• 検索結果がありません。

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÃÐÀÄÀÖ²ÉÍÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É Ç ÏÐÈÊÌÅÒÍÈÊÀÌÈ, ÙÎ ÍÀÇÈÂÀÞÒÜ ÀÕÐÎÌÀÒÈ×Ͳ ÊÎËÜÎÐÈ (ÍÀ ÌÀÒÅвÀ˲ ÐÎѲÉÑÜÊί ÒÀ

ドキュメント内 Mova_12.p65 (ページ 178-200)

ÏÎËÜÑÜÊί ÌÎÂ)

Ó ñòàòò³ ïîäàíî ç³ñòàâíèé àíàë³ç ïîð³âíÿëüíèõ êîíñòðóêö³é, ùî âèêîíóþòü ôóíêö³þ ³íòåíñèô³êàö³¿ îçíàêè.

Îñíîâîþ ïîð³âíÿííÿ º ïðèêìåòíèêè ç³ çíà÷åííÿì àõðîìàòè÷íèõ êîëüîð³â. Àíàë³çó ï³ääàíî ñåìàíòè÷í³ òà ñòðóê-òóðí³ îñîáëèâîñò³ ðîñ³éñüêèõ ³ ïîëüñüêèõ ïîð³âíÿëüíèõ çâîðîò³â ç ð³çíèì ñòóïåíåì ëåêñèêàë³çàö³¿.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ðîñ³éñüêà ³ ïîëüñüêà ìîâè, ãðàäàö³ÿ, ³íòåíñèô³êàö³ÿ, ïîð³âíÿëüíèé çâîðîò, ïðèêìåòíèê, êîëîðèñòèêà.

ÓÄÊ 811.161.1'37:94:82-1 Áàëüìîíò

È. Ã. Ñîêîëîâà

Ñèìâîëèçàöèÿ êîëîðàòèâíîé ëåêñèêè â öèêëå Ê. Áàëüìîíòà "×åòâåðîãëàñèå ñòèõèé"

Ïîýòèêà öâåòà — âåñüìà ñóùåñòâåííûé ôàêòîð îáðàçíîé ñèñòåìû Ê. Áàëüìîíòà. Âûïîëíåííûå â àõðî-ìàòè÷åñêèõ òîíàõ ñòèõîòâîðåíèÿ öèêëà "×åòâåðîãëàñèå ñòèõèé" èç êíèãè "Áóäåì êàê ñîëíöå" ïîñâÿùå-íû âîäíîé ñòèõèè è ñâèäåòåëüñòâóþò î áîëüøèõ âîçìîæíîñòÿõ õóäîæåñòâåííîãî ñëîâà ïîýòà.  ñòàòüå îòìå÷åíî ÿâëåíèå èððàäèàöèè, äóáëèðîâàíèå öâåòîâîé ñåìàíòèêè è äð. Öâåò ñòàíîâèòñÿ ñðåäñòâîì âûðàæåíèÿ ýìîöèîíàëüíîé îöåíêè, ñîçäà¸ò èíäèâèäóàëüíî îêðàøåííûé îáðàç ïðåäìåòà, ÿâëåíèÿ è ò. ä. Íàáëþäàåìîå â ëèðèêå Ê. Áàëüìîíòà ÿâëåíèå ñèíýñòåòèçìà ïîìîãàåò ïîýòó ïåðåäàòü âàæíóþ äëÿ åãî òâîð÷åñòâà òåìó åäèíñòâà è ãàðìîíèè âîñïðèíèìàåìîãî ìèðà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Áàëüìîíò, ïîýòèêà, ñèìâîëèçì, êàðòèíà ìèðà, êîëîðàòèâíàÿ ëåêñèêà, ñòðóêòóðà òåê-ñòà, ñåìàíòèêà ñëîâà, ñèíýñòåòèçì.

ßçûêîâûå ñðåäñòâà õóäîæåñòâåííîãî ïðîèçâåäåíèÿ ÿâëÿþòñÿ, ïî ìíåíèþ À. Í. Âàñèëüåâîé, ñèñòåìíî-ðå÷åâûì è â òî æå âðåìÿ óíèêàëüíûì â êàæäîì ñëó÷àå êîìïëåêñîì, ôóíêöèîíàëüíî åäèíîíàïðàâëåííûì íà âîïëîùåíèå èäåéíî-ýñòåòè÷åñêîãî çàìûñëà ïèñàòåëÿ. Èìåííî ïîýòîìó

"àíàëèç ðå÷åâûõ ñðåäñòâ â ñèíòåçå ñ àíàëèçîì ýêñòðàëèíãâèñòè÷åñêèõ ñðåäñòâ ñòèëÿ íàïðàâëÿ-åòñÿ íà ðàñêðûòèå èäåéíî-ýñòåòè÷åñêîé êîíöåïöèè àâòîðà, ðåàëèçîâàííîé ïîñðåäñòâîì ñëîâà â ïðîèçâåäåíèè" [4: 3]. Ïîñêîëüêó "÷èòàòåëü ïðîíèêàåò â ìèð îáðàçîâ õóäîæåñòâåííîãî ïðîèçâå-äåíèÿ ÷åðåç åãî ðå÷åâóþ òêàíü" [8: 63], ïîñòèæåíèå è óñâîåíèå "ãëóáèííîé èäåéíî-ýñòåòè÷åñ-êîé ñóùíîñòè ëèòåðàòóðíîãî ïðîèçâåäåíèÿ êàê ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà ñëîâà" [4: 4] îñîáåííî àêòóàëüíî â ïðàêòèêå ïðåïîäàâàíèÿ ëèòåðàòóðû, ïîòîìó ÷òî çäåñü ìû èìååì äåëî ñ òåêñòîì êàê îáúåêòîì "äëÿ èññëåäîâàíèÿ è ìûøëåíèÿ" [3: 473]. "Áåç âíèìàíèÿ ê òåêñòó íåâîçìîæíà ôóíäà-ìåíòàëüíàÿ ïîäãîòîâêà ñòóäåíòà-ôèëîëîãà" [11: 3].

 òî æå âðåìÿ, ïðè ðàáîòå ñ òåêñòîì, åãî òîëêîâàíèè âîçíèêàþò ñëåäóþùèå âîïðîñû: âî-ïåðâûõ, âîïðîñû èíòåðïðåòàöèè òåêñòà êàê "ðàñøèôðîâêè ñìûñëà, ñòîÿùåãî çà î÷åâèäíûì ñìûñëîì, â ðàñêðûòèè óðîâíåé çíà÷åíèÿ, çàêëþ÷åííûõ â áóêâàëüíîì çíà÷åíèè" [13: 18], âî-âòîðûõ, íî íå â-ïîñëåäíèõ, âîïðîñû ñóáúåêòèâíîñòè âîñïðèÿòèÿ õóäîæåñòâåííîãî ïðîèçâåäåíèÿ ïî ïðè÷èíå åãî äîñòóïíîñòè èññëåäîâàòåëþ "ëèøü â åãî ëè÷íîì ýñòåòè÷åñêîì îïûòå" (êàê çà-ìåòèë åùå â 20-å ãîäû À. Ï. Ñêàôòûìîâ) [öèò. ïî 11: 5]. Íî èññëåäîâàòåëü äîëæåí "óìåòü îò-äàòü ñåáÿ ÷óæîé òî÷êå çðåíèÿ" è "îïîçíàâàòü… ôàêòû äóõîâíî-ýñòåòè÷åñêîãî îïûòà", êîòîðûå

"ðàçâåðòûâàåò" â ïðîèçâåäåíèè ïèñàòåëü [òàì æå]. Èíà÷å, "åñëè õî÷åøü çíàòü ïîýòà, òû â ñòðà-íó åãî ïîñëåäóé" (øòå): òî åñòü â ìèð åãî äóì è ÷óâñòâ, åãî îáðàçîâ è àññîöèàöèé.

Ïðåäìåòîì èñòîëêîâàíèÿ ìîæåò ñëóæèòü è ôðàãìåíò òåêñòà, è îòäåëüíûå îáðàçû, è îäèí èç àñïåêòîâ õóäîæåñòâåííîãî öåëîãî, íî îíè "äîëæíû ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê êîíñòðóêòèâíûå ýëåìåíòû öåëîãî, ñâÿçàííûå ñ äðóãèìè ñèñòåìíûìè îòíîøåíèÿìè" [11: 7].

Ïðåäìåòîì àíàëèçà â äàííîé ñòàòüå ÿâëÿþòñÿ êîëîðàòèâíûå íàèìåíîâàíèÿ â öèêëå "×åòâå-ðîãëàñèå ñòèõèé" èç êíèãè Ê. Áàëüìîíòà "Áóäåì êàê ñîëíöå". Öåëü ðàáîòû — ïîêàçàòü îñîáåí-íîñòè õóäîæåñòâåííîãî ñòèëÿ "êíèãè ñèìâîëîâ". Ðàáîòà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà êîíêðåòíîì ìàòåðè-àëå: îòäåëüíîì ôðàãìåíòå ëåêñèêè öèêëà, à òî÷íåå, íàñ èíòåðåñóåò "îêðàøåííîñòü" ñòèõîòâîðå-íèé, ïîñâÿù¸ííûõ âòîðîé ñòèõèè — Âîäå.

"Âîäà — ñòèõèÿ ëàñêè è âëþáëåííîñòè, ãëóáèíà çàâëåêàþùàÿ, åå ãîëîñ — âëàæíûé ïîöåëóé.

…Âîäà íåæíåå Îãíÿ, îòòîãî ÷òî â íåé æåíñêîå íà÷àëî, íåæíàÿ âëàæíàÿ âñåâîñïðèíèìàåìîñòü",

— çàïèñàë Ê. Áàëüìîíò â 1904 ãîäó, òî åñòü óæå ïîñëå òîãî, êàê áûëè ñîçäàíû ñòèõîòâîðåíèÿ, âîñõâàëÿþùèå "íåæíóþ" ñòèõèþ, è îïóáëèêîâàíà ñàìà "êíèãà ñèìâîëîâ" [2: 29–30]. Âîäå ïî-ñâÿùåíî 20 ñòèõîòâîðåíèé ("Âëèÿíèå Ëóíû", ìàëåíüêèé öèêë èç ñåìè ñòèõîòâîðåíèé "Âîñõâà-ëåíèå Ëóíû", "Âëàãà", "Âîççâàíüå ê îêåàíó", "Áåëûé ïîæàð", "Äâîéíàÿ æèçíü", âòîðîé öèêë èç ñåìè ñòèõîòâîðåíèé "Ñ ìîðñêîãî äíà" è "Äîæäü") [1]. À ñòèõîòâîðåíèå — ýòî "ñëîæíî ïîñòðî-åííûé ñìûñë", ïî Þ. Ëîòìàíó [9: 36]. ×òî æå "îáúåäèíÿåò ýòîò ñìûñë"? — çàäàåòñÿ âîïðîñîì À. Í. Âàñèëüåâà. È îòâå÷àåò: "Òî æå, ÷òî è â ëþáîì èñòèííî õóäîæåñòâåííîì ïðîèçâåäåíèè — ðåàëèçîâàííûé èäåéíî-ýñòåòè÷åñêèé çàìûñåë, ðàçðåøåíèå èäåéíî-ýñòåòè÷åñêîé ïðîáëåìû, ýñòå-òè÷åñêàÿ èäåÿ" [4: 212].  òî æå âðåìÿ, "êàêîâà áû íè áûëà âíåøíÿÿ îáðàçíîñòü ñòèõîòâîðåíèÿ, îíà âñÿ ïðîíèçàíà âíóòðåííåé îáðàçíîñòüþ — îáðàçîì äóøè ïîýòà. È ñêîëü áû íè áûë îáîá-ùåí îáðàç ïîýòà â ñòèõîòâîðåíèè, îí äîëæåí ïðåäñòàòü êàê æèâàÿ íåïîñðåäñòâåííîñòü, êàê ñèþìèíóòíîå… âîïëîùåíèå äóøè…" [4: 212]. Ïîñëåäóåì æå âñëåä çà Áàëüìîíòîì â "åãî ñòðà-íó" è ïîñìîòðèì, êàê ðåàëèçóåòñÿ èäåéíî-ýñòåòè÷åñêèé çàìûñåë è ðàçðåøàþòñÿ ýñòåòè÷åñêàÿ èäåÿ è èäåéíî-ýñòåòè÷åñêèå ïðîáëåìû. Íàáëþäåíèå íàä öâåòîâîé ëåêñèêîé íàçâàííûõ ñòèõîòâîðåíèé ïîìîæåò óâèäåòü îñîáåííîñòè è "õóäîæåñòâåííûå âîçìîæíîñòè ïîýòè÷åñêîãî ñëîâà" Ê. Áàëüìîí-òà, îáùåå, èçâåñòíîå, è ñâîå, ëè÷íîå, â õóäîæåñòâåííîé êàðòèíå ìèðà ïîýòà.

Êàêèì æå õàðàêòåðîì íàäåëÿåò Áàëüìîíò Âîäó è â êàêèå îäåæäû íàðÿæàåò æåíñêóþ âñåâîñ-ïðèíèìàþùóþ ñòèõèþ?

Öèêë "×åòâåðîãëàñèå ñòèõèé", âõîäÿùèé â "êíèãó ñèìâîëîâ", áûë íàïèñàí è îïóáëèêîâàí â 1902 ãîäó, òî åñòü çíà÷èòåëüíî ðàíüøå öèêëà "Ëóíàðèÿ" Ì. À. Âîëîøèíà (1913). À â 1907 ãîäó Ì. Âîëîøèí ïîñâÿùàåò îäíî èç ñòèõîòâîðåíèé ïëàíåòíîãî öèêëà "Ëóíà" Ê. Áàëüìîíòó, ñ êîòî-ðûì äðóæèë äîëãèå ãîäû è ïåðåïèñûâàëñÿ.  ýòîì ñòèõîòâîðåíèè ëóíà íàçâàíà ïîýòîì âñëåä çà Áàëüìîíòîì "öàðèöåé âîä, ëþáîâíèöåé âîëíû" [5: 34], ïîñêîëüêó ñ ëóíîé â ïðåäñòàâëåíèè âîñòî÷íûõ ìèôîëîãè÷åñêèõ òðàäèöèé ñîîòíîñèòñÿ çëî, íå÷åò, âîäà, à òàêæå õîëîä, òåìíîòà [10:

79].  Êèòàå, íàïðèìåð, ëóíà îñìûñëèâàëàñü êàê ñèëà èíü, íà÷àëî ïàññèâíîå, æåíñêîå. Òàêèì îáðàçîì, â öèêëå Ê. Áàëüìîíòà ïðåäñòàâëåíû, ïîìèìî íàó÷íûõ, è ìèôîëîãè÷åñêèå ñâåäåíèÿ î ëóíå. Çíà÷èìîñòü ëóíû êàê ìèôîëîãè÷åñêîãî ñèìâîëà, èñïîëüçóåìîãî ïðè ãàäàíèÿõ, â ìàãè÷åñ-êèõ îáðÿäàõ, ñîõðàíèëàñü è ïðîäîëæèëàñü â òðàäèöèÿõ åâðîïåéñêîãî èñêóññòâà îò ðîìàíòèçìà è ïîñòðîìàíòèçìà äî ñèìâîëèçìà [10: 80].

Ó êàæäîé Ñòèõèè, èëè Ýëåìåíòà, åñòü ñâîè õàðàêòåðèñòèêè, êà÷åñòâî è ôîðìà.  äðåâíåì êèòàéñêîì òåêñòå, íàïèñàííîì áîëåå òðåõ òûñÿ÷ ëåò íàçàä, âîäà îïèñûâàåòñÿ ñëåäóþùèì îáðà-çîì: " ïðèðîäå âîäû — ïðîïèòûâàòü è ñïóñêàòüñÿ" [7: 21]. È âåñü öèêë Áàëüìîíòà ïðîïèòàí âëàãîé îêåàíîâ, ìîðåé, âîëí, òóìàíîâ è äîæäÿ, à îñíîâíîå ëèðè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî — ýòî "ìîð-ñêàÿ ãëóáèíà" è "òåìíîå äíî", íà êîòîðîå ìû îïóñêàåìñÿ âìåñòå ñ ãåðîèíåé öèêëà ðóñàëêîé —

"ìîðñêîé äåâîé". Âñïîìèíàåòñÿ â ýòîé ñâÿçè "ðóñàëî÷êà" Àíäåðñåíà, óøåäøàÿ çà ëþáîâüþ â ìèð ëþäåé è îòäàâøàÿ çà ýòó ëþáîâü íå òîëüêî áåññìåðòèå, íî è ñàìó æèçíü. Äåâà "ñ ìîðñêîãî äíà"

ïðîõîäèò ïî÷òè òîò æå ïóòü: îòïðàâëÿåòñÿ â "ñòðàøíîå ìåñòî", ãäå "âñåì… áûòü çàïðåùåíî", çà ïîìîùüþ ê "êîëäóíó" èëè "êîëäóíüå". Íî äâèæåò åþ íå ëþáîâü ê ïðåêðàñíîìó ïðèíöó, à äó-õîâíàÿ æàæäà, ïîòîìó ÷òî "òîò, êòî ïðîïèòûâàåò è ñïóñêàåòñÿ, ñòàíîâèòñÿ ñîëîí" [7: 22]; ïîèñ-êè ïðàâäû, "÷òî åñòü íåïîäâîäíûé ïðåäåë": "Íî õî÷åòñÿ çíàòü ìíå, îäíà ëè íàì ïðàâäà äàíà. Ìû äûøèì âî âëàãå, ñðåäè ñàìîöâåòíûõ êàìíåé. …Íî ÷òî, åñëè, âûéäÿ äî âîëí, ãäå áåãóò êîðàáëè, Óâèæó ÿ äàëè è æãó÷åå ñîëíöå âäàëè!" [1: 219]. Îäíàêî ïóòü èç òüìû ê ñâåòó (â èíóþ ñòèõèþ) áûë ïîëîí "òÿæåëûõ ïîòåðü". Íå âñåãäà è äàëåêî íå êàæäûé ãîòîâ óâèäåòü è ïîíÿòü îñëåïèòåëü-íûé è îñëåïëÿþùèé ñâåò èñòèíû: "È ñîëíöå å¸ îñëåïèëî, È ñîëíöå åé î÷è ñîæãëî" [1: 222].

Îñîçíàíèå ïðèä¸ò ïîçæå. Íî, ïîòåðÿâ âîçìîæíîñòü âèäåòü, íå îáðåëà ëè "áëåäíàÿ äåâà ñ ãëó-áîêîãî äíà", "÷òî íèùåþ õîäèò òåïåðü", ñïîñîáíîñòü äóõîâíîãî çðåíèÿ, òàéíîâèäåíèÿ? ("ß âèäåëà ñîëíöå, — ñêàçàëà îíà, — ×òî ïîñëå — íå âñå ëè ðàâíî!") [1: 223].

ÏÈÒÀÍÍß ËÅÊÑÈÊÎËÎò¯, ÑÅÌÀÍÒÈÊÈ ² ÏÐÀÃÌÀÒÈÊÈ

 ðàìêàõ âñåãî öèêëà "×åòâåðîãëàñèå ñòèõèé" è â ðàìêàõ âñåé êíèãè "Áóäåì êàê ñîëíöå"

ïðîòèâîïîñòàâëÿþòñÿ ñâåò è ìãëà, æèçíü è ñìåðòü, ÷òî âûðàæàåòñÿ â "îêðàøåííîñòè" ýòèõ ïîíÿòèé, òî åñòü îíè ïîëó÷àþò ñâîè èíäèâèäóàëüíûå öâåòîâûå õàðàêòåðèñòèêè. Èíà÷å, êàæäàÿ èç ñòèõèé àññîöèèðóåòñÿ ñ êàêèì-ëèáî öâåòîì: îãíåííàÿ ñòèõèÿ — ýòî çîëîòî ñîëíöà, ïîæàð

"ãîðÿùèõ çäàíèé", îãîíü êîñòðîâ, ïëàìÿ ñâå÷è, îíà èìååò ñâîé ìåòàëë — çîëîòî, è â ñòèõîòâî-ðåíèÿõ, ïîñâÿù¸ííûõ îãíþ, ïðåîáëàäàþò çîëîòûå, æåëòûå è êðàñíûå òîíà; ñòèõèÿ âîäû — ýòî õîëîä è òåìíîòà, áëåäíîå ñåðåáðî ëóíû. È äåéñòâèòåëüíî, ýòè òîíà ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûìè â ñòèõîòâîðåíèÿõ "ëóíàðíîãî" öèêëà, ïîñêîëüêó ñåðåáðî — ìåòàëë ëóíû. Ìû íàáëþäàåì òîíêèå íþàíñû â íàèìåíîâàíèÿõ àõðîìàòè÷åñêèõ òîíîâ. Òàêîâû êîëîðàòèâíûå ðÿäû: áåëûé (ïîæàð, îãíè, êîíè: âîëíû); áåëåÿ, áåëèçíà, áåëà; ñíåæíûé (ëóíà — öàðèöà áëåäíàÿ, ñíåæíàÿ), ñåðåáðÿ-íûé (íèòü, òóìàíû); ëèëåÿ; ñâåòëûé ñóìðàê (âîäñåðåáðÿ-íûé íåáîñêëîí); çåðêàëî (âîä); ïëîñêîñòü ñòåêëà (ìîðñêîå ïðîñòðàíñòâî); ëåáåäü; ñâåòëî, ñâåòëûé (ðûáû); çåðêàëüíîå ëîíî (âîäû); ñâåòëàÿ ãëó-áèíà (íåáåñ); ïåíà (ìîðñêàÿ); ëó÷è (ëóííûå); ÷¸ðíûé (äâåðü); ò¸ìíûé (äíî, êðûøè, äîì); òüìà íî÷íàÿ; ìãëà; òåìíî; ïîëóìãëà; ãëóáèíà ìîðñêàÿ. Ñâåòëûé ñóìðàê è ïîëóìãëà çäåñü ïåðåõîäíûå òîíà, íî ñ âûäåëåíèåì â ïåðâîì ñëó÷àå ñåìû "ñâåò", à âî âòîðîì, íàïðîòèâ, "òåìíîòà, ò¸ìíûé";

ñîîòâåòñòâåííî, îòíåñ¸ííûå â ïåðâóþ è âî âòîðóþ ãðóïïó êîëîðàòèâíûõ íàèìåíîâàíèé.

Àõðîìàòè÷åñêèå òîíà â ðÿäå ñëó÷àåâ íå ÿâëÿþòñÿ ó Ê. Áàëüìîíòà íåéòðàëüíûìè â áóêâàëü-íîì ñìûñëå ñëîâà. Áóäó÷è öâåòîâîé îñíîâîé, îíè ñòàíîâÿòñÿ îêðàøåííûìè. Íàïðèìåð, ðèñóÿ, êàê "ìåíÿåòñÿ" ëóíà, ïîýò ñî÷åòàíèåì ñëîâ â êîíòåêñòå (èððàäèàöèÿ öâåòîâûõ ñåì) äîñòèãàåò ïîäîáíîé îêðàøåííîñòè è òåì ñàìûì ïîêàçûâàåò èãðó öâåòîâûõ ðåôëåêñîâ íà íåéòðàëüíîé ôîíîâîé ïîâåðõíîñòè: "Íàøà öàðèöà, áëåäíàÿ, ÿñíàÿ, Ñâåòèò ñèÿíüåì çåë¸íûõ î÷åé"; "Îíà âîçíèêëà íàä âîäîé, êàê ïðèçðàê ñêàçêè çîëîòîé, Êàê áëåäíûé ëèê íåâåðíîé äåâû. …Îãí¸ì ñâîèõ çåë¸íûõ ãëàç Îíà ðàçðóøèò áåçìÿòåæíîñòü. Îíà õîëîäíûé ñâåò ïðîëü¸ò…" [1: 214] (áåëûé, ïðîíèçàííûé õîëîäíûì çåë¸íûì ñâåòîì âîñõîäà ëóíû).

Íàèìåíîâàíèÿ öâåòà â ïîýòè÷åñêîì êîíòåêñòå Ê. Áàëüìîíòà ÷àñòî ñî÷åòàþòñÿ ñî ñëîâàìè, íàçûâàþùèìè ïðîöåññ ñâå÷åíèÿ, ãîðåíèÿ. Ñåìà ñâå÷åíèÿ / ãîðåíèÿ àêòèâèçèðóåòñÿ â íàèìåíî-âàíèÿõ öâåòà áëàãîäàðÿ ñî÷åòàíèþ ñî ñëîâàìè, íàçûâàþùèìè èñòî÷íèê öâåòà èëè ïðîöåññ

ñâå-÷åíèÿ, ãîðåíèÿ. Òàêîâû íàçâàíèÿ ãëàãîëîâ ñâå÷åíèÿ / ãîðåíèÿ: "Íàøà öàðèöà, áëåäíàÿ, ÿñíàÿ, / Ñâåòèò ñèÿíüåì çåë¸íûõ î÷åé"; "Íàøà öàðèöà, áëåäíàÿ, ñíåæíàÿ, / Ãàñíåò, êàê òû, îçàðÿ-åòñÿ âíîâü"; "Ÿ ëó÷è… ñêîëüçÿò, îíè, áëåñòÿ, …î áåñêîíå÷íîì ãîâîðÿò"; "Îíà (ëóíà) ãîðèò, êàê ÷àøà çîëîòàÿ"; ëóíà ãîðèò, "êàê ðäÿíûé ùèò, êàê ïîëíîòà ïûëàþùåãî øàðà"; íàçâàíèÿ ïðèðîäíûõ ÿâëåíèé — çàðåâî ïîæàðà, âîñõîä ëóíû (ïîëíîëóíèå), ïðèáîé: "…íà ïðèáðåæüè, â ïîæàðå ïðèáîÿ, …âîëíà, ïðîáëèñòàâ áåëèçíîé â âûøèíå"; âîëíû, "êàê áåëûå êîíè, …íåñóòñÿ, áåãóò… / Îïðîêèíóëèñü, âñïûõíóëè… / È ïðåä ñìåðòüþ âçäîõíóâ è áëåñíóâøè ïîëíåé, / Íà ïåñêå óìèðàþò â äðîæàíèè ãíåâà / ßçûêè îáåññèëåííûõ áåëûõ îãíåé"; ëóíà "ãîðèò çà ëåñîì çàðåâîì ïîæàðà" [1: 212–215, 217].

Öâåòîâûå íàèìåíîâàíèÿ ó Ê. Áàëüìîíòà ïî÷òè íå âñòðå÷àþòñÿ â îäèíî÷íîì óïîòðåáëåíèè.

Èíîãäà îíè ñîñòàâëÿþò ñîâîêóïíîñòü öâåòîâûõ çíàêîâ (öâåòîâîé êîìïëåêñ) [12: 52]. ×àñòü öâåòîâûõ êîìïëåêñîâ â äàííîì öèêëå ïîñòðîåíà íà ïðîòèâîïîñòàâëåíèè àõðîìàòè÷åñêèõ òîíîâ, è ýòà êîíòðàñòíîñòü ñîçäà¸ò ãðàôè÷åñêèå îáðàçû: "Íà ò¸ìíîì âëàæíîì äíå, / Ãäå öàðñòâî áëåä-íûõ äåâ" [1: 218]; "Ëåáåäü óïëûë â ïîëóìãëó, âäàëü, ïîä ëóíîþ áåëåÿ" [1: 216]; "…Çàìêíóòà

÷¸ðíàÿ äâåðü / Ïðåä áëåäíîþ äåâîé ñ ãëóáîêîãî äíà" [1: 223].

Õîòÿ Ê. Áàëüìîíò íå áûë õóäîæíèêîì â ïðÿìîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà, äëÿ íåãî õàðàêòåðíî òîíêîå ÷óâñòâî öâåòà è ïîëíîòà "öâåòîâîãî îùóùåíèÿ", è ýòî ïðèâîäèò ïîýòà ê òîìó, ÷òî "æè-âîïèñíàÿ îáðàçíîñòü óñëîæíÿåòñÿ äî ìåòàôîðû" [14: 67]. Ýòî äåìîíñòðèðóþò ïðèâåä¸ííûå ïðèìåðû. Ïîòîìó ÷àñòî öâåò â ïîýçèè Ê. Áàëüìîíòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ è íà òàêèå ÿâëåíèÿ, êî-òîðûå ñ öâåòîì íå ñâÿçàíû è íå îïðåäåëÿþòñÿ èì. Ïîýò ÷àñòî ñîåäèíÿåò ðàçíûå âèäû îùóùå-íèé: öâåò è ñîñòîÿíèå ïðåäìåòà è ÷åëîâåêà (ôèçè÷åñêîå, ïñèõè÷åñêîå, äóõîâíîå). Íàïð.: "äóøè áëåäíûå" [1: 212], "ïðèçðàê ñêàçêè çîëîòîé" [1: 214], "ñòàëî â ñåðäöå òåìíî" [1: 219], "ìåæ òðàâ ïðîçðà÷íûõ è ïðÿìûõ, áåñêðîâíûõ, êàê îíè" (äåâû) [1: 219], "èç ýòîé ìãëû òàê ñòðàííî-êðàñíîé â áåçëè÷íî-áëåäíîé ãëóáèíå…" [1: 220], "ÿ âåñü áûë òüìîé íî÷íîé" [1: 224]. Íå òîëü-êî â äàííîì öèêëå, íî è âî âñåé êíèãå Áàëüìîíòà íàáëþäàåòñÿ ÿâëåíèå ñèíýñòåòèçìà. Ïîäîáíûå ïðîöåññû è ÿâëåíèÿ õàðàêòåðíû òàêæå äëÿ òâîð÷åñòâà Ì. Âîëîøèíà, ïîìîãàÿ "ïîýòó ïåðåäàòü èäåþ åäèíñòâà è âûñîêîé ãàðìîíèè âîñïðèíèìàåìîãî ìèðà" [12: 56]. Ýòè ñëîâà ìîæíî îòíåñòè

è ê Áàëüìîíòó, ïîñêîëüêó â ñòèõîòâîðåíèè "Ñêàçàòü ìãíîâåíüþ: ñòîé!" ïîýò óòâåðæäàåò îäíó

"âîçìîæíîñòü ñêàçàòü ìãíîâåíüþ "Ñòîé!: Ðàçáèâ îêîâû ìûñëè, áûòü ñêîâàííûì — ìå÷òîé". Òîãäà

"ïîíÿòíà ñòîçâó÷íîñòü ãîëîñîâ", âèäíû "ìîçàèêà", "áîãàòñòâî è ìóçûêà öâåòîâ" [1: 232]. Êðîìå òîãî, "ïîïûòêà îñòàíîâèòü çðèìóþ êðàñîòó ìèðà" [12: 55] ó Áàëüìîíòà, êàê è ó Âîëîøèíà, âûðàçèëàñü â ïðè¸ìå äóáëèðîâàíèÿ öâåòîâîé ñåìàíòèêè. Íàïðèìåð, â îäíîì èç öåíòðàëüíûõ ñòèõîòâîðåíèé âîäíî-ëóíàðíîãî öèêëà "Âëàãà": "Ëåáåäü óïëûë â ïîëóìãëó, Âäàëü ïîä ëóíîþ áåëåÿ, Ëàñòÿòñÿ âîëíû ê âåñëó, Ëàñòèòñÿ ê âëàãå ëèëåÿ" [1: 216]. Ïîýò ïåðåäà¸ò îñîáîå "ñîñòîÿíèå"

öâåòà, ïðèãëóøåííîå ñâåòÿùåéñÿ ñóìåðå÷íîé "ìãëîé", è îíî ("ñîñòîÿíèå") "óñóãóáëÿåòñÿ", äóá-ëèðóåòñÿ ñîñòîÿíèåì ëèðè÷åñêîãî ãåðîÿ ("Ñâåòëî") è íàñòðîåíèåì, "ñîñòîÿíèåì" ïðèðîäû (âîä-íîé ñòèõèè): "Ëåïåò çåðêàëüíîãî ëîíà" [1: 216]. Ýòî ñòèõîòâîðåíèå-ïåñíÿ äåìîíñòðèðóåò "ìó-çûêó öâåòîâ", à òàêæå "ñòîçâó÷íîñòü ãîëîñîâ", ïîñêîëüêó ïîñòðîåíî íà èñïîëüçîâàíèè ìóçûêè àññîíàíñà, êîòîðîé ñïîñîáñòâóþò ïîâòîðû ñëîâ.

Æèâîïèñíîñòü äàííîãî öèêëà, âûïîëíåííîãî ïðåèìóùåñòâåííî â àõðîìàòè÷åñêèõ òîíàõ, ïðîÿâëÿåòñÿ â òîì, ÷òî ïîýò, òîíêî ÷óâñòâóÿ öâåò, äóáëèðóåò öâåòîâóþ ñåìàíòèêó ýêâèâàëåíòà-ìè öâåòà, íåçàìåòíî óñèëèâàÿ è âûäåëÿÿ íàçâàííûé òîí: "È öåëûé äåíü, áóðóíàìè íîñèìà ïî ïëîñêîñòè ñòåêëà, / Îíà áûëà ìåæ âîëí, êàê ïðèçðàê äûìà, áåçäóøíà è áåëà" [1: 222].  äàí-íîì îïèñàíèè ñðàâíåíèå è ìåòàôîðà, à òàêæå ïðÿìîå íàèìåíîâàíèå (áóðóí — ïåíÿùèåñÿ âîë-íû [15,1: 126], à ïåíà, êàê èçâåñòíî, áåëîãî öâåòà) ïîääåðæèâàþò öâåòîîáîçíà÷åíèå áåëûé, ÷òî è ñîçäà¸ò â ïîýòè÷åñêîì êîíòåêñòå Áàëüìîíòà öâåòîâóþ ýêñïðåññèþ. Êîëîðèñòè÷åñêàÿ íàïðàâ-ëåííîñòü äàííîãî òåêñòà ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé åãî äðàìàòèçàöèè. Êîãäà ìåíÿåòñÿ ñèíòàêñè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ è êðàòêîå ïðèëàãàòåëüíîå ñòàíîâèòñÿ ÷àñòüþ ñîñòàâíîãî èìåííîãî ñêàçóåìîãî, îïðåäå-ëåíèå-ïðèçíàê ñòàíîâèòñÿ íåîòúåìëåìîé õàðàêòåðèñòèêîé, äåéñòâèåì-ñîñòîÿíèåì (áåçäóøíà — óñòàð. áåçäûõàííà, áåçæèçíåííà, ìåðòâà êàêîå-òî âðåìÿ ïîñëå ïåðåðîæäåíèÿ; áåëà — êàê ñëåä-ñòâèå ôèçè÷åñêèõ èñïûòàíèé: "òàì æèâàÿ, êàê ì¸ðòâàÿ áûëà", íî 'ìåðòâà äëÿ ïðîøëîé, èíîé æèçíè'). Ïðîèñõîäèò ñåìàíòè÷åñêèé ñäâèã. Êàê âèäíî, ñèñòåìà öâåòîîáîçíà÷åíèé âûõîäèò çà ïðåäåëû âîçìîæíîñòåé êîëîðèñòè÷åñêèõ íàèìåíîâàíèé.

Èòàê, öâåò ÿâëÿåòñÿ âåñüìà âàæíûì îáðàçíûì êîìïîíåíòîì òåêñòà.  òâîð÷åñòâå ñèìâîëèñ-òîâ ìîæíî ãîâîðèòü î ïîýòèêå öâåòà êàê î÷åíü ñóùåñòâåííîì ôàêòîðå îáðàçíîé ñèñòåìû [6: 33–

45]. Òàê, öâåò "ñòàíîâèòñÿ íå ñòîëüêî íîñèòåëåì ðåàëüíîãî öâåòà, ñêîëüêî ñðåäñòâîì âûðàæåíèÿ ýìîöèîíàëüíîé îöåíêè, ïåðåäà¸ò "ñóáúåêòèâíî îêðàøåííûé" èíäèâèäóàëüíûé îáðàç ïðåäìåòà, ÿâëåíèÿ, ìûñëè, ÷óâñòâà" [6: 41]. Ïîñêîëüêó âîäíî-ëóíàðíûé öèêë ïðîòèâîïîñòàâëÿåòñÿ îãíåí-íî-ñîëíå÷íîìó, êàê ïðîòèâîïîñòàâëÿþòñÿ õîëîä è òåïëî, òüìà è ñâåò, êàê ïðîòèâîïîñòàâëÿþòñÿ æèçíü è ñìåðòü, ñìåðòü äóõîâíàÿ, îòñóòñòâèå æåëàíèé è ñòðàñòåé, ïîèñêîâ è ñîìíåíèé, èíà÷å — æèçíè ïîëíîé, íàñûùåííîé ñîáûòèÿìè, çàïàõàìè, öâåòàìè è êðàñêàìè, òî åñòü èíîé æèçíè, íåæåëè æèçíü "ãëóáîêîãî äíà", ãäå îáèòàþò "áëåäíûå äåâû"; ïîñòîëüêó â äàííîì öèêëå ïðåîá-ëàäàþùèì äàæå ñðåäè îñíîâíûõ àõðîìàòè÷åñêèõ òîíîâ ÿâëÿåòñÿ áëåäíûé (âñåãî 17 ñëîâîóïîò-ðåáëåíèé, âêëþ÷àÿ ïîáëåäíåâøèé, áëåäíà, áåçëè÷íî-áëåäíûé). Áëåäíûé ó Ê. Áàëüìîíòà íå òîëüêî "ñëàáî îêðàøåííûé, íåÿðêèé" èëè "ñâåòÿùèéñÿ ñëàáûì ñâåòîì, áåç áëåñêà, òóñêëûé",

"…ëèø¸ííûé åñòåñòâåííîé îêðàñêè" [15,1: 97], íî è ëèø¸ííûé æèçíåííîé ñèëû, ïîëíîòû

÷óâñòâ è îùóùåíèé, ÷àõëûé, íåìîùíûé, ôèçè÷åñêè ñëàáûé: ó äåâ "…ïðîçðà÷íûé âçîð êðàñèâ, / Ïîþò îíè ìåæ òðàâ… ïðîçðà÷íûõ è ïðÿìûõ, áåñêðîâíûõ, êàê îíè…" [1: 219]. Ìîæíî óòâåð-æäàòü, ÷òî ïîýòèêà öâåòà è â òâîð÷åñòâå À. Áëîêà, è â òâîð÷åñòâå Ê. Áàëüìîíòà — "ÿâëåíèå ãëóáèííîé ñòðóêòóðû òåêñòà" [6: 44]. Ïðÿìîå è ìåòàôîðè÷åñêîå çíà÷åíèÿ öâåòîâîãî ýïèòåòà ìîãóò áûòü äàíû â òåñíîì ñòîëêíîâåíèè, ñáëèæåíèè è ñîïîñòàâëåíèè ñìûñëîâ.  ïðèâåä¸ííîì ïðè-ìåðå (òðàâû, êàê äåâû), êîòîðûé ìîæíî íàçâàòü "îëèöåòâîðåíèåì íàîáîðîò", ïðîèñõîäèò ñåìàí-òè÷åñêèé ñäâèã: àâòîðñêîå "ïðîçðà÷íûé âçîð" (â ñëîâàðå ñðåäè äðóãèõ çíà÷åíèé ïðîçðà÷íûé — ñ òîíêîé, ïðîñâå÷èâàþùåé êîæåé; ïåðåí. ÿâíûé, îòêðûòûé [15,3: 488]) — ýòî åù¸ è 'ÿñíûé,

÷èñòûé', è 'íàèâíûé, íå çíàþùèé æèçíè' (èíîé æèçíè), ÷òî ïîäòâåðæäåíî êîíòåêñòîì ("äóøè ñòðàäàíüåì íå êóïèâ, äóøè íå ïîòåðÿâ"), à òàêæå '÷àõëûé, ñëàáûé, áåçæèçíåííûé', ïîñêîëüêó â ýòîì æå çíà÷åíèè óïîòðåáëåíî è ñëîâî áåñêðîâíûé.  äðóãèõ ñòèõîòâîðåíèÿõ êíèãè "Áóäåì êàê ñîëíöå" (" äîìàõ" è "Ãàðìîíèÿ ñëîâ") ïîýò èñïîëüçóåò ñëîâî áëåäíûé â ýòîì æå çíà÷åíèè.

Ãîâîðÿ î "íåêðàñèâûõ áëåäíûõ ëþäÿõ", æèâóùèõ "â ìó÷èòåëüíî-òåñíûõ ãðîìàäíûõ äîìàõ", îí õàðàêòåðèçóåò èõ "çàìêíóâøèìèñÿ â ãðîáíèöàõ ñâîèõ"; "âñ¸ ñêó÷íî â èõ æèçíè", îíè "÷àõíóò",

"çàáûâøè î òâîð÷åñêîì ÷óäå", "îêîâàíû ïàìÿòüþ âûöâåòøèõ ñëîâ", "æèâóò âïîòüìàõ" [1: 237, ÏÈÒÀÍÍß ËÅÊÑÈÊÎËÎò¯, ÑÅÌÀÍÒÈÊÈ ² ÏÐÀÃÌÀÒÈÊÈ

238]. Ïîýò ïðîêëÿë èõ, ïîñêîëüêó îíè íå õîòÿò ìåíÿòüñÿ ("òîñêóéòå â ðàçìåðåííîé ÷èííîé áîÿçíè"). Ýòî íåæåëàíèå ïåðåìåí ïîä÷åðêíóòî ãëàãîëàìè: "áëåäíåéòå â ìó÷èòåëüíûõ âàøèõ äîìàõ. Âû ê êàçíè èä¸òå îò êàçíè!" (â îäíîì èç ãëàãîëîâ çàôèêñèðîâàí ïðîöåññ ïîñòåïåííîé ïîòåðè öâåòà, âòîðîé ãëàãîë ïðÿìî íàçûâàåò ýòî äâèæåíèå). ßçûê "ñîâðåìåííûõ ëþäåé", íå ïîíèìàþùèõ, ÷òî "æèçíü ãëóáîêà è ïðåêðàñíà", "çàõëîïíóâøèõ äâåðü" ïåðåä ëèðè÷åñêèì ãåðî-åì è ïåðåä æèçíüþ, ëèø¸í "ãàðìîíèè ñêàçî÷íûõ ñëîâ". Íî àâòîð ïîêàçûâàåò, êàê òÿæåëî "ðîæ-äàåòñÿ" íîâûé ìèð, íîâûé ÿçûê ("çâîí") "äëÿ òåïåðåøíèõ áëåäíûõ ïëåì¸í" [1: 240, 241]. Ýòè äâà ñòèõîòâîðåíèÿ èäåéíî ñâÿçàíû ñ ìàëåíüêèì öèêëîì "Ñ ìîðñêîãî äíà", ãäå "íåò âîëí è íåò ëó÷åé", "…íåò öâåòîâ, …âîñïîìèíàíèé íåò"; íà "ò¸ìíîì… äíå… / Íåÿñíî íîñèòñÿ êðóãîì áåçæèçíåííûé íàïåâ". Êàçàëîñü áû, åñòü ïåñíÿ, íî â íåé íåò æèçíè, îíà ëèøåíà "äðîæàíèÿ ñòðàñòåé" è "ñòîíà ïðîøëûõ ëåò" [1: 218]. Èòàê, ó Ê. Áàëüìîíòà îòñóòñòâèå èëè ïîòåðÿ öâåòà åñòü îòñóòñòâèå æèçíè, òî÷íåå — "æèçíü âïîòüìàõ", áåç ñîëíöà. Òàêèì îáðàçîì, ïðîèñõîäèò ñèì-âîëèçàöèÿ öâåòà (ñîçäàþòñÿ äâóïëàíîâûå îáðàçû).

Õðîìàòè÷åñêèå òîíà ïðåäñòàâëåíû çîëîòûì (÷àøà ëóíû, ñêàçêà), ñèíèì (ìîðÿ, áåçäîííî-ñòè — íåáåñà), ãîëóáûì (ìîðå), çåë¸íûì (î÷è ëóíû, ìîðÿ), àëûì (ìîðå), êðàñíûì (ìãëà; êðàñ-íî; ñòðàííî-êðàñíàÿ ãëóáèíà), ðäÿíûì (ùèò ëóíû). 13 óïîòðåáëåíèé ïðîòèâ 35 ïðèìåðîâ íà-èìåíîâàíèé àõðîìàòè÷åñêèõ òîíîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò ïðèáëèçèòåëüíî 27% è 73%. "Ðäÿíûé ùèò" — ýòî "ïûëàþùèé øàð" ëóíû, êîòîðûé "ãîðèò çà ëåñîì çàðåâîì ïîæàðà".  öèêëå îí âîñïàë¸ííûé, áîëåçíåííûé, òðåâîæíûé, ïîñêîëüêó "âîëíóåò æàá, ìåíÿåò âèä æèâûõ, / Èõ äåëàåò ïîõîæèìè íà ì¸ðòâûõ" [1: 215]. Êðàñíûé — ñèìâîë òðåâîãè, ãðÿäóùåé òðàãåäèè, ÷óæäîé ñòèõèè, äðóãîãî, çàïðåòíîãî, ìèðà: "Òàì âñ¸ òàê ñòðàííî, ñòðàøíî, êðàñíî, / È âñåì òàì áûòü çàïðåùåíî" [1:

220]. Àëûé — òàêæå öâåò èíîé ñòèõèè, îãíåííîé, ïîñêîëüêó îãîíü íàõîäèòñÿ âåçäå, äàæå â âîäå ("Ðèãâåäà"), íà "óðîâíå âîëíû". Êðîìå òîãî, àëûé — ýòî öâåò æèçíè.  öèêëå — ñèìâîë äðóãîé æèçíè, "äðóãîé ïðàâäû", ìèðà, ãäå "ëþáÿò è äûøàò ïîëíåé", ñîëíöà, ïîýòîìó ìîðå, ê êîòîðîìó äîëæíà ñòðåìèòüñÿ "áëåäíàÿ äåâà", "àëîå, æèâîå". Çîëîòîé òîëüêî â îäíîì ñëó÷àå óïîòðåáë¸í ïîýòîì â ïðÿìîì çíà÷åíèè: êàê öâåò ïîëíîé ëóíû. Õîëîäíûå òîíà ñèíèé, ãîëóáîé, çåë¸íûé òàêæå îáîçíà÷àþò öâåò ìîðÿ è íåáà. Íî â òð¸õ ñëó÷àÿõ ïîýò îïèñûâàåò íî÷íîå íåáî, è "ñèíèå áåçäîííîñòè", êîòîðûìè "ïëûâ¸ò" ëóíà, îêàçûâàþòñÿ ïî÷òè ÷¸ðíûìè, à "çåë¸íûå î÷è" ëóíû îñâåùàþò òàêæå ïî÷òè ÷¸ðíîå íåáî è âîäû (âñïîìíèì êàðòèíó Êóèíäæè "Íî÷ü íà Äíåïðå").

Åñòåñòâåííî, èçìåíèòñÿ è ïðîöåíòíîå ñîîòíîøåíèå õðîìàòè÷åñêèõ è àõðîìàòè÷åñêèõ òîíîâ: 25%

è 75%. Òàêèì îáðàçîì, ïåðåä íàìè ãðàôè÷åñêèé, åñëè ìîæíî òàê âûðàçèòüñÿ, öèêë Ê.Áàëüìîí-òà, â êîòîðîì öâåòîîáîçíà÷åíèÿ ñîñòàâëÿþò ñëîæíóþ, íî åäèíóþ ñèñòåìó, ÿâëÿþùóþñÿ âàæíîé

÷àñòüþ êàðòèíû ìèðà ïîýòà.

1. Áàëüìîíò Ê. Ä. Ñòèõîòâîðåíèÿ. — Ë., 1969.

2. Áàëüìîíò Ê. Ä. Èçáðàííîå: Ñòèõîòâîðåíèÿ. Ïåðåâîäû. Ñòàòüè. — Ì., 1980.

3. Áàõòèí Ì. Ì. Ïðîáëåìà òåêñòà â ëèíãâèñòèêå, ôèëîëîãèè è äðóãèõ ãóìàíèòàðíûõ íàóêàõ / Ëèòåðàòóðíî-êðèòè÷åñêèå ñòàòüè. — Ì., 1986. — Ñ. 473–500.

4. Âàñèëüåâà À. Í. Õóäîæåñòâåííàÿ ðå÷ü. Êóðñ ëåêöèé ïî ñòèëèñòèêå äëÿ ôèëîëîãîâ: Ó÷åá. ïîñîáèå. — Ì., 1983.

5. Âîëîøèí Ì. À. Èçáðàííîå: Ñòèõîòâîðåíèÿ, âîñïîìèíàíèÿ, ïåðåïèñêà. — Ìèíñê, 1993.

6. Åð¸ìèíà Ë. È. Òåêñò è ñëîâî â ïîýòèêå À.Áëîêà (ñòèõîòâîðåíèå "Íà æåëåçíîé äîðîãå" êàê îáðàçíî-ðå÷åâîå öåëîå) //

Îáðàçíîå ñëîâî À.Áëîêà. — Ì., 1980. — Ñ. 5–55.

7. Çíàêè ñóäüáû. Äðåâíÿÿ êèòàéñêàÿ ìóäðîñòü. — Ì., 1999.

8. Êîæèíà Ì. Í. Î ñïåöèôèêå õóäîæåñòâåííîé è íàó÷íîé ðå÷è â àñïåêòå ôóíêöèîíàëüíîé ñòèëèñòèêè. — Ïåðìü, 1966.

9. Ëîòìàí Þ. Ì. Àíàëèç ïîýòè÷åñêîãî òåêñòà. — Ë., 1972.

10. Ìèôû íàðîäîâ ìèðà. Ýíöèêëîïåäèÿ //  2-õ ò. — Ì., 1982. — Ò. 2.

11. Íèêîëèíà Í. À. Ôèëîëîãè÷åñêèé àíàëèç òåêñòà: Ó÷åá. ïîñîáèå äëÿ ñòóä. âûñø. ïåä. ó÷åá. çàâåäåíèé. — Ì., 2003.

12. Íè÷èê Í. Í. Õóäîæåñòâåííûå âîçìîæíîñòè ïîýòè÷åñêîãî ñëîâà Ì.Âîëîøèíà // Íàó÷íûå è ìåòîäè÷åñêèå îñíîâû ôèëîëî-ãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ â óñëîâèÿõ ìíîãîÿçû÷èÿ: Ñá. íàó÷. òðóäîâ êàôåäðû îáùåé ôèëîëîãèè Êðûìñêîãî ãîñ. èíäóñòð.-ïåä. èí-òà. — Ê., 1999. — Ñ. 50–56.

13. Ðèê¸ð Ï. Êîíôëèêò èíòåðïðåòàöèé: Î÷åðêè î ãåðìåíåâòèêå. — Ì., 1995.

14. Ðîäíèíà Ò. Ì. Õóäîæåñòâåííàÿ êàðòèíà ìèðà êàê ñèíòåòè÷åñêàÿ ìíîãîìåðíàÿ ñòðóêòóðà // Õóäîæåñòâåííîå òâîð÷åñòâî:

Âîïðîñû êîìïëåêñíîãî èçó÷åíèÿ. 1984. — Ë., 1986. — Ñ. 64–71.

15. Ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà:  4-õ ò. — 2-å èçä. — Ì., 1981. — Ò. 1; 1983. — Ò. 3.

I. Ã. Ñîêîëîâà

ÑÈÌÂÎ˲ÇÀÖ²ß ÊÎËÎÐÀÒÈÂÍί ËÅÊÑÈÊÈ Â ÖÈÊ˲ Ê.ÁÀËÜÌÎÍÒÀ

"×ÅÒÂÅÐÎÃËÀÑÈÅ ÑÒÈÕÈÉ"

Ïîåòèêà êîëüîðó — âåëüìè ñóòòºâèé ÷èííèê îáðàçíî¿ ñèñòåìè Ê.Áàëüìîíòà. Âèêîíàíi â àõðîìàòè÷íèõ òî-íàõ âiðøi öèêëó "×åòâåðîãëàñèå ñòèõèé" iç êíèãè "Áóäåì êàê ñîëíöå" ïðèñâÿ÷åíi âîäíié ñòèõi¿. Ó ñòàòò³ âiäçíà÷åíî ÿâèùå iððàäiàöi¿, äóáëþâàííÿ êîëüîðîâî¿ ñåìàíòèêè òà ií. Êîëið ñòຠçàñîáîì âèðàæåííÿ åìîöiéíî¿ îöiíêè, ñòâîðþº iíäèâiäóàëüíî çàáàðâëåíèé îáðàç ïðåäìåòà, ÿâèùà òîùî. ßâèùå ñèíåñòåòèçìó, ùî ñïîñòåðiãàºòüñÿ â ëiðèöi Ê.Áàëüìîíòà, äîïîìàãຠïîåòîâi ïåðåäàòè âàæëèâó äëÿ éîãî òâîð÷îñòi òåìó ñïiëüíîñòi òà ãàðìîíi¿ ñïðèé-ìàíîãî ñâiòó.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: Áàëüìîíò, ïîåòèêà, ñèìâîëiçì, êàðòèíà ñâiòó, ñòðóêòóðà òåêñòó, êîëîðàòèâíà ëåêñèêà, ñåìàí-òèêà ñëîâà, ñèíåñòåòèçì.

I. G. Sokolova

SYMBOLIZATION OF COLORATIVE VOCABULARY IN K.BALMONT'S CYCLE "FOUR VOICES OF ELEMENTS"

The article is dedicated to symbolization of coloration vocabulary in the cycle "Four Voices of Elements" of K. Balmont's book "Let Us Be Like the Sun". The poetics of color is a substantial component of the poet's imagery system. The poems about Water, performed in achromatic colors, demonstrate great abilities of Balmont's artistic word:

the author observes irradiation, doubling of the color semantics, etc. The color is used as a means to express the emotional estimation and create an individually colored image of the phenomenon, object, etc. Balmont's lyrics is featured with synaestheticism that helps the poet to render the most important theme of his creativity: the unity and harmony of the world perceived.

Keywords: Balmont, poetics, symbolism, the picture of the world, word semantics, coloration vocabulary, synaestheticism.

ÓÄÊ 811.161.1`37:32

Ë. Ë. Áàíòûøåâà

Ïîëåâûé ïîäõîä ê îïèñàíèþ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ëåêñèêè: äèàõðîíè÷åñêèé àñïåêò

 ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðèíöèïû ïîëåâîé îðãàíèçàöèè ëåêñè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà, àíàëèçèðóþòñÿ òåîðåòè÷åñêèå ïîëîæåíèÿ ïîëåâîãî îïèñàíèÿ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ëåêñèêè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ëåêñèêà, îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ëåêñèêà, ñåìàíòè÷åñêîå ïîëå, ñåìàíòè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà ñëîâà.

Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå ëèíãâèñòè÷åñêîé íàóêè îïðåäåëÿåòñÿ èíòåðåñîì ê ðàçíîàñïåêòíîìó îïèñàíèþ ñåìàíòè÷åñêèõ ÿâëåíèé.  ñâÿçè ñ ýòèì âîçíèêàåò âîïðîñ î ïðèíöèïàõ ïîëåâîé îðãà-íèçàöèè ëåêñè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà, îñíîâûâàþùåéñÿ íà èíòåãðàëüíûõ ïðèçíàêàõ ëåêñåì êàê êîìïîíåíòîâ ñèñòåìû ÿçûêà.  ÿçûêîçíàíèè ÕÕ â. ñåìàíòè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà ñëîâà ðàññìàòðèâà-åòñÿ êàê åäèíèöà ñèñòåìíîãî îáðàçîâàíèÿ. Êàê çàìå÷àåò Þ. Ñ. Ñòåïàíîâ, "âñÿ ëåêñèêà îáðàçóåò ñèñòåìó â ñèëó òîãî, ÷òî êàæäîå ñëîâî è ñîîòâåòñòâåííî êàæäîå ïîíÿòèå çàíèìàþò â ýòîé ñè-ñòåìå îïðåäåëåííîå ìåñòî, î÷åð÷åííîå îòíîøåíèÿìè ê äðóãèì ñëîâàì è ïîíÿòèÿì" [18: 52]. Ïî ìíåíèþ Â. Ì. Ñîëíöåâà, "ñèñòåìà åñòü íàáîð ýëåìåíòîâ è îòíîøåíèé ìåæäó ýòèìè ýëåìåíòà-ìè", "ýòîò íàáîð íå åñòü õàîòè÷åñêîå ñêîïëåíèå ýëåìåíòîâ" [17: 20, 67]. Íà íàø âçãëÿä, ñèñòåì-íûé ïîäõîä ÿâëÿåòñÿ âàæíûì è çíà÷èìûì ïðè îïèñàíèè îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ëåêñèêè ÏÈÒÀÍÍß ËÅÊÑÈÊÎËÎò¯, ÑÅÌÀÍÒÈÊÈ ² ÏÐÀÃÌÀÒÈÊÈ

(ÎÏË) êîíöà ÕIÕ — íà÷àëà ÕÕ ââ. Îäíàêî äî ñèõ ïîð îñòàåòñÿ íå÷åòêî îáîçíà÷åííûì âîïðîñ î ñòðóêòóðíî-ñåìàíòè÷åñêèõ ïðèíöèïàõ ïîñòðîåíèÿ ëåêñè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà äàííîãî ïåðèî-äà. Ïîëåâàÿ îðãàíèçàöèÿ ëåêñè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà ðóáåæà âåêîâ âèäèòñÿ íàì êàê îäíà èç ëèíãâèñòè÷åñêèõ ïåðñïåêòèâ. Òàêèì îáðàçîì, àêòóàëüíîñòü ïðåäëàãàåìîãî èññëåäîâàíèÿ îïðå-äåëÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòüþ êîìïëåêñíîãî îïèñàíèÿ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîãî ñëîâàðÿ êîíöà ÕIÕ — íà÷àëà ÕÕ ââ. ñ ïîçèöèè ïîëåâîãî ïîäõîäà.

Öåëü èññëåäîâàíèÿ: îïðåäåëèòü ïðèíöèïû ïîëåâîé îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ëåêñèêè êîíöà ÕIÕ — íà÷àëà ÕÕ ââ. Öåëü ðåàëèçóåòñÿ â ñëåäóþùèõ çàäà÷àõ: 1) ïðîàíàëèçè-ðîâàòü òåîðåòè÷åñêèå ïîëîæåíèÿ ïîëåâîãî îïèñàíèÿ ëåêñè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà â ñîâðåìåííîé ëèíãâèñòèêå, 2) âûÿâèòü ñïåöèôèêó ïîëåâîé îðãàíèçàöèè ëåêñèêè è 3) îáîçíà÷èòü íàïðàâëåíèÿ ñèñòåìíîãî èññëåäîâàíèÿ ÎÏË äàííîãî âðåìåííîãî ïåðèîäà.

Ñèñòåìíîå îïèñàíèå ëåêñè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç òðàäèöèîííûõ àñïåêòîâ â ÿçûêîçíàíèè (È. Â. Àðíîëüä, Î. Ñ. Àõìàíîâà, À. Ñ. Áåëàÿ, Þ. À. Áåëü÷èêîâ, Ë. Â. Áûñòðîâà, Ë. Ì. Âàñèëüåâ, Â. Â. Âèíîãðàäîâ, Â. Ã. Ãàê, À. Ë. Ãîëîâàíåâñêèé, Â. Ï. Äàíèëåíêî, Ï. Í. Äå-íèñîâ, Í. Ã. Äîëãèõ, À. À. Çàëåâñêàÿ, Â. À. Çâåãèíöåâ, Â. È. Êîäóõîâ, Þ. Í. Êàðàóëîâ, Ò. Á. Êðþ÷-êîâà, Ý. Â. Êóçíåöîâà, Â. Â. Ëåâèöêèé, Ë. À. Íîâèêîâ, Ì. Ì. Ïîêðîâñêèé, È. Ô. Ïðîò÷åíêî, Ò. Ä. Ñàâåíêî, Ã. Í. Ñêëÿðåâñêàÿ, È. Ï. Ñëåñàðåâà, Ã. ß. Ñîëãàíèê, Ã. Â. Ñòåïàíîâà, È. À. Ñòåð-íèí, À. À. Óôèìöåâà, Ô. Ï. Ôèëèí, Í. Þ. Øâåäîâà, Ä. Í. Øìåë¸â, Ë. Â. Ùåðáà, Ã. Ñ. Ùóð è ìí. äð.).  ëèíãâèñòèêå 1920–1950-õ ãã. â ðÿäå òåîðåòè÷åñêèõ êîíöåïöèé áûë îïðåäåëåí ñèñòåì-íûé ïîäõîä ê èññëåäîâàíèþ ëåêñèêè. Òàê, Ñ. È. Êàðöåâñêèé â ðàáîòå "ßçûê, âîéíà è ðåâîëþ-öèÿ" (1923), À. Ì. Ñåëèùåâ â ðàáîòå "ßçûê ðåâîëþöèîííîé ýïîõè" (1928), ðàññìàòðèâàÿ ðàçëè÷-íûå ÿçûêîâûå èçìåíåíèÿ ðåâîëþöèîííîãî è ïîñëåðåâîëþöèîííîãî âðåìåíè, ïîäðàçäåëÿëè îáùå-ñòâåííî-ïîëèòè÷åñêóþ ëåêñèêó ïî òåìàòè÷åñêîìó êðèòåðèþ [9; 15]. Êàê îòìå÷àåò Ì. Ì. Ïîêðîâñêèé, "ñëîâà è èõ çíà÷åíèÿ æèâóò íå îòäåëüíîé äðóã îò äðóãà æèçíüþ, íî ñîåäè-íÿþòñÿ <…> íåçàâèñèìî îò íàøåãî ñîçíàíèÿ â ðàçëè÷íûå ãðóïïû, ïðè÷åì îñíîâàíèåì äëÿ ãðóï-ïèðîâêè ñëóæèò ñõîäñòâî èëè ïðÿìàÿ ïðîòèâîïîëîæíîñòü ïî îñíîâíîìó çíà÷åíèþ" [13: 82].

Â. Â. Âèíîãðàäîâ òàêæå äåëàë àêöåíò íà âàæíîñòè ñèñòåìíûõ îòíîøåíèé êàê äëÿ ñèíõðîííîãî, òàê è äëÿ äèàõðîíè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ ëåêñèêè. Ó÷¸íûé ïîä÷¸ðêèâàë, ÷òî "èñòîðèÿ çíà÷åíèé ñëîâà ìîæåò áûòü âîñïðîèçâåäåíà ëèøü íà øèðîêîì ôîíå èñòîðèè ëåêñèêî-ñåìàíòè÷åñêèõ ñèñòåì äàííîãî ÿçûêà" [3: 39].

 îòå÷åñòâåííîé è çàðóáåæíîé ëèíãâèñòèêå ñóùåñòâóþò ðàçíîîáðàçíûå ïîäõîäû ê èçó÷åíèþ ñåìàíòè÷åñêîé ñèñòåìû ÿçûêà, îòðàæàþùèå èññëåäîâàíèå ëåêñè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà â ðàìêàõ ëîãè÷åñêîãî èëè ëèíãâèñòè÷åñêîãî àñïåêòîâ. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ëåêñèêà ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ñîâîêóïíîñòü ëåêñè÷åñêèõ åäèíèö, àíàëèç êîòîðûõ íå ïðåäïîëàãàåò íàëè÷èÿ èõ âíóòðåííèõ ñâÿçåé (Ô. Äîðíçàéô, Ï.Ì. Ðîæå, Õ. Êàñàðåñ, Ð. Õàëëèã, Â. ôîí Âàðòáóðã è äð.). Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ëåêñè÷åñêàÿ ñèñòåìà ïîíèìàåòñÿ êàê ñîâîêóïíîñòü ñåìàíòè÷åñêèõ (èëè ïîíÿòèéíûõ) ïîëåé, êîòîðûì â ÿçûêå ñîîòâåòñòâóþò ëåêñè÷åñêèå (èëè ñëîâåñíûå) ïîëÿ (É. Òðèð, Ë. Âàéñãåðáåð è äð.).

 ðàìêàõ ýòîé æå êîíöåïöèè ñèñòåìà ìîæåò îïðåäåëÿòüñÿ êàê ñîâîêóïíîñòü ëåêñèêî-ñåìàíòè÷åñ-êèõ ãðóïï ñëîâ (Â. È. Êîäóõîâ, Í. Ì. Ìèíèíà, À. À. Óôèìöåâà è äð.). Áîëåå òîãî, â ðÿäå èñ-ñëåäîâàíèé çà îñíîâó áåðåòñÿ è ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûé ïàðàìåòð, êîòîðûé ïîçâîëÿåò âûäåëÿòü ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûå ìèêðîãðóïïû (Å. Í. Àéçáàíò, Ì. Ä. Ñòåïàíîâà è äð.). Òåîðèÿ ïîñòðîåíèÿ ëåêñè÷åñêèõ ñèñòåì, îïèñàííàÿ, íàïðèìåð, â ðàáîòàõ Ø. Áàëëè, À. Ï. Êëèìåíêî, Ë. Â. Ùåðáû, çàêëþ÷àåòñÿ â óñòàíîâëåíèè àññîöèàòèâíîãî êðèòåðèÿ êàê îñíîâíîãî ïðè ïîñòðîåíèè

ñåìàíòè-÷åñêîãî ïîëÿ.

 ñîâðåìåííîé ëèíãâèñòè÷åñêîé íàóêå óòâåðäèëîñü ïîëîæåíèå î ñèñòåìíîé îðãàíèçàöèè ëåêñèêè ñ îïðåäåëåíèåì îñíîâíûõ ïîíÿòèé è õàðàêòåðèñòèê ëåêñèêî-ñåìàíòè÷åñêîé ñèñòåìû ÿçûêà, à òàêæå ìåòîäîâ åå èçó÷åíèÿ.

Ìû ïîääåðæèâàåì êîíöåïöèþ èåðàðõè÷íîé îðãàíèçàöèè ëåêñèêè, îòðàæàþùóþñÿ â ôîðìàõ ðåïðåçåíòàöèè îáúåêòèâíîé äåéñòâèòåëüíîñòè. Ðàçíîîáðàçíûå îòíîøåíèÿ ìåæäó âåùàìè, ïðåä-ìåòàìè, ÿâëåíèÿìè íàõîäÿò ñâîå îòðàæåíèå â ëåêñè÷åñêîé ñèñòåìå ÿçûêà, ðàçãðàíè÷èâàÿ åå íà âçàèìîñâÿçàííûå ëåêñè÷åñêèå (ñòðóêòóðíî-ñåìàíòè÷åñêèå) îáúåäèíåíèÿ. Ñèñòåìíûé ïîäõîä â èçó÷åíèè ëåêñèêè ïîçâîëÿåò íå òîëüêî ïðîàíàëèçèðîâàòü îáùåñèñòåìíûå çàêîíîìåðíîñòè ÿçû-êîâîé ñèñòåìû, íî òàêæå ïðåäïîëàãàåò àíàëèç êàæäîé îòäåëüíîé ÷àñòè ëåêñèêî-ñåìàíòè÷åñêîé ñèñòåìû.

ßçûêîâåäû ïðèçíàþò òîò ôàêò, ÷òî ðàçíîîáðàçíûå äâèæåíèÿ âíóòðè ëåêñè÷åñêîé ñèñòåìû ïîä÷èíåíû âíóòðåííèì çàêîíàì åå îðãàíèçàöèè. Îòíîøåíèÿ â ëåêñèêå (ãðàììàòè÷åñêèå, ñëîâî-îáðàçîâàòåëüíûå, ýòèìîëîãè÷åñêèå, ñåìàíòè÷åñêèå, ôóíêöèîíàëüíûå è ò. ä.) ìîãóò ãðóïïèðîâàòüñÿ â ðàçëè÷íûå îáúåäèíåíèÿ: ñèíîíèìè÷åñêèå ðÿäû, ëåêñèêî-ñåìàíòè÷åñêèå ãðóïïû (ËÑÃ), òåìà-òè÷åñêèå ãðóïïû, ëåêñèêî-ñåìàíòåìà-òè÷åñêèå ïîëÿ, àññîöèàòèâíûå ïîëÿ è äð. — òàêèå "ïó÷êè ñëîâ"

îáåñïå÷èâàþò ñèñòåìíîñòü ëåêñèêè [5: 119]. Âñå îíè ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé ïîëåâîé îðãàíèçàöèè ëåêñèêè, è â ýòîì ìåãàïðîñòðàíñòâå íåò ñòðîãèõ ãðàíèö, ò. ê. îíî ñîñòîèò èç ÿâëåíèé, ñïîñîá-íûõ ê âçàèìîïðîíèêíîâåíèþ.

Ïîíèìàíèå ëåêñèêè êàê ñèñòåìû ïîëó÷èëî ïðàêòè÷åñêîå ïðèìåíåíèå â èññëåäîâàíèè ðàçëè÷-íûõ ëåêñèêî-ñåìàíòè÷åñêèõ îáúåäèíåíèé, â ÷àñòíîñòè, ñåìàíòè÷åñêèõ ïîëåé (ÑÏ).  ïîíèìàíèè èññëåäîâàòåëåé ÑÏ — ýòî ñîâîêóïíîñòü ñëîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñâîáîäíûõ ñâÿçÿõ ïî ëèíèè èõ ëåêñè÷åñêèõ çíà÷åíèé â òîò èëè èíîé èñòîðè÷åñêèé ïåðèîä âðåìåíè [6: 90], ÷òî "ïîäðàçóìåâàåò óïîðÿäî÷åííîñòü õðàíåíèÿ ñëîâàðíîãî ñîñòàâà ÿçûêà êàê â ïàìÿòè íàðîäà, òàê è â ïàìÿòè îò-äåëüíîãî ÷åëîâåêà" [5: 120].

Äåéñòâèòåëüíî, íàèáîëåå îáùèì ëåêñè÷åñêèì ñèñòåìíûì îáðàçîâàíèåì, âûäåëÿåìûì â ÿçû-êå, ÿâëÿåòñÿ ñåìàíòè÷åñêîå ïîëå, îáúåäèíÿþùåå ëåêñåìû ïî îáùåìó ÿäåðíîìó äîìèíèðóþùå-ìó èíòåãðàëüíîäîìèíèðóþùå-ìó ïðèçíàêó. ÑÏ ïðèçíàåòñÿ óíèâåðñàëüíûì ñïîñîáîì îðãàíèçàöèè ñëîâàðíîãî ñîñòàâà ÿçûêà. Òðàäèöèîííî â ïðåäåëàõ ÑÏ âûäåëÿþòñÿ ëåêñèêî-ñåìàíòè÷åñêèå, òåìàòè÷åñêèå ãðóïïû èëè ìèêðîïîëÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ïîäñèñòåìàìè â ïîëå è îáúåäèíÿþùèåñÿ ÿäåðíûìè ïîä÷è-íåííûìè ñåìàìè, ïî êîòîðûì îíè âàðüèðóþò îñíîâíîå çíà÷åíèå ïîëÿ.

Âîïðîñ ïîëåâîé îðãàíèçàöèè ëåêñèêè ðàññìàòðèâàëñÿ çàðóáåæíûìè è îòå÷åñòâåííûìè ëèí-ãâèñòàìè. É. Òðèð, Ý. Êîñåðèó, Ô. Ïàëìåð ÿâëÿþòñÿ îñíîâàòåëÿìè òåîðèè ñåìàíòè÷åñêèõ ïîëåé.

 ëèíãâèñòèêå áûëè îïðåäåëåíû îáùèå ïîëîæåíèÿ òåîðèè ïîëÿ, ñîãëàñíî êîòîðûì îíî îáëàäà-åò àâòîíîìíîñòüþ, ñàìîñòîÿòåëüíîñòüþ â ëåêñèêî-ñåìàíòè÷åñêîé ñèñòåìå ÿçûêà, öåëîñòíîñòüþ, ïîëíîòîé è ñïåöèôè÷íîñòüþ â ðàçíûõ ÿçûêàõ.  òî æå âðåìÿ ïðîáëåìà îïðåäåëåíèÿ ÑÏ ÿâëÿ-åòñÿ òðóäíîé, ò. ê. ñëîæíàÿ è ðàçíîñòîðîííÿÿ ñåìàíòè÷åñêàÿ ñèñòåìà ÿçûêà, êîòîðàÿ îòðàæàåò ñëîæíîñòü äåéñòâèòåëüíîãî ìèðà, ìîæåò áûòü óñïåøíî îïèñàíà ëèøü ïóòåì ïðèìåíåíèÿ ðàçíî-îáðàçíûõ êðèòåðèåâ è ìåòîäîâ [6: 93].

Äåéñòâèòåëüíî, ñóùåñòâóåò ïðàêòè÷åñêàÿ òðóäíîñòü îðãàíèçàöèè ÎÏË (â ïîëÿ è ìèêðîïîëÿ), êîòîðàÿ îïðåäåëÿåòñÿ ðÿäîì ïðè÷èí. Òàê, äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íåò ÷åòêîé òåîðåòè÷åñêîé ðàçðàáîòêè îïðåäåëåíèÿ ïîëÿ.  ñîäåðæàíèå ýòîãî ïîíÿòèÿ âêëàäûâàåòñÿ ðàçíîå çíà÷åíèå, õîòÿ ïîëîæåíèå î åäèíèöå ïîëÿ ÿâëÿåòñÿ îáùåïðèíÿòûì: â êà÷åñòâå åäèíèöû ïîëÿ ìîæåò âûñòóïàòü ñëîâî, åñëè îíî îäíîçíà÷íî, èëè ËÑ ìíîãîçíà÷íîãî ñëîâà êàê àêòèâíîãî ó÷àñòíèêà óñòàíîâëå-íèÿ âñåâîçìîæíûõ ñâÿçåé ìåæäó ñàìûìè ðàçíûìè ñëîâàìè [5: 120]. Íåðåøåííûì ÿâëÿåòñÿ è âîïðîñ î ñîñòàâå è ñòðóêòóðíîé îðãàíèçàöèè ÑÏ. Íåîäíîçíà÷íî ðåøàåòñÿ âîïðîñ îòãðàíè÷åíèÿ ÑÏ îò äðóãèõ îáúåäèíåíèé.  îòå÷åñòâåííîé ëèíãâèñòèêå íàðÿäó ñ òåðìèíîì

ëåêñèêî-ñåìàíòè-÷åñêîå ïîëå èñïîëüçóþòñÿ òåðìèíû ñâåðõïàðàäèãìà, ñóïåðïàðàäèãìà, ñëîæíàÿ ïàðàäèãìà, ïàðà-äèãìà ïàðàäèãì.

 "Ëèíãâèñòè÷åñêîì ýíöèêëîïåäè÷åñêîì ñëîâàðå" (1990) ïîíÿòèå ÿçûêîâîãî ïîëÿ îïðåäåëÿ-åòñÿ êàê "ñîâîêóïíîñòü ÿçûêîâûõ (ãëàâíûì îáðàçîì, ëåêñè÷åñêèõ) åäèíèö, îáúåäèíåííûõ îáù-íîñòüþ ñîäåðæàíèÿ (èíîãäà òàêæå îáùîáù-íîñòüþ ôîðìàëüíûõ ïîêàçàòåëåé) è îòðàæàþùèõ ïîíÿ-òèéíîå, ïðåäìåòíîå èëè ôóíêöèîíàëüíîå ñõîäñòâî îáîçíà÷àåìûõ ÿâëåíèé" [11: 380]. À. Ì. Êóç-íåöîâ ïîä÷¸ðêèâàåò, ÷òî â ïîëåâîé ñèñòåìå íåîáõîäèìî íàëè÷èå "îáùåãî (èíòåãðàëüíîãî) ñåìàíòè÷åñêîãî ïðèçíàêà, îáúåäèíÿþùåãî âñå åäèíèöû ïîëÿ è îáû÷íî âûðàæàåìîãî ëåêñåìîé ñ îáîáùåííûì çíà÷åíèåì (àðõèëåêñåìîé)". Äëÿ ïîëÿ ïîñòóëèðóåòñÿ âçàèìîñâÿçü ñåìàíòè÷åñêèõ ïîëåé â ïðåäåëàõ âñåãî ñëîâàðÿ. Êðîìå òîãî, ÑÏ õàðàêòåðèçóþòñÿ "ñâÿçüþ ñëîâ èëè èõ çíà÷å-íèé, ñèñòåìíûì õàðàêòåðîì ýòèõ ñâÿçåé, âçàèìîçàâèñèìîñòüþ è âçàèìîîïðåäåëÿåìîñòüþ

ëåêñè-÷åñêèõ åä-ö, îòíîñèòåëüíîé àâòîíîìíîñòüþ ïîëÿ, íåïðåðûâíîñòüþ ñìûñëîâîãî ïðîñòðàíñòâà, îáîçðèìîñòüþ è ïñèõîëîãè÷. ðåàëüíîñòüþ äëÿ ñðåäíåãî íîñèòåëÿ ÿçûêà".  ñëîâàðå òàêæå îò-ìå÷àåòñÿ, ÷òî òåðìèí ïîëå "÷àñòî óïîòðåáëÿåòñÿ íåäèôôåðåíöèðîâàííî íàðÿäó ñ òåðìèíàìè

"ãðóïïà" (ËÑÃ, ÒÃ), "ïàðàäèãìà" (ëåêñèêî-ñåìàíòè÷., ñèíòàêñè÷. ïàðàäèãìà) è äð." [11: 380-381].

Ñð. äðóãèå îïðåäåëåíèÿ íàó÷íûõ òåðìèíîâ, õàðàêòåðèçóþùèå ÑÏ: "1. Ñîâîêóïíîñòü ÿâëåíèé èëè îáëàñòü äåéñòâèòåëüíîñòè, èìåþùèå â ÿçûêå ñîîòâåòñòâèå â âèäå òåìàòè÷åñêè îáúåäèíåííîé ñîâîêóïíîñòè ëåêñè÷åñêèõ åäèíèö; 2. Ñîâîêóïíîñòü ñëîâ è âûðàæåíèé, îáðàçóþùèõ òåìàòè÷åñ-ÏÈÒÀÍÍß ËÅÊÑÈÊÎËÎò¯, ÑÅÌÀÍÒÈÊÈ ² ÏÐÀÃÌÀÒÈÊÈ

êèé ðÿä è ïîêðûâàþùèõ îïðåäåëåííóþ îáëàñòü çíà÷åíèé" [14: 376]; "Ñåìàíòè÷åñêîå ïîëå — 1.

×àñòè÷êà ("êóñî÷åê") äåéñòâèòåëüíîñòè, âûäåëåííàÿ â ÷åëîâå÷åñêîì îïûòå è òåîðåòè÷åñêè èìå-þùàÿ â äàííîì ÿçûêå ñîîòâåòñòâèå â âèäå áîëåå èëè ìåíåå àâòîíîìíîé ëåêñè÷åñêîé ìèêðîñè-ñòåìû. 2. Ñîâîêóïíîñòü ñëîâ è âûðàæåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ òåìàòè÷åñêèé ðÿä, ñëîâà è âûðàæå-íèÿ ÿçûêà, â ñâîåé ñîâîêóïíîñòè ïîêðûâàþùèå îïðåäåëåííóþ îáëàñòü çíà÷åíèé" [1: 334].

Íåîáõîäèìî çàìåòèòü, ÷òî ïîä "ñâåðõïàðàäèãìîé" ðÿä ëèíãâèñòîâ ïîíèìàåò âñþ ñîâîêóïíîñòü åäèíèö îäíîãî óðîâíÿ, èëè "óðîâíåâûå îáúåäèíåíèÿ åäèíèö" íà îñíîâàíèè îïðåäåëåííûõ ñâîéñòâ è ïðèçíàêîâ åäèíèö [16: 11]. Ïîä "ïàðàäèãìîé ïàðàäèãì", "ñëîæíîé ïàðàäèãìîé" è äð. ïîíèìà-åòñÿ ñîâîêóïíîñòü ïàðàäèãì îäíîé ëåêñèêî-ñåìàíòè÷åñêîé îáëàñòè [12: 72]. Àíàëèç îïðåäåëåíèé òåðìèíà ÑÏ ïîêàçûâàåò, ÷òî ñâîåîáðàçèå ïîíÿòèéíîãî ñîäåðæàíèÿ òåðìèíà ïîëÿ â ïðèâåäåííûõ èíòåðïðåòàöèÿõ ðàñêðûòî íåäîñòàòî÷íî ïîëíî, îäíàêî âìåñòå ñ òåì îïðåäåëåíû ÷åòêèå õàðàê-òåðèñòèêè ýòîé ñåìàíòè÷åñêîé êàòåãîðèè. Â. Â. Ëåâèöêèé ñîâåðøåííî ñïðàâåäëèâî îòìå÷àåò íå òîëüêî íåîïðåäåëåííîñòü òåðìèíà ïîëÿ, íî òàêæå óêàçûâàåò íà ñëåäóþùèå îáúåêòèâíûå òðóäíî-ñòè îïðåäåëåíèÿ ýòîãî òåðìèíà. Âî-ïåðâûõ, ïðåäìåòû è ÿâëåíèÿ âíåøíåãî ìèðà ñâÿçàíû äðóã ñ äðóãîì ñëîæíûìè ïåðåñåêàþùèìèñÿ îòíîøåíèÿìè, êîòîðûå ïðîåöèðóþòñÿ "ïî âåðòèêàëè" íà ëåêñè÷åñêóþ ñèñòåìó ÿçûêà, ðàçäåëÿÿ åå íà âçàèìîñâÿçàííûå áëîêè, îòëè÷àþùèåñÿ ñïåöèôè÷-íîñòüþ ñâîèõ ñèñòåìíûõ îòíîøåíèé. Âî-âòîðûõ, êàê çàìå÷àåò ëèíãâèñò, ýëåìåíòû ëåêñè÷åñêîé ñèñòåìû ñâÿçàíû "ïî ãîðèçîíòàëè" ñâîèìè âíóòðèÿçûêîâûìè îòíîøåíèÿìè. Ïðè÷¸ì îáå ñèñòå-ìû ñâÿçåé (âíóòðèÿçûêîâàÿ è âíåÿçûêîâàÿ) íàêëàäûâàþòñÿ äðóã íà äðóãà, âçàèìîäåéñòâóþò äðóã ñ äðóãîì, ñîçäàþò â ðåçóëüòàòå "ïðè÷óäëèâóþ ñåòü ïàðàäèãìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé ìåæäó ñëîâà-ìè è âàðèàíòàñëîâà-ìè ñëîâ" [12: 67].

 ëèíãâèñòè÷åñêîé ëèòåðàòóðå äàåòñÿ èíîå ïîíèìàíèå ÑÏ è íîâûå ïðèíöèïû ãðóïïèðîâàíèÿ ñëîâàðíîãî ñîñòàâà. Òàê, Þ. Í. Êàðàóëîâ îòìå÷àåò íåîïðåäåëåííîñòü ãðàíèö ïîëÿ, îáóñëîâëåí-íóþ îíòîëîãè÷åñêîé ïðè÷èíîé, êîòîðàÿ çàêëþ÷åíà â èçáûòî÷íîñòè ïîëÿ è íåîáðàòèìîñòè ÷ëå-íîâ ýòîé èåðàðõè÷åñêè îðãàíèçîâàííîé ìèêðîñèñòåìû ñëîâ. Èññëåäîâàòåëü ïðåäëàãàåò ìîäåëü íå÷åòêèõ ìíîæåñòâ ïîëÿ ïî ïðàâèëó: ïðèçíàê èëè ñâîéñòâî, ïî êîòîðîìó îïðåäåëÿåòñÿ ïðèíàä-ëåæíîñòü îáúåêòà ê ðàññìàòðèâàåìîìó ìíîæåñòâó; ïî îïðåäåëåííûì ïîäïðèçíàêàì âíóòðè ìíîæåñòâà ìîæíî âûäåëèòü íåêîòîðûå ïîäìíîæåñòâà [7: 57–81]. Òàêèì îáðàçîì, ïðè ïîñòðîå-íèè ëåêñè÷åñêîãî ïîëÿ èññëåäîâàòåëü ñîâìåùàåò ëîãè÷åñêèé è ëèíãâèñòè÷åñêèé ïîäõîä, ò. å.

ðàçëè÷àåò ÿçûêîâóþ è êîíöåïòóàëüíóþ ìîäåëè ìèðà, ÷òî âåñüìà âàæíî äëÿ îïèñàíèÿ ëåêñè÷åñ-êîãî ïðîñòðàíñòâà îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà.

Þ. Ñ. Ñòåïàíîâ ãîâîðèò î òîì, ÷òî íåëüçÿ ïåðåíîñèòü ÿçûêîâóþ ìîäåëü íà ïðåäìåòíóþ îá-ëàñòü êóëüòóðû è, íàïðîòèâ, ìîäåëü êóëüòóðû íà ïðåäìåòíóþ îáîá-ëàñòü ÿçûêà [19: 311].

Ï. Í. Äåíèñîâ, ðàññìàòðèâàÿ ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè ëåêñè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà, îòìå÷àåò ñóùåñòâîâàíèå òðåõ îñíîâíûõ èçìåðåíèé (ñèíòàãìàòè÷åñêîãî, ïàðàäèãìàòè÷åñêîãî è äåðèâàöè-îííîãî) è óêàçûâàåò íà îáîñîáëåííûé õàðàêòåð ãðóïïèðîâêè ñëîâ ïîëåâîãî òèïà, êîòîðûå, îä-íàêî, ïî åãî ìíåíèþ, ñâÿçàíû ñ òðåìÿ îñíîâíûìè, õîòÿ íå èñ÷åðïûâàþòñÿ èìè. Ê îòäåëüíûì ãðóïïèðîâêàì èññëåäîâàòåëü òàêæå îòíîñèò òåìàòè÷åñêèå, ñèòóàòèâíûå è äðóãèå ïðåäìåòíûå ãðóïïû [5: 131]. Ïî ìíåíèþ ëèíãâèñòà, òåðìèí ïîëå ïðåäïîëàãàåò ïðåæäå âñåãî îáøèðíîñòü è àòòðàêöèþ (òÿãîòåíèå äðóã ê äðóãó) àáñòðàêòíûõ (ýëåìåíòàðíûõ) ñåìàíòè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ, ïîä÷åðêèâàÿ, ÷òî íå ñëîâà âõîäÿò â ÑÏ, à ËÑ [5: 125].

Í. Ã. Äîëãèõ ïîä ñåìàíòè÷åñêèì ïîëåì ðàññìàòðèâàåò âñå îáúåäèíåíèÿ ëåêñåì, íå

ðàçãðàíè-÷èâàÿ òèïû èõ îáúåäèíåíèé [6: 89–98].

Â. Â. Ëåâèöêèé âñå ñóùåñòâóþùèå ãðóïïèðîâêè ëåêñèêè îïðåäåëÿåò êàê ìèêðîñèñòåìû (ËÑÃ, ñåìàíòè÷åñêèå ðÿäû, ÑÏ è ò. ä.) [12].

Îáúåäèíÿåò ðàçíîîáðàçíûå ëåêñè÷åñêèå ãðóïïèðîâêè ñâîéñòâî öåëîñòíîñòè, ïîëíîòû, âçàè-ìîîïðåäåëÿåìîñòè, ôîíîâîãî ïðèñóòñòâèÿ, ðàñïðîñòðàíÿþùèåñÿ íå òîëüêî íà ÑÏ, íî è íà ïà-ðàäèãìàòè÷åñêèå, ñèíòàãìàòè÷åñêèå è äåðèâàöèîííûå îòíîøåíèÿ [5: 131]. Î÷åâèäíî, êîíöåïòó-àëüíàÿ ìîäåëü ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ, ïðåäñòàâëåííóþ â ïîíÿòèÿõ, à â îñíîâå ÿçûêîâîé ìîäå-ëè èíôîðìàöèÿ ðåïðåçåíòèðóåòñÿ â ñåìàíòè÷åñêèõ êàòåãîðèÿõ. Îñíîâíûì ñåìàíòè÷åñêèì ýëåìåíòîì ÿçûêîâîé ìîäåëè ÿâëÿåòñÿ ÑÏ, åäèíèöàìè êîíöåïòóàëüíîé ìîäåëè ÿâëÿþòñÿ êîíñòàí-òû ñîçíàíèÿ.

Òàêèì îáðàçîì, ñ îäíîé ñòîðîíû, ðÿä èññëåäîâàòåëåé óáåäèòåëüíî äîêàçûâàåò íàëè÷èå â ñîçíàíèè ãîâîðÿùèõ ñåìàíòè÷åñêèõ (ïîíÿòèéíûõ) ïîëåé, ò. å. ãðóïïèðîâîê ñëîâ, îáîçíà÷àþùèõ

ïðåäìåòû, òåìàòè÷åñêè ñâÿçàííûå ìåæäó ñîáîé, èëè ÿâëåíèÿ, ëåæàùèå â îäíîé îáëàñòè

ëîãè-÷åñêèõ ïîíÿòèé [10: 99-101].  òàêîì ïîíèìàíèè ÑÏ — ýòî ãðóïïà àññîöèàöèé, âîçíèêàþùèõ â ñâÿçè ñ òåìàòè÷åñêîé áëèçîñòüþ ïðåäìåòîâ èëè ÿâëåíèé äåéñòâèòåëüíîñòè èëè ëîãè÷åñêèõ ïî-íÿòèé. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ìíîãèå èññëåäîâàòåëè èçó÷àþò ÑÏ íà îñíîâå ÿçûêîâîãî ìàòåðèàëà:

ñî ñòîðîíû ïëàíà âûðàæåíèÿ è ñî ñòîðîíû ïëàíà ñîäåðæàíèÿ.  òàêîì ïîíèìàíèè — ýòî ÑÏ ïëàíà âûðàæåíèÿ (ïîñòóëèðóþùåå àíàëèç íà ðàçíûõ óðîâíÿõ äëÿ âû÷ëåíåíèÿ îäíîãî êëàññà ëåê-ñè÷åñêèõ åäèíèö) èëè ïëàíà ñîäåðæàíèÿ (ïðåäïîëàãàþùåãî îáúåäèíåíèå åäèíèö ñåìàíòè÷åñêî-ãî óðîâíÿ ñåìåì íà îñíîâå íàëè÷èÿ îáùèõ äëÿ âñåõ ýëåìåíòàðíûõ åäèíèö ñìûñëà —

ñåìàíòè-÷åñêèõ èëè äèôôåðåíöèàëüíûõ ïðèçíàêî⠗ íà îñíîâå äèñòðèáóòèâíîãî, òðàíñôîðìàöèîííîãî, êîìïîíåíòíîãî è ïðåäìåòíî-ëîãè÷åñêîãî àíàëèçà).

Äèñêóññèîííûì â ëèíãâèñòèêå ÿâëÿåòñÿ âîïðîñ îá îòëè÷èè ÑÏ îò äðóãèõ ëåêñè÷åñêèõ îáúå-äèíåíèé. Êàê îòìå÷àåòñÿ â ëèòåðàòóðå, îòëè÷èå çàêëþ÷àåòñÿ â õàðàêòåðå ñâÿçè ýëåìåíòîâ è â ñïåöèôèêå èäåíòèôèêàòîðà. ÑÏ ñîñòîèò èç ÷àñòíûõ ëåêñè÷åñêèõ îáúåäèíåíèé, ñâÿçàííûõ îáù-íîñòüþ îòîáðàæàåìûõ äåíîòàòîâ, â îñíîâå êîòîðûõ ëåæèò äîìèíàíòà, ðåïðåçåíòèðóþùàÿ ñóù-íîñòü îòîáðàæàåìîãî ïîíÿòèÿ. Ñîãëàñíî ïîëåâîé îðãàíèçàöèè ëåêñèêè, âûäåëÿþòñÿ ïàðàäèãìà-òè÷åñêèå, ñèíòàãìàòè÷åñêèå è ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûå ìåæïîëåâûå ñâÿçè. Òî÷êàìè ïåðåñå÷åíèÿ ïîëåé âûñòóïàþò ìíîãîçíà÷íûå åäèíèöû. Ýëåìåíòàìè ëåêñè÷åñêèõ îáúåäèíåíèé (ËÑÃ) ÿâëÿþò-ñÿ ñëîâà èëè ËÑÂ, ñâÿçàííûå ìåæäó ñîáîé âíóòðèÿçûêîâûìè îòíîøåíèÿìè, íà îñíîâå îïðåäå-ëåííîãî èäåíòèôèêàòîðà êàêîãî-ëèáî ñåìàíòè÷åñêîãî êîìïîíåíòà ëåêñè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ.

Îòëè-÷èå ÑÏ îò äðóãèõ ëåêñè÷åñêèõ îáúåäèíåíèé îáîñíîâàë Â.Â. Ëåâèöêèé, çàìåòèâ, ÷òî "ýëåìåíòû ñåìàíòè÷åñêîãî ïîëÿ îáúåäèíåíû ïðåæäå âñåãî îáùíîñòüþ âíåÿçûêîâûõ ñâÿçåé è îòíîøåíèé"

[12: 69–70]. Ñóùåñòâåííîå îòëè÷èå ÑÏ îò äðóãèõ îáúåäèíåíèé ÿçûêîâåä âèäèò â ïðèçíàêå ÿçû-êîâîé èëè âíåÿçûÿçû-êîâîé îáóñëîâëåííîñòè ñâÿçåé, îáúåäèíÿþùèõ ýëåìåíòû òîé èëè èíîé ìèêðî-ñèñòåìû. Êàê ñïðàâåäëèâî çàìåòèë Þ. Í. Êàðàóëîâ, â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà â êà÷åñòâå èìåíè ïîëÿ ôèãóðèðóåò èñêóññòâåííîå îáðàçîâàíèå, ýëåìåíòû ïîëÿ îáúåäèíåíû îäíîé, ïóñòü äàæå ñ î÷åíü øèðîêîé ñåìàíòèêîé, ñåìîé [8: 216]. Ô. Ñ. Áàöåâè÷ âàæíîé ñåìàíòèêî-ïàðàäèãìàòè÷åñêîé îñî-áåííîñòüþ ëåêñè÷åñêèõ åäèíèö ÑÏ ñ÷èòàåò íàëè÷èå â ñòðóêòóðå èõ çíà÷åíèé îáùåé êàòåãîðè-àëüíî-ëåêñè÷åñêîé ñåìû, êîòîðàÿ ñîñòàâëÿåò ñåìàíòè÷åñêóþ îñíîâó îáúåäèíåíèÿ ËÑ â ËÑà è ÑÏ [2: 71]. Àíàëèç ïî ïðîáëåìå ïîêàçàë, ÷òî îñíîâíîå îòëè÷èå ëåêñèêî-ñåìàíòè÷åñêèõ îáúåäè-íåíèé îò äðóãèõ ëåêñè÷åñêèõ ãðóïïèðîâîê çàêëþ÷àåòñÿ â õàðàêòåðå ñâÿçè ñîñòàâëÿþùèõ èõ ýëåìåíòîâ.

 ñâÿçè ñ ðåøåíèåì âîïðîñà î ñîñòàâå ÑÏ, ñïîðíûì òàêæå ÿâëÿåòñÿ âîïðîñ ÷àñòåðå÷íîãî ñîñòàâà ÑÏ. Áîëüøèíñòâî ëèíãâèñòîâ ðàçäåëÿþò ïîíÿòèÿ ËÑà è ÑÏ, îïèðàÿñü íà ÷àñòåðå÷íóþ ïðèíàäëåæíîñòü èõ ñîñòàâëÿþùèõ (Ý. Â. Êóçíåöîâà, È. Ï. Ñëåñàðåâà, Ë. À. Íîâèêîâ, Ê. Ï. Ñìî-ëèíà, Ë. Ì. Âàñèëüåâ è ìí. äð.). Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî â ÑÏ ìîãóò âõîäèòü ðàçëè÷íûå ãðàììàòè÷åñ-êèå ÷àñòè ðå÷è (ÑÏ ãëàãîëîâ, ÑÏ ïðèëàãàòåëüíûõ, ÑÏ ñóùåñòâèòåëüíûõ). Íàïðèìåð, Ð. Ì. Ãàé-ñèíà âûäåëÿåò òàêèå òèïû ïîëåé: ñ àäúåêòèâíûì ÿäðîì, íóìåðàëüíûì è ãëàãîëüíûì (èëè ïðå-äèêàòíî-àêòàíòíûå ïîëÿ) [4: 33–34]. Ãðóïïèðîâêè ðàçíûõ ÷àñòåé ðå÷è â åäèíîå ïîëå îïðåäåëåííîé òåìàòèêè ïîçâîëÿåò ïðîñëåäèòü, êàê îäíà è òà æå îáëàñòü äåéñòâèòåëüíîñòè âûðàæàåòñÿ â ÿçû-êå ñëîâàìè. ÑÏ ìîæåò âêëþ÷àòü ñëîâà, ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçíûì ÷àñòÿì ðå÷è è ñâÿçàííûå ìåæäó ñîáîé êàê ñåìàíòè÷åñêèìè, òàê è ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûìè îòíîøåíèÿìè [6: 91]. Îäíàêî òàêîå øèðîêîå ïîíèìàíèå ÑÏ ïðèíèìàåòñÿ íå âñåìè ëèíãâèñòàìè. Íàïðèìåð, È. À. Ñòåðíèí ïîëàãà-åò, ÷òî ËÑÏ âûäåëÿåòñÿ ïî îäíîé îáùåé ñåìå è ñîñòîèò èç åäèíèö îäíîé ÷àñòè ðå÷è [20].

Âûâîäû: 1. Çà îñíîâó òèïîëîãèè îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ëåêñèêè â ðàáîòå áåðåòñÿ ïîëî-æåíèå î ïîëåâîì õàðàêòåðå ëåêñèêè, âûäåëåíèè â íåé òåìàòè÷åñêèõ ãðóïï, èëè ìèêðîïîëåé.

2.  ñîâðåìåííîé ëèíãâèñòè÷åñêîé ëèòåðàòóðå îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêóþ ëåêñèêó ïðèíÿòî ðàññìàòðèâàòü êàê ñèñòåìó òåìàòè÷åñêèõ ãðóïï, èëè òåìàòè÷åñêèõ êëàññîâ, ñëîâ, âûäåëÿåìûõ íà îñíîâå êëàññèôèêàöèè îïðåäåëåííûõ ïðåäìåòîâ è ÿâëåíèé: îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ëåêñè-êà — ÿçûêîâîå ïîëå â îáùåì ëåêñè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå, â êîòîðîì ïðîÿñíÿþòñÿ êîíòóðû ãðà-íèö, îòäåëÿþùèå åãî îò äðóãèõ ëåêñèêî-ñåìàíòè÷åñêèõ ñëîâàðíûõ ãðóïï.

3. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ëåêñèêà ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ñèñòåìà òåìàòè÷åñêèõ ãðóïï, ìèêðîïîëåé. Âñþ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêóþ ëåêñèêó ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê åäèíîå ëåêñè-êî-ñåìàíòè÷åñêîå ìàêðîïîëå, âíóòðè êîòîðîãî âûäåëÿþòñÿ áîëåå ìåëêèå òåìàòè÷åñêèå ãðóïïû.

ÏÈÒÀÍÍß ËÅÊÑÈÊÎËÎò¯, ÑÅÌÀÍÒÈÊÈ ² ÏÐÀÃÌÀÒÈÊÈ

ドキュメント内 Mova_12.p65 (ページ 178-200)

関連したドキュメント