• 検索結果がありません。

Libretto_New_RS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

シェア "Libretto_New_RS"

Copied!
72
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

CIS ÐÓÑÑÊÈÉ, 1

Ñîäåðæàíèå

Óñòàíîâêà, 2-3

Ðàñïàêîâêà è âûðàâíèâàíèå, 2 Ïîäêëþ÷åíèå ê âîäîïðîâîäíîé è ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè, 2-3 Ïðîáíûé öèêë ñòèðêè, 3 Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè, 3

Îïèñàíèå ñòèðàëüíîé ìàøèíû, 4-5

Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ, 4 Èíäèêàòîðû, 5

Çàïóñê ìàøèíû. Ïðîãðàììû, 6

Êðàòêèå èíñòðóêöèè: Ïîðÿäîê çàïóñêà ïðîãðàììû, 6 Òàáëèöà ïðîãðàìì, 6

Ïåðñîíàëèçàöèÿ ñòèðêè, 7

Âûáîð òåìïåðàòóðû, 7 Âûáîð ñêîðîñòè îòæèìà, 7 Ôóíêöèè, 7

Ìîþùèå ñðåäñòâà è áåëüå, 8

Ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ, 8 Îòáåëèâàíèå, 8 Ïîäãîòîâêà áåëüÿ, 8 Îñîáåííîñòè ñòèðêè îòäåëüíûõ èçäåëèé, 8

Ïðåäóïðåæäåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè, 9

Îáùèå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè, 9 Óòèëèçàöèÿ, 9 Ýêîíîìèÿ è îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû, 9

Îáñëóæèâàíèå è óõîä, 10

Îòêëþ÷åíèå âîäû è ýëåêòðè÷åñòâà, 10 Óõîä çà ñòèðàëüíîé ìàøèíîé, 10 Óõîä çà ðàñïðåäåëèòåëåì ìîþùèõ ñðåäñòâ, 10 Óõîä çà äâåðöåé ìàøèíû è áàðàáàíîì, 10 ×èñòêà íàñîñà, 10 Ïðîâåðêà çàëèâíîãî øëàíãà, 10

Óñòðàíåíèå íåèñïðàâíîñòåé, 11

Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå, 12

CIS

ÑÒÈÐÀËÜÍÀß ÌÀØÈÍÀ

WISL 105 X

Ðóêîâîäñòâî ïî ýêïóàòàöèè

ÑÐÏÑÊÈ,25

SB

Românã,13

RO

Hrvatski,37

HR

Slovenšèina,49

SL

Magyar,61

HU

(2)

CISâ êîìïëåêòå ñî ñòèðàëüíîé ìàøèíîé â ñëó÷àå ïðî- Ñîõðàíèòå äàííîå ðóêîâîäñòâî. Îíî äîëæíî áûòü äàæè, ïåðåäà÷è îáîðóäîâàíèÿ èëè ïðè ïåðååçäå íà íîâóþ êâàðòèðó, ÷òîáû íîâûé âëàäåëåö îáîðó-äîâàíèÿ ìîã îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðàâèëàìè åãî ôóíê-öèîíèðîâàíèÿ è îáñëóæèâàíèÿ.Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå ðóêîâîäñòâî: â íåì ñî-äåðæàòñÿ âàæíûå ñâåäåíèÿ ïî óñòàíîâêå è áåçî-ïàñíîé ýêñïëóàòàöèè ñòèðàëüíîé ìàøèíû.

Ðàñïàêîâêà è âûðàâíèâàíèå

Ðàñïàêîâêà 1. Ðàñïàêóéòå ñòèðàëüíóþ ìàøèíó. 2. Óáåäèòåñü, ÷òî îáîðóäîâàíèå íå áûëî ïîâðåæäåíî âî âðåìÿ òðàíñïîðòèðîâêè. Ïðè îáíàðóæåíèè ïî-âðåæäåíèé – íå ïîäêëþ÷àéòå ìàøèíó – ñâÿæè-òåñü ñ ïîñòàâùèêîì íåìåäëåííî. 3. Óäàëèòå ÷åòûðå òðàíñïîðòèðîâî÷íûõ âèíòà è ðåçèíîâûå ïðîáêè ñ ïðîêëàäêàìè, ðàñïîëîæåííûå â çàä-íåé ÷àñòè ñòèðàëüíîé ìàøèíû (ñì. ðèñ.). 4. Çàêðîéòå îòâåðñòèÿ ïðèëàãàþùèìèñÿ ïëàñòèêîâû-ìè çàãëóøêàïëàñòèêîâû-ìè. 5. Ñîõðàíÿéòå âñå äåòàëè: îíè Âàì ïîíàäîáÿòñÿ ïðè ïîñëåäóþùåé òðàíñïîðòèðîâêå ñòèðàëüíîé ìà-øèíû.Íå ðàçðåøàéòå äåòÿì èãðàòü ñ óïàêîâî÷íûìè ìàòåðèàëàìè. Âûðàâíèâàíèå 1. Óñòàíîâèòå ñòèðàëüíóþ ìàøèíó íà ðîâíîì è ïðî÷íîì ïîëó, òàê ÷òîáû îíà íå êàñàëàñü ñòåí, ìåáåëè è ïðî-÷èõ ïðåäìåòîâ. 2. Ïîñëå óñòàíîâêè ìà-øèíû íà ìåñòî îòðåãó-ëèðóéòå åå óñòîé÷èâîå ïîëîæåíèå ïóòåì âðà-ùåíèÿ ïåðåäíèõ íîæåê (ñì. ðèñ.). Äëÿ ýòîãî ñíà÷àëà îñëàáüòå êîí-òðãàéêó, ïîñëå çàâåð-øåíèÿ ðåãóëèðîâêè êîíòðãàéêó çàòÿíèòå. Ïîñëå óñòàíîâêè ìàøèíû íà ìåñòî ïðîâåðüòå ïî óðîâíþ ãîðèçîíòàëüíîñòü âåðõíåé êðûøêè êîðïóñà, îò-êëîíåíèå ãîðèçîíòàëè äîëæíî áûòü íå áîëåå 2°. Ïðàâèëüíîå âûðàâíèâàíèå îáîðóäîâàíèÿ ïîìîæåò èçáåæàòü øóìà, âèáðàöèé è ñìåùåíèé âî âðåìÿ ðà-áîòû ìàøèíû. Åñëè ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ñòîèò íà ïîëó, ïîêðûòîì êîâðîì, óáåäèòåñü, ÷òî åå îñíîâàíèå âîçâûøàåò-ñÿ íàä êîâðîì.  ïðîòèâíîì ñëó÷àå âåíòèëÿöèÿ áóäåò çàòðóäíåíà èëè âîâñå íåâîçìîæíà.

Ïîäêëþ÷åíèå ê âîäîïðîâîäíîé è

ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè

Ïîäñîåäèíåíèå çàëèâíîãî øëàíãà 1. Âñòàâüòå ïðîêëàäêó À â êîíåö çàëèâíîãî øëàíãà è íàâåðíèòå åãî íà âû-âîä âû-âîäîïðîâû-âîäà õîëîä-íîé âîäû ñ ðåçüáîâûì îò-âåðñòèåì 3/4 äþéìà (ñì. ðèñ.). Ïåðåä ïîäñîåäèíåíèåì îòêðîéòå âîäîïðîâîäíûé êðàí è äàéòå ñòå÷ü ãðÿç-íîé âîäå. 2. Ïîäñîåäèíèòå çàëèâ-íîé øëàíã ê ñòèðàëüçàëèâ-íîé ìàøèíå, íàâèíòèâ åãî íà âîäîïðèåìíèê, ðàñ-ïîëîæåííûé â çàäíåé âåðõíåé ÷àñòè ñïðàâà (ñì. ðèñ.). 3. Óáåäèòåñü, ÷òî øëàíã íå ïåðåêðó÷åí è íå ïåðå-æàò.Äàâëåíèå âîäû äîëæíî áûòü â ïðåäåëàõ çíà÷å-íèé, óêàçàííûõ â òàáëèöå Òåõíè÷åñêèõ õàðàêòå-ðèñòèê (ñì. ñ. 3).Åñëè äëèíà âîäîïðîâîäíîãî øëàíãà îêàæåòñÿ íåäîñòàòî÷íîé, îáðàòèòåñü â Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé öåíòð.

Óñòàíîâêà

A

(3)

CIS Ïîäñîåäèíåíèå ñëèâíîãî øëàíãà Ïîâåñüòå çàãíóòûé êî-íåö ñëèâíîãî øëàíãà íà êðàé ðàêîâèíû, âàííû, èëè ïîìåñòèòå â ñïåöèàëüíûé âûâîä êàíàëèçàöèè. Øëàíã íå äîëæåí ïåðåãèáàòüñÿ. Âåðõíÿÿ òî÷êà ñëèâíî-ãî øëàíãà äîëæíà íà-õîäèòüñÿ íà âûñîòå 65-100 ñì îò ïîëà. Ðàñïî-ëîæåíèå ñëèâíîãî øëàíãà äîëæíî îáåñ-ïå÷èâàòü ðàçðûâ ñòðóè ïðè ñëèâå (êîíåö øëàí-ãà íå äîëæåí áûòü îïóùåí â âîäó).  ñëó÷àå êðåïëåíèÿ íà êðàé âàííîé èëè ðàêî-âèíû, øëàíã âåøàåòñÿ ñ ïîìîùüþ íàïðàâëÿ-þùåé (âõîäèò â êîìï-ëåêò ïîñòàâêè), êîòîðàÿ êðåïèòñÿ ê êðàíó (ðèñ.).Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíåíèå óäëèíèòåëåé äëÿ ñëèâíîãî øëàíãà, ïðè íåîáõîäèìîñòè äîïóñêàåò-ñÿ åãî íàðàùèâàíèå øëàíãîì òàêîãî æå äèàìåòðà è äëèíîé íå áîëåå 150 ñì. Ïîäñîåäèíåíèå ê ýëåêòðîñåòè Âíèìàíèå! Îáîðóäîâàíèå îáÿçàòåëüíî äîëæíî áûòü çàçåìëåíî! 1. Ìàøèíà ïîäêëþ÷àåòñÿ ê ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ïðè ïî-ìîùè äâóõïîëþñíîé ðîçåòêè ñ çàçåìëÿþùèì êîíòàê-òîì (ðîçåòêà íå ïîñòàâëÿåòñÿ ñ ìàøèíîé). Ôàçíûé ïðîâîä äîëæåí áûòü ïîäêëþ÷åí ÷åðåç àâòîìàò çàùè-òû ñåòè, ðàññ÷èòàííûé íà ìàêñèìàëüíûé òîê (òîê ñðà-áàòûâàíèÿ) 16 À, è èìåþùèé âðåìÿ ñðàáàòûâàíèÿ íå áîëåå 0,1 ñ. 2. Ïðè íàëè÷èè âáëèçè îò ïðåäïîëàãàåìîãî ìåñòà óñòà-íîâêè ìàøèíû ðîçåòêè ñ çàçåìëÿþùèì êîíòàêòîì, èìåþùåé òðåõïðîâîäíóþ ïîäâîäêó êàáåëÿ ñ ìåäíûìè æèëàìè ñå÷åíèåì íå ìåíåå 1,5 êâ. ìì (èëè àëþìèíè-åâûìè æèëàìè ñå÷åíèåì íå ìåíåå 2,5 êâ. ìì), äîðà-áîòêà ýëåêòðîñåòè íå ïðîèçâîäèòñÿ. Ïðè îòñóòñòâèè óêàçàííîé ðîçåòêè è ïðîâîäêè ñëåäóåò ïðîâåñòè èõ ìîí-òàæ. 3. Ïðîêëàäêà çàçåìëåíèÿ îòäåëüíûì ïðîâîäîì íå äîïóñêàåòñÿ. 4. Äëÿ äîðàáîòêè ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíÿòü ïðîâîä òèïà ÏÏ 3õ1,5 380 ÃÎÑÒ 6223-79. Äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå äðóãèõ ìàðîê êàáåëÿ, îáåñ-ïå÷èâàþùèõ ïîæàðî- è ýëåêòðîáåçîïàñíîñòü ïðè ýêñ-ïëóàòàöèè ìàøèíû. Ïåðåä âêëþ÷åíèåì ìàøèíû â ñåòü óáåäèòåñü, ÷òî: l ðîçåòêà è ïðîâîäêà ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì, èç-ëîæåííûì â äàííîì ðàçäåëå èíñòðóêöèè; l íàïðÿæåíèå è ÷àñòîòà òîêà ñåòè ñîîòâåòñòâóþò äàí-íûì ìàøèíû; l ðîçåòêà çàçåìëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè áåçî-ïàñíîñòè, îïèñàííûìè â äàííîì ðàçäåëå èíñòðóêöèè äîïóñêàåòñÿ îðãàíèçàöèÿ çàçåìëåíèÿ ðàáî÷èì íó-ëåì, ïðè óñëîâèè, ÷òî çàùèòíàÿ ëèíèÿ íå èìååò ðàç-ðûâà è ïîäêëþ÷åíà íàïðÿìóþ â îáâîä êàêèõ-ëèáî ïðèáîðîâ (íàïðèìåð, ýëåêòðè÷åñêîãî ñ÷åò÷èêà). Åñëè âèëêà íå ïîäõîäèò ê ðîçåòêå, åå ñëåäóåò çàìå-íèòü íà íîâóþ, ñîîòâåòñòâóþùóþ ðîçåòêå, èëè çàìåçàìå-íèòü ïèòàþùèé êàáåëü. Çàìåíà êàáåëÿ äîëæíà ïðîèçâî-äèòüñÿ òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûì ïåðñîíàëîì. Çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ïåðåõîäíèêîâ, äâîéíûõ è áîëåå ðîçåòîê è óäëèíèòåëåé (îíè ñîçäàþò îïàñíîñòü âîçãîðàíèÿ). Åñëè Âû ñ÷èòàåòå èõ èñïîëüçîâàíèå íå-îáõîäèìûì, ïðèìåíÿéòå îäèí åäèíñòâåííûé óäëèíè-òåëü, óäîâëåòâîðÿþùèé òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè. Îáîðóäîâàíèå, ïîäêëþ÷åííîå ñ íàðóøåíèåì òðåáî-âàíèé áåçîïàñíîñòè áûòîâûõ ïðèáîðîâ áîëüøîé ìîùíîñòè, èçëîæåííûõ â äàííîé èíñòðóêöèè, ÿâëÿ-åòñÿ ïîòåíöèàëüíî îïàñíûì. Ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà óùåðá çäîðîâüþ è ñîáñòâåííîñòè, åñëè îí âûçâàí íåñîáëþäåíèåì óêàçàííûõ íîðì óñòàíîâêè.

Ïåðâûé öèêë ñòèðêè

Ïî çàâåðøåíèè óñòàíîâêè, ïåðåä íà÷àëîì ýêñï-ëóàòàöèè íåîáõîäèìî ïðîèçâåñòè îäèí öèêë ñòèð-êè ñî ñòèðàëüíûì ïîðîøêîì, íî áåç áåëüÿ, ïî ïðî-ãðàììå 90°C áåç ïðåäâàðèòåëüíîé ñòèðêè. Ñåðâèñ Íåèñïðàâíîñòè Ìåðû áåçîïàñíîñòè Îáñëóæèâàíèå è óõîä Ïðîãðàììû Ìîþùèå ñðåäñòâà Óñòàíîâêà Îïèñàíèå 65 - 100 cm

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Ìîäåëü WISL 105 X Ðàçìåðû øèðèíà 59,5 ñì âûñîòà 85 ñì ãëóáèíà 40 ñì Çàãðóçêà 1 - 4,5 êã Ýëåêòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû íàïðÿæåíèå 220/230  50 ÃÖ max ìîùíîñòü 1850 Âàòò Ãèäðàâëè÷åñêèå ïàðàìåòðû max äàâëåíèå 1 Ìïà (10 áàð) min äàâëåíèå 0,05 Ìïà (0,5 áàð) îáúåì áàðàáàíà 40 ë Ñêîðîñòü îòæèìà äî 1000 îá/ìèí Kîíòðîëüíûå ïðîãðàììû ñîãëàñíî íîðìàòèâó IEC 456 ïðîãðàììà 2; òåìïåðàòóðà 60°Ñ; ïðè çàãðóçêå äî 4,5 êã. Ìàøèíà ñîîòâåòñòâóåò ñëåäóþùèì Äèðåêòèâàì Åâðîïåéñêîãî Ýêîíîìè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà: - 73/223/ ÅÅÑ îò 19.02.73 (íèçêîãî íàïðÿæåíèÿ) è ïîñëåäóþùèå ìîäè-ôèêàöèè - 89/336 /ÅÅÑ îò 03.05.89 (ýëåêòðî-ìàãíèòíîé ñîâìåñòèìîñòè) è ïîñëåäóþùèå ìîäèôèêàöèè

(4)

CIS

Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ

Îïèñàíèå ñòèðàëüíîé ìàøèíû

Ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ äëÿ çàãðóç-êè ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà è ñìÿã÷èòåëåé (ñì. ñ. 8). Èíäèêàòîðû: ñëóæàò äëÿ êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì ïðîãðàììû ñòèðêè. Åñëè áûëà âêëþ÷åíà ôóíêöèÿ Òàéìåð îòñðî÷êè, èíäèêàòîðû ïîêàçûâàþò âðåìÿ, îñòàþùååñÿ äî çàïóñêà ïðîãðàììû (ñì. ñòð. 5). Ðóêîÿòêà âûáîðà ñêîðîñòè ÎÒÆÈÌÀ: ñëóæèò äëÿ âûáîðà ñêîðîñòè îòæèìà èëè äëÿ åãî èñêëþ÷åíèÿ (ñì. ñòð. 7). Êíîïêè âûáîðà ÔÓÍÊÖÈÈ: ñëóæàò äëÿ âûáîðà äîñòóïíûõ ôóíêöèé. Êíîïêà âûáðàííîé ôóíêöèè îñòàíåòñÿ âêëþ÷åííîé. Ðóêîÿòêà âûáîðà ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ: ñëóæèò äëÿ óñòàíîâêè íåîáõîäèìîé òåìïåðàòóðû èëè äëÿ ñòèðêè â õîëîäíîé âîäå (ñì. ñòð. 7). Ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ Êíîïêà ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ/ ÂÛÊËÞ×ÅÍÈÅ Êíîïêà ÏÓÑÊ/ÑÁÐÎÑ (Start/Reset) Êíîïêà ÏÓÑÊ/ÑÁÐÎÑ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ çàïóñêà ïðîãðàìì èëè äëÿ îòìåíû îøèáî÷íîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Èíäèêàòîð ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ/ËÞÊ ÇÀÁËÎÊÈÐÎÂÀÍ: ïîêàçûâàåò, âêëþ÷åíà ëè ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà è ìîæíî ëè îòêðûòü ëþê (ñì. ñòð. 5). Êíîïêà ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ/ÂÛÊËÞ×ÅÍÈÅ ñëóæèò äëÿ âêëþ÷åíèÿ è âûêëþ÷åíèÿ ñòèðàëüíîé ìàøèíû. Ðóêîÿòêà âûáîðà ÏÐÎÃÐÀÌÌ ñëóæèò äëÿ âûáîðà ïðîãðàìì.  ïðîöåññå âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû ðóêîÿòêà îñòàåòñÿ íåïîäâèæíîé. Ðóêîÿòêà âûáîðà ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ Ðóêîÿòêà âûáîðà ÏÐÎÃÐÀÌÌ Èíäèêàòîðû Êíîïêè âûáîðà ÔÓÍÊÖÈÈ Ðóêîÿòêà âûáîðà ñêîðîñòè ÎÒÆÈÌÀ Èíäèêàòîð ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ/ ËÞÊ ÇÀÁËÎÊÈÐÎÂÀÍ

(5)

CIS Ïðîãðàììû Óñòàíîâêà Îïèñ àíèå Ñåðâèñ Íåèñïðàâíîñòè Ìåðû áåçîïàñíîñòè Îáñëóæèâàíèå è óõîä Ìîþùèå ñðåäñòâà Èíäèêàòîð ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ/ËÞÊ ÇÀÁËÎÊÈÐÎÂÀÍ: Ãîðÿùèé èíäèêàòîð îçíà÷àåò, ÷òî ëþê çàáëîêèðîâàí âî èçáåæàíèå åãî ñëó÷àéíîãî îòêðûâàíèÿ. Âî èçáåæàíèå åãî ïîâðåæäåíèÿ íåîáõîäèìî äîæäàòüñÿ, êîãäà èíäèàêòîð íà÷íåò ìèãàòü, ïåðåä òåì êàê îòêðûòü ëþê.×àñòîå ìèãàíèå èíäèàêòîðà ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ/ÁËÎÊÈÐÎÂÊÀ ËÞÊÀ âìåñòå ñ ëþáîé äðóãèì èíäèêàòîðîì îçíà÷àåò íåèñïðàâíîñòü. Îáðàòèòåñü â Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé Öåíòð (ñì. ãàðàíòèéíûå äîêóìåíòû). Òåêóùàÿ ôàçà öèêëà:  ïðîöåññå öèêëà ñòèðêè èíäèêàòîðû áóäóò çàãîðàòüñÿ îäèí çà äðóãèì, ïîêàçûâàÿ ôàçó âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû: Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ñòèðêà Ñòèðêà Ïîëîñêàíèå Îòæèì Ïðèìå÷àíèå: â ïðîöåññå ñëèâà çàãîðèòñÿ èíäèêàòîð, ñîîòâåòñòâóþùèé öèêëó Îòæèìà. Êíîïêè âûáîðà ôóíêöèè ÊÍÎÏÊÈ ÂÛÁÎÐÀ ÔÓÍÊÖÈÈ òàêæå ÿâëÿþòñÿ èíäèêàòîðàìè. Ïðè âûáîðå ôóíêöèè çàãîðàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ êíîïêà. Åñëè âûáðàííàÿ ôóíêöèÿ ÿâëÿåòñÿ íåñîâìåñòèìîé ñ çàäàííîé ïðîãðàììîé, êíîïêà áóäåò ìèãàòü, è òàêàÿ ôóíêöèÿ íå áóäåò àêòèâèðîâàíà. Åñëè áóäåò âûáðàíà ôóíêöèÿ, íåñîâìåñòèìàÿ ñ äðóãîé, ðàíåå âûáðàííîé ôóíêöèåé, îñòàíåòñÿ âêëþ÷åííîé òîëüêî ïîñëåäíÿÿ âûáðàííàÿ ôóíêöèÿ.

Èíäèêàòîðû

Èíäèêàòîðû ñîîáùàþò ïîëüçîâàòåëþ âàæíûå ñâåäåíèÿ. Çíà÷åíèå èíäèêàòîðîâ: Îòëîæåííûé ñòàðò: Åñëè áûëà âêëþ÷åíà ôóíêöèÿ Delay Timer (Òàéìåð çàäåðæêè) (ñìîòðè ñòð. 7), ïîñëå çàïóñêà ïðîãðàììû çàìèãàåò ñâåòîäèîä, ñîîòâåòñòâóþùèé âûáðàííîé çàäåðæêå: Ïî ìåðå îòñ÷åòà âðåìåíè áóäåò ïîêàçûâàòüñÿ îñòàþùååñÿ âðåìÿ âìåñòå ñ ìèãàíèåì ñîîòâåòñòâóþùåãî èíäèêàòîðà: Ïî ïðîøåñòâèè çàäàííîé çàäåðæêè ìèãàþùèé ñâåòîäèîä ïîãàñíåò,è çàïóñòèòñÿ âûáðàííàÿ ïðîãðàììà.

(6)

CIS

Çàïóñê ìàøèíû. Ïðîãðàììû

Òàáëèöà ïðîãðàìì

Ïðèìå÷àíèå -Ðåêîìåíäóåòñÿ, ÷òîáû äëÿ ïðîãðàìì 8 - 9 çàãðóçêà áåëüÿ íå ïðåâûøàëà 3,5 êã. -Äëÿ ïðîãðàììû 13 ðåêîìåíäóåòñÿ, ÷òîáû âåñ çàãðóæàåìîãî áåëüÿ íå ïðåâûøàë 2 êã. -«Îñòàíîâêà ñ âîäîé»: ñì. äîïîëíèòåëüíóþ ôóíêöèþ «Ëåãêàÿ ãëàæêà» íà ñ. 7. Äàííûå â òàáëèöå, ÿâëÿþòñÿ ñïðàâî÷íû-ìè è ìîãóò ìåíÿòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòíûõ óñëîâèé ñòèðêè (îáúåì ñòèðêè, òåìïåðàòóðà âîäû â âîäîïðîâîäíîé ñèñòåìå, òåìïåðàòóðà â ïîìåùåíèè è äð.). Ñïåöèàëüíàÿ ïðîãðàììà Ïîâñåäíåâíàÿ ñòèðêà 30' ìèí (ïðîãðàììà 11 äëÿ Ñèíòåòè÷åñêèõ òêàíåé) ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ áûñòðîé ñòèðêè ñëàáî-çàãðÿçíåííîãî áåëüÿ: öèêë äëèòñÿ âñåãî 30 ìèíóò, ÷òî ïîçâîëÿåò ñýêîíîìèòü âðåìÿ è ýëåêòðîýíåðãèþ. Óñòàíîâèâ ýòó ïðîãðàììó (11 ïðè òåìïåðàòóðå 30°Ñ), Âû ìîæåòå ñòèðàòü ðàçëè÷íûå âèäû òêàíåé âìåñòå (çà èñêëþ÷åíèåì øåðñòè è øåëêà) ïðè ìàêñèìàëüíîé çàãðóçêå áåëüÿ 3 êã. Ìû ðåêîìåíäóåì èñïîëüçîâàòü æèäêîå ìîþùåå ñðåäñòâî.

Êðàòêèå èíñòðóêöèè: Ïîðÿäîê

çàïóñêà ïðîãðàììû

1. Âêëþ÷èòå ñòèðàëüíóþ ìàøèíó, íàæàâ íà êíîïêó . Âñå èíäèêàòîðû çàãîðÿòñÿ íà íåñêîëüêî ñåêóíä, çàòåì ïîãàñíóò, è èíäèàêòîð ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ/ËÞÊ ÇÀÁËÎÊÈÐÎÂÀÍ íà÷íåò ìèãàòü. 2. Çàãðóçèòå áåëüå è çàêðîéòå äâåðöó ìàøèíû. 3. Âûáðàòü ïðè ïîìîùè ðóêîÿòêè âûáîðà ÏÐÎÃÐÀÌÌ íóæíóþ ïðîãðàììó. 4. Âûáðàòü òåìïåðàòóðó ñòèðêè (ñì. ñòð. 7). 5. Âûáðàòü ñêîðîñòü îòæèìà (ñì. ñòð. 7). 6. Äîáàâüòå â ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùåå ñðåäñòâî, îïîëàñêèâàòåëü, îòáåëèâàòåëü (ñì. ñ. 8). 7. Çàïóñòèòå ïðîãðàììó, íàæàâ êíîïêó ÏÓÑÊ/ÑÁÐÎÑ (Start/Reset). Äëÿ îòìåíû çàïóñêà äåðæèòå íàæàòîé êíîïêó ÏÓÑÊ/ ÑÁÐÎÑ (Start/Reset) â òå÷åíèå 2-õ ñåêóíä. 8. Ïî çàâåðøåíèè ïðîãðàììû èíäèêàòîð ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ/ ËÞÊ ÇÀÁËÎÊÈÐÎÂÀÍ çàìèãàåò, ñèãíàëèçèðóÿ, ÷òî ìîæíî îòêðûòü ëþê. Âûíóòü áåëüå è îñòàâèòü ëþê ïîëóîòêðûòûì äëÿ ñóøêè áàðàáàíà. Âûêëþ÷èòü ñòèðàëüíóþ ìàøèíó, íàæàâ êíîïêó . Ò ê à í ü è ñ òå ï å í ü ç à ã ð ÿ ç í å í è ÿ Ï ð î ã ð . Ò å ì ï å -ð à òóð à Ì î þ ù å å ñ ð å ä ñ òâ î Ñì ÿã-÷èòåëü Ó ä àëåíèå ïÿòåí / Îòáåëèâàòåëü Ä ëè òå ëü -í î ñ òü ö è ê ëà, ì è í . Î ï è ñ à í è å ö è ê ëà ñ òè ð ê è ï ðå ä â à ð . ñ ò è ð ê à ñ ò è ð ê àî ñ í î â. Î á û ÷ í û å ï ð î ãð àì ì û Î ÷åíü ñèëüíî çàãðÿçíåííîå áåëîå áåëüå (ïðîñòûíè, ñêàòåðòè è ò.ï.) 1 9 0 °C • • • 1 3 5 Ï ðå ä âà ðèòå ëüíà ÿ ñòèðêà , ñòèðêà , ïîë î ñêà íèå , ïðî ìå æ óòî÷ íû é è î êîí÷ à òåë üíû é î òæ èì Î ÷åíü ñèëüíî çàãðÿçíåííîå áåëîå áåëüå (ïðîñòûíè, ñêàòåðòè è ò.ï.) 2 9 0 °C • • Ä åëèêàòí./Î áû÷íûé 1 2 5 Ñ òèðêà, ïîëîñêàíèå, ïðîìåæóòî÷íûéè îêîí÷àòåëüíû é îòæèì Ñ èëüíî çàãðÿçíåííîå áåëîå è óñòîé÷èâîå öâåòíîå áåëüå 2 6 0 °C • • Ä åëèêàòí./Î áû÷íûé 1 1 0 Ñ òèðêà, ïîëîñêàíèå, ïðîìåæóòî÷íûéè îêîí÷àòåëüíû é îòæèì Ñ èëüíî çàãðÿçíåííîå áåëîå è ëèíÿþ ù åå öâåòíîå áåëüå 2 4 0 °C • • Ä åëèêàòí./Î áû÷íûé 1 0 5 Ñ òèðêà, ïîëîñêàíèå, ïðîìåæóòî÷íûéè îêîí÷àòåëüíû é îòæèì Ñ ëà áî çà ãðÿçíåííîå áåë îå è ëèíÿþ ù åå öâåòíîå áåëüå (ïðîñòû íè, ñêà òåðòè è ò.ï.) 3 4 0 °C • • Ä åëèêàòí./ Î áû÷íûé 7 0 Ñ òèðêà, ïîëîñêàíèå, ïðîìåæóòî÷íûéè îêîí÷àòåëüíû é îòæèì Ñèëüíî çàãðÿçíåííîå óñòîé÷èâîå öâåòíîå áåëüå (äåòñêàÿ îäåæäà è ïð.) 4 6 0 °C • • Ä å ë èêà òíû é 7 5 Ñ òèðêà , ïî ë î ñêà íèå, î ñòà íîâêà ñâî äî é èë è ä åë èêà òíû é î òæ èì Ñèëüíî çàãðÿçíåííîå óñòîé÷èâîå öâåòíîå áåëüå (äåòñêàÿ îäåæäà è ïð.) 4 4 0 °C • • Ä å ë èêà òíû é 6 0 Ñ òèðêà , ïî ë î ñêà íèå, î ñòà íîâêà ñâî äî é èë è ä åë èêà òíû é î òæ èì Ñ ëàáî çàãðÿçíåííîå ëèíÿþ ù åå öâåòíîå áåëüå (ëþ áàÿ îäåæäà) 5 4 0 °C • • Ä å ë èêà òíû é 6 0 Ñ òèðêà , ïî ë î ñêà íèå, î ñòà íîâêà ñâî äî é èë è ä åë èêà òíû é î òæ èì Ø å ðñòü 6 4 0 °C • • 5 0 Ñ òèðêà , ïî ë î ñêà íèå, î ñòà íîâêà ñâî äî é èë è ä åë èêà òíû é î òæ èì Î ñîáî äåëèêàòíûå òêàíè è îäåæäà (çàíàâåñè, øåëê, âèñêîçà è ïð.) 7 3 0 °C • • 4 5 Ñ òèðêà , ïî ë î ñêà íèå, î ñòà íîâêà ñâî äî é èë è ñë èâ 4 ï ð î ãð àì ì û ä ëÿ  àñ Ñ èëüíî çàãðÿçíåííîå è óñòîé÷èâîå öâåòíîå áåëüå 8 6 0 °C • • 6 0 Ñ òèðêà, ïîëîñêàíèå, ïðîìåæóòî÷íûéè îêîí÷àòåëüíû é îòæèì Ñ ëà áî çà ãðÿçíåííîå áåë îå è ëèíÿþ ù åå öâåòíîå áåëüå (ñîðî÷êè, ìà éêè è ïð.) 9 4 0 °C • • 5 0 Ñ òèðêà, ïîëîñêàíèå, ïðîìåæóòî÷íûé è îêîí÷àòåëüíû é îòæèì Ñ ëàáî çàãðÿçíåííîå ëèíÿþ ù åå öâåòíîå áåëüå (ëþ áàÿ îäåæäà) 1 0 4 0°C • • 4 0 Ñ òèðêà , ïî ë î ñêà íèå, ä å ë èêà òíû éî òæ èì Ñ ëàáî çàãðÿçíåííîå ëèíÿþ ù åå öâåòíîå áåëüå (ëþ áàÿ îäåæäà) 1 1 3 0 °C • • 3 0 Ñ òèðêà , ïî ë î ñêà íèå, ä å ë èêà òíû éî òæ èì Ñ ï î ð ò Ñ ïîðòèâíàÿ îáóâü (ìà êñ. 2 ï à ðû .) 1 2 3 0°C • • 5 0 Ñ òèðêà â õîë î äíî é âî ä å (á åç ìî þ ù å ãî ñðåä ñòâà ), ñòèðêà , ïîë î ñêà íèå è ä å ë èêà òíû é îòæ èì Ñ ïîðòèâíàÿ îäåæäà (ñïîðòèâíû å êîñòþ ìû , øîðòû è ïð.) 1 3 3 0 °C • • 6 0 Ñ òèðêà, ïîëîñêàíèå, ïðîìåæóòî÷íûéè îêîí÷àòåëüíû é îòæèì × à ñ òí û å ï ð î ãð à ì ì û Ï îë î ñêà íèå • Ä åëèêàòí./Î áû÷íûé Ï îë î ñêà íèå è î òæ èì Î òæ èì Ñ ëèâ è îòæ èì Ñ ëèâ Ñ ëèâ

(7)

CIS

Ïåðñîíàëèçàöèÿ ñòèðêè

Ïðîãðàììû Óñ òàíîâêà Îïèñ àíèå Ñåðâèñ Íåèñïðàâíîñòè Ìåðû áåçîïàñíîñòè Îáñëóæèâàíèå è óõîä Ìîþùèå ñðåäñòâà C

Âûáîð òåìïåðàòóðû

Âûáîð òåìïåðàòóðû ñòèðêè ïðîèçâîäèòñÿ ïðè ïîìîùè ðóêîÿòêè ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ (ñì. Òàáëèöó ïðîãðàìì íà ñòð. 6). Çíà÷åíèå òåìïåðàòóðû ìîæåò áûòü óìåíüøåíî âïëîòü äî ñòèðêè â õîëîäíîé âîäå ( ).

Âûáîð ñêîðîñòè îòæèìà

Âûáîð ñêîðîñòè îòæèìà âûáðàííîé ïðîãðàììû ïðîèçâîäèòñÿ ïðè ïîìîùè ðóêîÿòêè ÎÒÆÈÌ. Äëÿ ðàçíûõ ïðîãðàìì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ðàçíàÿ ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü îòæèìà: Ïðîãðàììû Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü îòæèìà Õëîïîê 1000 îáîðîòîâ â ìèíóòó Ñèíòåòèêà 800 îáîðîòîâ â ìèíóòó Øåðñòü 600 îáîðîòîâ â ìèíóòó Øåëê áåç îòæèìà Ñêîðîñòü îòæèìà ìîæåò áûòü óìåíüøåíà èëè æå ìîæíî ñîâñåì èñêëþ÷èòü îòæèì, ïîâåðíóâ ðóêîÿòêó â ïîëîæåíèå . Ìàøèíà àâòîìàòè÷åñêè íå äîïóñêàåò óñòàíîâêó ñêîðîñòè îòæèìà, ïðåâûøàþùóþ ìàêñèìàëüíóþ ñêîðîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ äëÿ êàæäîé ïðîðàììû.

Ôóíêöèè

Ðàçëè÷íûå ôóíêöèè ñòèðêè ìàøèíû ïîçâîëÿþò äîñòè÷ü æåëàåìîé ÷èñòîòû è áåëèçíû âàøåãî áåëüÿ. Ïîðÿäîê âûáîðà ôóíêöèé: 1. íàæàòü êíîïêó íóæíîé ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèâåäåííîé íèæå òàáëèöåé; 2. âêëþ÷åíèå ñîîòâåòñòâóþùåé êíîïêè îçíà÷àåò, ÷òî ôóíêöèÿ àêòèâèðîâàíà. Ïðèìå÷àíèå: ×àñòîå ìèãàíèå êíîïêè îçíà÷àåò, ÷òî äàííàÿ ôóíêöèÿ íå ìîæåò áûòü àêòèâèðîâàíà äëÿ çàäàííîé ïðîãðàììû. Ôóíêöèè Íàçíà÷åíèå Èñïîëüçîâàíèå Äîñòóïíà ñïðîãðàììàìè: Òàéìåð îòñðî÷êè Îòñðî÷êà çàïóñêà ïðîãðàììû âïëîòü äî 9 ÷. Íàæàòü êíîïêó íåñêîëüêî ðàç âïëîòü äî âêëþ÷åíèÿ èíäèêàòîðà, ñîîòâåòñòâóþùåãî òðåáóåìîìó îòëîæåííîìó ñòàðòó. Ïðè ïÿòîì íàæàòèè êíîïêè ôóíêöèÿ îòêëþ÷àåòñÿ. ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ: Ïîñëå íàæàòèÿ êíîïêè Ïóñê/Îáíóëåíèå ìîæíî èçìåíèòü çíà÷åíèå îòëîæåííîãî ñòàðòà òîëüêî â ñòîðîíó óìåíüøåíèÿ. Ñî âñåìè ïðîãðàììàìè Óäàëåíèå ïÿòåí Öèêë îòáåëèâàíèÿ äëÿ óäàëåíèÿ íàèáîëåå ñòîéêèõ çàãðÿçíåíèé. Íàëåéòå îòáåëèâàòåëü â äîïîëíèòåëüíóþ âñòàâêó 4 (ñì. ñ. 8). Îïöèÿ íå èñïîëüçóåòñÿ ñ ôóíêöèåé «ËÅÃKÀß ÃËÀÆKÀ». 2, 3, 4, 5,Ïîëîñêàíèå. Ëåãêàÿ ãëàæêà Óìåíüøåíèå ñòåïåíè ñìèíàåìîñòè òêàíåé, îáëåã÷åíèå ïîñëåäóþùå-ãî ãëàæåíèÿ. Ïðè âûáîðå ýòîé ôóíêöèè ïðîãðàììû 4, 5, 6, 7 ïðåðûâàþòñÿ áåç ñëèâà âîäû (îñòàíîâêà ñ âîäîé) è ñèãíàëüíàÿ ëàìïî÷êà ôàçû Îïîëàñêèâàíèÿ ìèãàåò: – ×òîáû çàâåðøèòü öèêë, íàæìèòå êíîïêó ÏÓÑK/ÑÁÐÎÑ (Start/Reset). – ×òîáû çàêîí÷èòü ïðîãðàììó ñëèâîì óñòàíîâèòå ðóêîÿòêó ïðîãðàììàòîðà íà ñîîòâåòñòâóþùèé ñèìâîë è íàæìèòå êíîïêó ÏÓÑK/ÑÁÐÎÑ (Start/Reset). Äàííàÿ îïöèÿ íå èñïîëüçóåòñÿ ñ ôóíêöèåé "Óäàëåíèå ïÿòåí". 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Ïîëîñêàíèå. Äîïîëíèòåëüíîå ïîëîñêàíèå Ïîâûøàåò ýôôåêòèâíî-ñòü ïîëîñêàíèÿ. Ïðèìåíåíèå ýòîé ôóíêöèè ðåêîìåíäóåòñÿ ïðè ïîëíîé çàãðóçêå ìàøèíû èëè ïðè èñïîëüçîâàíèè áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ìîþùåãî ñðåäñòâà. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, Ïîëîñêàíèå.

(8)

CIS

Ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ

Õîðîøèé ðåçóëüòàò ñòèðêè çàâèñèò òàêæå îò ïðàâèëü-íîé äîçèðîâêè ìîþùåãî ñðåäñòâà: åãî èçáûòîê íå ãàðàíòèðóåò áîëåå ýôôåêòèâíóþ ñòèðêó, íàïðîòèâ ìî-æåò ïðèâåñòè ê îáðàçîâàíèþ íàëåòîâ âíóòðè ìàøè-íû è çàãðÿçíåíèþ îêðóæàþùåé ñðåäû. Âûäâèíüòå ðàñïðåäåëè-òåëü è çàïîëíèòå åãî îòäåëåíèÿ ìîþùèì ñðåäñòâîì è ñìÿã÷èòå-ëåì: Îòäåëåíèå 1: ìîþùåå ñðåäñòâî äëÿ ïðåäâà-ðèòåëüíîé ñòèðêè (ïîðîøîê) Ïåðåä çàãðóçêîé ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà óáåäèòåñü, ÷òî îòäåëåíèå 4 äëÿ îòáåëèâàòåëÿ â íåì íå óñòàíîâëåíî. Îòäåëåíèå 2: ìîþùåå ñðåäñòâî äëÿ ñòèðêè (ïîðîøîê èëè æèäêîå) Æèäêîå ñðåäñòâî äëÿ ñòèðêè çàëèâàåòñÿ íåïîñðåä-ñòâåííî ïåðåä çàïóñêîì ìàøèíû. Îòäåëåíèå 3: Äîáàâêè (ñìÿã÷èòåëè, àðîìàòè-çàòîðû è ïð.) Íå çàïîëíÿéòå îòäåëåíèå 3 äëÿ îïîëàñêèâàòåëåé âûøå ðåøåòêè. Äîïîëíèòåëüíîå îòäåëåíèå 4: Îòáåëèâàòåëü è äåëèêàòíûé îòáåëèâàòåëüÍå èñïîëüçóéòå ìîþùèå ñðåäñòâà, ïðåäíàçíà÷åí-íûå äëÿ ðó÷íîé ñòèðêè – îáðàçóþùàÿñÿ îáèëüíàÿ ïåíà óõóäøàåò ðåçóëüòàò ñòèðêè è ìîæåò âûâåñòè èç ñòðîÿ ñòèðàëüíóþ ìàøèíó.

ÎòáåëèâàíèåÎáû÷íûé îòáåëèâàòåëü ïðèìåíÿþò ïðè ñòèðêå ïðî÷íûõ áåëûõ òêàíåé; äåëèêàòíûé îòáåëèâàòåëü ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ öâåòíûõ, ñèíòåòè÷åñêèõ è øåðñòÿíûõ òêàíåé. Ëîòîê 4 äëÿ îòáåëèâàòåëÿ âñòàâëÿåòñÿ â îòäåëåíèå 1 ðàñïðåäåëèòåëÿ ìîþùèõ ñðåäñòâ. Íå çàïîëíÿéòå ëîòîê 4 âûøå îòìåòêè max (ñì. ðèñ.). Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîëüêî îòáåëèâàíèÿ íàëåéòå îòáåëèâàòåëü â äîïîëíèòåëüíóþ âñòàâ-êó 4, âûáåðèòå ïðîãðàììó Ïîëîñêàíèå è çàäåé-ñòâóéòå ôóíêöèþ «Óäàëåíèå ïÿòåí» (ñì. ñ. 7). Äëÿ îòáåëèâàíèÿ â ïðîöåññå ñòèðêè äîáàâüòå ñòè-ðàëüíûé ïîðîøîê è ñìÿã÷èòåëü, âûáåðèòå íóæíóþ ïðîãðàììó è çàäåéñòâóéòå ôóíêöèþ «Óäàëåíèå ïÿòåí» (ñì. ñ. 7). Èñïîëüçîâàíèå äîïîëíèòåëüíîé âñòàâêè 4 èñêëþ÷à-åò âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ ïðåäâàðèòåëüíîé ñòèðêè.

Ïîäãîòîâêà áåëüÿ

• Ðàçáåðèòå áåëüå: - â ñîîòâåòñòâèè ñ òèïîì òêàíè / îáîçíà÷åíèÿ íà ýòèêåòêå - ïî öâåòó: îòäåëèòå öâåòíîå áåëüå îò áåëîãî. • Âûíüòå èç êàðìàíîâ âñå ïðåäìåòû è ïðîâåðüòå õîðîøî ëè äåðæàòñÿ ïóãîâèöû. • Íå ïðåâûøàéòå ìàêñèìàëüíîå íîðìû çàãðóçêè áàðàáàíà, óêàçàííûå äëÿ ñóõîãî áåëüÿ: Ïðî÷íûå òêàíè: ìàêñ. 5 êã Ñèíòåòè÷åñêèå òêàíè: ìàêñ. 2,5 êã Äåëèêàòíûå òêàíè: ìàêñ. 2 êã Øåðñòü: ìàêñ. 1 êã Âåñ áåëüÿ 1 ïðîñòûíÿ 400 – 500 ã 1 íàâîëî÷êà 150 -200 ã 1 ñêàòåðòü 400 – 500 ã 1 õàëàò 900 –1,200 ã 1 ïîëîòåíöå 150 -250 ã

Îñîáåííîñòè ñòèðêè îòäåëüíûõ èçäåëèé

Çàíàâåñêè: ñâåðíèòå è ïîëîæèòå â íàâîëî÷êó èëè â ñåò÷àòûé ìåøî÷åê. Ñòèðàéòå îòäåëüíî, íå ïðåâû-øàÿ ïîëîâèíû çàãðóçêè áàðàáàíà. Âûáåðèòå ïðîãðàì-ìó 7, àâòîìàòè÷åñêè èñêëþ÷àþùóþ îòæèì. Ñòåãàííûå êóðòêè è ïóõîâèêè: åñëè ïóõîâèê íà óòèíîì èëè ãóñèíîì ïóõó, åãî ìîæíî ñòèðàòü â ñòè-ðàëüíîé ìàøèíå. Âûâåðíèòå êóðòêó íàèçíàíêó, çàãðó-çèòå â áàðàáàí íå áîëåå 2-3 êã èçäåëèé. Ïîâòîðèòå ïîëîñêàíèå 1-2 ðàçà, èñïîëüçóéòå äåëèêàòíûé îòæèì. Øåðñòü: Äëÿ äîñòèæåíèÿ íàèëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ ñòèðêè çàãðóæàéòå íå áîëåå 1 êã áåëüÿ è èñïîëü-çóéòå ñïåöèàëüíûå æèäêèå ñðåäñòâà, ïðåäíàçíà-÷åííûå äëÿ ñòèðêè øåðñòÿííûõ èçäåëèé.

Ìîþùèå ñðåäñòâà è áåëüå

1

2

3

4

(9)

CIS

Ïðåäóïðåæäåíèÿ è

ðåêîìåíäàöèèÑòèðàëüíàÿ ìàøèíà ñïðîåêòèðîâàíà è èçãîòîâëå-íà â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóèçãîòîâëå-íàðîäíûìè íîðìàìè áå-çîïàñíîñòè. Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå íàñòîÿùèå ïðå-äóïðåæäåíèÿ, ñîñòàâëåííûå â öåëÿõ âàøåé áåçî-ïàñíîñòè.

Îáùèå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè

• Äëÿ äîìàøíåãî èñïîëüçîâàíèÿ. Äàííîå èçäåëèå ÿâëÿåòñÿ áûòîâûì ýëåêòðîïðèáîðîì, íå ïðåäíàçíà÷åííûì äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Çàïðåùàåòñÿ ìîäèôèöèðîâàòü åãî ôóíêöèè. • Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà äîëæíà èñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî âçðîñëûìè ëèöàìè, ñîáëþäàþùèìè èíñòðóêöèè, ïðèâåäåííûå â äàííîì ðóêîâîäñòâå. • Íå êàñàéòåñü ðàáîòàþùåé ìàøèíû, åñëè âàøè ðóêè èëè íîãè ñûðûå; íå ïîëüçóéòåñü îáîðóäîâàíèåì áîñèêîì. • Íå òÿíèòå çà ïèòàþùèé êàáåëü, ÷òîáû âûíóòü âèëêó èç ðîçåòêè: áåðèòåñü çà âèëêó. • Íå îòêðûâàéòå ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ âî âðåìÿ ðàáîòû ìàøèíû. • Íå êàñàéòåñü ñëèâàåìîé âîäû, åå òåìïåðàòóðà ìîæåò áûòü î÷åíü âûñîêîé. • Ïðè îñòàíîâêå ìàøèíû ðàçáëîêèðîâêà çàìêà äâåðöû ñðàáàòûâàåò ñ òðåõìèíóòíîé çàäåðæêîé. Íå ïûòàéòåñü îòêðûòü äâåðöó â ýòîì ïðîìåæóò-êå âðåìåíè (à òåì áîëåå âî âðåìÿ ðàáîòû îáî-ðóäîâàíèÿ!): ýòî ìîæåò ïîâðåäèòü ìåõàíèçì áëîêèðîâêè. •  ñëó÷àå íåèñïðàâíîñòè ïðè ëþáûõ îáñòîÿòåëü-ñòâàõ íå êàñàéòåñü âíóòðåííèõ ÷àñòåé ìàøèíû, ïûòàÿñü ïî÷èíèòü åå. • Ñëåäèòå, ÷òîáû äåòè íå ïðèáëèæàëèñü ê ðàáîòàþùåé ñòèðàëüíîé ìàøèíå. •  ïðîöåññå ñòèðêè äâåðöà ñòèðàëüíîé ìàøèíû ìîæåò íàãðåâàòüñÿ. • Åñëè íåîáõîäèìî ïåðåìåñòèòü ñòèðàëüíóþ ìàøè-íó, âûïîëíÿéòå ýòó îïåðàöèþ âäâîåì èëè âòðîåì ñ ïðåäåëüíîé îñòîðîæíîñòüþ. Íèêîãäà íå ïûòàéòåñü ïîäíÿòü ìàøèíó â îäèíî÷êó — îáîðóäîâàíèå ÷ðåçâû÷àéíî òÿæåëîå. • Ïåðåä ïîìåùåíèåì â ñòèðàëüíóþ ìàøèíó áåëüÿ óáåäèòåñü, ÷òîáû áàðàáàí áûë ïóñò.

Óòèëèçàöèÿ

• Óíè÷òîæåíèå óïàêîâî÷íîãî ìàòåðèàëà: ñîáëþ-äàéòå äåéñòâóþùèå òðåáîâàíèÿ ïî óòèëèçàöèè • Óòèëèçàöèÿ ñòàðîé ñòèðàëüíîé ìàøèíû: ïåðåä ñäà÷åé ìàøèíû â óòèëü îáðåæüòå ïèòàþùèé êà-áåëü è ñíèìèòå äâåðöó.

Ýêîíîìèÿ ýíåðãèè è îõðàíà

îêðóæàþùåé ñðåäû

Ýêîëîãè÷íàÿ òåõíîëîãèÿ Ñ íîâîé òåõíîëîãèåé Indesit âû çàòðàòèòå âîäû â äâà ðàçà ìåíüøå, à ýôôåêò îò ñòèðêè áóäåò â äâà ðàçà âûøå! Âîò ïî÷åìó âû íå ìîæåòå âèäåòü âîäó ÷åðåç äâåðöó: åå î÷åíü ìàëî. Ýòî çàáîòà îá îêðó-æàþùåé ñðåäå áåç îòêàçà îò ìàêñèìàëüíîé ÷èñ-òîòû. È âäîáàâîê êî âñåìó, âû ýêîíîìèòå ýëåêòðè-÷åñòâî. Ýêîíîìèÿ ìîþùèõ ñðåäñòâ, âîäû, ýëåêòðî-ýíåðãèè è âðåìåíè • Äëÿ ýêîíîìèè ðåñóðñîâ ñëåäóåò ìàêñèìàëüíî çàã-ðóæàòü ñòèðàëüíóþ ìàøèíó. Îäèí öèêë ñòèðêè ïðè ïîëíîé çàãðóçêå âìåñòî äâóõ öèêëîâ ñ íàïîëîâèíó çàãðóæåííûì áàðàáàíîì ïîçâîëÿåò ñýêîíîìèòü äî 50% ýëåêòðîýíåðãèè. • Öèêë ïðåäâàðèòåëüíîé ñòèðêè íåîáõîäèì òîëüêî äëÿ î÷åíü ãðÿçíîãî áåëüÿ. Ïðè öèêëå ïðåäâàðèòåëüíîé ñòèðêè ðàñõîäóåòñÿ áîëüøå ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà, âðåìåíè, âîäû è íà 5 – 15% áîëüøå ýëåêòðîýíåðãèè. • Åñëè âû îáðàáîòàåòå ïÿòíà ïÿòíîâûâîäèòåëåì èëè çàìî÷èòå áåëüå ïåðåä ñòèðêîé, ýòî ïîìîæåò èç-áåæàòü ñòèðêè ïðè âûñîêèõ òåìïåðàòóðàõ. Èñïîëü-çîâàíèå ïðîãðàììû ñòèðêè ïðè 60°C âìåñòî 90°C, èëè 40°C âìåñòî 60°C ïîçâîëÿåò ñýêîíîìèòü äî 50% ýëåêòðîýíåðãèè. • Ïðàâèëüíàÿ äîçèðîâêà ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà â çà-âèñèìîñòè îò æåñòêîñòè âîäû, ñòåïåíè çàãðÿçíåíèÿ è îáúåìà çàãðóæàåìîãî áåëüÿ ïîìîãàåò èçáåæàòü íåðàöèîíàëüíîãî ðàñõîäà ìîþùåãî ñðåäñòâà è çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû: õîòÿ ñòèðàëüíûå ïîðîøêè è ÿâëÿþòñÿ áèî-ðàçëàãàåìûìè, îíè ñîäåðæàò âåùåñòâà, îòðèöà-òåëüíî âëèÿþùèå íà ýêîëîãèþ. Êðîìå òîãî, ïî âîç-ìîæíîñòè èçáåãàéòå èñïîëüçîâàòü îïîëàñêèâàòåëè. • Èñïîëüçîâàíèå ñòèðàëüíîé ìàøèíû óòðîì èëè âå÷åðîì óìåíüøèò ïèêîâóþ íàãðóçêó íà ýëåêòðî-ñåòü. Ñ ïîìîùüþ ôóíêöèè «Òàéìåð»(ñì. ñ. 7) ìîæíî çàïðîãðàììèðîâàòü íà÷àëî ñòèðêè ñ âûøå-óêàçàííîé öåëüþ. • Åñëè áåëüå äîëæíî ñóøèòüñÿ â àâòîìàòè÷åñêîé ñóøêå, íåîáõîäèìî âûáðàòü áîëüøóþ ñêîðîñòü îòæèìà. Èíòåíñèâíûé îòæèì ñýêîíîìèò âðåìÿ è ýëåêòðîýíåðãèþ ïðè àâòîìàòè÷åñêîé ñóøêå. Ïðîãðàììû Óñòàíîâêà Îïèñ àíèå Ñåðâèñ Íåèñïðàâíîñòè Ìåðû áåçîïàñíîñòè Îáñëóæèâàíèå è óõîä Ìîþùèå ñðåäñòâà

(10)

CIS

Îáñëóæèâàíèå è óõîä

×èñòêà íàñîñà

Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà èìååò ñëèâíîé íàñîñ ñàìî-î÷èùàþùåãîñÿ òèïà, êîòîðûé íå òðåáóåò î÷èñòêè èëè îñîáîãî îáñëóæèâàíèÿ. Îäíàêî ìåëêèå ïðåä-ìåòû (ìîíåòû, ïóãîâèöû è äð.) ìîãóò ñëó÷àéíî ïîïàñòü â íàñîñ. Äëÿ èõ èçâëå÷åíèÿ íàñîñ îáîðó-äîâàí «óëîâèòåëåì» — ôèëüòðîì, äîñòóï ê êîòî-ðîìó çàêðûò íèæíåé ïåðåäíåé ïàíåëüþ.Óáåäèòåñü, ÷òî öèêë ñòèðêè çàêîí÷èëñÿ, è îòêëþ-÷èòå îáîðóäîâàíèå îò ñåòè. Äëÿ äîñòóïà ê «óëîâèòåëþ»: 1. ñíèìèòå ïåðåäíþþ ïàíåëü ñòèðàëüíîé ìà-øèíû ïðè ïîìîùè îò-âåðòêè (ñì. ðèñ.); 2. âûâåðíèòå êðûøêó ôèëüòðà, âðàùàÿ åå ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåë-êè (ñì. ðèñ.): èç íàñîñà ìîæåò âûëèòüñÿ íåìíî-ãî âîäû – ýòî íîðìàëü-íîå ÿâëåíèå. 3. òùàòåëüíî ïðî÷èñòèòå ôèëüòð èçíóòðè; 4. çàâåðíèòå êðûøêó îáðàòíî; 5. óñòàíîâèòå íà ìåñòî ïåðåäíþþ ïàíåëü, ïðåä-âàðèòåëüíî óáåäèâøèñü, ÷òî êðþêè âîøëè â ñîîòâåòñòâóþùèå ïåòëè.

Ïðîâåðêà çàëèâíîãî øëàíãà

Ïðîâåðÿéòå øëàíã íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ãîä. Ïðè ëþáûõ ïðèçíàêàõ òå÷è èëè ïîâðåæäåíèÿ íåìåä-ëåííî çàìåíèòå øëàíã. Âî âðåìÿ ðàáîòû ìàøèíû íåèñïðàâíûé øëàíã, íàõîäÿùèéñÿ ïîä äàâëåíè-åì âîäû, ìîæåò âíåçàïíî ëîïíóòü.Íèêîãäà íå èñïîëüçóéòå øëàíãè, áûâøèå â óïîò-ðåáëåíèè.

Îòêëþ÷åíèå âîäû è ýëåêòðè÷åñòâà

• Ïåðåêðûâàéòå âîäîïðîâîäíûé êðàí ïîñëå êàæ-äîé ñòèðêè. Òàêèì îáðàçîì ñîêðàùàåòñÿ èçíîñ âîäîïðîâîäíîé ñèñòåìû ñòèðàëüíîé ìàøèíû è óñòðàíÿåòñÿ âåðîÿòíîñòü ïðîòå÷åê. • Âñåãäà âûíèìàéòå âèëêó èç ðîçåòêè ïåðåä ìîé-êîé è îáñëóæèâàíèåì ìàøèíû.

Óõîä çà ñòèðàëüíîé ìàøèíîé

Âíåøíèå è ðåçèíîâûå ÷àñòè ìàøèíû î÷èùàéòå ìÿãêîé òêàíüþ ñ òåïëîé ìûëüíîé âîäîé. Íå èñ-ïîëüçóéòå ðàñòâîðèòåëè èëè àáðàçèâíûå ÷èñòÿùèå ñðåäñòâà.

Óõîä çà ðàñïðåäåëèòåëåì ìîþùèõ

ñðåäñòâ

Ïåðèîäè÷åñêè ïðîìû-âàéòå ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ Âûíüòå ðàñïðåäåëè-òåëü, ïðèïîäíÿâ è ïîòÿ-íóâ åãî íà ñåáÿ (ñì. ðèñ.), è ïðîìîéòå ïîä ñòðóåé âîäû.

Óõîä çà äâåðöåé ìàøèíû

è áàðàáàíîì

• Ïîñëå êàæäîé ñòèðêè îñòàâëÿéòå äâåðöó ìàøè-íû ïîëóîòêðûòîé âî èçáåæàíèå îáðàçîâàíèÿ â áàðàáàíå íåïðèÿòíûõ çàïàõîâ è ïëåñåíè.

(11)

CIS  ñëó÷àå íåóäîâëåòâîðèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ñòèðêè èëè âîçíèêíîâåíèÿ íåèñïðàâíîñòåé, ïðåæäå ÷åì îá-ðàòèòüñÿ â Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé öåíòð (ñì. ñ. 12), ïðî÷èòàéòå ýòîò ðàçäåë.  áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ Âû ìîæåòå ðåøèòü âîçíèêøèå ïðîáëåìû ñàìè.

Íåèñïðàâíîñòè

è ìåòîäû èõ óñòðàíåíèÿ

Îáíàðóæåííàÿ

íåèñïðàâíîñòü:

Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà íå âêëþ÷àåòñÿ. Öèêë ñòèðêè íå çàïóñêàåòñÿ. Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà íå çàëèâà-åò âîäó. Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà íåïðåðûâ-íî çàëèâàåò è ñëèâàåò âîäó. Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà íå ïðîèçâî-äèò ñëèâ è îòæèì. Ñèëüíàÿ âèáðàöèÿ ïðè îòæèìå. Ïðîòå÷êè âîäû èç ñòèðàëüíîé ìàøèíû. Èíäèêàòîð ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ/ËÞÊ ÇÀÁËÎÊÈÐÎÂÀÍ ÷àñòî ìèãàåò îäíîâðåìåííî ñ ëþáûì äðóãèì èíäèêàòîðîì. Èçáûòî÷íîå ïåíîîáðàçîâàíèå.

Âîçìîæíûå ïðè÷èíû / Ìåòîäû óñòðàíåíèÿ:

• Âèëêà íå âñòàâëåíà â ðîçåòêó èëè âñòàâëåíà ïëîõî, íå îáåñïå÷èâàÿ êîíòàêòà. •  äîìå îòêëþ÷åíî ýëåêòðè÷åñòâî. • Äâåðöà ìàøèíû ïëîõî çàêðûòà. • Íå áûëà íàæàòà êíîïêà . • Íå áûëà íàæàòà êíîïêà ÏÓÑÊ/ÑÁÐÎÑ (Start/Reset). • Çàêðûò êðàí ïîäà÷è âîäû. • Áûëà çàïðîãðàììèðîâàíà îòñðî÷êà çàïóñêà ïðîãðàììû (îá èñïîëü-çîâàíèè òàéìåðà ñì. íà ñ. 7). • Çàëèâíîé øëàíã íå ïîäñîåäèíåí ê êðàíó. • Øëàíã ïåðåæàò. • Çàêðûò êðàí ïîäà÷è âîäû. •  äîìå íåò âîäû. • Íåäîñòàòî÷íîå âîäîïðîâîäíîå äàâëåíèå. • Íå áûëà íàæàòà êíîïêà ÏÓÑÊ/ÑÁÐÎÑ (Start/Reset). • Ñëèâíîé øëàíã ðàñïîëîæåí íèæå 65 èëè âûøå 100 ñì. îò ïîëà (ñì. ñ. 3). • Êîíåö ñëèâíîãî øëàíãà ïîãðóæåí â âîäó (ñì. ñ. 3). • Íàñòåííûé ñëèâ íå èìååò ñëèâíîé òðóáû. Åñëè ñëèâíîé øëàíã âñòðîåí â êàíàëèçàöèþ, èìåéòå ââèäó, ÷òî íà âåðõíèõ ýòàæàõ ìîæåò ñîçäàâàòüñÿ «ñèôîííûé ýôôåêò» — ìàøèíà îäíîâðåìåííî ñëèâàåò è çàëèâàåò âîäó. Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîäîáíîãî ýôôåêòà óñòà-íàâëèâàåòñÿ ñïåöèàëüíûé êëàïàí (àíòèñèôîí). • Âûáðàííàÿ ïðîãðàììà íå ïðåäóñìàòðèâàåò ñëèâ âîäû — äëÿ íåêîòîðûõ ïðîãðàìì íåîáõîäèìî âêëþ÷èòü ñëèâ âðó÷íóþ (ñì ñ. 6). • Àêòèâèçèðîâàíà äîïîëíèòåëüíàÿ ôóíêöèÿ Ëåãêàÿ ãëàæêà: äëÿ çà-âåðøåíèÿ ïðîãðàììû íàæìèòå êíîïêó ÏÓÑÊ/ÑÁÐÎÑ (Start/Reset) (ñì. ñ. 7). • Ñëèâíîé øëàíã ïåðåæàò (ñì. ñ. 3) èëè çàñîðåí. • Çàñîð â êàíàëèçàöèè. • Ïðè óñòàíîâêå ñòèðàëüíîé ìàøèíû áàðàáàí áûë ðàçáëîêèðîâàí íåïðà-âèëüíî (ñì. ñ. 2). • Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ïëîõî âûðîâíåíà (ñì. ñ. 2). • Çàçîð ìåæäó ìàøèíîé è ñòåíîé/ìåáåëüþ íåäîñòàòî÷åí (ñì. ñ. 2). • Ïëîõî çàêðåïëåí çàëèâíîé øëàíã (ãàéêà íà êîíöå øëàíãà íåïëîò-íî çàòÿíóòà è íåïðàâèëüíåïëîò-íî óñòàíåïëîò-íîâëåíà ïðîêëàäêà (ñì. ñ. 2). • Ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ çàáèò îñòàòêàìè ìîþùèõ ñðåäñòâ (î ÷èñòêå ðàñïðåäåëèòåëÿ ñì. ñ. 10). • Ïëîõî çàêðåïëåí ñëèâíîé øëàíã (ñì. ñ. 3). • Îáðàòèòåñü â Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé Öåíòð, òàê êàê ýòî îçíà÷àåò íåèñïðàâíîñòü. • Èñïîëüçóåòñÿ ìîþùåå ñðåäñòâî, íåïîäõîäÿùåå äëÿ àâòîìàòè÷åñêèõ ñòèðàëüíûõ ìàøèí ñ ôðîíòàëüíîé çàãðóçêîé. • Ïåðåäîçèðîâêà ìîþùåãî ñðåäñòâà. Ïðîãðàììû Óñòàíîâêà Îïèñ àíèå Ñåðâèñ Íåèñïðàâíîñòè Ìåðû áåçîïàñíîñòè Îáñëóæèâàíèå è óõîä Ìîþùèå ñðåäñòâà Åñëè ïîñëå ïðîâåðêè ìàøèíà ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü íå äîëæíûì îáðàçîì,

(12)

CIS Ïåðåä òåì êàê îáðàòèòüñÿ â Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé öåíòð:• Óáåäèòåñü, ÷òî âû íå ìîæåòå óñòðàíèòü íåèñïðàâíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî (ñì. ñ. 11). • Çàïóñòèòå ïðîãðàììó ïîâòîðíî äëÿ ïðîâåðêè èñïðàâíîñòè ìàøèíû. •  ïðîòèâíîì ñëó÷àå îáðàòèòåñü â Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé öåíòð ïî òåëåôîíó, óêàçàííîìó â ãàðàíòèéíîì äîêóìåíòå.Íå ïîëüçóéòåñü óñëóãàìè ëèö, íå óïîëíîìî÷åííûõ Ïðîèçâîäèòåëåì. Ïðè ðåìîíòå òðåáóéòå èñïîëüçîâàíèÿ îðèãèíàëüíûõ çàïàñíûõ ÷àñòåé. Ïðè îáðàùåíèè â Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé öåíòð ñîîáùèòå: • òèï íåèñïðàâíîñòè; • íîìåð ãàðàíòèéíîãî äîêóìåíòà (ñåðâèñíîé êíèæêè, ñåðâèñíîãî ñåðòèôèêàòà è ò.ï.); • ìîäåëü ìàøèíû (Ìîä.) è ñåðèéíûé íîìåð (S/N), óêàçàííûå â èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êå, ðàñïî-ëîæåííîé íà çàäíåé ïàíåëè ñòèðàëüíîé ìàøèíû.

Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå

Ñåðâèñ

(13)

RO

Românã

Sumar

Instalare, 14-15

Scoaterea din ambalaj ºi nivelarea, 14 Legãturi hidraulice ºi electrice, 14-15 Primul program de spãlare, 15 Date tehnice, 15

Descrierea maºinii de spãlat, 16-17

Panoul de control, 16 Indicatoare luminoase, 17

Pornire ºi Programe, 18

Pe scurt: pornirea unui program, 18 Tabel de programe, 18

Personalizãri, 19

Stabilirea temperaturii de spãlare, 19 Stabilirea turaþiei de centrifugare, 19 Funcþii, 19

Detergenþi ºi rufe albe, 20

Sertarul detergenþilor, 20 Program de albire, 20 Sortarea rufelor, 20 Rufe deosebite, 20

Precauþii ºi sfaturi, 21

Protecþie generalã, 21 Aruncarea reziduurilor, 21

Protecþia ºi respectarea mediului înconjurãtor, 21

Întreþinere ºi îngrijire, 22

Oprirea apei ºi a curentului electric, 22 Curãþarea maºinii de spãlat, 22

Curãþarea sertarului pentru detergenþi, 22 Îngrijirea hubloului ºi a cuvei, 22

Curãþarea pompei, 22

Controlarea furtunului de alimentare cu apã, 22

Anomalii ºi remedii, 23

Asistenþã, 24

Înainte de a lua legãtura cu Asistenþa, 24

RO

MAªINÃ DE SPÃLAT RUFE

WISL 105 X

(14)

ROpentru a-l putea consulta în orice moment. În caz Este important sã se pãstreze acest manual

de vânzare, cesiune sau schimbare a locuinþei, acesta trebuie pãstrat împreunã cu maºina de spãlat pentru a informa noul proprietar cu privire la funcþionare ºi la respectivele avertismente.Citiþi cu atenþie instrucþiunile: veþi gãsi informaþii importante cu privire la instalare, folosire ºi siguranþã.

Scoaterea din ambalaj ºi nivelarea

Scoaterea din ambalaj

1. Scoateþi din ambalaj maºina de spãlat. 2. Controlaþi ca maºina de spãlat sã nu fii fost deterioratã pe durata transportului. Dacã este deterioratã, nu o conectaþi ºi luaþi legãtura cu cine v-a vândut-o.

3. Scoateþi cele 4 ºuruburi de protecþie pentru transport ºi cauciucul cu

respectivul distanþator, situate în partea posterioarã (a se vedea figura).

4. Închideþi orificiile cu dopurile de plastic din dotare. 5. Pãstraþi toate piesele: pentru cazul în care maºina de spãlat va trebui sã fie transportatã, piesele vor trebui montante din nou.Ambalajele nu constituie jucãrii pentru copii.

Nivelare

1. Instalaþi maºina de spãlat pe un plan rigid, fãrã a o sprijini de ziduri, mobilã sau altceva.

2. Dacã podeaua nu este perfect orizontalã, compensaþi neregularitãþile deºurubând sau înºurubând picioruºele anterioare (a se vedea figura); unghiul de înclinare, mãsurat pe planul de lucru, nu trebuie sã depãºeascã 2°.

O nivelare precisã conferã stabilitate maºinii ºi evitã vibraþii, zgomote ºi deplasãri pe durata funcþionãrii. În cazul mochetelor sau a unui covor, reglaþi picioruºele astfel încât sã menþineþi sub maºina de spãlat un spaþiu suficient pentru ventilare.

Legãturi hidraulice ºi electrice

Conectarea furtunului de alimentare cu apã

1. Introduceþi garnitura A în extremitatea furtunului de alimentare ºi înºurubaþi-l la un robinet filetat de apã rece (a se vedea figura).

Înainte de conectare, lãsaþi apa sã curgã pentru a se limpezi. 2. Conectaþi furtunul de alimentare la maºina de spãlat, înºurubându-l la respectiva prizã de apã, în partea posterioarã, sus, în dreapta (a se vedea figura).

3. Fiþi atenþi ca furtunul sã nu fie nici curbat, nici îndoit.Presiunea apei trebuie sã fie cuprinsã în valorile tabelului “Date tehnice” (a se vedea pagina alãturatã).Dacã lungimea furtunului de alimentare nu este suficientã, adresaþi-vã unui magazin specializat sau unui tehnician autorizat.

Instalare

(15)

RO Conectarea furtunului de evacuare

Conectaþi furtunul de evacuare, fãrã a-l îndoi, la o conductã de evacuare sau la o gurã de evacuare a apei, situate între 65 ºi 100 cm de pãmânt;

sau sprijiniþi-l pe marginea unei chiuvete sau a unei cãzi, legând ghidajul aflat în dotare, de robinet (a se vedea figura). Extremitatea liberã a furtunului de evacuare nu trebuie sã rãmânã cufundatã în apã.Nu este recomandabilã folosirea furtunurilor de prelungire; dacã este indispensabil, furtunul de prelungire trebuie sã aibã acelaºi diametru cu furtunul original ºi nu trebuie sã depãºeascã 150 cm.

Legãtura electricã

Înainte de a introduce ºtecherul în priza de curent, asiguraþi-vã ca:

• priza sã fie cu împãmântare ºi conform prevederilor legale;

• priza sã poatã suporta sarcina maximã de putere a maºinii, indicatã în tabelul cu date tehnice (a se vedea alãturi);

• tensiunea de alimentare sã fie cuprinsã în valorile indicate în tabelul cu date tehnice (a se vedea alãturi);

• priza sã fie compatibilã cu ºtecherul maºinii de spãlat. În caz contrar, înlocuiþi priza sau ºtecherul.Maºina de spãlat nu trebuie instalatã afarã, nici chiar în cazul în care spaþiul este adãpostit, deoarece este foarte periculoasã expunerea maºinii la ploi ºi furtuni.Dupã instalarea maºinii de spãlat, priza de curent trebuie sã fie uºor accesibilã.Nu folosiþi prelungitoare ºi prize multiple.Maºina nu funcþioneazã la temperaturi mai mici de 16 grade.Cablul nu trebuie sã fie îndoit sau comprimat.Cablul de alimentare trebuie sã fie înlocuit doar de tehnicieni autorizaþi.

Atenþie! Producãtorul îºi declinã orice

responsabilitate pentru cazul în care aceste norme nu se respectã.

Primul program de spãlare

Dupã instalare, înainte de folosire, efectuaþi un program de spãlare cu detergent ºi fãrã rufe, selectând programul la 90°C, fãrã prespãlare.

Asistenþã Anomalii Precauþii Întreþinere Programe Detergenþi Instalare Descriere 65 - 100 cm

Date tehnice

Model WISL 105 X

Dimensiuni lãrgime: 59,5 cmînãlþime: 85 cm

profunzime: 40 cm

Capacitate de la 1 la 4,5 kg

Legãturi electrice tensiune: 220/230 Volþi 50 Hzputere maximã absorbitã: 1850 W

Legãturi hidrice presiune maximã: 1 MPa (10 bari)presiune minimã: 0,05 MPa (0,5 bari)

capacitatea cuvei: 40 litri Turaþia de

centrifugare pânã la 1000 de rotaþii pe minut

Programe de control în baza normei IEC456

programul 2; temperatura 60°C; efectuatã cu 4,5 kg de rufe. Acest aparat este conform cu urmãtoarele Directive Comunitare: - 73/23/CEE din data de 19/02/73 (Tensiuni Joase) ºi modificãri succesive - 89/336/CEE din data de 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) ºi modificãri succesive

Zgomot

(16)

RO

Panoul de control

Descrierea maºinii de spãlat

Sertarul detergenþilor

Butonul

PORNIRE/OPRIRE

Butonul

START/RESET

Sertarul detergenþilor: este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag. 20). Indicatoare luminoase: sunt folosite pentru a putea urmãri derularea programului de spãlare ales. O datã selectatã funcþia Delay Timer, momentul de aºteptare va fi cronometrat astfel încât dvs. sã puteþi afla durata rezidualã pânã la iniþierea programului de spãlare (a se vedea pag. 17). Selector TURAÞIE CENTRIFUGARE: este folosit pentru a selecta/exclude programul de stoarcere (a se vedea pag. 19).

Taste FUNCÞIONARE: sunt folosite pentru a selecta funcþiile disponibile. Butonul corespunzãtor funcþiei selectate va rãmâne aprins.

Selector TEMPERATURÃ: este folosit pentru a selecta temperatura sau programul de spãlare la rece (a se vedea pag. 19).

Butonul START/RESET: este folosit pentru pornirea programelor sau anularea a ceea a fost selectat greºit.

Indicator PORNIRE/HUBLOU BLOCAT: vã indicã faptul cã maºina de spãlat este în funcþiune ºi posibilitatea de a deschide hubloul (a se vedea pag. 17).

Butonul PORNIRE/OPRIRE: este folosit pentru pornirea ºi oprirea maºinii de spãlat.

Selector PROGRAME: este folosit pentru alegerea programelor.

Pe durata programului, selectorul rãmâne ferm.

Selector TEMPERATURÃ Selector PROGRAME Indicatoare luminoase Taste/butoane de FUNCÞIONARE Selector TURAÞIE DE CENTRIFUGARE IndicatorPORNIRE/ HUBLOU BLOCAT

(17)

RO Asistenþã Anomalii Precauþii Întreþinere Programe Detergenþi Instalare Descriere

Indicator PORNIRE/HUBLOU BLOCAT:

Aprinderea indicatorului luminos indicã faptul cã hubloul a fost blocat în scopul evitãrii deschiderilor

accidentale; pentru a evita daune, este necesar sã se aºtepte ca indicatorul luminos sã se aprindã înainte de a deschide hubloul.Intermitenþa rapidã a indicatorului luminos PORNIRE/HUBLOU BLOCAT în acelaºi timp cu acela al unuia sau mai multor indicatoare luminoase indicã o anomalie. În acest caz vã recomandãm sã apelaþi la Unitatea de Service.

Fazã în curs:

Pe durata programului de spãlare, indicatoarele luminoase se vor aprinde în mod progresiv pentru a indica starea de avansare:

Prespãlare

Spãlare

Clãtire

Turaþie de centrifugare

Notã: pe parcursul evacuãrii, indicatorul luminos aferent programului de stoarcere se va aprinde. Taste funcþionare

TASTELE DE FUNCÞIONARE îndeplinesc ºi rolul de indicatoare luminoase.

Activând o anumitã funcþie, butonul aferent acesteia se va aprinde.

Dacã funcþia selectatã nu este compatibilã cu programul ales, butonul va lumina intermitent, iar funcþia aferentã nu va putea fi activatã.

În cazul în care va fi selectatã o funcþie

incompatibilã cu cea selectatã mai înainte, doar ultima aleasã va rãmâne activã.

Indicatoare luminoase

Indicatoarele luminoase furnizeazã informaþii importante, dupã cum urmeazã:

Programarea momentului de pornire dupã un anumit interval de timp:

Dacã a fost activatã funcþia Delay Timer (a se vedea pag. 19), dupã ce programul ales a fost iniþiat, indicatorul luminos corespunzãtor întârzierii selectate va lumina intermitent:

Durata de aºteptare va fi cronometratã ºi

semnalatã prin aprinderea indicatorului respectiv:

DO datã încheiat momentul de întârziere pentru care aþi optat, indicatorul luminos corespunzãtor se va stinge, iar programul selectat va demara.

(18)

RO

Tipul de þesãturã ºi gradul de

murdãrie Programe Tempe-raturã

D etergent Aditiv înmuiere Opþiune A ntipatã / D ecolorant Durata program-ului (minute) D escrierea programului de spãlare presp. spãl. Standard

A lbe extrem de murdare

(cearceafuri, fe þe de masã, etc.) 1 90 °C • • • 135 stoarceri intermediare ºi finalePrespãlare, spãlare, clãtiri, A lbe extrem de murdare

(cearceafuri, fe þe de masã, etc.) 2 90 °C • • TradiþionaleD elica tã / 125 Spãlare, clãtiri, stoarceriintermediareºi finale A lbe ºi colorate rezistente foarte

murdare 2 60 °C • • TradiþionaleD elica tã / 110 Spãlare, clãtiri, stoarceriintermediareºi finale A lbe ºi colorate delicate foarte

murdare 2 40 °C • • TradiþionaleD elica tã / 105 Spãlare, clãtiri, stoarceriintermediareºi finale A lbe puþin murdare ºi culori

delicate (cãmãºi, bluze, etc.) 3 40 °C • • TradiþionaleD elica tã / 70 Spãlare, clãtiri, stoarceriintermediareºi finale Culori rezistente foarte murdare

(articole pentru noi nãsc uþi, etc.) 4 60 °C • • D elica tã 75 Spãlare, clãtiri, antiºifonare sauturaþie de centrifugare delicatã Culori rezistente foarte murdare

(articole pentru noi nãsc uþi, etc.) 4 40 °C • • D elica tã 60 Spãlare, clãtiri, antiºifonare sauturaþie de centrifugare delicatã Culori delicate (rufe de toate

tipurile p uþin murdare) 5 40 °C • • D elica tã 60 Spãlare, clãtiri, antiºifonare ºituraþie de centrifugare delicatã Lânã 6 40 °C • • 50 Spãlare, clãtiri, antiºifonare ºituraþie de centrifugare delicatã Þesãturi foarte delicate

(perdele, mãtase, vâscozã, etc.) 7 30 °C • • 45 Spãlare, clãtiri, antiºifonare sauevacuare

Time 4 you

A lbe ºi colorate rezistente foarte

murdare 8 60 °C • • 65 Spãlare, clãtiri, stoarceriintermediareºi finale A lbe puþin murdare ºi culori

delicate (cãm ãºi, bluze, etc.) 9 40 °C • • 55 Spãlare, clãtiri, stoarceriintermediareºi finale Culori delicate (rufe de toate

tipurile puþin murdare) 10 40°C • • 45 Spãlare, clãtiri ºi turaþie de centrifugare delicatã Culori delicate (rufe de toate

tipurile puþin murdare) 11 30 °C • • 30 Spãlare, clãtiri ºi turaþie de centrifugare delicatã

Sport

Încãlþãminte sportivã

(MA X 2 perechi. ) 12 30°C • • 50

Spãlare la rece (fãrã detergent), spãlare, clãtiri ºi turaþie de centrifugare delicatã Îmbrãcãminte sportivã

(Treninguri, costume gimnasticã, etc). 13 30 °C • • 60 Spãlare, clãtiri, turaþii de centrifugare intermediareºi finale PR OGR A ME PA R Þ IA LE

Clãtire • TradiþionaleD elica tã / Clãtiri ºi turaþie de centrifugare

T uraþie de centrifugare Evacuare apã ºi turaþie decentrifugare

Evacuare Evacuare

Pornire ºi Programe

Tabel de programe

Note

-Pentru programele 8 - 9 este recomandabil sã nu se depãºeascã o cantitate de rufe de 3,5 kg. -Pentru programul 13 este recomandabil sã nu se depãºeascã o cantitate de rufe de 2 kg.

-Antiºifonare-a se vedea „calcã mai uºor”, pagina alãturatã. Datele specificate în tabel au valoare indicativã. Program special

Zilnic 30’ (programul 11 pentru materiale sintetice) este studiat pentru a spãla rufe puþin murdare într-un interval scurt de timp: dureazã doar 30 de minute, economisindu-se totodatã energie ºi timp. Selectând programul (11 la 30°C) este posibilã spãlarea împreunã a þesãturilor de diverse tipuri (excluse lâna ºi mãtasea) cu o încãrcãturã maximã de 3 kg. Se recomandã folosirea detergentului lichid.

Pe scurt: pornirea unui program

1. Porniþi maºina de spãlat apãsând butonul . Toate indicatoarele luminoase se vor aprinde timp de câteva secunde, dupã care se vor stinge, iar indicatorul PORNIRE/HUBLOU BLOCAT va lumina intermitent.

2. Introduceþi rufele ºi închideþi hubloul.

3. Selectaþi programul dorit cu ajutorul selectorului PROGRAME.

4. Stabiliþi temperatura de spãlare (a se vedea pag. 19).

5. Selectaþi turaþia de centrifugare (a se vedea pag. 19). 6. Vãrsaþi detergenþii ºi aditivii(a se vedea pag. 20). 7. Porniþi programul apãsând butonul START/

RESET.

Pentru a-l anula, þineþi apãsat butonul START/ RESET timp de cel puþin 2 secunde.

8. La încheierea programului ales, indicatorul luminos PORNIRE/HUBLOU BLOCAT se va aprinde, indicând faptul cã hubloul poate fi deschis.

Scoateþi rufele ºi lãsaþi hubloul întredeschis pentru a evita formarea mirosurilor nepãcute în interiorul cuvei. Închideþi hubloul apãsând butonul .

(19)

RO

Funcþii Efect Note pentru folosire Activã cuprogramele:

Delay Timer

Întârzie pornirea maºinii cu pânã la 9 de ore.

Apãsaþi de mai multe ori pânã la aprinderea butonului aferent programãrii momentului de pornire dupã un anumit interval de timp. La a cincea apãsare a butonului, funcþia se va dezactiva.

Notã: Dupã apãsarea butonului Start/Reset, puteþi modifica intervalul stabilit pentru iniþierea momentului de pornire doar prin diminuare.

Toate Antipatã Program de albire adecvat pentru eliminarea petelor persistente.

A se vãrsa decolorantul în sertarul adiþional 4 (a se vedea pag. 20)

În acest moment nu puteþi utiliza funcþia CALCÃ MAI UªOR. Clãtiri.2, 3, 4, 5,

Calcã mai uºor

Reduce pliurile la þesãturi facilitând cãlcarea.

O datã stabilitã aceastã funcþie, programele 4, 5, 6, 7 vor fi întrerupte, rufele rãmânând cufundate în apã (antiºifonare), iar indicatorul luminos aferent fazei de Clãtire se va aprinde:

- pentru a completa programul, apãsaþi butonul START/RESET; - pentru a efectua doar evacuarea, poziþionaþi selectorul în dreptul simbolului respectiv ºi apãsaþi butonul START/RESET. În acest moment nu puteþi utiliza funcþia ANTIPATÃ.

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Clãtiri. Extra Clãtire Mãreºte eficacitatea

clãtirii. Se recomandã cu maºina plinã sau cu doze mãrite de detergent.

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, Clãtiri.

Personalizãri

Asistenþã Anomalii Precauþii Întreþinere Programe Detergenþi Instalare Descriere C

Stabilirea temperaturii de spãlare

Temperatura de spãlare se obþine prin rotirea selectorului TEMPERATURÃ pânã ajungeþi în dreptul valorilor dorite. (a se vedea tabelul de programe de la pag. 18).

Puteþi folosi ºi spãlarea la rece ( ).

Stabilirea turaþiei de centrifugare

Turaþia de centrifugare se obþine prin rotirea selectorului TURAÞIE CENTRIFUGARE pânã ajungeþi în dreptul valorilor dorite.

Turaþiile maxime prevãzute pentru programe sunt:

Programe Turaþie maximã

Bumbac 1000 rotaþii pe minut

Sintetice 800 rotaþii pe minut

Lânã 600 rotaþii pe minut

Mãtase nu

Turaþia de centrifugare poate fi redusã sau exclusã selectând simbolul .

Maºina va împiedica în mod automat efectuarea unei stoarceri la valori excesive în raport cu cele maxime prevãzute pentru fiecare program.

Funcþii

Diferitele funcþii de spãlare prevãzute pentru maºina de spãlat permit obþinerea unor rezultate excepþionale (o calitate îmbunãtãþitã a spãlãrii-rufe curate, etc.). Pentru a activa aceste funcþii, procedaþi astfel:

1. apãsaþi butonul aferent funcþiei dorite, þinând cont de informaþiile conþinute în tabelul de mai jos; 2. aprinderea butonului respectiv indicã faptul cã funcþia respectivã a fost activatã.

Tabel de programe
Tablica programa
Tabela pralnih programov

参照