Panasonic LUMIX DMC-FZ62 User Guide Manual

36 

Loading.... (view fulltext now)

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

全文

(1)

Kokkuvõtlik kasutusjuhend

Digikaamera

Mudel nr

DMC-FZ200

DMC-FZ62

Enne seadme kasutamist lugege käesolev juhend

tähelepanelikult läbi.

Kaamera kasutamise kohta leiate üksik-asjalikumaid juhiseid kaamera komplekti kuuluval CD-ROM-plaadil olevast PDF-vormingus kasutusjuhendist “Keerulisemate funktsioonide kasutusjuhend”. Selle juhendi lugemiseks laadige see oma arvutisse.

(DMC-FZ200) (DMC-FZ62)

EB

Mudelinumbri järelliide “EB” tähistab Suurbritannias müüdavat mudelit.

DMC-FZ62 DMC-FZ200

Veebileht: http://www.panasonic-europe.com

VQT4H57

F0712MG0 ( 13000 A )

DMC-FZ200&FZ60_EB-VQT4H57_eng.book 1 ページ 2012年7月4日 水曜日 午後6時38分

(2)

Lugupeetud klient!

Kasutame võimalust, et tänada teid Panasonicu digikaamera ostmise eest.

Lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles. Arvestage sellega, et digikaamera tegelikud juhtseadised ja komponendid, menüüelemendid jne võivad käesoleva kasutusjuhendi joonistel kujutatutest pisut erineda.

Järgige hoolikalt autorikaitseseadust.

Eelsalvestatud lintide või plaatide või muu väljaantud või ülekandena edastatava materjali salvestamine muul eesmärgil kui isiklikuks kasutamiseks võib olla vastuolus autorikaitse-seadusega. Ka isiklikuks kasutamiseks võib teatud materjali salvestamisel olla piiranguid.

Ohutusinfo

Toodet identifitseeriv märgistus

HOIATUS!

Tulekahju, elektrilöögi ja toote kahjustamise ohu vähendamiseks:

Ärge jätke seda seadet vihma, niiskuse ega tilkuva või pritsiva vee kätte.

Kasutage ainult seadme tootja soovitatud tarvikuid.

Ärge eemaldage kaitsekatteid.

Ärge remontige seda seadet ise. Laske seadet hooldada vastava kvalifikatsiooniga isikutel.

Pistikupesa peab paiknema seadme lähedal ja olema lihtsasti juurdepääsetav.

Toode Asukoht

Digikaamera All

Akulaadija All

(3)

DMC-FZ200&FZ60_EB-VQT4H57_eng.book 3 ページ 2012年7月4日 水曜日 午後6時57分

Hoiatus toitejuhtme kohta

Lugege isikliku ohutuse huvides järgmine tekst hoolikalt läbi.

Sellel seadmel on teie ohutuse ja mugavuse tagamiseks valatud kolme-kontaktiline toitepistik.

Pistiku sees on 5 A kaitse.

Kui kaitse on vaja välja vahetada, siis hoolitsege selle eest, et asenduskaitse on 5-amprine ning et sellel on ASTA või BSI heakskiit vastavalt standardile BS1362.

Veenduge, et kaitsme korpusel on heakskiidutähis ASTA või BSI . Kui toitepistik on varustatud eemalda-tava kaitsmekattega, siis hoolitsege selle eest, et see paigaldatakse kaitsme väljavahetamisel kindlasti tagasi. Kui kaitsmekate on kadunud, ei tohi pistikut kasutada enne, kui on saadud uus kate.

Kaitsme asenduskatte saate osta kohalikult edasimüüjalt.

Enne kasutamist

Eemaldage konnektori kate.

Kaitsme vahetamine

Kaitsme asukoht võib olenevalt toite-pistiku tüübist olla erinev

(joonised A ja B).

Kontrollige paigaldatud toitepistikut ja järgige järgmisi juhiseid.

Joonistel kujutatud toitepistik võib tegelikust erineda.

1. Avage kruvikeerajaga kaitsmekate. Joonis A Joonis B

Kaitsmekate

Joonis A Joonis B 2. Vahetage kaitse välja ja sulgege kaitsmekate.

Kaitse (5 A)

Kaitse (5 A)

(4)

Info aku kohta

Ärge kuumutage ega põletage akut.

Ärge jätke akut (akusid) suletud uste ja akendega autosse pikemaks ajaks otsese päikesevalguse kätte.

Teave akulaadija kohta

Kui toitejuhe on ühendatud, siis on akulaadija ooteolekus.

Kui toitejuhe on ühendatud pistikupessa, on primaarahel alati pingestatud.

ETTEVAATUST!

Plahvatusoht aku valel väljavahetamisel! Vahetage aku välja tootja poolt soovitatud tüüpi aku vastu.

Enne akude äraviskamist pöörduge õige utiliseerimismeetodi kohta teabe saamiseks kohaliku omavalitsuse või spetsialiseeritud kaupluse poole.

Hoiatus!

Valitseb tule-, plahvatus- ja põletusoht. Ärge võtke akut koost lahti, kuumutage üle 60 °C ega tuhastage.

ETTEVAATUST!

Tulekahju, elektrilöögi ja toote kahjustamise ohu vähendamiseks:

Ärge paigaldage ega asetage seda kaamerat raamatukappi, sisseehitatud seina-kappi ega muusse piiratud ruumiga kohta. Hoolitsege selle eest, et kaamera oleks hästi ventileeritud.

(5)

Ohutusnõuded

Kasutage alati Panasonicu originaalset AV-kaablit (DMW-AVC1: lisavarustus)

Kasutage alati Panasonicu originaalset HDMI-minikaablit (RP-CDHM15, RP-CDHM30:

lisavarustus). Varuosanumbrid: RP-CDHM15 (1,5 m), RP-CDHM30 (3,0 m)

Ärge kasutage mingeid muid USB-ühenduskaableid peale tarnekomplekti kuuluva

kaabli või Panasonicu originaalse USB-ühenduskaabli (DMW-USBC1: lisavarustus) (DMC-FZ200)

Kasutage alati Panasonicu originaalset kaugpäästikut (DMW-RSL1: lisavarustus)

Hoidke kaamera võimalikult kaugel elektromagnetvälju tekitavatest seadmetest (nt mikrolaineahjud, telerid, videomängud jne).

Kui kasutate kaamerat teleri peal või lähedal, võib elektromagnetlainete kiirgus häirida kaamerast väljastatavat heli ja/või pilti.

Ärge kasutage kaamerat mobiiltelefoni lähedal, sest see võib põhjustada pilti ja/või heli moonutavat müra.

Kõlarite või suurte mootorite tekitatud tugev magnetväli võib salvestisi kahjustada või pilte moonutada.

Mikroprotsessorite tekitatud elektromagnetväli võib kaamera tööd häirida, moonutades pilti ja/või heli.

Kui elektromagnetvälju tekitavate seadmete mõjupiirkonnas kaamera ei tööta nõuetekohaselt, lülitage kaamera välja ja eemaldage aku või ühendage võrguadapter

(DMW-AC8E: lisavarustus)

Seejärel paigaldage aku tagasi või ühendage võrguadapter uuesti ja lülitage kaamera sisse.

Ärge kasutage kaamerat raadiosaatjate ega kõrgepingeliinide läheduses.

Raadiosaatjate või kõrgepingeliinide lähedal salvestades võivad pilt ja/või heli olla moonutatud.

Teabe saamiseks selles tootes kasutatava tarkvara kohta vajutage menüü- ja seadistusnuppu [MENU/SET], valige [Setup (seadistamine)] → [Version Disp. (versiooninäit)] ja vajutage seejärel uuesti menüü- ja seadistusnuppu [MENU/SET].

(6)

Info kasutajatele vanade seadmete ja akude/patareide kogumise ja kõrvaldamise kohta

Need sümbolid toodetel, pakendil ja/või toodetega kaasasolevatel dokumentidel tähendavad, et kasutatud elektri- ja elektroonika-tooteid ning akusid/patareisid ei tohi visata ära koos tavaliste olmejäätmetega.

Vastavalt kohalikele seadustele ning direktiividele 2002/96/EÜ ja 2006/66/EÜ tuleb kasutatud tooted ja akud/patareid viia nõuete-kohase käitlemise, taaskasutuse ja ringlussevõtu tagamiseks vastavasse kogumispunkti.

Nende toodete ja akude/patareide nõuetekohane kõrvaldamine aitab hoida kokku väärtuslikke ressursse ning vältida võimalikku negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale, mis võib nõudeid eirava jäätmekäitlusega kaasneda.

Täpsemat infot kasutatud toodete ja akude/patareide kogumise ja ringlussevõtu kohta saate kohalikust omavalitsusest, oma jäätme-käitlusfirmast või toote ostukohast.

Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võib selliste jäätmete nõuete-vastane kasutuselt kõrvaldamine olla karistatav.

Äriklientidele Euroopa Liidus

Kui soovite tarbetuks muutunud elektri- ja elektroonikaseadmed kasutuselt kõrvaldada, siis pöörduge edasise info saamiseks vastava seadme müüja või tarnija poole.

[Info kasutuselt kõrvaldamise kohta muudes riikides väljaspool Euroopa Liitu]

Need sümbolid kehtivad ainult Euroopa Liidus. Kui soovite nendest toodetest loobuda, siis pöörduge kohalikku omavalitsusse või seadme müüja poole, et saada infot nende toodete nõuetelevastava kõrvaldamismeetodi kohta.

Märkus aku/patarei sümboli kohta (kaks alumist sümbolit):

Seda sümbolit võib kasutada koos keemilise elemendi sümboliga. Sellisel juhul vastab see antud kemikaali kohta direktiivis sätestatud nõuetele.

Cd

(7)

Sisukord

Ohutusinfo...2

Kaamera eest hoolitsemine...8

Tarvikud ...10

Tarvikud ...12

Põhiosade funktsioonid ja nimetused...14

Objektiivikatte/õlarihma kinnitamine...16

Objektiivivarjuki kinnitamine ...17

Aku laadimine...18

Mälukaardi (lisavarustus) / aku sisestamine ja eemaldamine...19

Toimingute järjekord.........20

Pildistamine automaatfunktsiooni abil (arukas automaatrežiim)........22

Tagumise ketasvalija kasutamine.........24

Pildistamine erinevate pildiefektide abil (loomingulise retušeerimise režiim)...26

Menüü kasutamine...27

PDF-vormingus kasutusjuhendi lugemine...28

Tarnitud tarkvara installimine.........30

Tehnilised andmed...32

Arvestage sellega, et digikaamera tegelikud juhtseadised ja komponendid, menüü-elemendid ja muu teave digikaamera kohta võivad käesoleva kasutusjuhendi joonistel kujutatutest erineda. Kui kasutamine või muu teave on erinevatel mudelitel enamvähem ühesugune, kasutatakse selles juhendis esitatavate juhiste näitena mudelit .

Kui toimingud, protseduurid või funktsioonid on erinevatel mudelitel erinevad,

viidatakse nendele eraldi, näidates ära vastava mudelinumbri: nt:

(8)

Kaamera eest hoolitsemine

Ärge allutage kaamerat tugevale vibratsioonile, löökidele või survele

Objektiiv, LCD-näidik või väliskest võivad saada kahjustada, kui neid kasutatakse järgmistes tingimustes.

Kaameral võivad tekkida ka tööhäired või piltide salvestamine võib nurjuda.

Kui pillate kaamera maha või lööte millegi vastu ära.

Surute tugevasti objektiivile või LCD-näidikule.

Kui kaamera ei ole kasutusel või kui kasutatakse taasesitus-režiimi, hoolitsege selle eest, et objektiiv oleks hoiuasendis ja objektiivil kate ees.

Mõnikord võib kaamerast kosta klõbisevat häält või kaamera vibreerida. Need on tingitud ava, suumi ja mootori liikumisest ega viita kaamera rikkele.

See kaamera ei ole tolmukindel, pritsmeveekindel ega veekindel.

Ärge kasutage kaamerat kohas, kus on palju tolmu, vett, liiva jne.

Vedelikud, liiv ja muud võõrkehad võiva sattuda objektiivi, nuppe jne ümbritsevasse ruumi. Olge eriti ettevaatlik, sest see ei pruugi mitte ainult põhjustada rikkeid, vaid kaamerat võib seejärel olla ka võimatu remontida.

Väga liivased ja tolmused kohad.

Kohad, kus kaamera võib saada märjaks – näiteks vihmase ilmaga või rannas kasutamisel.

(9)

Müügiinfo ja teave tugiteenuste kohta

Klienditeeninduskeskus

Suurbritannias elavatele klientidele: 0844 844 3899

Iirimaal elavatele klientidele: 01 289 8333

Lisateavet oma toote kohta leiate meie veebilehelt:

www.panasonic.co.uk

Otsemüük firmast Panasonic UK

Tarvikuid ja kulumaterjale saate oma toote jaoks lihtsasti ja kindlalt tellida, kui helistate meie klienditeeninduskeskusse

Esmaspäevast neljapäevani 9:00 – 17:30, reedel 9:30 – 17:30 (välja arvatud riiklikel pühadel)

Tarvikuid võib tellida ka meie veebikauplusest aadressil www.pas-europe.com.

Osta saab enamike põhiliste krediit- ja deebetkaartidega.

Kõikidele päringutele tehingute ja turustusvõimaluste kohta vastatakse otse firmast Panasonic UK Ltd.

See ei saa olla lihtsam!

Meie veebilehe kaudu toimub ka paljude meie valmistoodete otsemüük. Lisateavet saate meie veebilehelt.

(10)

Tarvikud

Enne kaamera kasutamist veenduge, et sellega on kaasas kõik loetletud tarvikud. Tootenumbrid kehtivad 2012. a. juulikuu seisuga. Need numbrid võivad muutuda.

1 Aku

(tekstis viidatakse kui akule või patareile) Enne kaamera kasutuselevõttu laadige aku.

2 Akulaadija

(tekstis viidatakse kui akulaadijale või

laadijale)

3 Toitejuhe

4 USB-ühenduskaabel 5 CD-ROM-plaat

Tarkvara

Enne kaamera kasutamist installige tarkvara arvutisse. 6 CD-ROM-plaat

Keerulisemate funktsioonide kasutusjuhend 7 Õlarihm 8 Objektiivikate / objektiivikatte nöör 9 Objektiivivarjuk

SD-mälukaardile, SDHC-mälukaardile ja SDXC-mälukaardile viidatakse tekstis kui mälukaardile.

Mälukaart on lisavarustus.

Kui te mälukaarti ei kasuta, saate pilte salvestada või esitada sisseehitatud mälu abil.

Komplekti kuuluvate tarvikute kaotamisel pöörduge seadme müüja poole või lähimasse hoolduskeskusesse.

(Tarvikuid saab osta eraldi.)

2 9 8 7 6 5 4 3 1 VFC4453 K1HY08YY0025 VYQ5607 DMW-BLC12E VFF1046 DE-A80A K2CT3YY00034 VYQ7878 DMC-FZ200&FZ60_EB-VQT4H57_eng.book 10 ページ 2012年7月4日 水曜日 午後6時36分

(11)

Lisatarvikud

* 1 Võrguadapterit (lisavarustus) saab kasutada ainult koos spetsiaalse Panasonicu vooluadapteriga (lisavarustus). Võrguadapterit (lisavarustus) ei saa kasutada üksinda. * 2 Objektiiviadapter (lisavarustus) on vajalik teleobjektiivi või lähivõtteobjektiivi kinnitamiseks.

Mõnes riigis ei pruugi kõik lisatarvikud olla müügil.

Aku DMW-BLC12

Võrguadapter *1 DMW-AC8 Alalisvooluliitmik *1 DMW-DCC8 Mitmekordse kihiga kaitsefilter

(MC-kaitsefilter)

DMW-LMC52 Neutraalhall valgusfilter (ND-filter) DMW-LND52 Polariseeriv filter (PL-filter)

(rõngakujuline) DMW-LPL52 Teleobjektiiv *2 DMW-LT55 Lähivõtteobjektiiv *2 DMW-LC55 Objektiiviadapter DMW-LA7 AV-kaabel DMW-AVC1 HDMI-minikaabel RP-CDHM15, RP-CDHM30 USB-ühenduskaabel DMW-USBC1 Välklamp DMW-FL220, DMW-FL360, DMW-FL500 Kaugpäästik DMW-RSL1 Stereomikrofon DMW-MS1 Klass 10 64 GB SDXC-mälukaart Klass 10, 32 GB SDHC-mälukaart Klass 10, 16 GB SDHC-mälukaart Klass 10, 8 GB SDHC-mälukaart Klass 10, 4 GB SDHC-mälukaart Klass 4, 16 GB SDHC-mälukaart Klass 4, 8 GB SDHC-mälukaart Klass 4, 4 GB SDHC-mälukaart Klass 4, 2 GB SD-mälukaart RP-SDU64GE1K RP-SDA32GE1K/RP-SDU32GE1K/RP-SDRA32GEK RP-SDA16GE1K/RP-SDU16GE1K/RP-SDRA16GEK RP-SDA08GE1K/RP-SDU08GE1K/RP-SDRA08GEK RP-SDU04GE1K/RP-SDRA04GEK RP-SDNA16GEA RP-SDNA08GEA RP-SDNA04GEA RP-SDNA02GEA See kaamera ühildub UHS-I

standardi SDHC-/SDXC-mälu-kaartidega.

(12)

Tarvikud

Enne kaamera kasutamist veenduge, et sellega on kaasas kõik loetletud tarvikud. Tootenumbrid kehtivad 2012. a. juulikuu seisuga. Need numbrid võivad muutuda.

1 Aku

(tekstis viidatakse kui akule või patareile) Enne kaamera kasutuselevõttu laadige aku.

2 Akulaadija

(tekstis viidatakse kui akulaadijale või

laadijale) 3 Toitejuhe 4 USB-ühenduskaabel 5 CD-ROM-plaat

Tarkvara

Keerulisemate funktsioonide kasutusjuhend

Enne kaamera kasutamist installige tarkvara arvutisse.

6 Õlarihm

7 Objektiivikate / objektiivikatte nöör

SD-mälukaardile, SDHC-mälukaardile ja SDXC-mälukaardile viidatakse tekstis kui mälukaardile.

Mälukaart on lisavarustus.

Kui te mälukaarti ei kasuta, saate pilte salvestada või esitada sisseehitatud mälu abil.

Kui olete tarnekomplekti kuulunud tarvikud ära kaotanud, pöörduge kaupluse või klienditeeninduskeskuse poole. (Tarvikuid saab osta eraldi.)

2 7 6 5 4 3 1 VFC4453 K1HY08YY0025 VYQ5607 DMW-BMB9E VFF1033 DE-A84A K2CT3YY00034 DMC-FZ200&FZ60_EB-VQT4H57_eng.book 12 ページ 2012年7月3日 火曜日 午後1時50分

(13)

Lisatarvikud

* 1 Võrguadapterit (lisavarustus) saab kasutada ainult koos spetsiaalse Panasonicu vooluadapteriga (lisavarustus). Võrguadapterit (lisavarustus) ei saa kasutada üksinda. * 2 Objektiiviadapter (lisavarustus) on vajalik teleobjektiivi või lähivõtteobjektiivi kinnitamiseks.

Mõnes riigis ei pruugi kõik lisatarvikud olla müügil.

Aku DMW-BMB9

Võrguadapter *1 DMW-AC8 Alalisvooluliitmik *1 DMW-DCC6 Mitmekordse kihiga kaitsefilter

(MC-kaitsefilter)

DMW-LMC52 Neutraalhall valgusfilter (ND-filter) DMW-LND52 Polariseeriv filter (PL-filter)

(rõngakujuline) DMW-LPL52 Teleobjektiiv *2 DMW-LT55 Lähivõtteobjektiiv *2 DMW-LC55 Objektiiviadapter DMW-LA5 AV-kaabel DMW-AVC1 HDMI-minikaabel RP-CDHM15, RP-CDHM30 USB-ühenduskaabel DMW-USBC1 Klass 10 64 GB SDXC-mälukaart Klass 10, 32 GB SDHC-mälukaart Klass 10, 16 GB SDHC-mälukaart Klass 10, 8 GB SDHC-mälukaart Klass 10, 4 GB SDHC-mälukaart Klass 4, 16 GB SDHC-mälukaart Klass 4, 8 GB SDHC-mälukaart Klass 4, 4 GB SDHC-mälukaart Klass 4, 2 GB SD-mälukaart RP-SDU64GE1K RP-SDA32GE1K/RP-SDU32GE1K/RP-SDRA32GEK RP-SDA16GE1K/RP-SDU16GE1K/RP-SDRA16GEK RP-SDA08GE1K/RP-SDU08GE1K/RP-SDRA08GEK RP-SDU04GE1K/RP-SDRA04GEK RP-SDNA16GEA RP-SDNA08GEA RP-SDNA04GEA RP-SDNA02GEA DMC-FZ200&FZ60_EB-VQT4H57_eng.book 13 ページ 2012年7月3日 火曜日 午後1時50分

(14)

Põhiosade funktsioonid ja nimetused

MIC REMOTE 1 2 43 5 6 7 8 31911 32 13 12 1910 33 34 21 0 2 8 1 36 7 1 6 1 5 1 5 3 4 1 6 2 3 2 22 24 8 3 37 28 29 30 39 27 25 1 2 3 5 6 74 8 9 11 1210 13 40 14 15 16 1718 19 20 41 21 22 4 2 32 25 42 26 28 29 30 43 27 DMC-FZ200&FZ60_EB-VQT4H57_eng.book 14 ページ 2012年7月3日 火曜日 午後1時50分

(15)

1 Objektiiv 2 Suumimishoob 3 Päästikunupp 4 Sarivõtterežiimi nupp [ ] 5 Automaattaimeri näidik Automaatteravustamise (AF) märgutuli 6 Töörežiimi ketasvalija 7 Välklamp 8 Läätseraam 9 Silmasobituse ketasvalija 10 Kõlar

Hoiduge kõlari katmisest sõrmega. Nii võib heli olla halvasti kuulda.

11 Õlarihma aas 12 [HDMI] pistikupesa 13 AV-väljundi/digitaalväljundi pistikupesa [AV OUT/DIGITAL] 14 Pildinäidik

15 Stereomikrofon

16 Kaamera sisse- ja väljalülitamise lüliti (ON/OFF) 17 Filmimisnupp 18 Toite märgutuli 19 Teravustamisnupp [FOCUS] 20 Tagumine ketasvalija 21 Kuvamisnupp [DISP.] 22 Menüü-/seadistusnupp [MENU/SET] 23 Noolenupud

24 Kiirmenüü nupp [Q.MENU] / [ ]kustutamis- ja tühistamis-nupp (Delete/Cancel) 25 Taasesitusnupp (Playback) [ ] 26 [EVF/LCD] nupp 27 LCD-näidik 28 Statiivipesa

Kui statiivile kinnitatakse kruvi pikkusega 5,5 mm või üle selle, võib kaamera saada kahjustada.

29 Vabastushoob

31 Välklambi avamise hoob

Välklambi sulgemiseks suruge vastu välklambikatte ülaosa, kuni välklamp teeb klõpsu. 32 Mikrofoni/kaugjuhtimise pistikupesa [MIC/REMOTE] 33 Fookuskauguse valikulüliti 34 Külgmine hoob 35 Sünkroonpesa 36 [Fn1] nupp 37 [Fn3] nupp

38 Automaatse teravustamise / maatsärituse lukustamise nupp [AF/AE LOCK] / [Fn2] nupp 39 Alalisvooluliitmiku kate

Võrguadapteri kasutamisel hoolitsege selle eest, et kasutatakse ka Panasonicu alalisvooluliitmikku (DMW-DCC8: lisavarustus) ja võrguadapter

(DMW-AC8E: lisavarustus).

Kasutage alati Panasonicu

originaal-võrguadapterit (DMW-AC8E: lisavarustus).

Võrguadapteri rakendamisel kasutage võrguadapteri komplekti kuuluvat toitekaablit.

40 Välklambi avamisnupp 41 [AF/AF /MF] nupp

42 Automaatse teravustamise / särituse lukustamise nupp

[AF/AE LOCK] / [Fn1] nupp 43 Alalisvooluliitmiku kate

Võrguadapteri kasutamisel hoolitsege selle eest, et kasutatakse ka Panasonicu alalisvooluliitmikku

(DMW-DCC6: lisavarustus) ja võrguadapter (DMW-AC8E: lisavarustus).

Kasutage alati Panasonicu originaal-võrgu-adapterit (DMW-AC8E: lisavarustus)

(16)

Objektiivikatte/õlarihma kinnitamine

Objektiivikatte kinnitamine

Kui lülitate kaamera välja või kannate kaamerat kaasas, pange objektiivipinna kaitsmiseks objektiivile kate ette.

1

Juhtige nöör läbi kaameras oleva ava.

2

Juhtige sama nöör läbi objektiivikattes

oleva ava.

3

Paigaldage objektiivikate.

Õlarihma kinnitamine

Kaamera mahapillamise vältimiseks kinnitage kaamera kasutamise ajal õlarihm.

1

Juhtige õlarihm läbi õlarihma aasas

oleva ava.

2

Juhtige õlarihm läbi lukusti ja kinnitage

õlarihm.

Tõmmake õlarihma 2 cm või rohkem.

Kinnitage õlarihm kaamera teisele küljele ilma, et rihm

(17)

Objektiivivarjuki kinnitamine

Veenduge, et kaamera on välja lülitatud.

Sulgege välklamp.

1

Kinnitage objektiivivarjuk

objektiivile nii, et selle lühem

külg on joondatud põhiseadme

põhjaga.

Ärge hoidke objektiivivarjukit nii, et see sattuks väändesse või paindesse.

2

Pöörake objektiivivarjukit noole suunas.

3

Vahetult enne märki tunnete mõningast

vastusurvet, kuid jätkake objektiivivarjuki

pööramist punktini , kus märgid ühtivad.

(Objektiivivarjuk fikseerub “klõpsuga”.)

Veenduge, et objektiivivarjuk on tugevasti kinnitatud ega jää kaadrisse näha.

Märkus

Kui olete objektiivivarjuki ajutiselt lahti võtnud ja soovite seda kaasas kanda, kinnitage see vastupidises suunas. Pildistamise ajaks pöörake see uuesti tavalisse suunda tagasi.

(18)

Aku laadimine

Kasutage kaamera komplekti kuuluvat akulaadijat ja akut.

Kaamera tarnimishetkel pole aku laetud. Enne kaamera kasutuselevõttu laadige aku.

Laadige aku akulaadija abil siseruumis [temperatuuril 10 ºC kuni 30 ºC ].

Teave selles seadmes kasutatavate akude kohta

Selles seadmes tuleb kasutada akut tähistusega DMW-BLC12E. Laadimisaeg: umbes 140 min

Selles seadmes tuleb kasutada akut tähistusega DMW-BMB9E.

1

Ühendage aku, järgides aku õiget suunda.

2

Ühendage toitejuhe.

Laadimise märgutuli [CHARGE] süttib ja laadimine algab.

Laadimise märgutule [CHARGE] kohta

Põleb: Akut laetakse.

Kustunud: Aku laadimine on lõppenud.

(19)

Mälukaardi (lisavarustus) / aku

paigaldamine ja eemaldamine

Lülitage kaamera välja ja veenduge, et läätseraam on tagasi tõmmatud.

Soovitame kasutada Panasonicu mälukaarti.

1

Lükake vabastushooba noole suunas ja

avage mälukaardi-/akupesa kaas.

Kasutage alati Panasonicu originaalakusid

(DMW-BCJ12E).

Kasutage alati Panasonicu originaalakusid (DMW-BMB9E).

Muude akude kasutamisel ei saa tootja tagada selle toote talitluskvaliteeti.

2

Aku: Veendudes, et aku on õiget pidi,

lükake aku lõpuni akupessa, kuni

kuulete lukustusheli. Seejärel veenduge,

et aku on hoovaga lukustatud.

Aku eemaldamiseks tõmmake hooba

noole suunas.

Mälukaart: Suruge mälukaart tugevasti

lõpuni kaardipessa, kuni kuulete

“klõpsu”. Paigaldamisel veenduge, et

aku on õiget pidi.

Kaardi eemaldamiseks suruge kaarti,

kuni kostab klõps, ning tõmmake siis

kaart otse üles välja.

: Ärge puudutage mälukaardi ühenduskontakte.

3

: Sulgege mälukaardi-/akupesa kaas.

: Lükake vabastushooba noole suunas.

Märkus

B

(20)

Toimingute järjekord

1

Lülitage kaamera sisse.

Kaamera tarnimishetkel pole kell õigeks seatud. Enne kaamera kasutamist seadke kuupäev ja kellaaeg õigeks.

2

Teravustamiseks vajutage

päästik poolenisti alla ja

seejärel pildistamiseks lõpuni

alla.

Salvestusrežiimi valimine

Režiimi muutmiseks pöörake töörežiimide ketasvalijat.

: Pildistamine automaatseadistusi kasutades. : Pildistamine pildistaja enda seadistusi kasutades.

: Teie poolt seadistatud ava väärtus määrab automaatselt ära säriaja. : Teie poolt seadistatud säriaeg määrab automaatselt ära objektiivi ava. : Objektiivi ava ja säriaeg seadistatakse pildistamiseks käsitsi. : Videot saab salvestada käsikäituse seadistuste korral.

:Kasutage seda režiimi, kui soovite pildistada varem salvestatud sätteid kasutades.

: Pildistamine vastavalt stseenile. : Pildiefekti kontrollimine pildistamise ajal.

(21)

Video salvestamine

Salvestamise alustamiseks vajutage videonuppu.

Salvestamise lõpetamiseks vajutage videonuppu uuesti.

[AVCHD]-režiimis on video pideva salvestamise maksimaalne aeg 29 minutit ja 59 sekundit.

[MP4]-režiimis on video pideva

salvestamise maksimaalne aeg 29 minutit ja 59 sekundit või kuni 4 GB.

Salvestusaega saate ekraanilt kontrollida. ([FHD] puhul [MP4] vormingus on fail suur ning salvestusaeg langeb 29 minutist ja 59 sekundist allapoole.)

Fotode taasesitamine normaalse taasesituse režiimis

([NORMAL PLAY])

Vajutage nuppu [ ].

Foto valimiseks vajutage nuppu või .

Fotode kustutamine

Valige foto ja vajutage siis nuppu [ ].

Kuvatakse kinnitamisaken. Foto kustutamiseks valige [Yes (jah)].

(22)

Pildistamine automaatfunktsiooni abil

(arukas automaatrežiim)

Kaamera seab kõige sobivamad sätted vastavalt pildistusobjektile ja -tingimustele, mistõttu soovitame seda režiimi kasutada algajatel ning neil, kes soovivad, et pildistada oleks lihtne.

1

Seadke töörežiimide ketasvalija

tähisele [ ].

2

Teravustamiseks vajutage päästik

poolenisti alla ja seejärel

pildistamiseks lõpuni alla.

Ekraanil kaadrit vaadates saate tausta lihtsasti muuta häguseks.

1

Vajutage tagumist ketasvalijat, et kuvada [ ].

2

Vajutage nuppu või reguleerimiseks pöörake ketasvalijat.

Seadistuse lähtestamiseks vaikeolekusse (AUTO) vajutage nuppu [ ].

Automaatseks reguleerimiseks lähtestage seadistus vaikeolekusse (AUTO).

3

Seadistamiseks vajutage menüü- ja seadistus-nuppu [MENU/SET] või pöörake tagumist ketasvalijat.

Pildistamine defokuseerimise juhtimisfunktsiooni abil

AUTO

(23)

Aruka automaatrežiimi funktsiooni abil saate peale selle reguleerida heledust ja värvustasakaalu.

1

Kui kaamera on arukas automaatrežiimis,

vajutage menüü- ja seadistusnuppu

[MENU/SET].

2

Valige nupuga säte [ ] ja vajutage

seejärel menüü- ja seadistusnuppu

[MENU/SET].

Heleduse, värvustasakaalu ja taustahägususe reguleerimine

1

Vajutage valikuvariantide kuvamiseks tagumist ketasvalijat.

2

Variandi valimiseks vajutage nuppu .

3

Vajutage nuppu või reguleerimiseks pöörake ketasvalijat.

Seadistuse lähtestamiseks vaikeolekusse (AUTO) vajutage nuppu [ ].

4

Seadistamiseks vajutage menüü- ja seadistusnuppu [MENU/SET] või pöörake tagumist ketasvalijat.

Pildistamine aruka automaatrežiimi “pluss”

(Intelligent Auto Plus Mode) abil

[ ]: Heleduse reguleerimine.

[ ]: Taustahägususe reguleerimine.

[ ]: Värvustasakaalu reguleerimine.

(24)

Tagumise ketasvalija kasutamine

Särituse kompenseerimiseks või ava ja säriaja reguleerimiseks võite kasutada tagumist ketasvalijat. Reguleeritavad elemendid on valitud salvestusrežiimist sõltuvalt erinevad.

Kasutatavad režiimid:

Märkus

Kui te ei soovi säriaega kompenseerida, seadke väärtuseks [0].

Säriaja kompenseerimine

1

Säriaja kompenseerimise valitud

olekusse seadmiseks vajutage tagumist

ketasvalijat.

2

Säriaja kompenseerimiseks pöörake

tagumist ketasvalijat.

Säriaja kompenseerimise väärtus Eksponomeeter F SS SS 125 8 2.8 4.0 5.6 0 6 30 15 0 0 0 -3 -3 -3 -3 +3+3+3+3+3 DMC-FZ200&FZ60_EB-VQT4H57_eng.book 24 ページ 2012年7月4日 水曜日 午後6時36分

(25)

1

Seadistatavate elementide valimiseks

vajutage tagumist ketasvalijat.

Elemendid, mida saab seadistada iga kord, kui vajutada tagumist ketasvalijat.

2

Seadistamiseks pöörake tagumist ketasvalijat.

Ava väärtuse / säriaja seadistamine

: Programmeeritav nihe (salvestusrežiim: )

Eelseadistatud ava väärtust ja säriaega saab muuta ilma säritust muutmata.

Seadistuse muutmiseks kuvage ava väärtus ja säriaeg, vajutades päästikunupu poolenisti alla.

: Ava väärtus (salvestusrežiim: )

Kui soovite teravat, fokuseeritud tausta, seadke ava väärtus suuremale väärtusele. Kui soovite pehmelt fokuseeritud tausta, seadke ava väärtus väiksemale väärtusele.

: Säriaeg (salvestusrežiim: )

Seadke säriaeg lühemaks, kui soovite saada teravat pilti kiiresti liikuvast objektist. Seadke säriaeg pikemaks, kui soovite saada kaasavedamisefekti.

4.0 4.0 4.0151515 P P -3-3-3-3 000 +3+3+3+3+3 DMC-FZ200&FZ60_EB-VQT4H57_eng.book 25 ページ 2012年7月3日 火曜日 午後1時50分

(26)

Pildistamine erinevate pildiefektide abil

(loomingulise retušeerimise režiim)

Selles režiimis saab pildistada täiendavate pildiefektidega. Efekte saate seadistada näidiskujutiste abil valimise ja ekraanil ülevaatamise teel.

1

Seadke töörežiimide ketasvalija tähisele [ ].

Reguleerige efekt oma eelistustele vastavaks

Efekti tugevuse ja värvuse saab lihtsasti reguleerida oma eelistustele vastavaks.

1

Vajutage valikuvariantide kuvamiseks tagumist ketasvalijat.

2

Variandi valimiseks vajutage nuppu .

3

Vajutage nuppu või reguleerimiseks pöörake ketasvalijat.

Seadistuse lähtestamiseks vaikeolekusse (AUTO) vajutage nuppu [ ].

Automaatseks reguleerimiseks lähtestage seadistus vaikeolekusse (AUTO).

4

Seadistamiseks vajutage menüü- ja seadistusnuppu [MENU/SET] või pöörake tagumist ketasvalijat.

2

Pildiefekti (filtrite) valimiseks vajutage

nuppu ja seejärel vajutage menüü- ja

seadistusnuppu [MENU/SET].

Eelvaatekuval näidatakse valitud näidiskujutise abil pildiefekti.

Valitud pildiefekti lühikirjelduse lugemiseks vajutage nuppu [DISP.].

[ ]: Heleduse reguleerimine.

[ ]: Taustahägususe reguleerimine.

[ ]: Pildiefekti reguleerimine.

(27)

Menüü kasutamine

1

Vajutage menüü- ja seadistusnuppu [MENU/SET].

Sulgege menüü.

Vajutage menüü- ja seadistusnuppu [MENU/SET] või vajutage päästikunupp poolenisti alla.

Muude menüüde avamine

nt: Ümberlülitamine salvestusmenüüst [Rec] seadistamismenüüsse [Setup]

1

Vajutage menüü- ja seadistusnuppu [MENU/SET].

2

Vajutage nuppu .

3

Vajutage nuppu või pöörake seadistamise menüüikooni [Setup] [ ] valimiseks tagumist ketasvalijat.

4

Vajutage nuppu või tagumist ketasvalijat.

Valige järgmiseks menüüelement ja seadke see.

2

Menüüpunkti valimiseks vajutage nuppu või pöörake

tagumist ketasvalijat.

3

Vajutage nuppu või tagumist ketasvalijat.

Sõltuvalt menüüelemendist võib juhtuda, et sätet ei kuvata või see kuvatakse teistmoodi.

4

Seadistuste valimiseks vajutage nuppu

või pöörake tagumist ketasvalijat.

5

Seadistamiseks vajutage menüü- ja

seadistusnuppu [MENU/SET] või pöörake

tagumist ketasvalijat.

(28)

Kasutusjuhendi lugemine

(PDF-vormingus)

Kaamera kasutamise kohta leiate üksikasjalikumaid juhiseid kaamera komplekti kuuluval CD-ROM-plaadil olevast PDF-vormingus kasutusjuhendist “Keerulisemate funktsioonide kasutusjuhend”. Selle juhendi lugemiseks laadige see oma arvutisse.

Windows-opsüsteemi puhul

1

Lülitage arvuti sisse ja sisestage kasutusjuhendit sisaldav

CD-ROM-plaat (kuulub kaamera komplekti).

Jätkake toimingust

3

. Jätkake toimingust

2

.

2

Klõpsake kasutusjuhendit

[Operating Instructions].

3

Valige soovitud keel ja klõpsake

seejärel installimiseks

kasutus-juhendit [Operating Instructions].

4

Topeltklõpsake arvuti töölaual olevat

kasutusjuhendi otseteeikooni

(Operating Instructions).

(29)

Kui PDF-vormingus kasutusjuhend ei avane

PDF-vormingus kasutusjuhendi sirvimiseks või printimiseks peab arvutisse olema installitud programm Adobe Acrobat Reader 5,0 või selle hilisem versioon või programm Adobe Reader 7,0 või selle hilisem versioon.

Sisestage kasutusjuhendit sisaldav CD-ROM-plaat (kuulub kaamera tarnekomplekti), klõpsake nuppu ja järgige installimise kohta seejärel näidikul kuvatavaid teateid. (Ühilduvad operatsioonisüsteemid: Windows XP SP3/Windows Vista SP2/Windows 7)

Teie arvuti operatsioonisüsteemi jaoks sobiva Adobe Readeri versiooni saate alla laadida ja installida järgmiselt veebilehelt:

http://get.adobe.com/reader/otherversions/

PDF-vormingus kasutusjuhendi deinstallimine

Kustutage PDF-fail kaustast Program Files\Panasonic\Lumix\ .

Mac-opsüsteemi puhul

1

Lülitage arvuti sisse ja sisestage kasutusjuhendit sisaldav

CD-ROM-plaat (kuulub kaamera komplekti).

2

Avage CD-ROM-plaadil kaust “Manual (käsitsi)” ja kopeerige

seejärel sellest kaustast soovitud keeles PDF-fail.

3

PDF-faili avamiseks topeltklõpsake faili.

(30)

Tarnitud tarkvara installimine

Tarnekomplekti kuuluv CD-ROM-plaat sisaldab järgmist tarkvara.

Sulgege enne CD-ROM-plaadi sisestamist kõik arvutis töötavad rakendused.

1

Kontrollige oma arvuti töökeskkonda.

Töökeskkond programmide “PHOTOfunSTUDIO 8.3 PE/PHOTO-funSTUDIO 8.3 AE” kasutamiseks

Opsüsteem:

Windows® XP (32 bitti) SP3, Windows Vista® (32 bitti) SP2, Windows® 7 (32 bitti / 64 bitti) ja SP1

Keskprotsessor (CPU):

Pentium® III 500 MHz või võimsam (Windows® XP), Pentium® III 800 MHz või võimsam (Windows Vista®), Pentium® III 1 GHz või võimsam (Windows® 7)

PHOTOfunSTUDIO 8.3 PE (Windows XP/Vista/7)

Selle tarkvara abil saab teostada näiteks selliseid funktsioone nagu fotode kopeerimine arvutisse, redigeerimine ja printimine.

SILKYPIX Developer Studio (Windows XP/Vista/7, Mac OS X v10.4/v10.5/v10.6/v10.7) See on tarkvara töötlemata (RAW) vormingus fotode redigeerimiseks.

Lisateavet tarkvara SILKYPIX Developer Studio kasutamise kohta saate firma Ichikawa Soft Laboratory veebilehe punktist “Help (abiteave)”:

http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/support/

LoiLoScope 30-päevane täielik prooviversioon (Windows XP/Vista/7) (See installib ainult prooviversiooni allalaadimissaidi otseteeikooni)

PHOTOfunSTUDIO 8.3 AE (Windows XP/Vista/7)

Selle tarkvara abil saab teostada näiteks selliseid funktsioone nagu fotode kopeerimine arvutisse, redigeerimine ja printimine.

LoiLoScope 30-päevane täielik prooviversioon (Windows XP/Vista/7) (See installib ainult prooviversiooni allalaadimissaidi otseteeikooni)

(31)

Näidik:

1024x768 pikslit või rohkem (soovitatav on 1920x1080 pikslit või rohkem)

Muutmälu (RAM):

512 MB või rohkem (Windows® XP/Windows Vista®), 1 GB või rohkem (Windows® 7, 32 bitti),

2 GB või rohkem (Windows® 7, 64 bitti),

Vaba ruum kõvakettal:

tarkvara installimiseks 450 MB või rohkem

Töökeskkonna kohta lisateabe saamiseks vt “PHOTOfunSTUDIO” kasutusjuhendit (PDF-vormingus).

2

Sisestage komplekti kuuluvat tarkvara sisaldav CD-ROM-plaat.

Pärast tarnekomplekti kuuluva CD-ROM-plaadi sisestamist avaneb installimismenüü.

Jätkake toimingust

4

. Jätkake toimingust

3

.

3

Klõpsake installimismenüüs rakenduste punkti [Applications].

4

Klõpsake soovitatava installimise menüüpunkti

[Recommended Installation].

Installimise jätkamiseks järgige ekraanile ilmuvaid teateid.

Märkus

Installitakse teie arvutiga ühilduv tarkvara.

“PHOTOfunSTUDIO” ei ühildu opsüsteemiga Mac.

Mac-arvutisse võib käsitsi installida programmi SILKYPIX.

Sisestage komplekti kuuluvat tarkvara sisaldav CD-ROM-plaat. Topeltklõpsake automaatselt kuvatavat kausta.

Topeltklõpsake rakenduste kaustas olevat ikooni.

(32)

Tehnilised andmed

Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Digikaamera:

Ohutusinfo

Toiteallikas: alalispinge 8,4 V

Energiatarve: 1,7 W (pildistamisel LCD-näidiku abil) 1,6 W (pildistamisel pildinäidiku abil) 1,1 W (taasesitamisel LCD-näidiku abil) 1,0 W (taasesitamisel pildinäidiku abil)

Toiteallikas: alalispinge 8,4 V

Energiatarve: 1,5 W (pildistamisel LCD-näidiku abil) 1,4 W (pildistamisel pildinäidiku abil) 1,0 W (taasesitamisel LCD-näidiku abil) 0,7 W (taasesitamisel pildinäidiku abil)

Kaamera efektiivsete pildipikslite arv

12 100 000 pikslit 16 100 000 pikslit

Pildiandur 1/2.3″ MOS-andur, pikslite üldarv 12 800 000 pikslit, Põhivärvifilter 1/2.33″ MOS-andur, pikslite üldarv 17 500 000 pikslit, Põhivärvifilter

Objektiiv

[NANO PINNA-KATE] Optiline 24x suum, f = 4,5 mm kuni 108 mm (35 mm filmikaamera ekvivalent: 25 mm kuni 600 mm) Lainurkvõte: F2,8 kuni F8,0 (video salvestamisel: F2,8 kuni F11) Optiline 24x suum, f = 4,5 mm kuni 108 mm (35 mm filmikaamera ekvivalent: 25 mm kuni 600 mm) Lainurkvõte: F2,8 kuni F8,0 (video salvestamisel: F2,8 kuni F11) DMC-FZ200&FZ60_EB-VQT4H57_eng.book 32 ページ 2012年7月4日 水曜日 午後6時36分

(33)

Fookuskauguse vahemik Automaatfookus (AF) AF Macro/ MF (käsitsi fookus)/ Intelligent Auto/ Video

1 cm (lainurkvõte)/ 1 m (televõte) kuni ∞

Stseenirežiim Ülaltoodud sätted võivad olla erinevad.

Katikusüsteem Elektrooniline katik + mehaaniline katik

Minimaalne valgustihedus

Umbes 9 lx (kui kasutatakse “i-low” valgust, on säriaeg 1/25 sekundit)

Säriaeg 60 sekundit kuni 1/4000

sekundit 4 sekundit kuni 1/2000sekundit

Säritus AE (automaatsäritus)

Programm AE (P)/ objektiivi ava prioriteet AE (A)/ säriaja prioriteet AE (S) / käsitsi seadistatud säritus (M)

Särimõõtmise režiim Mitmekordne mõõtmine / keskpunkti kaalutud mõõtmine /

punktmõõtmine

LCD-näidik 3.0″ TFT LCD (3:2)

(umbes 461 000 punkti) (pildivälja suhe umbes 100%)

Pildinäidik

Värviline LCD-pildinäidik (umbes 1 312 000 punkti) (vaatevälja suhe umbes 100%) (silmasobituse reguleeri-misega j4 kuni i4 dioptriat) Värviline LCD-pildinäidik (umbes 202 000 punkti) (vaatevälja suhe umbes 100%)

(silmasobituse reguleeri-misega j4

kuni i4 dioptriat)

Välklamp Sisseehitatud hüpikvälklamp

Mikrofon Stereo

Kõlar monofooniline

DMC-FZ200&FZ60_EB-VQT4H57_eng.book 33 ページ 2012年7月3日 火曜日 午後1時50分

(34)

Salvestusvahend Sisseehitatud mälu (umbes 70 MB) / SD-mälukaart /

SDHC-mälukaart / SDXC-SDHC-mälukaart Salvestusfaili vorming

Fotod RAW/JPEG (põhineb “kaamera failisüsteemi projekteerimisreeglil”, põhineb “Exif 2.3” standardil, DPOF-le vastav) / MPO

JPEG (põhineb “kaamera failisüsteemi projekteerimisreeglil”, põhineb “Exif 2.3” standardil, DPOF-le vastav) / MPO

Videod AVCHD/MP4 Audio tihenduse

vorming

AVCHD Dolby® Digital (2 kanalit)

MP4 AAC (2 kanalit)

Digitaalliides

Digitaalne “USB 2.0” (suure kiirusega)

* Arvutist pärit andmeid ei saa USB-ühenduskaabli abil kaamerasse salvestada.

Analoogvideo NTSC/PAL liitsignaal (menüüst lülitatav) Audio Audiokanali väljund (monofooniline) Ühenduspesa

[MIC/REMOTE] Ø 2,5 mm pistik -[AV OUT/DIGITAL] Spetsiaalne pistikupesa (8-kontaktiline) [HDMI] MiniHDMI tüüp C Mõõtmed (ilma eenduvate osadeta) umbes 125,2 mm (L) x 86,6 mm (K) x 110,2 mm (S) [4,93” (L) x 3,41”(K) x 4,34” (S)] umbes 120,3 mm (L) x 80,8 mm (K) x 91,9 mm (S) [4,74” (L) x 3,18”(K) x 3,62” (S)] Kaal umbes 588 g (mälukaardi ja akuga) umbes 537 g

(ilma mälukaardi ja akuta)

Umbes 493 g (mälukaardi ja akuga) umbes 449 g

(ilma mälukaardi ja akuta)

Töö-temperatuur

0 ºC kuni 40 ºC

(35)

Akulaadija:

Ohutusinfo

Aku (liitium-ioonaku):

Ohutusinfo

Panasonic DE-A80A

Sisend:

vahelduvpinge 110 V kuni 240 V, 50/60 Hz, 0,2 A

Väljund:

alalispinge 8,4 V; 0,65 A

Panasonic DE-A84A

Sisend:

vahelduvpinge 110 V kuni 240 V, 50/60 Hz, 0,15 A

Väljund:

alalispinge 8,4 V; 0,43 A Panasonic DMW-BLC12E Pinge/mahtuvus: 7.2 V/1200 mAh Panasonic DMW-BMB9E Pinge/mahtuvus: 7.2 V/895 mAh DMC-FZ200&FZ60_EB-VQT4H57_eng.book 35 ページ 2012年7月3日 火曜日 午後1時50分

(36)

SDXC logo on firmale SD-3C LLC kuuluv kaubamärk.

“AVCHD”,“AVCHD Progressive”ning “AVCHD”ja “AVCHD Progressive” logod on firmade Panasonic Corporation ja Sony Corporation kaubamärgid.

Toodetud firma Dolby Laboratories litsentsi kohaselt.

Dolby ja topelt-D sümbol on firmale Dolby Laboratories kuuluvad kaubamärgid.

HDMI, HDMI logo ja kõrglahutus-multimeedialiides (High-Definition Multimedia Interface)

on firmale HDMI Licensing LLC kuuluvad kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USAs ja muudes riikides.

HDAVI Control™ on firmale Panasonic Corporation kuuluv kaubamärk.

QuickTime ja QuickTime’i logo on firmale Apple Inc kuuluvad, litsentsi alusel kasutatavad kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

Mac ja Mac-opsüsteem on firmale Apple Inc. kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USAs ja muudes riikides.

Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s ja muudes riikides registreeritud kaubamärgid.

See toode kasutab “DynaFont’i”, mis on pärit firmast DynaComware Corporation. DynaFont on firma DynaComware Taiwan Inc. registreeritud kaubamärk.

Muude selles juhendis nimetatud süsteemide või toodete nimed on tavaliselt selle süsteemi või toote väljatöötanud tootjate registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid. Käesolevale tootele on antud luba isiklikuks ja mitteäriliseks kasutamiseks tarbijate poolt AVC patendiportfelli litsentsi raames, mis hõlmab (i) videosalvestiste kodeerimist vastavalt AVC-standardile (“AVC Video”) ja/või (ii) AVC-videosalvestiste dekodeerimist tarbijate poolt isiklikul ja mitteärilisel otstarbel ja/või AVC-videosalvestiste omandamist AVC-videosalvestiste müügiluba omavast ettevõttest. See luba ei kehti mingil muul otstarbel kasutamise korral. Lisateavet saate firmast MPEG LA, LLC.

Vt veebilehte http://www.mpegla.com.

(DMC-FZ200) (DMC-FZ62)

EU

Vastavalt direktiivi 2004/108/EÜ lõike 9 lõigule 2

Updating...

参照

Updating...

関連した話題 :