• 検索結果がありません。

Ñòåïàí÷åíêî

ドキュメント内 ÐÔ 48.pmd (ページ 45-53)

 ÑÂÅÒÅ ÏÎÇÈÖÈÎÍÍÎÉ ÒÅÎÐÈÈ Ì.Â. ÏÀÍÎÂÀ

A. N. Lanina

².². Ñòåïàí÷åíêî

ÌÅÒÀÔÎÐÀ  ˲ÍòÑÒÈ×ÍÈÕ ÄÅԲͲֲßÕ ÒÀ ²ÍÒÅÃÐÀÖ²ß ÍÀÓÊ ÏÐÎ ËÞÄÈÍÓ Óñï³õ ðîçâèòêó àíòðîïîöåíòðèçìó ÿê ³íòåãðîâàíî¿ ë³íãâ³ñòè÷íî¿ ïàðàäèãìè ìîæëèâèé ëèøå çà óìîâ óçãîäæåííÿ ìåòîäîëîã³÷íèõ ïîñòóëàò³â ð³çíèõ íàóê. Ìåòàôîðè÷í³ñòü äåÿêèõ ë³íãâ³ñòè÷íèõ äåô³í³ö³é íå ñïðèÿº ïðîöåñó ³íòåãðàö³¿.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ìåòàôîðà, äåô³í³ö³ÿ, ìåòîäîëîã³ÿ, ³íòåãðàö³ÿ, àíòðîïîöåíòðèçì.

È.È. Ñòåïàí÷åíêî

ÌÅÒÀÔÎÐÀ  ËÈÍÃÂÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÄÅÔÈÍÈÖÈßÕ È ÈÍÒÅÃÐÀÖÈß ÍÀÓÊ Î ×ÅËÎ-ÂÅÊÅ

Óñïåøíîå ðàçâèòèå àíòðîïîöåíòðèçìà êàê èíòåãðèðîâàííîé ëèíãâèñòè÷åñêîé ïàðàäèãìû âîç-ìîæíî ëèøü ïðè ñîãëàñîâàíèè ìåòîäîëîãè÷åñêèõ ïîñûëîê ðàçíûõ íàóê. Ìåòàôîðè÷íîñòü ðÿäà ëèíã-âèñòè÷åñêèõ äåôèíèöèé ïðåïÿòñòâóåò ïðîöåññó èíòåãðàöèè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåòàôîðà, äåôèíèöèÿ, ìåòîäîëîãèÿ, èíòåãðàöèÿ, àíòðîïîöåíòðèçì.

Îáðàùåíèå ê ìåòàôîðå â íàó÷íîì ïîçíà-íèè ìèðà ðÿäîì ó÷åíûõ ïðèçíàåòñÿ âïîëíå îáî-ñíîâàííûì è ïðàâîìåðíûì [5]. Êàê èçâåñòíî, ìå-òàôîðà âîçíèêàåò ïðè âòîðè÷íîé íîìèíàöèè ÿâëå-íèÿ íà îñíîâå åãî ñõîäñòâà ñ äðóãèìè ÿâëåÿâëå-íèÿìè.

Ñðàâíåíèå – óíèâåðñàëüíûé ñïîñîá ïîçíàíèÿ ìèðà: âñå ïîçíàåòñÿ â ñðàâíåíèè.

Çàêîíîìåðíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî

ìåòàôîðè-÷åñêèå äåôèíèöèè íàèáîëåå ÷àñòîòíû â ñëó÷àÿõ, êîãäà îáúåêò èçó÷åíèÿ íîñèò èäåàëüíûé, ìîäåëè-ðóåìûé õàðàêòåð. Ê ÷èñëó òàêèõ îáúåêòîâ, áåçóñ-ëîâíî, îòíîñèòñÿ ÿçûê. Ïîýòîìó îáðàùåíèå ê ìå-òàôîðå ïðè ïîïûòêå îïðåäåëèòü òî èëè èíîå ëèíã-âèñòè÷åñêîå ïîíÿòèå – ÿâëåíèå íåðåäêîå. Îíòîëî-ãè÷åñêèé ñòàòóñ ÿçûêà âî ìíîãîì îïðåäåëÿåòñÿ ìåòîäîëîãè÷åñêèìè óñòàíîâêàìè òîé ïàðàäèãìû, â ðàìêàõ êîòîðîé îí ðàññìàòðèâàåòñÿ.  êîíå÷íîì ñ÷åòå ìåòîäîëîãè÷åñêèå óñòàíîâêè – ýòî âêëþ÷å-íèå ÿçûêà â ñèñòåìó ñâÿçåé ñ ðàâíîâåëèêèìè ìè-ðàìè ìûøëåíèÿ è âíåÿçûêîâîé äåéñòâèòåëüíîñòè.

Ýòè ñâÿçè â ðàçíûõ ëèíãâèñòè÷åñêèõ ïàðàäèãìàõ îñìûñëèâàþòñÿ ðàçíîìó è ñîîòâåòñòâåííî ïî-ðàçíîìó îïèñûâàþòñÿ êîììóíèêàòèâíàÿ ôóíêöèÿ ÿçûêà, ñâÿçü ôîðìû è ñîäåðæàíèÿ ÿçûêîâîé åäè-íèöû, î÷åð÷èâàþòñÿ ãðàíèöû ÿçûêîâîãî è íåÿçû-êîâîãî è ò.ä.  ñâÿçè ñ ýòèì, íà ïåðâûé âçãëÿä, íàè-âíûé äåòñêèé âîïðîñ «À êàê ýòî íà ñàìîì äåëå?»

ìîæåò áûòü ðàññìîòðåí êàê íåêîððåêòíûé.

Äåéñòâèòåëüíî, êàæåòñÿ, ÷òî äîñòàòî÷íî çàäàòü èñõîäíûå ïàðàìåòðû (àêñèîìû) â

ñîîòâåò-© È.È. Ñòåïàí÷åíêî, 2012

ñòâèè ñ ïðèíÿòîé ìåòîäîëîãèåé è èçáåæàòü âíóò-ðåííèõ ïðîòèâîðå÷èé â ïîñòðîåíèè ìîäåëè, ÷òî-áû òàêàÿ ìîäåëü ìîãëà ÷òî-áûòü ïîëîæåíà â îñíîâó èññëåäîâàíèÿ. Ïðè ýòîì âîïðîñ î ñîîòâåòñòâèè èñõîäíûõ ïàðàìåòðîâ ñâîéñòâàì ìîäåëèðóåìîãî îáúåêòà ÷àñòî ñ÷èòàåòñÿ íåêîððåêòíûì, ïîñêîëü-êó îáúåêò íîñèò èäåàëüíûé õàðàêòåð: «Êàæäàÿ ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ïàðàäèãìà – ñòðóêòóðíàÿ, ôóíê-öèîíàëüíàÿ, êîììóíèêàòèâíàÿ, êîãíèòèâíàÿ è äð.

– îáúÿñíÿåò óñòðîéñòâî ÿçûêà ÷åðåç ñâîè ñïåöè-ôè÷åñêèå ìîäåëè» [2, ñ. 26]. Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ ìåòàôîðè÷åñêàÿ ìîäåëü èìååò íå ìåíüøóþ ïîçíà-âàòåëüíóþ öåííîñòü, ÷åì íåìåòàôîðè÷åñêàÿ. Ïðàâ-äà, â ñëó÷àå ïîñòðîåíèÿ ìåòàôîðè÷åñêèõ ìîäåëåé âîçíèêàåò îïàñíîñòü ðàçâèâàòü íàóêó íå êàê ñðåä-ñòâî ïîçíàíèÿ ìèðà, â òîì ÷èñëå è ìèðà

÷åëîâå-÷åñêîãî ìûøëåíèÿ, à êàê ñðåäñòâî ïîñòðîåíèÿ ìíîæåñòâåííûõ, âíóòðåííå íå ñâÿçàííûõ äðóã ñ äðóãîì ìîäåëåé, äîñòàòî÷íî äàëåêèõ îò îáúåêòà ïîçíàíèÿ.

Ñ òî÷êè çðåíèÿ äðóãèõ ó÷åíûõ, â ÷àñòíî-ñòè È.Â. Ïîëîçîâîé, «äëÿ ñîâðåìåííîé ëèíãâèñ-òè÷åñêîé ôèëîñîôèè îñòà¸òñÿ âåñüìà àêòóàëüíîé ïðîáëåìà ðàçëè÷åíèÿ ìåòàôîðè÷åñêèõ è áóêâàëü-íûõ âûðàæåíèé. Òàê, À. Ãîóòëè ôîðìóëèðóåò ðàç-ëè÷èÿ ìåæäó ìåòàôîðîé è áóêâàëüíûìè âûðàæå-íèÿìè â âèäå ðÿäà ïóíêòîâ, ñ÷èòàÿ õàðàêòåðíûìè îñîáåííîñòÿìè áóêâàëüíûõ âûðàæåíèé ïðèáëèçè-òåëüíîå ñõîäñòâî, êîíâåíöèàëüíîñòü, íàëè÷èå îáî-çíà÷åíèÿ, íåïðîòèâîðå÷èâîñòü, òî÷íîñòü, â òî âðå-ìÿ êàê â ÷èñëå ïðèñóùèõ ìåòàôîðå ÷åðò èì íàçû-I.I.Stepanchenko

THE METAPHOR OF THE LINGUISTIC DEFINITIONS AND THE INTEGRATION OF HUMAN SCIENCES

The successful development of anthropocentrism as an integrated linguistic paradigm is possible only if the concordance of different sciences' methodological assumptions is achieved. The metaphorical nature of some linguistic definitions prevents the process of integration.

Keywords: metaphor, definition, methodology, integration, anthropocentrism.

âàþòñÿ óäàë¸ííîå ñõîäñòâî, íåêîíâåíöèàëüíîñòü, îòñóòñòâèå îáîçíà÷åíèÿ, ïðîòèâîðå÷èâîñòü, íåòî÷-íîñòü» [8].

Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî ýòà òî÷êà çðåíèÿ áëè-æå ê èñòèíå. Óñòàíîâëåíèå ñâÿçè ìåæäó ïîçíàí-íûì è íåïîçíàíïîçíàí-íûì ÿâëåíèÿìè, óêàçàíèå íà ñõîä-ñòâî ìåæäó íèìè, âèäèìî, ëèøü íà÷àëüíàÿ ñòóïåíü ïðîöåññà ïîçíàíèÿ. Áîëåå ãëóáîêîå ïðîíèêíîâåíèå â ñóùíîñòü, ñêðûâàåìóþ çà ÿâëåíèåì, êàê ïðàâè-ëî, îçíà÷àåò âêëþ÷åíèå ïðåäìåòà â ðàçíîîáðàçíûå ñâÿçè ñ ìíîæåñòâîì äðóãèõ ÿâëåíèé. Òàêèì îáðà-çîì, ìåòàôîðè÷åñêèé õàðàêòåð äåôèíèöèè ñâèäå-òåëüñòâóåò î íåäîñòàòî÷íîé èçó÷åííîñòè ÿâëåíèÿ.

 ñîâðåìåííîé íàóêå îòíîøåíèå ê ìåòàôî-ðè÷åñêèì äåôèíèöèÿì ðàçëè÷íî. Òàê, íàïðèìåð, Â.Á. Êàøêèí è Ä.Ã. Øàòàëîâ îòìå÷àþò, ÷òî «â XX âåêå âëèÿíèå íàóêè íà äðóãèå ñôåðû ÷åëîâå÷åñêî-ãî ïîçíàíèÿ ïðîÿâèëîñü ñ îñîáîé, äàæå èíîãäà àã-ðåññèâíîé æåñòêîñòüþ. Ýòî âëèÿíèå íå âñåãäà ïî-ëó÷àëî ïîëîæèòåëüíóþ îöåíêó, íàóêå íå âñåãäà îòäàâàëîñü îñîáîå ïðåäïî÷òåíèå: Â.Â. Íàëèìîâ òàê ïèñàë î ìèôå è ìåòàôîðå â íàóêå: íàóêà íå ñïàñàåò îò ìèôà, îíà ëèøü ñîçäàåò íîâóþ ìèôîëîãèþ â êàæäîé íîâîé ïàðàäèãìå» [4].

ßâëÿåòñÿ ëè äåìåòàôîðèçàöèÿ

ìåòàôîðè-÷åñêèõ äåôèíèöèé îòâåòîì íà âîïðîñ «À êàê ýòî íà ñàìîì äåëå?»? Ïî âñåé âèäèìîñòè, íåò. È â ýòîì ñìûñëå ïîëíîñòüþ ìîæíî ñîãëàñèòüñÿ ñ âûñêàçû-âàíèåì À.Ô. Ëîñåâà: «Êîãäà «íàóêà» ðàçðóøàåò

«ìèô», òî ýòî çíà÷èò òîëüêî òî, ÷òî îäíà ìèôîëî-ãèÿ áîðåòñÿ ñ äðóãîé ìèôîëîãèåé» [7, ñ. 21].

Îäíàêî êàæäûé ôàêò äåìåòàôîðèçàöèè (äå-ìèôîëîãèçàöèè) â òî æå âðåìÿ – ïðèáëèæåíèå ê ðåàëüíî ñóùåñòâóþùåìó, õîòÿ è íîñÿùåìó èäåàëü-íûé õàðàêòåð îáúåêòó. Ñòåïåíü òàêîãî ïðèáëèæå-íèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ñòåïåíüþ èçó÷åííîñòè, ïîçíàí-íîñòè îáúåêòà íå òîëüêî ëèíãâèñòèêîé, íî è ñìåæ-íûìè íàóêàìè.

Ïðîèñõîäÿùàÿ â ñîâðåìåííîé ëèíãâèñòè-êå ñìåíà íàó÷íûõ ïàðàäèãì, ðàçâèòèå àíòðîïîöåí-òðèçìà, ñòðåìÿùåãîñÿ ê ãëîáàëèçàöèè, èíòåãðèðî-âàíèþ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, îáúåêòîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ÷åëîâåê, â ÷àñòíîñòè, ðàçâèòèå àëüòåðíà-òèâíîé ôóíêöèîíàëüíîé ïàðàäèãìû (ñì., íàïðè-ìåð, [9] ), ïîçâîëÿåò äåìåòàôîðèçèðîâàòü íåêîòî-ðûå äåôèíèöèè.

Äàííàÿ ñòàòüÿ ïðåñëåäóåò öåëü ðàññìîòðåòü íåñêîëüêî óñòîÿâøèõñÿ îäíîïîðÿäêîâûõ ìåòàôî-ðè÷åñêèõ äåôèíèöèé, êîòîðûå íîñÿò ãëîáàëüíûé, ìåòîäîëîãè÷åñêèé õàðàêòåð: ñëîâî èìååò îïðåäå-ëåííîå çíà÷åíèå, ïðåäëîæåíèå âûðàæàåò ñìûñë, òåêñò ïåðåäàåò ñîäåðæàíèå, ÿçûê ôîðìèðóåò êàðòèíó ìèðà ÷åëîâåêà.

Îäíîïîðÿäêîâîñòü îòìå÷åííûõ äåôèíèöèé ñâÿçàíà ñ îäíèì è òåì æå ôàêòîðîì – âêëþ÷åíèåì ñëîâà â ðÿä àíòðîïîìîðôíûõ ÿâëåíèé, ïðèïèñû-âàíèåì åìó ñâîéñòâ, ïðèñóùèõ æèâîìó ñóùåñòâó.

Óòâåðæäàÿ, ÷òî â ñëîâå çàêëþ÷åíî îïðåäåëåííîå

ñîäåðæàíèå (ãðàììàòè÷åñêîå è ëåêñè÷åñêîå çíà÷å-íèÿ), ìû çàáûâàåì, ÷òî ýòî óòâåðæäåíèå ìåòàôî-ðè÷íî, îñìûñëèâàåì åãî áóêâàëüíî, ñ÷èòàÿ, ÷òî çíà÷åíèå ëîêàëèçîâàíî â áóêâåííî-çâóêîâîé ôîð-ìå, çàêëþ÷åíî â íåé. Íå ðàññìàòðèâàÿ âîïðîñà î òîì, ÷òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ëåêñè÷åñêîå çíà÷åíèå, íàñêîëüêî ñïðàâåäëèâî îòîæäåñòâëåíèå çíà÷åíèÿ ñ ïîíÿòèåì è ò.ï., îòìåòèì åãî òàêîé áåññïîðíûé ïðèçíàê, êàê èäåàëüíûé, ìûñëèòåëüíûé õàðàêòåð.

Ìûñëü, áóäó÷è ôóíêöèåé ìûñëÿùåãî ìîçãà, íå ìîæåò áûòü âûâåäåíà çà åãî ïðåäåëû. Ìûñëü ïî ïðèðîäå ñâîåé – ïðîöåññ, ïðîòåêàþùèé â êîðå ãî-ëîâíîãî ìîçãà. «Çíà÷åíèå êàê ïñèõîëîãè÷åñêèé ôåíîìåí åñòü íå âåùü, íî ïðîöåññ», – ïèñàë À.À. Ëåîíòüåâ [6, ñ. 8]. «Ñîåäèíåíèå» ìàòåðèè ñëî-âà (áóêâåííî-çâóêîâîé ôîðìû) è ìûñëèòåëüíîãî ïðîöåññà âíå ÷åëîâåêà íåâîçìîæíî. Ñëîâî «ïðî-èçðàñòàåò ñìûñëàìè» òîëüêî â ñîçíàíèè ÷åëîâåêà:

îòðàæåíèå ôîðìû ñëîâà (âåðáàëüíûé îáðàç)

âêëþ-÷àåòñÿ â ìûñëèòåëüíûå äèíàìè÷åñêèå ñòðóêòóðû íàðÿäó ñ äðóãèìè âåðáàëüíûìè îáðàçàìè è îáðà-çàìè ÿâëåíèé äåéñòâèòåëüíîñòè («ïðåäìåòíûìè»

îáðàçàìè).

 îñíîâå ðàññìàòðèâàåìîé ìåòàôîðû ëå-æèò õàðàêòåðíîå, ïî ñëîâàì Á.Ì. Ãàñïàðîâà, êàê äëÿ ñòðóêòóðàëèçìà, òàê è äëÿ ïðåäøåñòâóþùåãî åìó ïîçèòèâèçìà íåïîíèìàíèå òîãî, ÷òî «÷òî “èñ-òèííàÿ ñóùíîñòü” ïðåäìåòà íå ñóùåñòâóåò “â ñåáå è äëÿ ñåáÿ”, íî íåîòäåëèìà îò ïîçèöèè ñóáúåêòà ïî îòíîøåíèþ ê ýòîìó ïðåäìåòó è èçìåíÿåòñÿ âìå-ñòå ñ ýòîé ïîçèöèåé» [1, ñ. 28].

Íå ìåíåå ìåòàôîðè÷íà è òåîðèÿ êîäèðî-âàíèÿ ñîäåðæàíèÿ â ñëîâå, îñíîâàííàÿ íà óïîäîá-ëåíèè ïðîöåññà ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè â êèáåðíå-òè÷åñêèõ óñòðîéñòâàõ ïðîöåññó îáùåíèÿ ëþäåé.

Ñàì òåðìèí «êîäèðîâàíèå» ïðåäñòàâëÿåòñÿ íåóäà÷-íûì, ïîñêîëüêó â ñîâðåìåííîé ëèíãâèñòèêå îí èñïîëüçóåòñÿ ÷àùå âñåãî íåîïðåäåëåííî, íå ñòðî-ãî, â îòëè÷èå îò êëàññè÷åñêîãî åãî èñïîëüçîâàíèÿ â òåîðèè È.Â. Àðíîëüä êàê òåðìèíà òåîðèè èíôîð-ìàöèè. Àíàëèç ïîäõîäà È.Â. Àðíîëüä ñ ôóíêöèî-íàëüíîé òî÷êè çðåíèÿ ñì. â [10].

Íà ïåðâûé âçãëÿä, ñêàçàííîå î÷åâèäíî è ïðèçíàåòñÿ äàæå àâòîðàìè èññëåäîâàíèé, âåñüìà äàëåêèõ îò èäåé àíòðîïîöåíòðè÷åñêîé ïàðàäèãìû.

Òàê, Â.Ì. Ñîëíöåâ â êíèãå «ßçûê êàê ñèñòåìíî-ñòðóêòóðíîå îáðàçîâàíèå» îòìå÷àë: «Ïðåäñòàâëÿ-ëîñü âàæíûì ðàçúÿñíèòü ìåòàôîðè÷íîñòü òàêèõ òåðìèíîâ, êàê «ñîîáùåíèå», «ïåðåäà÷à» ìûñëè.

Ìûñëü íå ïåðåäàåòñÿ â ïðÿìîì ñìûñëå, îíà c ïî-ìîùüþ ÷óâñòâåííî âîñïðèíèìàåìûõ ÿçûêîâûõ çíàêîâ, ïðîèçâåäåííûõ ãîâîðÿùèì, ëèøü âîçáóæ-äàåòñÿ è ôîðìèðóåòñÿ â ãîëîâå ñëóøàþùåãî» [11, ñ. 4]. Îäíàêî, êîãäà ðàññìàòðèâàþòñÿ áîëåå ïðîòÿ-æåííûå åäèíèöû (ïðåäëîæåíèå, òåêñò), ìåòàôîðà î «çàëîæåííîñòè» èäåàëüíîãî ñîäåðæàíèÿ â ìàòå-ðèàëüíóþ ôîðìó, èõ ñâÿçè âíå âîñïðèíèìàþùåãî è ñîçäàþùåãî ðå÷åâûå åäèíèöû ñóáúåêòîâ,

âîç-íèêàåò âíîâü.

Îäíèì èç ÿðêèõ ïðèìåðîâ òàêèõ ñèíòàê-ñè÷åñêèõ äåôèíèöèé ÿâëÿåòñÿ îäíî èç îïðåäåëå-íèé ïðåäëîæåíèÿ, äî íåäàâíåãî âðåìåíè áûòîâàâ-øåå è â øêîëüíîé, è â âóçîâñêîé ãðàììàòèêå:

«ïðåäëîæåíèå – ýòî ñëîâî èëè ãðóïïà ñëîâ, âûðà-æàþùèõ îòíîñèòåëüíî çàêîí÷åííóþ ìûñëü». Åãî ìåòàôîðè÷íîñòü íå ïîçâîëÿåò ïîíÿòü ñóòè ÿâëåíèÿ.

Äåéñòâèòåëüíî, ÷òî òàêîå ìûñëü? ×òî ÿâëÿåòñÿ ïîêàçàòåëåì åå çàêîí÷åííîñòè (àáñîëþòíîé èëè îòíîñèòåëüíîé)? È íàêîíåö: êàêèì îáðàçîì íàïè-ñàííîå èëè çâó÷àùåå ïðåäëîæåíèå âîîáùå ñïîñîá-íî âûðàæàòü ìûñëè ïîäîáñïîñîá-íî ÷åëîâåêó? Òàêîå îï-ðåäåëåíèå ó÷àùèåñÿ â ëó÷øåì ñëó÷àå ìîãëè ìåõà-íè÷åñêè çàçóáðèòü, ïîñêîëüêó ïîíÿòü åãî íåâîç-ìîæíî.

Íàèáîëüøèå âîçðàæåíèÿ îáû÷íî âûçûâà-åò òåçèñ î òîì, ÷òî ñîäåðæàíèå áóêâàëüíî íå çàëî-æåíî â òåêñòå. Ïîä ñîäåðæàíèåì, êàê ïðàâèëî, ïîä-ðàçóìåâàþòñÿ îáðàçû, ïîíÿòèÿ, ýìîöèè, ò.å. ôóíê-öèè äåÿòåëüíîñòè ìîçãà. Âîïðîñ î òîì, ãäå è êàê ëîêàëèçîâàíà ñâÿçü èäåàëüíîãî ñîäåðæàíèÿ ñ ìà-òåðèàëüíîé ôîðìîé (áóêâàìè è çâóêàìè), â ýòîé ìåòàôîðè÷åñêîé äåôèíèöèè íå ñòàâèòñÿ. Ìåòàôî-ðà «âîñïðèíèìàòü ñîäåðæàíèå òåêñòà», ò.å. áóêâàëü-íî èçâëåêàòü åãî èç áóêâåíáóêâàëü-íî-çâóêîâîé ôîðìû, – ïðîÿâëåíèå óæå íàçûâàâøåéñÿ ðàíåå àíòðîïîìîð-ôíîñòè òåêñòà, èáî äåÿòåëüíîñòü ìîçãà (ñîäåðæà-íèå òåêñòà) íåîòäåëèìà îò ñàìîãî ìîçãà ïîäîáíî òîìó, êàê õîäüáà íåîòäåëèìà îò íîã (ïðèìåð Ý.

Èëüåíêîâà). Ïîïûòêà â ïðîöåññå àíàëèçà òåêñòà äàòü îòâåò íà âîïðîñ, ÷òî õîòåë ñêàçàòü àâòîð, ïðåä-ïðèíèìàåòñÿ â áîëüøåé ÷àñòè èññëåäîâàíèé ïî ÿçûêó õóäîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèé. Ýòà ìåòàôî-ðà áûëà äåìåòàôîðèçèðîâàíà ïñèõîëèíãâèñòàìè («âíå àêòà âîñïðèÿòèÿ òåêñò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìåðòâóþ öåïî÷êó ãðàôåì», – îòìå÷àåò À.À. Çàëåâ-ñêàÿ [3, ñ. 24]).

Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííîé ìåòàôîðîé ÿâëÿåòñÿ óòâåðæäåíèå: â ìàòåðèàëüíîé ôîðìå òåê-ñòà çàêîäèðîâàíî îïðåäåëåííîå ñîäåðæàíèå ñðåä-ñòâàìè ÿçûêà.  îñíîâå ýòîé ìåòàôîðû ëåæèò òîò ôàêò, ÷òî, íåñìîòðÿ íà èíäèâèäóàëüíûå ðàçëè÷èÿ â âîñïðèÿòèè, òåêñò, íàïðèìåð, î êèñëîðîäå íå ìîæåò âîñïðèíèìàòüñÿ êàê òåêñò îá îòäûõå â Êðû-ìó. Òåðìèí «êîäèðîâàíèå» îáîçíà÷àåò «ïåðåâîä»

èíôîðìàöèè èç îäíîé ñèñòåìû îáîçíà÷àþùèõ â äðóãóþ. Áóêâàëüíî êîäèðîâàíèå âîçìîæíî ëèøü ïðè óñëîâèè æåñòêîé ïîýëåìåíòíîé ñâÿçè åäèíèö îäíîãî è äðóãîãî êîäà. Åñëè ãîâîðèòü î ìûøëåíèè (â øèðîêîì ñìûñëå) è î ñëîâàõ, òî æåñòêîé îäíî-çíà÷íîé ñâÿçè ìåæäó íèìè íåò. Ïðî÷èòàííîå èëè óñëûøàííîå ñëîâî âîçáóæäàåò, ãåíåðèðóåò â ñîçíà-íèè âîñïðèíèìàþùåãî ìûñëè, îáðàçû è ýìîöèè, êîòîðûå áûëè çàëîæåíû â åãî ïàìÿòè, ñâÿçàíû ñ åãî (âîñïðèíèìàþùåãî) îïûòîì.  ñóùíîñòè, ñî-äåðæàíèå ëþáîãî òåêñòà ñóùåñòâóåò ëèøü âî ìíî-æåñòâå èíäèâèäóàëüíûõ àêòîâ âîñïðèÿòèÿ. Ïðè ýòîì ñòåïåíü ñòàáèëüíîñòè è âàðèàòèâíîñòè ñîäåð-æàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ, âî-ïåðâûõ, ñòåïåíüþ ñõîäñòâà

è ðàçëè÷èé â îïûòå ðàçíûõ âîñïðèíèìàþùèõ, âî-âòîðûõ, ñòåïåíüþ ñëîæíîñòè îðãàíèçàöèè áóêâåí-íî-çâóêîâîé ôîðìû òåêñòà.

Äåìåòàôîðèçàöèÿ îïðåäåëåíèÿ ñòàòóñà ñî-äåðæàíèÿ òåêñòà è ïîäîáíûõ óòâåðæäåíèé ñâÿçà-íà ñ èíòåãðàöèåé ñâÿçà-íàóê.  ôèëîëîãèè çñâÿçà-íà÷èòåëüñâÿçà-íàÿ

÷àñòü äåôèíèöèé ïðîòèâîðå÷èò äàííûì ïñèõîëî-ãèè è ôèëîñîôèè. Ýòîò ðàçðûâ ïðèâîäèò ê ïðè-áëèçèòåëüíîñòè, ìåòàôîðè÷íîñòè ðÿäà

ëèíãâèñòè-÷åñêèõ äåôèíèöèé è â êîíå÷íîì ñ÷åòå íå èäåò íà ïîëüçó ðàçâèòèþ ôèëîëîãèè. Ïðåîäîëåòü ýòîò ðàç-ðûâ ïîçâîëèò ëèøü ñîãëàñîâàíèå ìåòîäîëîãè÷åñ-êèõ óñòàíîâîê ðàçíûõ íàóê â ðàìêàõ åäèíîé èí-òåãðèðîâàííîé íàó÷íîé ïàðàäèãìû. Âèäèìî, â ýòîì çàêëþ÷àåòñÿ îäíà èç çàäà÷ çàðîæäàþùåãîñÿ àíò-ðîïîöåíòðèçìà â ëèíãâèñòèêå.

Ïðÿìûì ñëåäñòâèåì èìïëèöèòíîãî ïðè-çíàíèÿ àíòðîïîìîðôíîñòè òåêñòà ÿâëÿåòñÿ îïðå-äåëåíèå ÿçûêîâîé êàðòèíû ìèðà êàê ïðåäñòàâëå-íèé î ìèðå, «íàâÿçàííûõ» ÷åëîâåêó ÿçûêîì: «ïî-íÿòèå ÿçûêîâîé êàðòèíû ìèðà âêëþ÷àåò äâå ñâÿ-çàííûå ìåæäó ñîáîé, íî ðàçëè÷íûå èäåè: 1) ÷òî êàðòèíà ìèðà, ïðåäëàãàåìàÿ ÿçûêîì, îòëè÷àåòñÿ îò

«íàó÷íîé» (â ýòîì ñìûñëå óïîòðåáëÿåòñÿ òàêæå òåðìèí «íàèâíàÿ êàðòèíà ìèðà») è 2) ÷òî êàæäûé ÿçûê «ðèñóåò» ñâîþ êàðòèíó, èçîáðàæàþùóþ äåé-ñòâèòåëüíîñòü íåñêîëüêî èíà÷å, ÷åì ýòî äåëàþò äðóãèå ÿçûêè» [13]. Íå «ïåðåäàâàÿ» â áóêâàëüíîì ñìûñëå ñâîåãî ñîäåðæàíèÿ, ÿçûê íå ìîæåò «ôîð-ìèðîâàòü», «íàâÿçûâàòü» ÷åëîâåêó ïðåäñòàâëåíèÿ î ìèðå, êîíöåïòóàëèçèðîâàòü ìèð. Ñâîéñòâà, ïðè-ïèñûâàåìûå ÿçûêó, ãîðàçäî òî÷íåå îòíåñòè ê ñôå-ðå íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû, íàöèîíàëüíûõ ñâîéñòâ ìûøëåíèÿ è ò.ï., ðàññìàòðèâàÿ ÿçûê êàê âòîðè÷-íîå ïî îòíîøåíèþ ê ìûøëåíèþ è ìèðó ÿâëåíèå (ïîäðîáíåå ñì. îá ýòîì â [12]).

Òàêèì îáðàçîì, ìåòàôîðèçàöèÿ ðÿäà ëèíã-âèñòè÷åñêèõ äåôèíèöèé ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì îò-ñóòñòâèÿ ñîãëàñîâàííîñòè ìåòîäîëîãè÷åñêèõ ïîñû-ëîê ëèíãâèñòèêè è ðÿäà ñìåæíûõ ñ íåþ íàóê. Ê ñîæàëåíèþ, ðàçâèòèå àíòðîïîöåíòðè÷åñêîé ïàðà-äèãìû â ñîâðåìåííîì ÿçûêîçíàíèè, ïðîâîçãëàñèâ êóðñ íà èíòåãðàöèþ íàóê î ÷åëîâåêå, íà ïðåâðàùå-íèå íàóêè î ÿçûêå â ðàçäåë ÷åëîâåêîâåäåíèÿ, ïîêà â ïîëíîé ìåðå íå ðåøèëî ýòó çàäà÷ó. Îáðàùåíèå ê ïðîáëåìå äåìåòàôîðèçàöèè ëèíãâèñòè÷åñêèõ äå-ôèíèöèé åùå ðàç ïîäòâåðæäàåò àêòóàëüíîñòü ðàç-ðàáîòêè ìåòîäîëîãè÷åñêèõ îñíîâ ëèíãâèñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé êàê âàæíîãî àñïåêòà ìåòîäîëîãèè èíòåãðèðîâàííîé íàóêè î ÷åëîâåêå.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

1. Ãàñïàðîâ Á. Ì. ßçûê, ïàìÿòü, îáðàç. Ëèí-ãâèñòèêà ÿçûêîâîãî ñóùåñòâîâàíèÿ / Á.Ì. Ãàñïà-ðîâ. – Ì.: «Íîâîå ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå», 1996.

2. Ãðèøàåâà Ë.È. Òåîðèÿ ÿçûêà /Ë.È. Ãðè-øàåíâà. – Âîðîíåæ, 2011

3. Çàëåâñêàÿ À.À. Ïîíèìàíèå òåêñòà êàê àê-òóàëüíàÿ ïñèõîëèíãâè-ñòè÷åñêàÿ ïðîáëåìà À.À. Çàëåâñêàÿ // Ëèòåðàòóðíûé òåêñò: ïðîáëåìû è

ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. – Êàëèíèí: Èçä-âî Êàëè-íèíñê. óí-òà, 1987.

4. Êàøêèí Â.Á., Øàòàëîâ Ä.Ã. Ìåòàôîðà êàê ñðåäñòâî àêòèâíîãî ïîçíàíèÿ / Â.Â. Êàøêèí, Ä.Ã. Øàòàëîâ // ßçûê, êîììóíèêàöèÿ è ñîöèàëüíàÿ ñðåäà. Âûïóñê 4. Âîðîíåæ: ÂÃÓ, 2006. [Ýëåêòðîí-íûé ðåñóðñ].Àäðåñ äîñòóïà; http://lse2010.narod.ru/

y a z i k _ k o m m u n i k a t s i y a _i_sotsialnaya_sreda_vipusk_4/

5. Êóçüìèíà Ì.À. Ìåòàôîðà êàê ýëåìåíò ìåòîäîëîãèè ñîâðåìåííîãî íàó÷íîãî ïîçíàíèÿ / Ì.À. Êóçüìèíà // Ñîöèîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ. – 2006. – ¹ 2.

6. Ëåîíòüåâ À.À. Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ñòðóê-òóðà çíà÷åíèÿ / À.À. Ëåîíòüåâ // Ñåìàíòè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà ñëîâà. – Ì.: Íàóêà, 1971.

7. Ëîñåâ À.Ô. Ìèô. ×èñëî. Ñóùíîñòü / À.Ô. Ëîñåâ. – Ì.: Ìûñëü, 1994.

8. È.Â. Ïîëîçîâà. Ìåòàôîðà êàê ñðåäñòâî ôèëîñîôñêîãî è íàó÷íîãî ïîçíàíèÿ / È.Â. Ïîëîçî-âà: Àâòîðåô. äèññ. … ä-ðà ôèëîñîô. íàóê. – Ì.,

2003. [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. Àäðåñ äîñòóïà: http:/

/www.dissercat.com/content/metafora-kak-sredstvo-filosofskogo-i-nauchnogo-poznaniya

9. Ïðàâäèí Ì.Í. Ïðîáëåìà àáñòðàêòíîãî è êîíêðåòíîãî â ìûøëåíèè è ÿçûêå / Ì.Í. Ïðàâäèí. – Ì.: «Âäîõíîâåíèå», 1991.

10. Ïðàâäèí Ì.Í., Ñòåïàí÷åíêî È.È. Òåêñò â àêòå êîììóíèêàöèè: ê ïðîáëåìå êîäèðîâàíèÿ ñî-äåðæàíèÿ / Ì.Í. Ïðàâäèí, È.È. Ñòåïàí÷åíêî // Ðóñ-ñêàÿ ôèëîëîãèÿ. Óêðàèíñêèé âåñòíèê. – Õàðüêîâ, 2004. – ¹ 1-2 (25).

11. Â.Ì. Ñîëíöåâ. ßçûê êàê ñèñòåìíî-ñòðóêòóðíîå îáðàçîâàíèå / Â.Ì. Ñîëíöåâ. – Ì. :

«Íàóêà», 1977.

12. Ñòåïàí÷åíêî È.È. Î ÿçûêîâîé êàðòèíå ìèðà: ê ïðîáëåìå äåìåòàôîðèçàöèè äåôèíèöèé â ëèíãâèñòèêå

/ È.È. Ñòåïàí÷åíêî

// Ðóññêàÿ ôè-ëîëîãèÿ. Âåñòíèê ÕÍÏÓ. – Õàðüêîâ, 2011, ¹ 1-2.

13. ßçûêîâàÿ êàðòèíà ìèðà. – «Êðóãîñâåò»

®.Ýíöèêëîïåäèÿ,2001[Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. Àä-ðåñ äîñòóïà: www.rol.ru

ÓÄÊ 811.161.1’42 À.Â. Êàðäàøîâà ßÇÛÊÎÂÀß ËÈ×ÍÎÑÒÜ Â ÄÈÑÊÓÐÑÈÂÍÎÌ ÈÇÌÅÐÅÍÈÈ

Î.Â. Êàðäàøîâà

ÌÎÂÍÀ ÎÑÎÁÈÑÒ²ÑÒÜ Ó ÄÈÑÊÓÐÑÈÂÍÎÌÓ ÂÈ̲в

Ñòàòòþ ïðèñâÿ÷åíî ïðîáëåì³ ïðîÿâëåííÿ ìîâíî¿ îñîáèñòîñò³ ó äèñêóðñ³. Çä³éñíåíî ñïðîáó âèçíà÷åííÿ êîíñòèòóòèâíèõ ïàðàìåòð³â äèñêóðñó ç îïîðîþ íà ³íòåðàêö³éíó ìîäåëü êîìóí³êàö³¿. Ïðî-àíàë³çîâàíî òàê³ äèñêóðñèâí³ ïàðàìåòðè, ÿê ñóá’ºêòè äèñêóðñó, ¿õ âçàºìèíè, êîìóí³êàòèâí³ ñòðàòå㳿, ÿê³ âîíè ðåàë³çóþòü, ïðåäñòàâëåíå ó äèñêóðñ³ çíàííÿ, êîíöåïòóàëüíèé ïîòåíö³àë äèñêóðñó. Çä³éñíåíî ïðîåêö³þ äèñêóðñèâíèõ ïàðàìåòð³â, çíà÷óùèõ äëÿ çì³ñòîóòâîðþþ÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ òîãî, ùî ãîâîðèòü, íà áóäåííèé äèñêóðñ.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: äèñêóðñ, ³íòåðàêö³ÿ, êîìóí³êàö³ÿ, ìîâíà îñîáèñò³ñòü, ïîâñÿêäåíí³ñòü, áóäåí-íèé äèñêóðñ.

À.Â. Êàðäàøîâà

ßÇÛÊÎÂÀß ËÈ×ÍÎÑÒÜ Â ÄÈÑÊÓÐÑÈÂÍÎÌ ÈÇÌÅÐÅÍÈÈ

Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ïðîáëåìå ïðîÿâëåíèÿ ÿçûêîâîé ëè÷íîñòè â äèñêóðñå. Ïðåäïðèíÿòà ïîïûò-êà îïðåäåëåíèÿ êîíñòèòóòèâíûõ ïàðàìåòðîâ äèñêóðñà ñ îïîðîé íà èíòåðàêöèîííóþ ìîäåëü êîììóíè-êàöèè. Ïðîàíàëèçèðîâàíû òàêèå äèñêóðñèâíûå ïàðàìåòðû, êàê ñóáúåêòû äèñêóðñà, èõ îòíîøåíèÿ, ðåàëèçóåìûå èìè êîììóíèêàòèâíûå ñòðàòåãèè, ïðåäñòàâëåííîå â äèñêóðñå çíàíèå, êîíöåïòóàëüíûé ïîòåíöèàë äèñêóðñà. Îñóùåñòâëåíà ïðîåêöèÿ äèñêóðñèâíûõ ïàðàìåòðîâ, çíà÷èìûõ äëÿ ñìûñëîîáðàçó-þùåé äåÿòåëüíîñòè ãîâîðÿùåãî, íà îáûäåííûé äèñêóðñ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: äèñêóðñ, èíòåðàêöèÿ, êîììóíèêàöèÿ, ÿçûêîâàÿ ëè÷íîñòü, ïîâñåäíåâíîñòü, îáûäåííûé äèñêóðñ.

© À.Â. Êàðäàøîâà, 2012 Helena Kardashova

LINGUISTIC IDENTITY IN DISCURSIVE DIMENSION.

The present article is devoted to the problem of linguistic identity in discourse. An attempt to define the constitutive parameters of discourse building on Interactional communication model is performed. Such discursive parameters as subjects of discourse, their relations, communication strategies they implement, knowledge represented in the discourse, conceptual potential of discourse are analyzed. Projection of discursive parameters, relevant to the sense-generated activity of the speaker, into everyday discourse is performed.

Key words: discourse, interaction, communication, linguistic identity, daily routine, everyday discourse.

Àêòóàëüíîñòü òåìû îïðåäåëÿåòñÿ ðîëüþ ëè÷íîñòè â ñîâðåìåííîì ãóìàíèòàðíîì çíàíèè.  ñîöèîêóëüòóðíîì ïëàíå ëè÷íîñòü ïðåäñòàåò êàê ñëîæíàÿ ïîçíàâàòåëüíàÿ êàòåãîðèÿ, îáúåäèíÿþùàÿ ÿçûêîâîé, êîãíèòèâíûé, ñîöèàëüíûé ïëàíû äåÿ-òåëüíîñòè ÷åëîâåêà è âûñòóïàåò êàê ëè÷íîñòü ÿçû-êîâàÿ1. Âìåñòå ñ òåì ðàñøèðÿåòñÿ ñîöèîêóëüòóð-íûé ôîí ãóìàíèòàðíûõ èññëåäîâàíèé. Îñîáóþ çíà÷èìîñòü â ýòîì ñëó÷àå îáðåòàåò ïðîáëåìà ïî-âñåäíåâíîñòè, îñìûñëÿåìàÿ â ôèëîñîôñêîì, ñîöè-îëîãè÷åñêîì è èñòîðè÷åñêîì ïëàíàõ. Ïîâñåäíåâ-íîñòü ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê îñîáûé êóëüòóðíûé ôåíîìåí, êîòîðûé, ñ îäíîé ñòîðîíû, âêëþ÷àåò ñôåðó îáûäåííîãî, îáëàñòü ðóòèííûõ ÿâëåíèé è òðèâèàëüíîãî çíàíèÿ, à ñ äðóãîé – èíäèâèäóàëü-íûé æèçíåíèíäèâèäóàëü-íûé ìèð ÷åëîâåêà. Èìåííî ñ ýòîé êà-òåãîðèåé îðãàíè÷åñêè ñâÿçàí îáûäåííûé äèñêóðñ è ðàçëè÷íûå âèäû åãî ýñòåòè÷åñêîé ñóáëèìàöèè.

Òðàäèöèîííî îáûäåííûé äèñêóðñ ñâÿçûâàþò ñ ðàç-ãîâîðíîé ðå÷üþ è íåîôèöèàëüíîé ñôåðîé îáùå-íèÿ, íî åãî ôåíîìåí íå èñ÷åðïûâàåòñÿ ýòèìè ïëà-íàìè.

Ïåðåñå÷åíèå íàçâàííûõ âûøå ïðîáëåìíûõ ïîëåé ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü çàäà÷ó èññëåäîâàíèÿ êàê îñìûñëåíèå ñïåöèôèêè ïðîÿâëåíèÿ ÿçûêîâîé ëè÷íîñòè â îáûäåííîì äèñêóðñå. Öåëüþ íàñòîÿ-ùåé ïóáëèêàöèè ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå êîíñòèòó-òèâíûõ ïàðàìåòðîâ äèñêóðñà, çíà÷èìûõ äëÿ ÿçû-êîâîé ëè÷íîñòè â òîé ìåðå, â êîòîðîé îíà ïðåä-ñòàâëåíà â äèñêóðñå êàê êîììóíèêàòèâíîì ñîáû-òèè.

Òåîðåòè÷åñêèì îñíîâàíèåì èçó÷åíèÿ ëè÷-íîñòè â äèñêóðñå ñòàëè èññëåäîâàíèÿ ãóìàíèòàð-íûõ íàóê, áàçèðóþùèåñÿ íà ïðåäñòàâëåíèè î òîì,

÷òî ïñèõîëîãè÷åñêàÿ è ñîöèàëüíàÿ ðåàëüíîñòü ÿâ-ëÿåòñÿ íå äàííîé, ïðåäêîíñòèòóèðîâàííîé, íî ôîð-ìèðóåòñÿ âî âçàèìîäåéñòâèè, îáùåíèè.  òðóäàõ Ë. Ñ. Âûãîòñêîãî, Äæ. Ã. Ìèäà è èõ ïîñëåäîâàòå-ëåé ëè÷íîñòü îñìûñëÿåòñÿ ñ ïîçèöèé åå äåÿòåëü-íîñòíîé, èíòåðàêòèâíîé, êîììóíèêàòèâíîé ïðèðî-äû; îòäåëüíûå åå àñïåêòû ïðåäñòàâëåíû êàê ñîçäà-âàåìûå è òðàíñôîðìèðóåìûå â ñîöèàëüíûõ ïðàê-òèêàõ.

Áàçîâûå óñòàíîâêè àíòðîïîëîãè÷åñêîé íà-ó÷íîé ïàðàäèãìû ñâÿçàíû ñ èíòåðàêöèåé, âçàèìî-äåéñòâèåì. Âàæíåéøàÿ ðàçíîâèäíîñòü èíòåðàê-öèè – îáùåíèå, êëàññè÷åñêîé ôîðìîé êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ äèàëîã, ïîíèìàåìûé íå êàê ïðîñòîé îá-ìåí èíôîðìàöèåé, íî êàê ñîâìåñòíàÿ âçàèìîíàï-ðàâëåííàÿ ñìûñëîîáðàçóþùàÿ äåÿòåëüíîñòü.  õîäå òàêîé äåÿòåëüíîñòè ó÷àñòíèêè äèàëîãà ñîçäà-þò è âîññîçäàñîçäà-þò, «ïðîæèâàñîçäà-þò» ñâîè ñîáñòâåííûå

«ß»; ñîçäàþò îáðàçû äðóãèõ; ôîðìèðóþò è òðàíñ-ôîðìèðóþò çíàíèÿ, ìíåíèÿ, óáåæäåíèÿ, âåðîâàíèÿ, æåëàíèÿ, ýìîöèè, ìîòèâû. Äëÿ èíòåðàêöèîííîãî îïèñàíèÿ êîììóíèêàöèè âàæíûìè îêàçûâàþòñÿ òàêèå ïîíÿòèÿ, êàê âçàèìíîñòü, ñî-ó÷àñòèå, ñî-áû-òèéíîñòü, èíòåð-ñóáúåêòèâíîñòü. Ïîñëåäíèå îáíà-ðóæèâàþò ñîïðÿæåííîñòü ïîíÿòèéíûì êàòåãîðè-ÿì, äîìèíèðóþùèì â òåîðèÿõ äèàëîãà Ì. Áàõòè-íà, Ì. Áóáåðà, Ñ. Ôðàíêà è ðÿäà äðóãèõ ôèëîñî-ôîâ.

Öåíòðîì ñîöèàëüíîé èíòåðàêöèè ÿâëÿåò-ñÿ âûñêàçûâàíèå, ïîíÿòîå êàê ñìûñëîðàçëè÷àþ-ùèé àêò: ýòî ìîæåò áûòü ñëîâî, ðåïëèêà äèàëîãà, õóäîæåñòâåííîå ïðîèçâåäåíèå, ïîñòóïîê.  èíòåð-ïðåòàöèè Ì. Áàõòèíà, âûñêàçûâàíèå íå ñóùåñòâó-åò èçîëèðîâàíî: îíî îòâå÷àñóùåñòâó-åò ïðåäûäóùèì âûñêà-çûâàíèÿì è ñòðåìèòñÿ âûçâàòü ê æèçíè «îòâåòíûå âûñêàçûâàíèÿ äðóãèõ (èëè õîòÿ áû ìîë÷àëèâîå àêòèâíî-îòâåòíîå ïîíèìàíèå äðóãîãî, èëè, íàêî-íåö, îòâåòíîå äåéñòâèå, îñíîâàííîå íà òàêîì ïî-íèìàíèè)» [1, ñ. 169]. Îíî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé «âçà-èìíîå îñóùåñòâëåíèå» ñìûñëîâ: àâòîðà è àäðåñà-òà, óæå èçâåñòíûõ, ñîçäàâàåìûõ ñåé÷àñ è òåõ, êî-òîðûì òîëüêî ïðåäñòîèò áûòü âûñêàçàííûìè. Ïî-ýòîìó îíî íå ìîæåò áûòü ïîíÿòî âíå åãî ñîáûòèé-íîñòè, (èíòåð)ñóáúåêòèâñîáûòèé-íîñòè, îòíîøåíèÿ ê äðó-ãèì âûñêàçûâàíèÿì.

Ãëàâíûì ïðåäìåòîì îáñóæäåíèÿ â èíòåðàê-öèè ÿâëÿþòñÿ ëè÷íîñòíûå ñìûñëû ãîâîðÿùèõ.

Ëè÷íîñòíûé ñìûñë ìîæåò áûòü îïðåäåëåí êàê ðåô-ëåêñèÿ, ïðåäñòàâëåíèÿ î ñåáå è î äðóãèõ, îá îêðó-æàþùåì ìèðå è ñâîåì ìåñòå â íåì, êàê ìîäóñ ñó-ùåñòâîâàíèÿ. Èììàíåíòíûìè ïëàíàìè ëè÷íîñòè ÿâëÿþòñÿ åãî ýêçèñòåíöèè, åãî ñîöèàëüíûå ðîëè, èäåéíûå ïîçèöèè, äàííûå â àêòàõ ñàìîñîçíàíèÿ.

Âñå ýòè àêòû ñàìîñîçíàíèÿ êàê ñàìîèäåíòèôèêà-öèè àêòóàëèçèðóþòñÿ, ïðîèãðûâàþòñÿ â ðàçëè÷íûõ äèñêóðñàõ.

 ðóññêîé ëèíãâèñòèêå ñóùåñòâóåò çíà÷è-òåëüíîå êîëè÷åñòâî òåîðåòè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê, ïîñâÿùåííûõ ïðîáëåìå äèñêóðñà. Òåîðèÿ äèñêóð-ñà øèðîêî ïðåäñòàâëåíà â ðàáîòàõ öåëîãî ðÿäà èñ-ñëåäîâàòåëåé: Í. Ä. Àðóòþíîâîé, Â. Ã. Áîðáîòüêî, Â. È. Êàðàñèêà, À. À. Êèáðèêà, Â. Â. Êðàñíûõ, Ì. Ë. Ìàêàðîâà, Â. Â. Áîãäàíîâà, Ñ. À. Ñóõèõ. Îä-íàêî, íåñìîòðÿ íà äåòàëüíóþ ðàçðàáîòêó îòäåëü-íûõ àñïåêòîâ, òåîðèÿ äèñêóðñà â öåëîì èìååò äî-âîëüíî ìîçàè÷íûé õàðàêòåð. Ýòî îáóñëîâëåíî ñïå-öèôèêîé ñóùåñòâîâàíèÿ ñàìîãî äèñêóðñà, åãî ïîä-âèæíîñòüþ, òåêó÷åñòüþ, íåîïðåäåëåííîñòüþ, ðàç-ìûòîñòüþ ãðàíèö, åãî äâîéñòâåííîé ïðèðîäîé (äèñêóðñ îäíîâðåìåííî è ïðîöåññ, è ðåçóëüòàò àêòà êîììóíèêàöèè). Òåì íå ìåíåå, ïîñòàíîâêà êîíê-ðåòíîé èññëåäîâàòåëüñêîé çàäà÷è òðåáóåò àâòîðè-çîâàòü òîò ïëàí äèñêóðñà, êîòîðûé â íàèáîëüøåé ìåðå åé ñîîòâåòñòâóåò.

Èíòåðåñóþùèé íàñ ïëàí â îïðåäåëåíèè äèñêóðñà – ýòî àêöåíò íà èíòåðàêòèâíîì,

ïðîöåñ-1Â ðóññêîé ëèíãâèñòèêå ïîíÿòèå ÿçûêîâîé ëè÷-íîñòè áûëî ïðåäëîæåíî Â. Â. Âèíîãðàäîâûì è

ïîëó-÷èëî øèðîêóþ èíòåðïðåòàöèþ â èññëåäîâàíèÿõ Þ.Í. Êàðàóëîâà, Ã.È. Áîãèíà, Ñ.Ñ. Ñóõèõ, Â.Â. Êðàñ-íûõ, Â.Ï. Íåðîçíàêà.

ñóàëüíîì, ñîáûòèéíîì õàðàêòåðå èñïîëüçîâàíèÿ ÿçûêà. Ïðèíöèïèàëüíî âàæíî è òî, ÷òî â äèñêóðñå

«âîïëîùàþòñÿ ðàçíîîáðàçíûå ïðèçíàêè ìèðîîùó-ùåíèÿ, ìèðîâîççðåíèÿ, ïåðåæèâàíèé è æèçíåííûõ èíòåíöèé ëè÷íîñòè» [4].

Âõîäÿ â òîò èëè èíîé äèñêóðñ â êà÷åñòâå ñóáúåêòà, ÷åëîâåê ïîëó÷àåò ðàçëè÷íûå âîçìîæíî-ñòè ñîçäàíèÿ ëè÷íîñòíûõ ñìûñëîâ. Íàïðèìåð, îôèöèàëüíûé èëè íàó÷íûé äèñêóðñû íå ïðåäîñ-òàâëÿþò ñðåäñòâ äëÿ ïåðåæèâàíèÿ ëþáâè ê áëèæ-íåìó, íî ýòîò îïûò ïîëó÷àåò âîçìîæíîñòü îñóùå-ñòâëåíèÿ â ðåëèãèîçíîì, ïîýòè÷åñêîì èëè îáûäåí-íîì äèñêóðñàõ. Ïðåäïîëîæèì, ÷òî âîçìîæíîñòè ñìûñëîîáðàçîâàíèÿ â òîì èëè èíîì äèñêóðñå çà-äàþòñÿ åãî êîíñòèòóòèâíûìè ïàðàìåòðàìè, êîòî-ðûå ïîçâîëÿþò äèñêóðñó ðàçâîðà÷èâàòüñÿ, à ãîâî-ðÿùèì – èäåíòèôèöèðîâàòü äèñêóðñ è ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â íåì. Ýòè ïàðàìåòðû äîëæ-íû áûòü çíà÷èìû äëÿ ó÷àñòâóþùåé â äèñêóðñå ÿçû-êîâîé ëè÷íîñòè ñ òî÷êè çðåíèÿ åå ñìûñëîîáðàçó-þùåé, ñàìîñîçèäàþùåé äåÿòåëüíîñòè.

Êîíñòèòóòèâíûå ïàðàìåòðû äèñêóðñà ìî-ãóò áûòü âûâåäåíû â åãî êîììóíèêàòèâíîì è êîã-íèòèâíîì èçìåðåíèÿõ. Êîììóíèêàòèâíóþ çíà÷è-ìîñòü â äèñêóðñå îáíàðóæèâàþò ãîâîðÿùèé è àä-ðåñàò, èõ îòíîøåíèÿ, ìîòèâû è öåëè, à êîãíèòèâ-íóþ – ôîðìèðóåìîå â äèñêóðñå çíàíèå. ßçûêîâîé ñïîñîá ïðåäñòàâëåíèÿ êîììóíèêàòèâíûõ è êîãíè-òèâíûõ ñîñòàâëÿþùèõ äèñêóðñà îáóñëîâëåí æàí-ðîâî-ñòèëèñòè÷åñêèå êàòåãîðèÿìè, ðàçäåëÿþùèìè äèñêóðñèâíûå ôîðìàöèè. Òðóäíî íå ñîãëàñèòüñÿ ñ Î. Ã. Ðåâçèíîé, ÷òî «îäèí íàáîð ÿçûêîâûõ ðåïðå-çåíòàíòîâ ïðåäñòàâëåí äëÿ ñóáúåêòà è àäðåñàòà â íàó÷íîì äèñêóðñå è ñîâåðøåííî èíîé — â îôèöè-àëüíî-äåëîâîì, â ðàâíîé ñòåïåíè ýòè äèñêóðñû ðàçëè÷àþòñÿ äîïóñòèìûì îáúåìîì èíôîðìàöèè î ñóáúåêòå è àäðåñàòå, è äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ äèñêóðñà ýòî íå òîëüêî âîçìîæíîñòü ðàñïîçíàâàíèÿ òèïà âåðáàëüíîãî îáìåíà, íî è âîçìîæíîñòü ñîáñòâåí-íîãî ó÷àñòèÿ â òîé èëè èíîé äèñêóðñèâíîé ôîðìà-öèè» [3, ñ. 72]. Ïðåäñòàâëåíèå î òîì, êàêèå âîçìîæ-íîñòè ïðåäîñòàâëÿåò ÷åëîâåêó òîò èëè èíîé äèñ-êóðñ, âõîäÿò â îáúåì åãî êîììóíèêàòèâíîé êîìïå-òåíöèè. Òåì ñàìûì äëÿ ãîâîðÿùåãî îêàçûâàåòñÿ çíà÷èìîé íå òîëüêî âîçìîæíîñòü âûñòóïàòü â

êà-÷åñòâå ñóáúåêòà îïðåäåëåííîãî äèñêóðñà, íî è ðå-àëüíàÿ ñïîñîáíîñòü ê âûïîëíåíèþ òîé èëè èíîé äèñêóðñèâíîé ðîëè.

Ñóáúåêòû äèñêóðñà ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé êîíñòðóêòû, ôîðìèðóþùèå ïîçèöèè äëÿ ãîâîðÿùå-ãî è àäðåñàòà. Ñóáúåêò êàæäîãîâîðÿùå-ãî îòäåëüíî âçÿòîãîâîðÿùå-ãî äèñêóðñà îôîðìëåí ñïåöèôè÷åñêèìè ñïîñîáàìè, îáëàäàåò îñîáûìè õàðàêòåðèñòèêàìè. Ýòè õàðàê-òåðèñòèêè ìîãóò áûòü âûäåëåíû â ïîëå òàêèõ âîï-ðîñîâ:

– Êàê èäåíòèôèöèðóåò ñåáÿ ãîâîðÿùèé â äèñêóðñå?

–  êàêèõ êà÷åñòâàõ ãîâîðÿùèé ó÷àñòâóåò

â äèñêóðñå?

– Êàê èäåàëèçèðîâàí ãîâîðÿùèé â äèñêóð-ñå?

Ñóáúåêòíàÿ ïîçèöèÿ ïîçâîëÿåò ãîâîðÿùå-ìó îòâåòèòü íà âîïðîñ «Êòî ÿ òàêîé?», îïðåäåëÿåò ïëàí åãî ñóùåñòâîâàíèÿ, âûðàæàåìûé â ñòåðåîòèï-íûõ ìîäåëÿõ ñàìîèäåíòèôèêàöèè (÷åëîâåê ìîæåò ó÷àñòâîâàòü â êîììóíèêàöèè êàê ó÷åíûé, êàê îòåö, êàê îáûâàòåëü). Âìåñòå ñ òåì ãîâîðÿùèé âûñòóïà-åò êàê ñóáúåêò äèñêóðñà â íàáîðå îïðåäåëåííûõ êà÷åñòâ. Îí ìîæåò áûòü ó÷àñòíèêîì ëè÷íîñòíî-îðèåíòèðîâàííîãî îáùåíèÿ [2, ñ. 193], êîòîðîå ïðåäïîëàãàåò ïîëíîòó õàðàêòåðèñòèê åãî ó÷àñòíè-êîâ; íà ïåðâûé ïëàí â ýòîì òèïå îáùåíèÿ âûõîäèò

÷åëîâåê â óíèêàëüíîñòè åãî æèçíåííîé èñòîðèè.

Íàïðîòèâ, ñóáúåêò ñòàòóñíî-îðèåíòèðîâàííîãî îáùåíèÿ âûñòóïàåò â îãðàíè÷åííîì íàáîðå õàðàê-òåðèñòèê (êàê íà÷àëüíèê, êàê ïîä÷èíåííûé, êàê ó÷èòåëü, êàê îòåö), êàê ïðåäñòàâèòåëü òîé èëè èíîé ñîöèàëüíîé ãðóïïû (íåôîðìàë, ÷èíîâíèê, ñòó-äåíò).  îáùåíèè òàêîãî ðîäà ðåàëèçóþòñÿ

òèïè-÷åñêèå ìîäåëè âçàèìîäåéñòâèÿ.

Ïîíèìàíèå ïîçèöèè àäðåñàòà êàê ñîçäàâà-åìîé â äèñêóðñå òðåáóåò îòâåòà íà ñëåäóþùèå âîï-ðîñû:

–  êàêîì ñâîåì êà÷åñòâå ãîâîðÿùåìó îêà-çûâàåòñÿ íåîáõîäèì àäðåñàò?

– Íàñêîëüêî îñîçíàíà ãîâîðÿùèì ýòà íå-îáõîäèìîñòü è êàêèì îòíîøåíèåì ê ñîáåñåäíèêó îíà ìîæåò áûòü îïðåäåëåíà (êàê ê ñðåäñòâó äîñòè-æåíèÿ ñâîèõ öåëåé èëè îòíîøåíèå, õàðàêòåðèçó-þùååñÿ íàñóùíîé ïîòðåáíîñòüþ â ïðèñóòñòâèè äðóãîãî ÷åëîâåêà)?

– Ñ êàêèì ëè÷íîñòíûì ñìûñëîì ãîâîðÿ-ùèé îòîæäåñòâëÿåò àäðåñàòà? (ïîãîâîðèòü ïî äó-øàì, ïîáîëòàòü î ïóñòÿêàõ, ïîïðîñèòü ñîâåòà).

– Êàêèå íàìåðåíèÿ â îòíîøåíèè ñîáåñåä-íèêà ðåàëèçóåò ãîâîðÿùèé – ïîòðåáíîñòü ñàìîâû-ðàæåíèÿ, ñòðåìëåíèå ïîâëèÿòü íà ñîáåñåäíèêà, ïîëó÷åíèå íîâîãî çíàíèÿ?

– Êàê èäåàëèçèðîâàí àäðåñàò â äèñêóðñå?

(êàê ÷åëîâåê èëè âîîáðàæàåìûé ïåðñîíàæ, îòäåëü-íûé ÷åëîâåê èëè ìíîæåñòâî ëþäåé, êàê Áîã èëè âûñøàÿ ñèëà). Êàêîâà ìåðà åãî èäåàëèçàöèè è ÷òî ìîæåò âûñòóïàòü â êà÷åñòâå ïîäîáíîé ìåðû?

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî îòâåòû íà ýòè âîïðî-ñû ïîçâîëÿò êîíñòèòóèðîâàòü ìîäåëü ñóáúåêòà òîãî èëè èíîãî äèñêóðñà.

 êà÷åñòâå êîíñòèòóòèâíîãî ïàðàìåòðà äèñ-êóðñà ìû âûäåëÿåì êîììóíèêàòèâíûå ñòðàòåãèè, îñíîâûâàþùèåñÿ íà ðàçíûõ öåííîñòíûõ óñòàíîâ-êàõ ãîâîðÿùåãî ïî îòíîøåíèþ ê àäðåñàòó. Ýòî, ïðåæäå âñåãî, ïðàãìàòè÷åñêè îáóñëîâëåííîå îòíî-øåíèå ê ÷åëîâåêó êàê ê âåùè, îáúåêòó, ñðåäñòâó äîñòèæåíèÿ öåëè. Îíî îáóñëîâëèâàåò íåðàâíîïðà-âèå ó÷àñòíèêîâ äèñêóðñà, íåîáðàòèìîñòü êîììó-íèêàòèâíûõ ðîëåé. Ýòî îäíîñòîðîííå íàïðàâëåí-íîå îòíîøåíèå ëåæèò â îñíîâå ïðÿìîãî è

ドキュメント内 ÐÔ 48.pmd (ページ 45-53)