CauHoiOnTap QLDAPM

11  Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

CÂU HỎI ÔN TÂP MÔN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

1. Quản lý dự án phần mềm là gì? Tại sao quản lý dự án phần mềm lại quan trọng?

2. Quản lý phần mềm cần tập trung quản lý những vấn đề nào ? 3. Có những vai trò nào trong đội dự án phát triển phần mềm?

4. Đối với việc quản lý sản phẩm phần mềm (product), cần phải tập trung vào những vấn đề gì?

5. Quy trình phát triển phần mềm của dự án cần phải được xác định khi nào?

6. Quy trình thác đổ (waterfall) có bao nhiêu giai đoạn thực hiện? Liệt kê các giai đoạn

7. Nêu ưu, nhược điểm của quy trình thác đổ

8. Để hạn chế các rủi ro khi thực hiện dự án phần mềm, John Reel đã đưa ra những quy tắc chung nào?

9. Hoạt động đầu tiên cần thực hiện khi lập kế hoạch dự án phần mềm là gì?

10. Tài nguyên (Resources) cần cho việc phát triển phần mềm?

11. Rủi ro phần mềm là gì? Rủi ro phần mềm bao gồm các loại rủi ro nào?

12. Quản lý rủi ro phần mềm là gì?

13. Các nguyên tắc cần tuân thủ khi lập lịch dự án?

14. Quản lý cấu hình phần mềm (Software Configuration Management ) là gì 15. Đơn vị cấu hình phần mềm (CI) là gì? Nêu ví dụ

16. Baseline là gì? Hành động baseline là gì?

17. Các công việc trong quản lý cấu hình phần mềm (SCM)?

18. Đảm bảo chất lượng phần mềm là gì?

19. Nêu một số chỉ tiêu chất lượng thường dùng để đánh giá quá trình xây dựng phần mềm?

20. Nêu một số chỉ tiêu chất lượng thường dùng để đánh giá chất lượng sản phẩm

Figure

Updating...

References

Related subjects :