò ([Ðàñòàòóå-âà, 2008]), êàê êîììóíèêàòèâíàÿ êàòåãîðèÿ ([Øàì-ñóòäèíîâà, 2006]), îñîáûé êîììóíèêàòèâíûé ìå-õàíèçì ([Ôîðìàíîâñêàÿ, 2004]).  ôèëîñîôñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ ÷àñòî îòìå÷àåòñÿ èäåàëèçèðîâàííûé ïîäõîä ê ðàññìîòðåíèþ äàííî-ãî ôåíîìåíà. Ë. Ì. Ðîìàíåíêî ñ÷èòàåò, ÷òî ãëàâ-íûì â ÿâëåíèè òîëåðàíòíîñòè åñòü «ïðèçíàíèå è óâàæåíèå ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà, êîòîðûå, íåñìîò-ðÿ íà âñå ðàçëè÷èÿ, äîëæíû áûòü îäèíàêîâûìè äëÿ âñåõ» [4, c. 180]. Ë. Ì. Äðîáèæåâà êàê çíà÷èìóþ

÷åðòó êîíöåïòà òîëåðàíòíîñòü âûäåëÿåò «ãîòîâ-íîñòü ïðèíÿòü «äðóãèõ» òàêèìè, êàê îíè åñòü, è âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ íèìè íà îñíîâå ïîíèìàíèÿ è ñîãëàñèÿ» [1, c. 305]. Ñ. Ã. Èëüèíñêàÿ ñ÷èòàåò, ÷òî

«ïîëèòè÷åñêàÿ ïðàêòèêà òåðïèìîñòè – ïîðîæäåíèå Íîâîãî âðåìåíè, íåðàçðûâíî ñâÿçàííîå ñ «èçîáðå-òåíèåì» ïðèâàòíîñòè, … ñïîñîá âçàèìîîòíîøå-íèé…» [2, c. 122].

Öåëüþ íàøåé ñòàòüè ÿâëÿåòñÿ

èññëåäîâà-íèå ñïîñîáîâ ðåàëèçàöèè êîíöåïòà òîëåðàíò-íîñòü â äèñêóðñàõ ñïåöñëóæá Óêðàèíû, Ðîññèè, Ãåðìàíèè.

Çàäà÷è ñòàòüè – îïðåäåëèòü è êëàññèôè-öèðîâàòü ÿçûêîâûå åäèíèöû, êîòîðûå èñïîëüçóþò-ñÿ â äèñêóðñàõ ñïåöñëóæá äëÿ àêòóàëèçàöèè êîí-öåïòà òîëåðàíòíîñòü.

Ëèíãâîêóëüòóðîëîãè÷åñêàÿ îðèåíòàöèÿ íàøåãî èññëåäîâàíèÿ îáóñëîâëåíà òåì, ÷òî ÿçûê êàê ìíîãîìåðíîå îáðàçîâàíèå «îðãàíè÷åñêè âõî-äèò â íàèáîëåå îáùèå ôåíîìåíû áûòèÿ: êàê âàæ-íåéøåå ñðåäñòâî îáùåíèÿ ÿçûê ðàññìàòðèâàåòñÿ â êà÷åñòâå êîìïîíåíòà êîììóíèêàòèâíîé äåÿòåëüíî-ñòè; êàê âàæíåéøèé ñïîñîá ïðåîáðàçîâàíèÿ ìèðà, èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ è ìåæëè÷íîñòíîé ðåãóëèðîâêè ÿçûê àíàëèçèðóåòñÿ â êà÷åñòâå ñðåä-ñòâà âîçäåéñòâèÿ, ïîáóæäåíèÿ ëþäåé ê òåì èëè èíûì äåéñòâèÿì, ê ôèêñàöèè ñîöèàëüíûõ îòíîøå-íèé; êàê âàæíåéøåå õðàíèëèùå êîëëåêòèâíîãî îïûòà ÿçûê ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ êóëüòóðû»

[3, c. 3]. Êîíöåïò òîëåðàíòíîñòü ÿâëÿåòñÿ ðåçóëü-òàòîì êîììóíèêàòèâíîé äåÿòåëüíîñòè ìåæäóíà-ðîäíîãî ñîîáùåñòâà.

Àêòóàëüíîñòü èññëåäîâàíèÿ êîíöåïòà òî-ëåðàíòíîñòü â äèñêóðñàõ ñïåöñëóæá îáóñëîâëå-íî òåì, ÷òî îäíèì èç âàæíåéøèõ èõ çàäàíèé ÿâëÿ-åòñÿ ïðåäóïðåæäåíèå è ïðåñå÷åíèå ðàçëè÷íûõ ôîðì ýêñòðåìèçìà è òåððîðèçìà, ïðè÷èíîé êîòî-ðûõ, êàê èçâåñòíî, åñòü èäåîëîãè÷åñêàÿ, ðåëèãè-îçíàÿ, ýêîëîãè÷åñêàÿ, ñîöèàëüíàÿ è ïðî÷èå âèäû êîíôðîíòàöèè â îáùåñòâå. Ñîâðåìåííûå ñïåö-ñëóæáû ìîãóò ïîëîæèòåëüíî âëèÿòü íà îáùåñòâî òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè ñàìè ìîäåðíèçèðóþòñÿ è ïîçèöèîíèðóþò ñåáÿ êàê äîñòîéíóþ óâàæåíèÿ, ïðîÿâëÿþò òîëåðàíòíîå îòíîøåíèå ê ìíåíèÿì è äåéñòâèÿì ñîãðàæäàí è ïàðòíåðîâ, åñòåñòâåííî, â ðàìêàõ çàêîíà. Ïîýòîìó àíàëèç êîíöåïòà òîëåðàí-òíîñòü â äèñêóðñèâíîì àñïåêòå ïðîõîäèò ñ îïî-ðîé íà òåêñòû îôèöèàëüíûõ ñàéòîâ ñïåöñëóæá Óêðàèíû [8], [5], Ðîññèè [11], [12], Ãåðìàíèè [13], [14].

Êîíöåïòóàëüíîå ñîäåðæàíèå çàèìñòâîâàí-íûõ ïîíÿòèé, ñîñòàâëÿþùèõ îñíîâó äèñêóðñà ñïåö-ñëóæá, òàêèõ êàê òîëåðàíòíîñòü, êîíñåíñóñ, äå-ìîêðàòèÿ è äð., ïðèîáðåëî çíà÷èòåëüíî áîëåå ÷åò-êèå ñåìàíòè÷åñ÷åò-êèå î÷åðòàíèÿ, áëàãîäàðÿ êîãíèòèâ-íîìó îñâîåíèþ çàèìñòâîâàííûõ êîíöåïòîâ ñóáúåê-òàìè äèñêóðñà è èíòåíñèâíîé àïðîáàöèåé êîãíè-òèâíî óñâîåííîãî ñîäåðæàíèÿ. Ýòîò ïðîöåññ êîã-íèòèâíîãî îñâîåíèÿ ñîäåðæàíèÿ êîíöåïòà ñåãîä-íÿ èíòåíñèâíî íàáèðàåò îáîðîòû ïîñðåäñòâîì óòî÷íåíèÿ ëèíãâîñåìèîòè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ òî-ëåðàíòíîñòè êàê ýëåìåíòà ðàññìàòðèâàåìûõ ëèíã-âîêóëüòóð, â îñîáåííîñòè óêðàèíñêîé è ðîññèéñ-êîé, ãäå äàííûé êîíöåïò èìååò ìåíåå äëèòåëüíûé ïåðèîä àêòèâàöèè.

Ðàññìîòðèì ïðèìåðû:

(óêð)1. … Ñë³ä òàêîæ çàçíà÷èòè, ùî

â³éñüêî-âîñëóæáîâö³ ïîëêó áåðóòü ó÷àñòü ó ìèðîòâîð÷èõ îïåðàö³ÿõ òà ì³æíàðîäíèõ íàâ÷àííÿõ. Çîêðåìà, ðîçâ³äíèêè äâà ðîêè ïîñï³ëü ïðåäñòàâëÿëè Çáðîéí³ Ñèëè Óêðà¿íè íà ì³æíàðîäíèõ çìàãàííÿõ ðîçâ³äó-âàëüíèõ ãðóï, ÿê³ ïðîâîäÿòüñÿ ó Ñëîâà÷÷èí³… [9].

2. Âàëåíòèí Íàëèâàé÷åíêî: ͳ, ³ñòîð³ÿ ÑÁÓ ïèøåòüñÿ. Âîíà íå º ïðàâîíàñòóïíèöåþ ÊÄÁ. ² öå âèçíà÷åíî çàêîíîì. ² öå âèçíà÷åíî íàáàãàòî ðàí³-øå – ó 1993 ðîö³ [6].

3. 5 âåðåñíÿ ö.ð. â³äáóëîñü çàñ³äàííÿ Ãðî-ìàäñüêî¿ Ðàäè ïðè Ñëóæá³ áåçïåêè Óêðà¿íè, íà ÿêîìó çà ó÷àñòþ êåð³âíèöòâà ÑÁÓ áóëî îáãîâîðå-íî îñîáãîâîðå-íîâí³ ïîëîæåííÿ ïðîåêòó îáãîâîðå-íîâîãî Çàêîíó Óê-ðà¿íè «Ïðî Ñëóæáó áåçïåêè ÓêÓê-ðà¿íè». ×ëåíè Ãðî-ìàäñüêî¿ ðàäè âèñëîâèëè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ ³ çàóâà-æåííÿ ùîäî çàêîíîïðîåêòó [6].

4. Ó æèòò³ âñå çì³íþºòüñÿ. Òàê ñàìî é ó ñóñï³ëüñòâ³, ó äåðæàâ³. Áåçóìîâíî, çì³íþþòüñÿ ³ ñèñòåìè, ÿê³ ïðàöþþòü íà ³íòåðåñè íàðîäó, ó òîìó

÷èñë³ é ñïåöñëóæáè. Ñëóæáà áåçïåêè Óêðà¿íè òà-êîæ ïåðåæèëà ïåâíó òðàíñôîðìàö³þ. … Çì³íþ-þòüñÿ òåíäåíö³¿. Äåìîêðàòèçàö³ÿ íàøîãî ñóñï³ëü-ñòâà òà ïîñèëåííÿ ïîë³òè÷íîãî êóðñó íà äîñÿãíåí-íÿ ºâðîïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â ³ ö³ííîñòåé âèìàãຠâ³ä ÑÁÓ êîðåñïîíäóâàòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ³ç öèìè ïðîöåñàìè. Âè, ìàáóòü, çíàºòå, ùî óêðà¿íñüêà ñïåö-ñëóæáà ñüîãîäí³ ðåôîðìóºòüñÿ [8].

5. ³äïîâ³äíî äî Çàêîíó «Ïðî ðîçâ³äóâàëüí³ îðãàíè Óêðà¿íè», îäí³ºþ ç îñíîâíèõ ôóíêö³é Ãî-ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ðîçâ³äêè ÌÎ Óêðà¿íè º ³íôîð-ìàö³éíî-àíàë³òè÷íå çàáåçïå÷åííÿ âèùîãî äåðæàâ-íîãî êåð³âíèöòâà ó … â³éñüêîâî-åêîíîì³÷í³é,

³íôîðìàö³éí³é ³ åêîëîã³÷í³é ñôåðàõ. … Áàãàòî óâà-ãè ïðèä³ëÿºòüñÿ ³ òàêèì ïèòàííÿì, ÿê áîðîòüáà ç òåðîðèçìîì, ïîøèðåííÿ çáðî¿ ìàñîâîãî çíèùåí-íÿ, çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè íàøèõ ìèðîòâîð÷èõ êîí-òèíãåíò³â [5].

(ðóññ) 1. Êàê ïîêàçûâàåò ìèðîâàÿ ïðàêòè-êà, íè îäíî ãîñóäàðñòâî íå ñïîñîáíî ñïðàâèòüñÿ ñ ýòèìè ïðîáëåìàìè â îäèíî÷êó. Ñåãîäíÿ, ÷òîáû ïðîòèâîñòîÿòü òðàíñãðàíè÷íîé ïðåñòóïíîñòè, íåîáõîäèìî îáúåäèíÿòü óñèëèÿ âñåõ çàèíòåðåñî-âàííûõ ãîñóäàðñòâ [10].

2. Ïðåäëàãàåìûé âàøåìó âíèìàíèþ èí-ôîðìàöèîííûé ïðîåêò ðåàëèçóåòñÿ íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 9 ôåâðàëÿ 2009 ãîäà ¹ 8-ÔÇ “Îá îáåñïå÷åíèè äîñòóïà ê èíôîðìàöèè î äåÿ-òåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìå-ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ” è íàïðàâëåí íà ðåàëèçà-öèþ ãàðàíòèðîâàííîãî ñòàòüåé 29 (÷àñòü 4) Êîí-ñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðàâà êàæäîãî ñâîáîäíî èñêàòü, ïîëó÷àòü, ïåðåäàâàòü, ïðîèçâî-äèòü è ðàñïðîñòðàíÿòü èíôîðìàöèþ ëþáûì çàêîí-íûì ñïîñîáîì. … Âû óçíàåòå, êàê ñîâåðøåíñòâó-åòñÿ ñèñòåìà ïîäãîòîâêè è ïåðåïîäãîòîâêè êàä-ðîâ, ðåøàþòñÿ âîïðîñû ñîöèàëüíîé çàùèòû âîåí-íîñëóæàùèõ è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé. …

Íàäååìñÿ íà âçàèìîïîíèìàíèå è

ïðîäóê-òèâíîå ñîòðóäíè÷åñòâî [0].

3. Ñòàëî ÿñíî, ÷òî íóæåí ñîâåðøåííî èíîé ïîäõîä, ïîòðåáîâàëîñü ïåðåîñìûñëèòü ðîëü è

çíà-÷åíèå ó÷àñòíèêîâ àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé äåÿ-òåëüíîñòè. … Âîò ïî÷åìó íåîáõîäèì áûë íîâûé çàêîí [11].

4. Îáñòàíîâêà â ìèðå òðåâîæíàÿ: íàðàñòà-åò âîåííàÿ, òåððîðèñòè÷åñêàÿ îïàñíîñòü, ðàçðîñ-ëàñü ìåæäóíàðîäíàÿ ïðåñòóïíîñòü, ïîëó÷àåò øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå ñâÿçàííàÿ ñ íåþ

ïîëçó-÷àÿ ñìåðòü — íàðêîòèêè... Ðàçâåäûâàòåëüíûå îðãà-íû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âñå àêòèâíåå âêëþ÷à-þòñÿ â áîðüáó ñ îðãàíèçîâàííîé ìåæäóíàðîäíîé ïðåñòóïíîñòüþ, ñ òåððîðèçìîì … [12].

5. Ïðè ýòîì Ä. Ìåäâåäåâ îòìåòèë íåîáõî-äèìîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ñàìûõ ñîâðåìåííûõ òåõ-íîëîãèé – óïðàâëåí÷åñêèõ è òåõòåõ-íîëîãèé, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ðåøàòü çàäà÷è â îáëàñòè êîììóíèêàöèé, òåõíèêè. «Îðãàíû áåçîïàñíîñòè äîëæíû áûòü ñî-âðåìåííûìè, òîëüêî â ýòîì ñëó÷àå îíè áóäóò ýô-ôåêòèâíûìè», – îòìåòèë ïðåçèäåíò [11l].

(íåì) 1. Wir haben eine Arbeitsgruppe gebildet, die analysiert hat, wie diese Situation die internationale Stabilität und Sicherheit beeinflusst. … Sie können daraus schließen, dass die Abwehrarbeit und die Kooperation der europäischen Sicherheitsbehörden sehr viel intensiver geworden ist.

… Bei der Sauerland-Gruppe aber waren es die lange, grenzüberschreitende Zusammenarbeit und der Informationsaustausch, die zum Erfolg führten ….

[13].

2. Wir haben mit dem 2004 gegründeten Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ) in Berlin-Treptow, in dem neben 36 anderen Behörden auch der Bundesnachrichtendienst vertreten ist, eine gut funktionierende Kommunikations- und Kooperationsebene geschaffen, um terroristische Aktivitäten rechtzeitig zu erkennen, zu unterbinden und die Strafverfolgungsbehörden zu unterstützen. Die ständige Präsenz von Vertretern der Länder, der verschiedenen Bundesbehörden … hat zu einer außerordentlichen Professionalisierung der deutschen Sicherheits-Community geführt [13].

3. Durch interne Transparenz, eine Verzahnung von Beschaffung und Auswertung sowie durch flachere Strukturen wollen wir unsere erfolgreiche Arbeit noch weiter verbessern. Diese Reform kommt aus der Mitte des BND und lässt mich persönlich optimistisch in die Zukunft blicken [13].

4. Der Umzug ist Teil eines komplexen Modernisierungsprozesses mit umfangreichen, internen Umstrukturierungen … Im operativen Bereich wird die Arbeit heute anders hinterfragt, der rechtlichen Bewertung von Informationsbeschaffung und Auswertung kommt eine höhere Bedeutung zu … Heute wollen Mitarbeiter öfter wissen: Was ist eigentlich die Rechtsgrundlage für diese oder jene Maßnahme? Wie wird mit den Daten verfahren? [13].

5. Der vorliegende Bericht … dokumentiert die Arbeit einer Institution, die als unverzichtbares Frühwarnsystem gute und wertvolle Arbeit im Dienste unserer wehrhaften Demokratie leistet [14].

Èòàê, ïðåäñòàâëåííûå ïðèìåðû ñâèäåòåëü-ñòâóþò îá àêòèâíîì ðåôîðìèðîâàíèè ñïåöñëóæá (êàê â Óêðàèíå è Ðîññèè, òàê è â Ãåðìàíèè). Àêòó-àëèçàöèÿ êîíöåïòà òîëåðàíòíîñòü â äèñêóðñàõ ñïåöñëóæá ÿâëÿåòñÿ êîììóíèêàòèâíîé ñòðàòåãèåé, íàöåëåííîé íà ñáëèæåíèå è âçàèìîïîíèìàíèå ìåæäó îáùåñòâîì è ñïåöñëóæáàìè. Ïðèìåðû äå-ìîíñòðèðóþò, ÷òî â äèñêóðñèâíîì ïðîñòðàíñòâå ñïåöñëóæá Óêðàèíû è Ðîññèè ïðåâàëèðóþò ñìåæ-íûå ñ òîëåðàíòíîñòüþ êîíöåïòû, àêòóàëèçèðóþ-ùèå óðîâåíü îïàñíîñòè è ïîä÷åðêèâàþàêòóàëèçèðóþ-ùèå íåîá-õîäèìîñòü ìîäåðíèçàöèè ñàìèõ ñïåöñëóæá è ñî-òðóäíè÷åñòâà ñ ðàçíûìè ñòðàíàìè, ÷òî íåâîçìîæ-íî áåç ïðèíÿòèÿ êîìïðîìèññíûõ ðåøåíèé.  äèñ-êóðñå ñïåöñëóæá Ãåðìàíèè ïîä÷åðêèâàåòñÿ çíà÷å-íèå ñòàáèëüíîñòè è áåçîïàñíîñòè â ñòðàíå, ïðî-çðà÷íîñòè, çàêîííîñòè ðàáîòû ñïåöñëóæá â áîðü-áå ñ òåðîðèçìîì, àêöåíòèðóåòñÿ âíèìàíèå íà ïðî-ôåññèîíàëèçìå, ðîëè êîììóíèêàöèè, êîîïåðàöèè ñðåäè âåäîìñòâ ÔÐà è íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå.

Àíàëèç ìàòåðèàëà äàåò íàì îñíîâàíèÿ óò-âåðæäàòü, ÷òî êîíöåïò òîëåðàíòíîñòü ïðåäñòàâ-ëÿåò ñîáîé ñëîæíîå ìåíòàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñî-ñòîÿùåå èç ÿäåðíîãî êîíöåïòà è ïåðèôåðèéíûõ ñóáêîíöåïòîâ, ðåàëèçóåìîå â äèñêóðñå ñïåöñëóæá òàêæå ïðè ïîääåðæêå ñìåæíûõ ìåíòàëüíûõ îáðà-çîâàíèé – ñìåæíûõ êîíöåïòîâ.  ñàìîì îáùåì âèäå èìïîðòèðóåìàÿ ñòðóêòóðà ÿäåðíîãî êîíöåï-òà âî âñåì ìíîãîîáðàçèè åãî ñâÿçåé ñ ïðî÷èìè – ñìåæíûìè – êîíöåïòàìè, ó÷àñòâóþùèìè â êîììó-íèêàöèè ñïåöñëóæá, ïðåäñòàâëåíà â ñëåäóþùåé ñõåìå:

Ñõåìà 1.

Ñõåìà 2.

Ñõåìà 3.

Òàêèì îáðàçîì, â ñòðóêòóðó êîíöåïòà âõî-äÿò îòäåëüíûìè ñâîèìè ñìûñëîâûìè êîìïîíåíòà-ìè ñàìîñòîÿòåëüíî áûòóþùèå â äèñêóðñå ñïåö-ñëóæá òàêèå ìåíòàëüíî âàæíûå è îáðàçíî-öåííî-ñòíûå êîíöåïòû êîíñåíñóñ, äåìîêðàòèÿ, óâàæåíèå, ñîòðóäíè÷åñòâî, ñîãëàñèå, îïðåäåëÿþùèå ñóùíî-ñòíîå ïðåäíàçíà÷åíèå òîëåðàíòíîñòè êàê êîíöåï-òà è ñîïðÿæåííûå ñ êîíöåïêîíöåï-òàìè æèçíü, áåçîïàñ-íîñòü, çàêîí, êîììóíèêàöèÿ, êîíòðîëü. Ýòè êîí-öåïòû âûïîëíÿþò äèñêóðñîîáðàçóþùóþ ôóíêöèþ è â öåëîì ïðåäîïðåäåëÿþò ðàçâèòèå äèñêóðñà ñïåö-ñëóæá.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

1. Äðîáèæåâà Ë. Ì. Ñîöèàëüíûå ïðîáëå-ìû ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé â ïîñòñîâåòñêîé Ðîññèè / Ë. Ì. Äðîáèæåâà. – Ì., 2003. – Ñ. 305.

Áàçîâûå êîíöåïòû, ñìåæíûå ñ ÿäåðíûì êîíöåïòîì ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÜ â êîììóíèêàöèè ñïåöñëóæá Ðîññèè

Áàçîâûå êîíöåïòû, ñìåæíûå ñ ÿäåðíûì êîíöåïòîì ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÜ â êîììóíèêàöèè ñïåöñëóæá Ãåðìàíèè

Áàçîâûå êîíöåïòû, ñìåæíûå ñ ÿäåðíûì êîíöåïòîì ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÜ â êîììóíèêàöèè ñïåöñëóæá Óêðàèíû

2. Èëüèíñêàÿ Ñ. Ã. Òåðïèìîñòü è

ïîëèòè-÷åñêîå íàñèëèå // Ñ. Ã. Èëüèíñêàÿ. – Ïîëèñ. Ïîëè-òè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, 2004. – ¹ 3. – Ñ. 122 – 126.

3. Êàðàñèê Â.È. ßçûêîâîé êðóã: ëè÷íîñòü, êîíöåïòû, äèñêóðñ / Â.È. Êàðàñèê. – Âîëãîãðàä : Ïåðåìåíà, 2002. – 476ñ.

4. Ðîìàíåíêî Ë. Ì. Ëèêè ðîññèéñêîé òîëå-ðàíòíîñòè. Ðàçìûøëåíèÿ ó÷àñòíèöû ñèìïîçèóìà //

Ë. Ì. Ðîìàíåíêî. – Ïîëèñ. – 2002. – ¹ 6. – Ñ. 180.

5. http://gur.mil.gov.ua/content/3-okremomu-polku-spetsialnoho-pryznachennia-50-rokiv.html

6. http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/

publish/article?art_id=79249&cat_id=79223

7. http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/

publish/article?art_id=82337&cat_id=52181

8. http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/

publish/article?art_id=39447&cat_id=39734

9. http://gur.mil.gov.ua/content/article1.html 1 0 . h t t p : / / p s . f s b . r u / s m i / n e w s / more.htm!id%3D10320825%40fsbMessage.html

11. http://www.fsb.ru/fsb/comment/rukov/

single.htm!id%3D10309763%40fsbAppearance.html 1 2 . h t t p : / / s v r . g o v . r u / s m i / 2 0 0 0 / kz20001220.htm

13. http://www.bnd.de

14. http://www.verfassungsschutz.de

ドキュメント内 ÐÔ 48.pmd (ページ 59-64)