InDesign ߦࠃࠆ EPUB㧒PDF ߩ૞ࠅᣇ ✚วᖱႎၮ⋚࠮ࡦ࠲࡯ ᢎ᝼ 㜞੗ ᱜਃ

全文

(1)

InDesign ߦࠃࠆ EPUB 㧒 PDF ߩ૞ࠅᣇ

✚วᖱႎၮ⋚࠮ࡦ࠲࡯ ᢎ᝼ 㜞੗ ᱜਃ

㧝 㔚ሶᦠ☋ߩ⴫␜ᒻᑼ㧔Display Format㧕ߣ࠺

࡯࠲ᦠᑼ㧔Data Format㧕

㔚ሶᦠ☋㧔eBook㧦electronic Book㧕ߦߪ㧘৻

ᤓᐕߩࡌࠬ࠻࠮࡜࡯ዊ⺑ޟ߽ߒ࠼࡜ޠߎߣ㧘ޟ߽

ߒ㜞ᩞ㊁⃿ߩᅚሶࡑࡀ࡯ࠫࡖ࡯߇࠼࡜࠶ࠟ࡯ߩ ޡࡑࡀࠫࡔࡦ࠻ޢࠍ⺒ࠎߛࠄޠߩeBookߪ㧘࠳ࠗ

ࠕ ࡕ ࡦ ࠼ ␠ ߩ ࡆ ࡘ ࡯ ࠕ ࡯ 㧦DReader㧔 ᤓ ᐕ BookPorter ߣฬ⒓ᄌᦝ㧕ߢ㧘⴫␜ߔࠆᢥሼߩᦠ

૕㧘ࠨࠗ࠭㧘ⴕㅍࠅ㧘⦡ߥߤࠍ⥄↱ߦᄌᦝߔࠆߎ ߣ߇ߢ߈߹ߔ㧚ߎߩᄌᦝߦ઻ߞߡeBookో૕ߩࡍ

࡯ࠫᢙ߽ᄌᦝߐࠇ߹ߔߩߢ㧘଀߃߫᝼ᬺߥߤߢ૗

ࡍ࡯ࠫࠍ㐿޿ߡਅߐ޿ߣ⸒ߞߡ߽㧘ฦ⥄ߩࡍ࡯ࠫ

߇ᔅߕߒ߽วߞߡ޿ߥ޿ߩߢ㧘ޟ╙૗┨ߩ╙૗▵ޠ ߣ޿߁ࠃ߁ߦᜰ␜ߒߥߌࠇ߫ߥࠅ߹ߖࠎ㧚ߎߩ⴫

␜ᒻᑼࠍޟ࡝ࡈࡠ࡯ဳޠߣ⸒޿߹ߔ㧚࿑㧝ߪ࡝ࡈ ࡠ࡯ဳߩ⴫␜ᒻᑼߩ଀ߢߔ㧚ᢥሼࠨࠗ࠭ࠍᄌᦝߔ ࠆߣ㧘18ࡐࠗࡦ࠻ߢ418 ࡍ࡯ࠫߩeBook ߇22 ࡐࠗࡦ࠻ߢߪ 575 ࡍ࡯ࠫߦᄌࠊߞߡ޿ࠆߎߣ߇ ಽ߆ࠅ߹ߔ㧚ߎߩDReader㧩BookPorterߢߪᢥ ሼࠨࠗ࠭ߩᄌᦝ⸳ቯࠍ଻ሽߒߡ㧘ೋ߼ߡⴕㅍࠅ߇ ⴕࠊࠇ߹ߔ߇㧘ࠪࡖ࡯ࡊGALAPAGOSߩXMDF 㧔ever-eXtending Mobile Document Format㧕ᦠ ᑼߢߪ㧘2ᧄߩᜰߢ↹㕙ࠍᐢߍࠆ㧩ࡇࡦ࠴ࠕ࠙࠻

ᠲ૞ࠍߔࠆߣ㧘േ⊛ߦᢥሼࠨࠗ࠭ߩᄌᦝߣⴕㅍࠅ ߇ⴕࠊࠇ߹ߔ㧚iPad ਄ߩ iBooks ߿ Sony ߩ Reader ߥߤߩ EPUB㧔ࠗ࡯ࡄࡉ㧦Electronic PUBlication㧕ᦠᑼߩeBookߢߪ㧘ᢥሼࠨࠗ࠭ߩ

⸳ቯᓟߦ㧘⥄േ⊛ߦⴕㅍࠅ߇ⴕࠊࠇ㧘ࡍ࡯ࠫߩౣ

✬ ᚑ ߇ ⴕ ࠊ ࠇ ߹ ߔ 㧚EPUB ߪ ☨ ࿖ ߩ IDPF 㧔International Digital Publishing Forum㧕߇╷

ቯߒߚ࠺࡯࠲ᦠᑼߢߔ߇㧘⃻࿷ߩࡃ࡯࡚ࠫࡦߪ EPUB3.0 ߢ㧘Ბ⪭࡮❑ᦠ߈࡮࡞ࡆߥߤߦኻᔕߒ ߡ޿߹ߔ㧚Just System ␠ߩޟ৻ᄥ㇢2012 ᛚޠ

߿ Adobe InDesin 5.5 ࠍ૶߃߫㧘EPUB3.0 ߩ eBookࠍ૞ᚑߔࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߔ㧚

৻ᣇ㧘ᢥሼࠨࠗ࠭߿࡟ࠗࠕ࠙࠻ߥߤߪᄌᦝߢ߈

߹ߖࠎ߇㧘⹹㕙ߩ৻ㇱࠍ᜛ᄢ⴫␜ߒߡ㧘೨ᓟᏀฝ ߦ⒖േߒߡ㑛ⷩߢ߈ࠆ⴫␜ᒻᑼࠍޟ࡟ࠗࠕ࠙࠻ဳޠ ߣ⸒޿߹ߔ㧚࠺࡯࠲ᦠᑼߪ Adobe System ␠ߩ PDF㧔Portable Document Format㧕߇ߎࠇߦ⹥

ᒰߒ߹ߔ㧚PDFᦠᑼߪ2008ᐕ7᦬ߦISO 32000-1 ߣߒߡ࿖㓙ᮡḰⷙᩰߣߥߞߡ޿ߡ㧘EPUBߣߣ߽

ߦ㧘࿖㓙ᮡḰߩ࠺࡯࠲ᦠᑼߣߥߞߡ޿߹ߔ㧚 Googleࠛ࠺࡚ࠖࠪࡦ㧘⃻࿷ߩGoogle eBookstore ߢߪ㧘EPUB㧛PDF ᒻᑼߢ 300 ਁౠࠍ⿥߃ࠆ eBookࠍࠨࡐ࡯࠻ߒߡ޿߹ߔ㧚ᣢߦ⪺૞ᮭߩಾࠇ ߚᦠ☋ߪήᢱߢ⾼౉ߔࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߔ㧚 ߥ߅㧘eBook ߩ Data Format ߦߪߎߩઁ㧘 Amazon Kindle Store߇ណ↪ߒߡ޿ࠆAZW㧘࿖

ౝߩVoyager߇ណ↪ߒߡ޿ࠆޟ.bookޠ㧘ࠪࡖ࡯

ࡊߩXMDFߥߤ߇޽ࠅ߹ߔ߇㧘eBookࠍ⺒߻ߚ

߼ߩ࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕ㧩Viewer ࠍ੺ߒߡ㧘ߎࠇࠄߩ

࠺࡯࠲ᦠᑼߪTablet PC߿NotePC,SmatPhone

਄ߦ⴫␜ߒߡ㧘޽ࠆ޿ߪኾ↪ߩ eBook ┵ᧃ㧘 Kindle߿ SONY Readerߦ⴫␜ߒߡ⺒ߺ಴ߔߎ ߣ߇ߢ߈߹ߔ㧚

(2)

3㨇ࠬ࠲࡯࠻㨉ࡏ࠲ࡦ߆ࠄ⿠േ ࿑4ࠕࠗࠦࡦ߆ࠄ⿠േ ࿑5 InDesign⿠േᤨߩLogo⴫␜

㧞 InDesign CS5ߢߩᔅⷐߥᠲ૞

ᢎ⢒↪┵ᧃቶߩAdobe InDesign CS5ࠍ૶ߞߡ EPUBᒻᑼ߿Interactive PDFᒻᑼߩeBookࠍ

૞ᚑߔࠆߦߪ㧘એਅߩࠃ߁ߥᠲ૞߇ᔅⷐߦߥࠅ߹

ߔߩߢ㧘ᄢᯅᐘੑ⪺ޟInDesign ߢ૞ࠆ㔚ሶᦠ☋

EPUB&PDF ቢోࠟࠗ࠼㧔MdNࠦ࡯ࡐ࡟࡯࡚ࠪ

ࡦ㧘2011.05.01㧘ISBN978-4-8443-6194-7㧕ޠࠍ

ෳ⠨ߦߒߥ߇ࠄ㧘ᔅⷐߥᠲ૞ߩ⠌ᓧߦ᜸ᚢߒߡߺ

߹ߒࠂ߁㧚ߎߎߢߪേ↹ࠍ฽߻ EPUB ࠍ૞ᚑߒ

߹ߔ㧚

㧔㧝㧕InDesignߩ⿠േߣ⚳ੌ

㧔㧞㧕ᣂⷙ࠼ࠠࡘࡔࡦ࠻ߩ૞ᚑ 㧔㧟㧕Ბ⪭ࠬ࠲ࠗ࡞ߩ⊓㍳

㧔㧠㧕࠹ࠠࠬ࠻ߩ㈩⟎

㧔㧡㧕↹௝ߩ㈩⟎

㧔㧢㧕േ↹ߩ㈩⟎

㧔㧣㧕⋡ᰴߩ૞ᚑ 㧔㧤㧕EPUBߩᦠ߈಴ߒ

㧔㧥㧕࠹ࠠࠬ࠻࡮ࠛ࠺ࠖ࠲ࠍ૶ߞߚ EPUB ߩୃ

ᱜ✬㓸

2.1 InDesignߩ⿠േߣ⚳ੌ

InDesign ߩ⿠േߪ㧘㨇ࠬ࠲࡯࠻㨉ࡏ࠲ࡦ߆ࠄ 㨇ߔߴߡ ߩ ࡊ ࡠࠣ࡜ࡓ 㨉 ψ 㨇Adobe Master Collection㨉ψ㨇InDesign CS5㨉ࠍㆬᛯߔࠆ߆㧘 ࠕࠗࠦࡦޟInDesignޠࠍ࠳ࡉ࡞ࠢ࡝࠶ࠢߒ߹ߔ㧚 InDesign ⿠േᤨߩࡠࠧ߇⴫␜ߐࠇ㧘InDesign ߩೋᦼ↹㕙߇⴫␜ߐࠇ߹ߔ㧚

ᱜᏱߦ⿠േߔࠆߣ㧘࿑6ߩࠃ߁ߥೋᦼ↹㕙߇⴫

␜ߐࠇ߹ߔߩߢ㧘ᣂⷙ࠼ࠠࡘࡔࡦ࠻ߩ૞ᚑߦߪ㧘 ਛᄩࡔ࠾ࡘ࡯࡮࠳ࠗࠕࡠࠣ߆ࠄޟᣂⷙ૞ᚑޠψޟ࠼

ࠠࡘࡔࡦ࠻ޠࠍࠢ࡝࠶ࠢߒ߹ߔ㧔࿑7㧕㧚

6 InDesignߩೋᦼ↹㕙 ᣂⷙ૞ᚑ߆ࠄޟ࠼ࠠࡘࡔࡦ࠻ޠࠍࠢ࡝࠶ࠢ

(3)

7 ࠼ࠠࡘࡔࡦ࠻ࠍᣂⷙ૞ᚑߔࠆߦߪޟᣂⷙ૞ᚑޠ߆ࠄ ޟ࠼ࠠࡘࡔࡦ࠻ޠࠍࠢ࡝࠶ࠢ

2.2 EPUBߩ᭴ㅧ

EPUBࡈࠔࠗ࡞ߪߪXHTMLߣCSS෸߮↹

௝㧛ᤋ௝ߢ૞ᚑߐࠇߚࠦࡦ࠹ࡦ࠷࡮࠺࡯࠲

Contents Dataߣ㧘XML ߥߤߢ⸥ㅀߐࠇߚ⋡

ᰴߥߤߩ㑐ㅪ࠺࡯࠲ࠍzipᒻᑼߢ࿶❗ߐࠇߚࡈ ࠔࠗ࡞ߢߔ㧚

EPUBࡈࠔࠗ࡞ߩ᜛ᒛሶߪޟ.epubޠߢߔ߇㧘 ޟ.zipޠߦᄌᦝߒߡ㧘ࡈࠔࠗ࡞ࠍ⸃ಓߒ㧘ౝ൮ ߐࠇߡ޿ࠆࡈࠔࠗ࡞ࠍ⏕⹺ߒ㧘ㅊട߿XHTML ࡈࠔࠗ࡞ߩ✬㓸ࠍⴕ߁ߎߣ߇ߢ߈߹ߔ㧚

࿑8ߪ㧘ޟComputer_History_06.epubޠߦ ߅ߌࠆࡈࠔࠗ࡞ߩ᭴ᚑߢߔ㧚

8 EPUBߩࡈࠔࠗ࡞᭴ᚑ 㧟 ࡍ࡯ࠫ࡮࠺ࠩࠗࡦ

ᣂⷙ࠼ࠠࡘࡔࡦ࠻ߪ㧘ࡊࡠࡈࠔࠗ࡞ޟWebޠ ࠍㆬᛯߒ㧘એਅߩࠃ߁ߦࡍ࡯ࠫࠍ⸳ቯߒ߹ߔ 㧔࿑9㧕㧚

㧝㧕࠼ࠠࡘࡔࡦ࠻࡮ࡊࡠࡈࠔࠗ࡞

ߢޟWebޠࠍㆬᛯ㧚

㧞㧕ࡍ࡯ࠫᢙߪᒰೋߩ⷗Ⓧ߽ࠅߢ㧘 ㆡቱ⸳ቯ㧚ߎߎߢߪޟ14ޠࡍ࡯ࠫ㧘 㐿ᆎࡍ࡯ࠫ⇟ภޟ1ޠߦ⸳ቯ㧚 㧟㧕⷗㐿߈ࡍ࡯ࠫߦ࠴ࠚ࠶ࠢ㧚ࡑ

ࠬ࠲࡯ߦ࠹ࠠࠬ࠻ࡈ࡟࡯ࡓߦ࠴ࠚ

࠶ࠢ㧚

㧠㧕ࡍ࡯ࠫ࡮ࠨࠗ࠭ࠍޟ1024˜768ޠ ߦ⸳ቯ㧚

㧡㧕ᣇะߪޟᮮ⟎߈ޠ㧘✄ߓᣇࠍ ޟᏀ✄ߓޠߦ⸳ቯ㧚

㧢㧕ⵙߜ⪭ߣߒߩޟᄤޠޟ࿾ޠޟᏀޠ ޟฝޠߩਛߢޟᄤޠࠍޟ0 pxޠߣ ߒߡ㧘ޟߔߴߡห৻ߩ⸳ቯޠࠍ᛼ਅ㧚

9 ᣂⷙ࠼ࠠࡘࡔࡦ࠻ߩࡊࡠࡈࠔࠗ࡞⸳ቯ

㧣㧕ޟࡑ࡯ࠫࡦ࡮Ბ⚵ޠߩ⸳ቯ

ޟᄤޠޟ࿾ޠߩࡑ࡯ࠫࡦࠍޟ147.5 pxޠߦ

⸳ቯ㧚

ޟᏀޠޟฝޠߩࡑ࡯ࠫࡦࠍޟ110.5 pxޠߦ

⸳ቯ㧚

Ბ⚵ߪޟ㧝ޠᲑ㧘㑆㓒ߪޟ36 pxޠ㧘⚵ߺ ᣇะߪޟᮮ⚵ߺޠߢ㧘࡟ࠗࠕ࠙࠻⺞ᢛࠍ᦭ലߦ ߔࠆߦ࠴ࠚ࠶ࠢ

એ਄ߩ⸳ቯࠍ⏕⹺ߒߡޟOKޠࡏ࠲ࡦࠍ᛼ਅ ߒ߹ߔ㧔࿑10㧕㧚

એ਄ߪ㧘iPad ߩiBooksߩ⴫␜㗔ၞ㧔547px

˜800px㧕ߦวࠊߖߡ㧘547px˜729px ߣߒߡ

޿߹ߔ㧚

(4)

10 ᣂⷙࡑ࡯ࠫࡦ࡮Ბ⪭ߩ⸳ቯ 㧠 Ბ⪭ࠬ࠲ࠗ࡞ߩ⊓㍳

࠼ࠠࡘࡔࡦ࠻ߩࡍ࡯ࠫ࡮࠺ࠩࠗࡦࠍ૞ᚑߒߚ ᓟߪ㧘࠳ࡒ࡯࡮࠹ࠠࠬ࠻ࠍ㈩⟎ߔࠆߥߤߒߡ㧘 ᧄᢥ߿⷗಴ߒߥߤߩᲑ⪭ࠬ࠲ࠗ࡞ࠍ૞ᚑߒ߹

ߔ㧚Ბ⪭ࠬ࠲ࠗ࡞ߩࠬ࠲ࠗ࡞ฬߪ㧘HTMLߩ࠲

ࠣฬߣหฬߦߒߡ߅߈߹ߔ㧚଀߃߫㧘ࡄ࡜ࠣ࡜

ࡈߩޟpޠߣ߆ࡄ࡜ࠣ࡜ࡈߩ╙㧝ࠍ⴫ߔޟp1ޠ ߥߤߦ⸳ቯߒ߹ߔ㧚ߎߎߢߪޟᧄᢥ㧙㧝ޠߣߒ ߡ㧘⹤ߒࠍㅴ߼߹ߔ㧚

4.1 ᣂⷙᲑ⪭ࠬ࠲ࠗ࡞ߩ૞ᚑ

ᣂⷙᲑ⪭ࠬ࠲ࠗ࡞ߩ૞ᚑߪ㧘ᦨೋߦ࠳ࡒ࡯࡮

࠹ࠠࠬ࠻ࠍ⊓㍳ߒߡ߆ࠄ㧘࿑ 11 ߩᚻ㗅ߢⴕ޿

߹ߔ㧚㨇ᦠᑼ㨉ࡔ࠾ࡘ࡯߆ࠄ㨇Ბ⪭ࠬ࠲ࠗ࡞㨉 ࠍㆬᛯߒ㧘ޟᣂⷙࠬ࠲ࠗ࡞ࠍ૞ᚑޠࡏ࠲ࡦࠍࠢ

࡝࠶ࠢߒߡޟᲑ⪭ࠬ࠲ࠗ࡞✬㓸ޠ࠳ࠗࠕࡠࠣ࡮

ࡏ࠶ࠢࠬࠍ⴫␜ߒ߹ߔ㧚ߎߎߢᲑ⪭ߩࠬ࠲ࠗ࡞

ฬࠍޟᧄᢥ㧙㧝ޠߣߒߡޟOKޠࡏ࠲ࡦࠍ᛼ߒ

߹ߔ㧚

4.2 ࠬ࠲ࠗ࡞ߩ⸳ቯ

⛯޿ߡࠬ࠲ࠗ࡞ߩ⸳ቯߢߔ߇㧘㨇ၮᧄᢥሼᦠ ᑼ㨉ߩ⸳ቯ࠳ࠗࠕࡠࠣ࡮ࡏ࠶ࠢࠬߢ㧘ⴕㅍࠅࡏ

࠶ࠢࠬߢ㧔37.042H㧕ߩࠃ߁ߥޟH㧔ᱤ㧕ޠߣ

޿߁ᣣᧄ⺆⚵ ߩන૏߇⴫␜ߐࠇ㧘ㅢᏱߪᄢᷙ

ੂߦ㒱ࠅ߹ߔ㧚Web࠼ࠠࡘࡔࡦ࠻ߩ႐วߪޟpx 㧔ࡇࠢ࠮࡞㧩↹㕙਄ߩ1↹⚛㧕ޠࠍ૶↪ߒ߹ߔ ߩߢ㧘࿑13ߩࠃ߁ߦ㨇✬㓸㨉ࡔ࠾ࡘ࡯߆ࠄ㨇Ⅳ Ⴚ⸳ቯ㨉ࠍㆬᛯߒ㧘ޟⅣႺ⸳ቯޠ࠳ࠗࠕࡠࠣ࡮

ࡏ࠶ࠢࠬߢ㧘ޟන૏ߣჇᷫ୯ޠψޟઁߩන૏ޠ ψޟ⚵ ޠߢޟᱤޠࠍࡊ࡞࠳࠙ࡦ࡮ࡔ࠾ࡘ࡯ߢ ޟࡇࠢ࠮࡞ޠߦᄌᦝߒ߹ߔ㧚

㨇ၮᧄᢥሼᒻᑼ㨉࠳ࠗࠕࡠࠣ࡮ࡏ࠶ࠢࠬߢࠨ

ࠗ࠭ࠍޟ15pxޠߣߒ㧘ⴕㅍࠅࠍᮨᡆߩࠃ߁ߦ ޟ24pxޠߣߒߡ㧘ࡇࠢ࠮࡞ߩන૏ߢ⸳ቯߒ߹ߔ㧚 Web ᒻᑼߩ࠼ࠠࡘࡔࡦ࠻ߢߪන૏ࠍࡇࠢ࠮࡞

ߢ⛔৻ߒ߹ߔ㧚

⛯޿ߡ㧘ᔅⷐߥࠄޟሶࠬ࠲ࠗ࡞ޠࠍ㧘೨ㅀߩ ᚻ㗅ߢ⊓㍳ߒߚᲑ⪭ࠬ࠲ࠗ࡞ࠍޟⷫࠬ࠲ࠗ࡞ޠ ߣߒߡ૞ᚑߒ߹ߔ㧚ផ⮈࿑ᦠߦࠃࠇ߫㧘ࠬ࠲ࠗ

࡞ฬߪHTML࠲ࠣߩClassฬࠍ⸳ቯߔࠆߣ޿

޿ߣ޿߁㧚

11 Ბ⪭ࠬ࠲ࠗ࡞ߩ⊓㍳ᚻ㗅

(5)

12 ၮᧄᢥሼᒻᑼߩ⸳ቯ

13 න૏ߩᄌᦝߪ㨇✬㓸㨉ࡔ࠾ࡘ࡯ߩ㨇ⅣႺ⸳ቯ㨉ߩ㨇න૏ߣჇᷫ୯㨉߆ࠄᄌᦝ

㧡 ࠹ࠠࠬ࠻ߩ㈩⟎

࠼ࠠࡘࡔࡦ࠻ߦ࠹ࠠࠬ࠻ࠍ㈩⟎ߔࠆ႐ว㧘 InDesign ࠲ࠣࠍၒ߼ㄟࠎߛ࠲ࠣઃ߈࠹ࠠࠬ࠻

ࠍ㈩⟎ߔࠆ߆㧘MS Word ߢ✬㓸ߒߚࠬ࠲ࠗ࡞

ࠍ⸳ቯߒߚޟ.docޠࡈࠔࠗ࡞ߩᒻᑼࠍInDesign ߦࡑ࠶࠴ࡦࠣߐߖࠆᣇᴺ߇޽ࠅ߹ߔ߇㧘ᓟ⠪ߩ ޟ.docޠࡈࠔࠗ࡞ߩᒻᑼࠍ InDesign ߦࡑ࠶࠴

ࡦࠣߐߖࠆߣ㧘࠹ࠠࠬ࠻߳ߩࠬ࠲ࠗ࡞ㆡ↪ࠍല

₸ൻߢ߈߹ߔ㧚ߎߎߢߪWordߢ૞ᚑߒߚࠝ࡝

ࠫ࠽࡞࡮ࡄࡦࡈ࡟࠶࠻ޟࠦࡦࡇࡘ࡯࠲࡯ߩᱧผ 㧔Comp_Net_History_pamphlet_3_6_00.docx㧕 ޠ

޿߁ࡈࠔࠗ࡞߆ࠄ㧘࠹ࠠࠬ࠻ࠍ㈩⟎ߒ߹ߔ㧚

5.1 ࠹ࠠࠬ࠻ߩ㈩⟎

࿑14ߩ᭽ߦ㧘㨇ࡈࠔࠗ࡞㨉ࡔ࠾ࡘ࡯߆ࠄ㨇㈩

⟎㨉ࠍࠢ࡝࠶ࠢߒ㧘InDesign ߦࡑ࠶࠴ࡦࠣߐ ߖࠆ⹥ᒰࡈࠔࠗ࡞ࠍ㐿߈߹ߔ㧚ޟ⚵ߺㄟߺࠝࡊ

࡚ࠪࡦ⴫␜ޠߦ࠴ࠚ࠶ࠢࠍઃߌ㧘⸳ቯߒ߹ߔ 㧔࿑15㧕㧚

(6)

14 න૏ߩᄌᦝߪ㨇✬㓸㨉ࡔ࠾ࡘ࡯ߩ㨇ⅣႺ⸳ቯ㨉ߩ㨇න૏ߣჇᷫ୯㨉߆ࠄᄌᦝ

5.2 ⚵ߺㄟߺࠝࡊ࡚ࠪࡦߩ⸳ቯ

Word ߩ⚵ߺㄟߺࠝࡊ࡚ࠪࡦߢޟ⥄േᡷࡍ࡯

ࠫޠߢޟᡷࡍ࡯ࠫࠍ଻ᜬޠ㧘ޟࠬ࠲ࠗ࡞⺒ߺㄟ ߺࠍࠞࠬ࠲ࡑࠗ࠭ޠߢޟࠬ࠲ࠗ࡞ࡑ࠶ࡇࡦࠣޠ ࠍㆬᛯߒ㧘㨇OK㨉ࡏ࠲ࡦࠍ᛼ߒ߹ߔ㧔࿑15㧕㧚 ߎߎߢ㧘ޟⅣႺߦߦߥ޿ࡈࠜࡦ࠻ޠ࠳ࠗࠕࡠࠣ࡮

ࡏ࠶ࠢࠬ߇⴫␜ߐࠇ߹ߔ߇㧘㨇OK㨉ࡏ࠲ࡦࠍ

᛼ߒ㧘ᠲ૞ࠍㅴ߼߹ߔ㧚Word ᢥᦠࠍ⾍ࠅઃߌ

ࠆࠗࡦࠫࠤ࡯࠲߇⴫␜ߐࠇ߹ߔߩߢ㧘⾍ࠅઃߌ ߚ޿႐ᚲߦ૏⟎ߠߌ㧘ࡑ࠙ࠬߩ࠼ࡠ࠶ࡊᠲ૞ࠍ ⴕ޿߹ߔ㧔࿑15㧕㧚

ᦨೋߩࡍ࡯ࠫߪ࿑ 17 ߩ᭽ߦ㧘ࠣ࡝࠶࠼ઃ߈ ߢ⴫␜ߐࠇ߹ߔ߇㧘ᢥሼࠨࠗ࠭߇วࠊߕ㧘Ꮐឥ ߃ߢ㈩⟎ߐࠇ߹ߔߩߢ㧘࿑ 18 ߩ᭽ߦ㧘ߔߴߡ ߩ↹㕙ߢᢥሼ೉ߩᄢ߈ߐࠍ⸳ቯߒ⋥ߒ߹ߔ㧚

15 Wordߩ⚵ߺㄟߺࠝࡊ࡚ࠪࡦ⸳ቯ ࿑16 ㅪ⛯⊛ߦWordᢥᦠߩ⾍ࠅઃߌߣߘߩ⚿ᨐ ࿑17 ᦨೋߩࡍ࡯ࠫ

[ファイル]メニューから[配置]をクリックし,「配置」ダイアログ・ボックスで該当ファイルを開く

Wordの文書の最初の文字列によるインジケーター を貼り付けたい場所に合わせ,[Shift]キーを押下

しながら,マウスの[Drop]を行う. 貼り付けた最初のページ

「スタイルマッピング」

を選択

(7)

18 Word߆ࠄ⚵ߺㄟ߹ࠇߚᢥᦠߩ࠲ࠗ࠻࡞߿┨┙ߡߩࡈࠜࡦ࠻ߣࠨࠗ࠭ࠍౣ⸳ቯߒߚInDesiginᢥᦠ

19 ࡆ࠺ࠝᤋ௝ࠍ⚵ߺㄟߺߚ޿႐ᚲߦߪ㧘޽ࠄ߆ߓ߼⹺⼂น⢻ߥ↹௝߿⺑᣿ᢥࠍ⚵ߺㄟ߻

5.3 ࠬ࠲ࠗ࡞ߩࡑ࠶ࡇࡦࠣߣ࠹ࠠࠬ࠻ߩ⺞ᢛ Word ᢥᦠߦ⊓㍳ߐࠇߡ޿ࠆࠬ࠲ࠗ࡞ฬࠍ InDesign ߩࠬ࠲ࠗ࡞ฬߣหߓࠬ࠲ࠗ࡞ฬߦ⸳ቯ ߒߡ߅ߌ߫㧘⥄േߢࠬ࠲ࠗ࡞߇ࡑ࠶ࡇࡦࠣߐࠇ߹

ߔ߇㧘ࠬ࠲ࠗ࡞ߩ⊓㍳߇ή޿႐วߪฦࡍ࡯ࠫࠍ୘

೎ߦౣ⸳ቯߒ㧘ࡈࠜࡦ࠻ߣࠨࠗ࠭ߥߤࠍ⺞ᢛߒ߹

ߔ㧔࿑18㧕㧚

5.4 ࠹ࠠࠬ࠻ߩ⥄േ㈩⟎

Wordᢥᦠࠍ㈩⟎ߔࠆߣ߈㧘㨇Shift㨉ࠠ࡯ࠍ᛼

ߒߥ߇ࠄ㧘ᢥᦠ↹㕙਄ࠍࠢ࡝࠶ࠢߔࠆߣ㧘⥄േߢ ࡍ࡯ࠫࠍㅊടߒߡ㧘ޟ.docޠࡈࠔࠗ࡞ߩᒻᑼߩߔ ߴߡߩᢥᦠࠍല₸⊛ߦ㈩⟎ߢ߈߹ߔ㧚ߎߩߣ߈㧘 ᓟߢࡆ࠺ࠝᤋ௝ࠍ⚵ߺㄟ߻႐ᚲߦߪ㧘޽ࠄ߆ߓ߼

⹺⼂น⢻ߥ↹௝ߣ⺑᣿ᢥࠍᜰቯߒߡ߅߈߹ߔ

㧔࿑19㧕㧚

㧢 ↹௝ߩ㈩⟎

↹௝ JPEG/PNG ߥߤߩᒻᑼߢ㧘ᦨૐ 132ppi ߩ⸃௝ᐲࠍ᦭ߔࠆ߽ߩࠍ㧘ࠗࡦ࠹࡜ࠢ࠹ࠖࡉ࡮ࠣ

࡜ࡈࠖ࠶ࠢߢ㈩⟎ߒ߹ߔ㧚࠹ࠠࠬ࠻✬㓸ࡕ࡯࠼ߢ㧘

↹௝ࠍ㈩⟎ߒߚ޿႐ᚲߦࠞ࡯࠰࡞ࠍ⟎߈㧘㨇ࡈࠔ

ࠗ࡞㨉ࡔ࠾ࡘ࡯߆ࠄ㨇㈩⟎㨉ࠍㆬᛯ㧘ޟ㈩⟎ޠ࠳

ࠗࠕࡠࠣߢ↹௝ࠍㆬᛯߒ㧘㨇㐿ߊ㨉ࡏ࠲ࡦࠍ᛼ਅ ߒ߹ߔ㧔࿑20㧕㧚㈩⟎↹௝ߩ᜛ᄢ㧛❗ዊߪ㧘↹௝

ࠍࠢ࡝࠶ࠢߒߡ㧘ࡔ࠾ࡘ࡯࡮ࡃ࡯߆ࠄ㨇᏷㧛㜞ߐ ߩ❑ᮮᲧࠍ࿕ቯ㨉ࡏ࠲ࡦߢ㧘᜛ᄢ㧛❗ዊߩᲧ₸ࠍ ᄌᦝߒ߹ߔ㧚

20 ↹௝ߩ㈩⟎ᚻ㗅ߣ᜛ᄢ㧛❗ዊߩᠲ૞

映像を組み込む場所 映像を組み込む場所

(8)

21 EPUBߩᦠ߈಴ߒᠲ૞

22 Digital Editionsᦠ߈಴ߒࠝࡊ࡚ࠪࡦߩ࠳ࠗࠕࡠࠣ3ߟߩᜰቯ

㧣㧚േ↹ߩ㈩⟎

iPadߩiBookߢኻᔕߒߡ޿ࠆേ↹ߪH.264ᒻ ᑼߩmp4ߢ㧘video࠲ࠣߢᜰቯߔࠇ߫◲නߦേ↹

ࠍၒ߼ㄟ߻ߎߣ߇ߢ߈߹ߔ㧚ߚߛߒ㧘InDesign ߦേ↹ࠍᒛࠅㄟࠎߢ EPUB ࠍᦠ߈಴ߒߡ߽㧘േ

↹ߪήⷞߐࠇߡᦠ߈಴ߐࠇ߹ߔߩߢ㧘ᓟߢౝ൮ߐ ࠇߡ޿ࠆXHTMLࠍୃᱜߒߡ㧘ၒ߼ㄟ߻ᔅⷐ߇޽

ࠅ߹ߔ㧚ᓥߞߡ㧘೨ㅀߒߚࠃ߁ߦ㧘േ↹ࠍ㈩⟎ߔ ࠆ႐ᚲࠍ⸥ᙘߒߡ߅޿ߡ㧘EPUB ᦠ߈಴ߒᓟߦ㧘

࠹ࠠࠬ࠻࡮ࠛ࠺ࠖ࠲ࠍ૶ߞߡXHTMLࠍ✬㓸ߒ㧘 video࠲ࠣࠍၒ߼ㄟࠎߢߺ߹ߒࠂ߁㧔9┨ࠍෳᾖ㧕㧚 㧤 EPUBߩᦠ߈಴ߒ

EPUBߩᦠ߈಴ߒߪ㧘㨇ࡈࠔࠗ࡞㨉ࡔ࠾ࡘ࡯߆ ࠄ㨇ᦠ߈಴ߒవ㨉ψ㨇EPUB㨉ࠍࠢ࡝࠶ࠢߒ㧘ࡈ ࠔࠗ࡞ฬࠍ⏕⹺ߒߡ㨇଻ሽ㨉ࡏ࠲ࡦࠍ᛼ߒ㧔࿑21㧕㧘 㨇Digital Editionsᦠ߈಴ߒࠝࡊ࡚ࠪࡦ㨉ߩ㨇৻

⥸㨉㨇↹௝㨉㨇⋡ᰴ㨉ߩࠝࡊ࡚ࠪࡦࠍᜰቯߒ߹ߔ 㧔࿑22㧕㧚

㧥 ࠹ࠠࠬ࠻࡮ࠛ࠺ࠖ࠲ࠍ૶ߞߚEPUBߩୃᱜ✬

ᦠ߈಴ߒߚ EPUB ࡈࠔࠗ࡞ࠍ✬㓸ߔࠆߦߪ㧘 ࡈ࡝࡯ߩeBook✬㓸࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕSigil㧔ࠪࠫ࡞㧕 ࠍ૶߁߆㧘EPUBࠍ⸃ಓߒߡ࠹ࠠࠬ࠻࡮ࠛ࠺ࠖ࠲

ߢEPUBߦౝ൮ߐࠇߡ޿ࠆXHTMLࠍ✬㓸ߒ߹

ߔ㧚

9.1 SigilߦࠃࠆEPUBࡈࠔࠗ࡞ߩ✬㓸

Sigilࠍ⿠േߒ㧘EPUBࡈࠔࠗ࡞ࠍࠝ࡯ࡊࡦߔࠆ ߣ㧘↹㕙Ꮐ஥ߦౝ൮ߐࠇߡ޿ࠆࡈࠔࠗ࡞߇࡝ࠬ࠻࡮

ࠕ࠶ࡊߐࠇ㧘XHTMLߩࡊ࡟ࡆࡘ࡯↹㕙߇ฝ஥ߦ⴫

␜ߐࠇ߹ߔ㧚㨇View㨉ࡔ࠾ࡘ࡯ߢ㨇Book View㨉㨇Split View㨉㨇Code View㨉ࠍಾࠅᦧ߃⴫␜ߢ߈߹ߔ㧚

XHTMLࠍછᗧߩ႐ᚲߢಽഀߒߚ޿႐ว㧘හߜ㧘ᣂ

ߒ޿eBook߳ᡷࡍ࡯ࠫߒߚ޿ߣ߈ߪ㧘ಽഀߒߚ޿૏

⟎ߦⓨ⊕ⴕࠍ౉ࠇߡ㧘ߘߎߦࠞ࡯࠰࡞ࠍวࠊߖ㧘 㨇Insert㨉ࡔ࠾ࡘ࡯ψ㨇Chapter Break㨉ࠍࠢ࡝࠶

ࠢߒ߹ߔ㧚 XHTMLࡈࠔࠗ࡞߇ಽഀߐࠇߡ㧘 ޟSection0001.xhtmlޠ߇Ꮐߩ࡝ࠬ࠻ߦㅊടߐࠇ߹

ߔ㧔࿑23ฝ㧕㧚ߥ߅㧘Word߆ࠄขࠅㄟࠎߛ↹௝ࡈ ࠔࠗ࡞ߪImagesࡈࠜ࡞࠳ߦ⊓㍳ߐࠇߥ޿ߩߢᵈᗧ ߇ᔅⷐߢߔ㧚

画像変換→[自動],画質→[最高]

箇条書きをデフォルト設定

デフォルト設定

(9)

23 SigilߦࠃࠆEPUBࡈࠔࠗ࡞ߩ✬㓸

24 ࠹ࠠࠬ࠻࡮ࠛ࠺ࠖ࠲ߢzipࡈࠔࠗ࡞ࠍ⸃ಓߒ㧘XHTMLࡈࠔࠗ࡞ࠍࠦࡇ࡯ߒߡขࠅ಴ߒ㧘✬㓸

25 ࠹ࠠࠬ࠻࡮ࠛ࠺ࠖ࠲ߢXHTMLࠍ✬㓸ߒ,VIDEO࠲ࠣࠍㅊട,਄ㇱࠍਅㇱߩࠃ߁ߦᦠ߈឵߃ࠆ 9.2 XHTMLࡈࠔࠗ࡞ߩ✬㓸

࠹ࠠࠬ࠻࡮ࠛ࠺ࠖ࠲ࠍ૶ߞߚEPUBߩୃᱜ✬

㓸ߪ㧘ࡈࠔࠗ࡞ߩ᜛ᒛሶޟ.epubޠࠍᒝ೙⊛ߦޟ.zipޠ ߦᦠ឵߃㧘⸃ಓߒ㧘XHTMLࡈࠔࠗ࡞ࠍZIPࡈࠔ

ࠗ࡞߆ࠄࠦࡇ࡯ߒߡขࠅ಴ߒ㧘ZIPࡈࠜ࡞࠳ߩᄖ ߦ଻ሽߒߡ߆ࠄ㧘⑲ਣࠛ࠺ࠖ࠲ߥߤߢ㐿߈߹ߔ㧚

ߎߎߢߪCharles Babbageߩ㓏Ꮕᯏ㑐No.2ߩ ࡆ࠺ࠝ㧔Babbage_DE01.mp4ߣ

Babbage_DE02.mp4㧕ࠍ㧘↹௝ߦᄌ߃ߡᝌ౉ߒ߹

ߔ㧔࿑24㧘25㧕㧚

ห᭽ߦ㧘ᦨᓟߩCompute History Museumߩ ࡆ࠺߽ࠝขࠅㄟߺ߹ߔ㧔࿑26㧕㧚

(10)

26 Computer History Museumߩࡆ࠺ࠝࠍVideo࠲ࠣߢ⸥ㅀ

27 iTunesࠍ⿠േߒ㧘Computer_History_06.epubiPadߩiBookߦォㅍߒ㧘iBook਄ߩേ↹ࠍౣ↢

એ਄ߩୃᱜ࡮✬㓸ࠍ⚳߃ߚXHTMLࡈࠔࠗ࡞ࠍ ZIP ࡈࠔࠗ࡞ߦ਄ᦠ߈ߒߡ⟎߈឵߃߹ߔ㧚ᦝߦ㧘 ࡆ ࠺ࠝ࡮ ࡈࠔࠗ ࡞ ߩ ౉ ߞ ߡ ޿ ࠆ ࡈࠜ࡞ ࠳ ޟComputerMovie3ޠࠍOEBPSࡈࠜ࡞࠳ߦㅊട ߒ㧘ౣᐲ㧘ࡈࠔࠗ࡞ߩ᜛ᒛሶޟ.zipޠࠍޟ.epubޠ ߦᒝ೙⊛ߦᄌᦝߒ߹ߔ㧔࿑24ฝ਄㧕㧚

10 eBookࠍiPad߳ォㅍߒ㧘േ↹ࠍౣ↢

಴᧪਄߇ߞߚേ↹ߩേߊ eBook ࠍ㑛ⷩߔࠆߦ ߪ㧘iPadࠍWindows 7 PCߦធ⛯ߒ㧘iTunes߇

⿠േߒߚᓟ㧘EPUBࡈࠔࠗ࡞ࠍޟࡉ࠶ࠢޠߦㅊട ߒߡ㧘iPad ߣหᦼࠍขࠅ߹ߔ㧚eBook ߪ iBook

਄ߦㅊടߐࠇ߹ߔߩߢ㧘࿑27Ꮐਅߩࠃ߁ߦiBook

࡜ࠗࡉ࡜࡝ߢ⏕⹺ߒ㧘⹥ᒰeBookࠍ࠲࠶ࡇࡦࠣߒ㧘

േ↹ߩࡍ࡯ࠫࠍ㐿߈߹ߔ㧚േ↹ౣ↢ࡏ࠲ࡦࠍ࠲࠶

ࡊߒߡ㧘eBookߩേ↹ࠍⷞ⡬ߔࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߔ 㧔࿑27ਛᄩ㧘ฝ㧕㧚

✚วᖱႎၮ⋚࠮ࡦ࠲࡯ߩ╙ 1,3 ┵ᧃቶߦߪ

Adobe Master Collection CS5߇↪ᗧߐࠇߡ޿߹

ߔ㧚ߎߩਛߩInDesign CS5ࠍ૶ߞߡ㧘ߎߩࠃ߁ ߥേ↹ߩ฽߻eBookࠍ૞ᚑߔࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߔ㧚

㖧࿖߿ࠪࡦࠟࡐ࡯࡞ߢߪ㧘࠺ࠫ࠲࡞ᢎ⑼ᦠߩዉ

౉߇ㅴ߼ࠄࠇߡ޿߹ߔ㧚ቊᱜ⟵ߐࠎ߽⸒ߞߡ޿ࠆ ࠃ߁ߦ㧘࠺ࠫ࠲࡞ᢎ⢒ߢޟᗵേߩ޽ࠆ᝼ᬺޠࠍ㧘 㔚ሶᢎ⑼ᦠߢ᝼ᬺࠍ㕙⊕ߊߒߡ޿߈ߚ޿߽ߩߢ ߔ㧚

⻢ㄉ

౏㐿⻠ᐳߢߪ㧘ฃ⻠↢ߢ޽ߞߚᩣᑼળ␠ߥ߆ߚ ߦශ ೚ߩᷡ ᳓ ⟤ Ⓞߐ ࠎ ߣ⍾ ේ ട ᄹߐ ࠎ ߦ 㧘 InDesign ߦࠃࠆᢥᦠ૞ᚑߩᠲ૞ᣇᴺࠍ⚦ㇱ߹ߢ

ౕ૕⊛ߦᢎ߃ߡ㗂߈㧘ή੐౏㐿⻠ᐳޟeBook㧔㔚 ሶᦠ☋㧕ߩ૞ࠅᣇ࡮಴ ߩ઀ᣇޠࠍ⚳߃ࠆߎߣ߇ ߢ߈߹ߒߚ㧚ߎߎߦ⸥ߒߡᗵ⻢ߩᗧࠍ⴫ߒ߹ߔ㧚

ライブラリのブックに 新規EPUBを追加し,

iPadと同期させると,

iBookのライブラリに Computer_History_06

が追加されます ビデオを組み込んだeBook

中央の再生マークをクリック すると,動画が再生されます 新規に追加する「Computer_History_06.epub」

Apple iTunes

Updating...

参照

Updating...

関連した話題 :