Errata in the Sanskrit text of the Tantrav

60  Download (0)

Full text

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)

Errata in the Sanskrit text of the TantravArttika AdhyAya 1, PAda 4 Edited by Kunio Harikai 2006

Error Correct p.5 l. 7 kriyamANAm kriyANAm

p.6 l.18 caitad abhidheyaH caitadabhidheyaH p.12 l. 2 anenAha anenAhaM p.25 l. 17 nRnam nUnam p.32 l. 8 -aikIkaraNA ca -aikIkaraNAc ca p.34 l. 22 tAv advAdaCatvA-- tAvad dvAdaCatvA--—

p.37 l. 28 tad ekavAkyatA tadekavAkyatA p.39 l. 18 lakSANAyAH lakSaNAyAH

p.42 l.4-5 sadvastuvastvantarAtmanA sadvastu vastvantarAtmanA (M1: hi vastuvastvantarAtmanA) (M1: hi vastu vastvantarAtmanA /

(PT: sadvastuvastvantarAtmanA) p.42. l.25 buddhir buddhir (PT: buddhi-) p.42, l.31 anadhyApitArthasyArthavRtti anadhyApitArthasvArthavRtti p.48 l. 15 pratyupAdIyamAnasya praty upAdIyamAnasya p.51 l. 6 vartate viCeSaC vartate. viCeSaC p.52 l.10 ghRtena (M1,2,4: SaSThAMtyena; SaSThAMtyena (PT: ghRtena;

Figure

Updating...

References

Related subjects :