ph_warizan_mix_01.pdf

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

全文

(1)在日フィリピン人児童のための算数教材 割り算マスター・日本語クリアー Mga Kagamitan sa Pagtuturo sa Matematika Para sa mga Estudiyanteng Pilipinong Naninirahan sa Japan. WARIZAN MASTER NIHONGO CLEAR. 20課/Lesson 20 /Leksyon 20 【内容】 Contents Mga Nilalaman ①(3位数)÷(1位数)=(3位数)と余りになる割り算 ②(3位数)÷(1位数)=(3位数)と余りになる割り算で、 引き算の答えが「0」になる場合。 ① Division with remainders by (3 digits) ÷ (1 digit)= (3 digits) ② Division with remainders by (3 digits) ÷ (1 digit) = (3 digits), in which the answer after subtraction is "0" ① Division na may labis sa( 3 digits)÷( 1 digit) = ( 3 digits). ② Division na may labis sa ( 3 digits)÷( 1 digit) = ( 3 digits) at ang sagot ng pagbabawas (subtraction) ay magiging 0.. 【日本語の表現】 Math Expressions in Japanese. Mga Math Expressions sa Japanese. 新出表現なし No new presentation of expression. Walang bagong expression.. 122.

(2) 20 •• ↭ⅳ⇁‒ ≘↚⇂↖‒. 20 •• ↭ⅳ⇁‒ ≘↚⇂↖‒. 㧔㧟૏ᢙ㧕¸㧔㧝૏ᢙ㧕㧩㧔㧟૏ᢙ㧕 . Nanahyaku mai o gonin de 㧔㧟૏ᢙ㧕¸㧔㧝૏ᢙ㧕㧩㧔㧟૏ᢙ㧕ߣ૛ࠅߦߥࠆഀࠅ▚ߩ╩▚ߩ઀ᣇࠍ⍮ࠆ‫ޕ‬. 1. 㧔㧟૏ᢙ㧕¸㧔㧝૏ᢙ㧕㧩㧔㧟૏ᢙ㧕 . 㧔㧟૏ᢙ㧕¸㧔㧝૏ᢙ㧕㧩㧔㧟૏ᢙ㧕ߣ૛ࠅߦߥࠆഀࠅ▚ߩ╩▚ߩ઀ᣇࠍ⍮ࠆ‫ޕ‬. 1. Divide 743 pieces of paper by 5 persons with the same number for each. How ᲱᲮᲭLJƍƷƔLjǛᲯƴǜưƓƳơƔƣƣƭǘƚLJƢŵ many pieces are for one person?.  ᲱᲮᲭLJƍƷƔLjǛᲯƴǜưƓƳơƔƣƣƭǘƚLJƢŵ.  .  ƻƱǓƿǜƸƳǜLJƍƴƳǓLJƢƔŵ. Ilang ƻƱǓƿǜƸƳǜLJƍƴƳǓLJƢƔŵ piraso ang magiging para sa isang tao?. ᲢᲫᲣƻƬƞǜưƜƨƑǛNjƱNJLJƠǐƏŵ. ᲢᲫᲣƻƬƞǜưƜƨƑǛNjƱNJLJƠǐƏŵ Hanapin ang sagot sa paraan ng written calculation.. Nanahyakuyonjuusan mai no kami o. Hitori. bun. wa. Hissan. de. Ԝ. Ԙ. nan. go nin. mai. kotae. ni. o. de. onaji. kazu. zutsu. wakemasu. Hatiin ang 743 pirasong papel ng tig parehong bilang sa 5 tao.. narimasuka. Find the answer with written calculation.. motome mashoo. ᲱhᲯǛƔǜƕƑLJƢŵ. Ԡ. o. ᲯᲱᲮᲭ ԙ. Ԝ. Ԙ. ĬᲯgᲫᲷᲯƷᲫǛƔƖLJƢŵ no ichi o kakimasu. ᲯᲱᲮᲭ. ĭᲯgᲫᲷᲯƷᲯǛƔƖLJƢŵ ĮᲱᲧᲯᲷᲬƷᲬǛƔƖLJƢŵ. ԙ. įᲮǛƠƨƴƓǖƠLJƢŵ. ԛ. Yon o. shita ni. Ԛ. İᲯgᲮᲷᲬᲪƷᲮǛƔƖLJƢŵ. ԝ ԟ. ԝ. ıᲯgᲮᲷᲬᲪƷᲬᲪǛƔƖLJƢŵ. ԟ. IJᲬᲮᲧᲬᲪᲷᲮƷᲮǛƔƖLJƢŵ. Ԟ. Ԙ Write 1 of 5×1=5. Isulat ang 1 ng 5×1=5. 㽳ĭᲯgᲫᲷᲯƷᲯǛƔƖLJƢŵ Write 5 of 5×1=5. Isulat ang 5 ng 5×1=5. 㽴 Write 2 of 7-5=2. Isulat ang 2 ng 7-5=2. ĮᲱᲧᲯᲷᲬƷᲬǛƔƖLJƢŵ 㽵 Bring down 4. Ibaba ang 4.. ԝ Write 20 of 5×4=20. ıᲯgᲮᲷᲬᲪƷᲬᲪǛƔƖLJƢŵ Isulat ang 20 ng 5×4=20. 㽸IJᲬᲮᲧᲬᲪᲷᲮƷᲮǛƔƖLJƢŵ Write 4 of 24-20=4. Isulat ang 4 ng 24-20=4. ԟijᲭǛƠƨƴƓǖƠLJƢŵ Bring down 3. Ibaba ang 3.. Ԟ. ijᲭǛƠƨƴƓǖƠLJƢŵ ԡ. Pag-isipan ang 7÷5. ĬᲯgᲫᲷᲯƷᲫǛƔƖLJƢŵ. Figure įᲮǛƠƨƴƓǖƠLJƢŵ out 24÷5. Pag-isipan ang 24÷5. ᲬᲮhᲯǛƔǜƕƑLJƢŵ 㽶İᲯgᲮᲷᲬᲪƷᲮǛƔƖLJƢŵ Write 4 of 5×4=20. Isulat ang 4 ng 5×4=20.. ԛ. oroshimasu. ᲬᲮhᲯǛƔǜƕƑLJƢŵ. Ԛ. Figure out 7÷5. ᲱhᲯǛƔǜƕƑLJƢŵ. Ԡ. kangaemasu. ԡ. out 43÷5.        Figure ᲮᲭhᲯǛƔǜƕƑLJƢŵ.         ᲮᲭhᲯǛƔǜƕƑLJƢŵ. Pag-isipan ang 43÷5.. Ԣ. ĴᲯgᲲᲷᲮᲪƷᲲǛƔƖLJƢŵ. Ԣ. ĵᲯgᲲᲷᲮᲪƷᲮᲪǛƔƖLJƢŵ ĶᲮᲭᲧᲮᲪᲷᲭƷᲭǛƔƖLJƢŵ (math formula / equation). ĴᲯgᲲᲷᲮᲪƷᲲǛƔƖLJƢŵ. 㽺 Write 8 of 5×8=40. Isulat ang 8 ng 5×8=40. 㽻ĵᲯgᲲᲷᲮᲪƷᲮᲪǛƔƖLJƢŵ Write 40 of 5×8=40. Isulat ang 40 ng 5×8=40. 㽼 Write 3 of 43-40=3. ĶᲮᲭᲧᲮᲪᲷᲭƷᲭǛƔƖLJƢŵ Isulat ang 3 ng 43-40=3.. ᲢƠƖᲣ. ᲢƠƖᲣ (math formula / equation).   h  Ჷ  ƋLJǓ. remain   h  Ჷ  ƋLJǓ natira. Shiki. amari. ᲢƜƨƑᲣ. (answer) ᲢƜƨƑᲣ (sagot). 䂔 pieces are for one person and 䂔 pieces remain.㩷 ‫ غ‬piraso ang para sa isang tao at ‫ غ‬piraso ang natira.㩷. Kotae. ƻƱǓƿǜƸ   LJƍưŴ  LJƍƋLJǓLJƢŵ Hitori. bun. wa. maide. mai. ƻƱǓƿǜƸ   LJƍưŴ  LJƍƋLJǓLJƢŵ. amarimasu. 123.

(3) . 㧔㧟૏ᢙ㧕¸㧔㧝૏ᢙ㧕㧩㧔㧟૏ᢙ㧕ߣ૛ࠅߦߥࠆഀࠅ▚ࠍ╩▚ߢ⸃޿ߡߺࠆԘ. 㧞. 㧞. 㧔㧟૏ᢙ㧕¸㧔㧝૏ᢙ㧕㧩㧔㧟૏ᢙ㧕ߣ૛ࠅߦߥࠆഀࠅ▚ࠍ╩▚ߢ⸃޿ߡߺࠆԘ. Divide 824 pieces of paper by 3 persons with the same number for each. How ᲲᲬᲮLJƍƷƔLjǛᲭƴǜưƓƳơƔƣƣƭǘƚLJƢŵ many pieces are for one person? Hatiin ang 824 na pirasong papel ng tig parehong bilang sa 3 tao. Ilang piraso ƻƱǓƿǜƸƳǜLJƍƴƳǓLJƢƔŵ ang magiging para sa isang tao?.  ᲲᲬᲮLJƍƷƔLjǛᲭƴǜưƓƳơƔƣƣƭǘƚLJƢŵ. .  ƻƱǓƿǜƸƳǜLJƍƴƳǓLJƢƔŵ Hitori bun wa nan mai ni narimasuka          .  .           .  . ᲢᲫᲣƻƬƞǜưƜƨƑǛNjƱNJLJƠǐƏŵ Hissan de kotae o motome mashoo. ᲢᲫᲣƻƬƞǜưƜƨƑǛNjƱNJLJƠǐƏŵ. Happyakunijuuyon mai no. Ԝ. Ԙ. kami o. san nin. de onaji. kazu. zutsu wakemasu. Find the answer with written calculation.. Hanapin ang sagot sa paraan ng written calculation.. ᲲhᲭǛƔǜƕƑLJƢŵ. Ԡ. ᲭᲲᲬᲮ ԙ. ĬᲭgᲬᲷᲰƷ ǛƔƖLJƢŵ ĭᲭgᲬᲷᲰƷ ǛƔƖLJƢŵ ĮᲲᲧᲰᲷᲬƷᲬǛƔƖLJƢŵ. Pag-isipan ang 8÷3.. ԙ. Ԝ Write ‫ غ‬of 3×7=21. İᲭgᲱᲷᲬᲫƷ ԝ Write ‫ غ‬of 3×7=21. 㽸ıᲭgᲱᲷᲬᲫƷ Write ‫ غ‬of 22-21=1.. ԝ. ıᲭgᲱᲷᲬᲫƷ ǛƔƖLJƢŵ ԟ Ԟ. ԟ. IJᲬᲬᲧᲬᲫᲷᲫƷ ǛƔƖLJƢŵ. Ԟ. ijᲮǛƠƨƴƓǖƠLJƢŵ ԡ. Ԣ. Isulat ang ‫ غ‬ng 3×7=21. Isulat ang ‫ غ‬ng 3×7=21. ang ‫ غ‬ng 22-21=1. Isulat ǛƔƖLJƢŵ. ǛƔƖLJƢŵ. ԟ Bring down 4. Ibaba ang 4.. IJᲬᲬᲧᲬᲫᲷᲫƷ ǛƔƖLJƢŵ Figure out 14÷3.. Pag-isipan ang 14÷3. ijᲮǛƠƨƴƓǖƠLJƢŵ ԡ Write ‫ غ‬of 3×4=12. Isulat ang ‫ غ‬ng 3×4=12.        㽺ᲫᲮhᲭǛƔǜƕƑLJƢŵ.         ᲫᲮhᲭǛƔǜƕƑLJƢŵ ĴᲭgᲮᲷᲫᲬƷ. 㽴 Write 2 of 8-6=2. Isulat ang 2 ng 8-6=2. ĮᲲᲧᲰᲷᲬƷᲬǛƔƖLJƢŵ 㽵 Bring down 2. Ibaba ang 2. Pag-isipan ang 22÷3. ᲬᲬhᲭǛƔǜƕƑLJƢŵ. Ԛ. İᲭgᲱᲷᲬᲫƷ ǛƔƖLJƢŵ ԝ. ĬᲭgᲬᲷᲰƷ ǛƔƖLJƢŵ. Ԙ Write ‫غ‬of 3˜2=6. Isulat ang ‫ غ‬ng 3˜2=6. 㽳ĭᲭgᲬᲷᲰƷ Write ‫غ‬of 3×2=6. ǛƔƖLJƢŵ Isulat ang ‫ غ‬ng 3×2=6.. įᲬǛƠƨƴƓǖƠLJƢŵ Figure out 22÷3. . ԛ. ᲬᲬhᲭǛƔǜƕƑLJƢŵ. Ԛ. ᲲhᲭǛƔǜƕƑLJƢŵ Figure out 8÷3.. Ԡ. ᲭᲲᲬᲮ. įᲬǛƠƨƴƓǖƠLJƢŵ ԛ. Ԝ. Ԙ. ǛƔƖLJƢŵ. Ԣ. ĵᲭgᲮᲷᲫᲬƷ ǛƔƖLJƢŵ. 㽻 Write ‫ غ‬of 3×4=12. Isulat ang ‫غ‬ng 3×4=12. ǛƔƖLJƢŵ 㽼ĴᲭgᲮᲷᲫᲬƷ Write ‫ غ‬of 14-12=2. Isulat ang ‫ غ‬ng 14-12=2.. . ĵᲭgᲮᲷᲫᲬƷ ǛƔƖLJƢŵ. ĶᲫᲮᲧᲫᲬᲷᲬƷ ǛƔƖLJƢŵ. ĶᲫᲮᲧᲫᲬᲷᲬƷ ǛƔƖLJƢŵ (math formula / equation). ᲢƠƖᲣ. ᲢƠƖᲣ (math formula / equation). Shiki. remain.   h  Ჷ  ƋLJǓ amari.   h  Ჷ  natira ƋLJǓ (answer) ᲢƜƨƑᲣ (sagot). ᲢƜƨƑᲣ Kotae. 䂔 pieces are for one person and 䂔 pieces remain.㩷. ƻƱǓƿǜƸ   LJƍưŴ  LJƍƋLJǓLJƢŵ ‫ غ‬piraso ang para sa isang tao at ‫ غ‬piraso ang natira.㩷. ƻƱǓƿǜƸ   LJƍưŴ  LJƍƋLJǓLJƢŵ Hitori. bun. wa. maide. mai. amarimasu. . . 124.

(4) 㧟. 㧔㧟૏ᢙ㧕¸㧔㧝૏ᢙ㧕㧩㧔㧟૏ᢙ㧕ߣ૛ࠅߦߥࠆഀࠅ▚ߢᒁ߈▚ߩ╵߃߇㧜ߦߥࠆ⸘▚ࠍ⍮ࠆ‫ޕ‬. 㧟. 㧔㧟૏ᢙ㧕¸㧔㧝૏ᢙ㧕㧩㧔㧟૏ᢙ㧕ߣ૛ࠅߦߥࠆഀࠅ▚ߢᒁ߈▚ߩ╵߃߇㧜ߦߥࠆ⸘▚ࠍ⍮ࠆ‫ޕ‬. Divide 843 pieces of paper by 4 persons with the same number for each. How ᲲᲮᲭLJƍƷƔLjǛᲮƴǜưƓƳơƔƣƣƭǘƚLJƢŵ many pieces are for one person?.  ᲲᲮᲭLJƍƷƔLjǛᲮƴǜưƓƳơƔƣƣƭǘƚLJƢŵ. .  ƻƱǓƿǜƸƳǜLJƍƴƳǓLJƢƔŵ Hitori bun wa nan mai ni narimasuka .  ƻƱǓƿǜƸƳǜLJƍƴƳǓLJƢƔŵ piraso ang magiging para sa isang tao?  Find the answer with written calculation.. ᲢᲫᲣƻƬƞǜưƜƨƑǛNjƱNJLJƠǐƏŵ. Hanapin ang sagot sa paraan ng written calculation. ᲢᲫᲣƻƬƞǜưƜƨƑǛNjƱNJLJƠǐƏŵ. Happyakuyonjuusan mai no. Hissan. de. Ԝ. Ԙ. kami o. kotae. yonin. o. de. onaji. kazu. zutsu. wakemasu. Hatiin ang 843 pirasong papel ng tig parehong bilang sa 4 na tao. Ilang. motome mashoo. ᲲhᲮǛƔǜƕƑLJƢŵ. Ԡ. ᲮᲲᲮᲭ ԙ. ĬᲮgᲬᲷᲲƷ ǛƔƖLJƢŵ ĭᲮgᲬᲷᲲƷ ǛƔƖLJƢŵ ĮᲲᲧᲲᲷᲪƳƷưƳƴNjƔƖLJƤǜŵ. Pag-isipan ang 8÷4.. ԙ. . ᲮhᲮǛƔǜƕƑLJƢŵ. Ԛ. İᲮgᲫᲷᲮƷ ǛƔƖLJƢŵ ԝ. ԝ. ıᲮgᲫᲷᲮƷ ǛƔƖLJƢŵ ԟ. Ԟ. ԟ. IJᲮᲧᲮᲷᲪƳƷưƳƴNjƔƖLJƤǜŵ. Ԟ. ijᲭǛƠƨƴƓǖƠLJƢŵ. Pag-isipan ang 4÷4.. 㽶 Write ‫ غ‬of 4×1=4. Isulat ang ‫ غ‬ng 4×1=4. İᲮgᲫᲷᲮƷ ǛƔƖLJƢŵ ԝ Write ‫ غ‬of 4×1=4. Isulat ang ‫ غ‬ng 4×1=4. ıᲮgᲫᲷᲮƷ ǛƔƖLJƢŵ Ԟ Nothing should be written because 4-4=0. Walang isusulat dahil 4-4=0. IJᲮᲧᲮᲷᲪƳƷưƳƴNjƔƖLJƤǜŵ ԟ Bring down 3. Ibaba ang 3.. ijᲭǛƠƨƴƓǖƠLJƢŵ. Figure out 3÷4. ԡ ang 3÷4.         Pag-isipan ᲭhᲮǛƔǜƕƑLJƢŵ. ԡ.         ᲭhᲮǛƔǜƕƑLJƢŵ. . ᲭƸᲮǑǓƪƍƞƍƷưŴǘǕLJƤǜŵ . Ԣ. ĬᲮgᲬᲷᲲƷ ǛƔƖLJƢŵ. Ԙ Write ‫ غ‬of 4 ×2=8. Isulat ang ‫ غ‬ng 4 ×2=8. 㽳ĭᲮgᲬᲷᲲƷ Write ‫ غ‬of 4 ×2=8. ǛƔƖLJƢŵ Isulat ang ‫ غ‬ng 4 ×2=8. Ԛ Nothing should be written because 8-8=0. Walang isusulat dahil 8-8=0. ĮᲲᲧᲲᲷᲪƳƷưƳƴNjƔƖLJƤǜŵ 㽵 Bring down 4. Ibaba ang 4.. įᲮǛƠƨƴƓǖƠLJƢŵ Figure out 4÷4.. ԛ. ᲮhᲮǛƔǜƕƑLJƢŵ. Ԛ. Figure out 8÷4. ᲲhᲮǛƔǜƕƑLJƢŵ. Ԡ. ᲮᲲᲮᲭ. įᲮǛƠƨƴƓǖƠLJƢŵ ԛ. Ԝ. Ԙ. Ԣ. ǘǕƳƍƱƖƸŴᲮgᲪᲷᲪƱƔǜƕƑLJƢŵ ĴᲮgᲪᲷᲪƷ ǛƔƖLJƢŵ ĵᲮgᲪᲷᲪƷ ǛƔƖLJƢŵ ĶᲭᲧᲪᲷᲭƷ ǛƔƖLJƢŵ (math formula / equation). Because 3 is smaller than 4, it can not be divided. ᲭƸᲮǑǓ ƪƍƞƍƷưŴǘǕLJƤǜŵ Dahil mas maliit ang 3 sa 4, hindi na ito ǘǕƳƍƱƖƸŴᲮgᲪᲷᲪƱƔǜƕƑLJƢŵ mapaghahati. When it can not be divided, figure out it as 4×0=0. ĴᲮgᲪᲷᲪƷ ǛƔƖLJƢŵ Kapag hindi ito mapaghahati, isipin ito bilang 4×0=0. 㽺ĵᲮgᲪᲷᲪƷ Write ‫ غ‬of 4×0=0. ǛƔƖLJƢŵ Isulat ang ‫ غ‬ng 4×0=0. 㽻ĶᲭᲧᲪᲷᲭƷ Write ‫ غ‬of 4×0=0.ǛƔƖLJƢŵ Isulat ang ‫ غ‬ng 4×0=0. 㽼 Write ‫ غ‬of 3-0=3. Isulat ang ‫ غ‬ng 3-0=3.. ᲢƠƖᲣ. ᲢƠƖᲣ (math formula / equation).   h  Ჷ  ƋLJǓ amari.   h  Ჷ  ƋLJǓ natira. ᲢƜƨƑᲣ. ᲢƜƨƑᲣ (sagot). Shiki. remain. (answer). Kotae. 䂔 pieces are for one person and 䂔 pieces remain.㩷. ƻƱǓƿǜƸ   LJƍưŴ  LJƍƋLJǓLJƢŵ . Hitori. bun. wa. maide. mai. amarimasu. . 125. ƻƱǓƿǜƸ   LJƍưŴ  LJƍƋLJǓLJƢŵ ‫ غ‬piraso ang para sa isang tao at ‫ غ‬piraso ang natira.㩷.

(5) 㧠. 㧔㧟૏ᢙ㧕¸㧔㧝૏ᢙ㧕㧩㧔㧟૏ᢙ㧕ߣ૛ࠅߦߥࠆഀࠅ▚ߢᒁ߈▚ߩ╵߃߇㧜ߦߥࠆ⸘▚ࠍ⸃ߊԘ. 㧠. 㧔㧟૏ᢙ㧕¸㧔㧝૏ᢙ㧕㧩㧔㧟૏ᢙ㧕ߣ૛ࠅߦߥࠆഀࠅ▚ߢᒁ߈▚ߩ╵߃߇㧜ߦߥࠆ⸘▚ࠍ⸃ߊԘ. Divide 841 pieces of paper by 4 persons with the same number for each. How ᲲᲮᲫLJƍƷƔLjǛᲮƴǜưƓƳơƔƣƣƭǘƚLJƢŵ many pieces are for one person?.  ᲲᲮᲫLJƍƷƔLjǛᲮƴǜưƓƳơƔƣƣƭǘƚLJƢŵ. .  ƻƱǓƿǜƸƳǜLJƍƴƳǓLJƢƔŵ Hitori bun wa nan mai ni narimasuka .  ƻƱǓƿǜƸƳǜLJƍƴƳǓLJƢƔŵ piraso ang magiging para sa isang tao? . ᲢᲫᲣƻƬƞǜưƜƨƑǛNjƱNJLJƠǐƏŵ. ᲢᲫᲣƻƬƞǜưƜƨƑǛNjƱNJLJƠǐƏŵ Hanapin ang sagot sa paraan ng written calculation.. Happyakuyonjuuichi mai. Hissan. de. Ԝ. Ԙ. no. kami. kotae. o. o. yonin. de. onaji. kazu. zutsu. wakemasu. Hatiin ang 841 pirasong papel ng tig parehong bilang sa 4 na tao. Ilang. Find the answer with written calculation.. motome mashoo. ᲲhᲮǛƔǜƕƑLJƢŵ. Ԡ. ᲮᲲᲮᲫ ԙ. ĬᲮgᲬᲷᲲƷ ǛƔƖLJƢŵ ĭᲮgᲬᲷᲲƷ ǛƔƖLJƢŵ ĮᲲᲧᲲᲷᲪƳƷưƳƴNjƔƖLJƤǜŵ. Pag-isipan ang 8÷4.. ԙ. Ԛ. Ԟ. Ԟ. ij ǛƠƨƴƓǖƠLJƢŵ. Ԟ Nothing should be written because 4-4=0. Walang isusulat dahil 4-4=0. IJᲮᲧᲮᲷᲪƳƷưƳƴNjƔƖLJƤǜŵ ԟ Bring down ‫غ‬. Ibaba ang ‫غ‬.. ij ǛƠƨƴƓǖƠLJƢŵ. Figure out 1÷4. ԡ ang 1÷4.        Pag-isipan ᲫhᲮǛƔǜƕƑLJƢŵ. ԡ.         ᲫhᲮǛƔǜƕƑLJƢŵ ᲫƸᲮǑǓƪƍƞƍƷưŴǘǕLJƤǜŵ . Ԣ. ıᲮgᲫᲷᲮƷ ǛƔƖLJƢŵ. ԟ. IJᲮᲧᲮᲷᲪƳƷưƳƴNjƔƖLJƤǜŵ. Ԛ Nothing should be written because 8-8=0. ĮᲲᲧᲲᲷᲪƳƷưƳƴNjƔƖLJƤǜŵ Walang isusulat dahil 8-8=0. 㽵 Bring down ‫غ‬. Ibaba ang ‫غ‬.. İᲮgᲫᲷᲮƷ 㽶 Write ‫غ‬of 4×1=4. ǛƔƖLJƢŵ Isulat ang ‫ غ‬ng 4×1=4. 㽷 Write ‫غ‬of 4×1=4. Isulat ang ‫ غ‬ng 4×1=4.. ԝ. ıᲮgᲫᲷᲮƷ ǛƔƖLJƢŵ ԟ. ǛƔƖLJƢŵ Isulat ang ‫ غ‬ng 4×2=8. Isulat ang ‫ غ‬ng 4×2=8. ǛƔƖLJƢŵ. . İᲮgᲫᲷᲮƷ ǛƔƖLJƢŵ ԝ. ĬᲮgᲬᲷᲲƷ Ԙ Write ‫غ‬of 4×2=8. 㽳 Write ‫غ‬of 4×2=8. ĭᲮgᲬᲷᲲƷ. į ǛƠƨƴƓǖƠLJƢŵ Figure out 4÷4. ᲮhᲮǛƔǜƕƑLJƢŵ Pag-isipan ang 4÷4.. ԛ. ᲮhᲮǛƔǜƕƑLJƢŵ. Ԛ. Figure out 8÷4. ᲲhᲮǛƔǜƕƑLJƢŵ. Ԡ. ᲮᲲᲮᲫ. į ǛƠƨƴƓǖƠLJƢŵ ԛ. Ԝ. Ԙ. Ԣ. ǘǕƳƍƱƖƸŴᲮgᲪᲷᲪƱƔǜƕƑLJƢŵ ĴᲮgᲪᲷᲪƷ ǛƔƖLJƢŵ ĵᲮgᲪᲷᲪƷ ǛƔƖLJƢŵ ĶᲫᲧᲪᲷᲫƷ ǛƔƖLJƢŵ. Because 1 is smaller than 4, it can not be divided. ᲫƸᲮǑǓƪƍƞƍƷưŴǘǕLJƤǜŵ Dahil mas maliit ang 1 sa 4, hindi na ito mapaghahati. ǘǕƳƍƱƖƸŴᲮgᲪᲷᲪƱƔǜƕƑLJƢŵ When it can not be divided, figure out it as 4×0=0. Kapag hindi ito mapaghahati, isipin ito bilang ĴᲮgᲪᲷᲪƷ ǛƔƖLJƢŵ 4×0=0. 㽺 Write ‫غ‬of of 4×0=0. ǛƔƖLJƢŵ Isulat ang ‫ غ‬ng 4×0=0 4×0=0.. ĵᲮgᲪᲷᲪƷ 㽻 Write ‫غ‬of 4×0=0. Isulat ang ‫ غ‬ng 4×0=0.. ĶᲫᲧᲪᲷᲫƷ ǛƔƖLJƢŵ. (math formula / equation). 㽼 Write ‫غ‬of 1-0=1. Isulat ang ‫ غ‬ng 1-0=1.. ᲢƠƖᲣ. (math formula / equation) ᲢƠƖᲣ.   h  Ჷ  ƋLJǓ amari.   h  Ჷ  ƋLJǓ natira . Shiki. remain. (answer). ᲢƜƨƑᲣ. ᲢƜƨƑᲣ (sagot) 䂔 pieces are for one person and 䂔 pieces remain.㩷 ƻƱǓƿǜƸ sa isang  tao LJƍưŴ ang natira.㩷 LJƍƋLJǓLJƢŵ ‫ غ‬piraso ang para at ‫ غ‬piraso. Kotae. ƻƱǓƿǜƸ   LJƍưŴ  LJƍƋLJǓLJƢŵ . Hitori. bun. wa. maide. mai. amarimasu. . 126.

(6) 㧠 㧡. 㧔㧟૏ᢙ㧕¸㧔㧝૏ᢙ㧕㧩㧔㧟૏ᢙ㧕ߣ૛ࠅߦߥࠆഀࠅ▚ߢᒁ߈▚ߩ╵߃߇㧜ߦߥࠆ⸘▚ࠍ⸃ߊԙ. 㧠 㧡. 㧔㧟૏ᢙ㧕¸㧔㧝૏ᢙ㧕㧩㧔㧟૏ᢙ㧕ߣ૛ࠅߦߥࠆഀࠅ▚ߢᒁ߈▚ߩ╵߃߇㧜ߦߥࠆ⸘▚ࠍ⸃ߊԙ. Divide 619 pieces of paper by 3 persons with the same number for each. How ᲰᲫᲳLJƍƷƔLjǛᲭƴǜưƓƳơƔƣƣƭǘƚLJƢŵ many pieces are for one person?.  ᲰᲫᲳLJƍƷƔLjǛᲭƴǜưƓƳơƔƣƣƭǘƚLJƢŵ. .  ƻƱǓƿǜƸƳǜLJƍƴƳǓLJƢƔŵ Hitori bun wa nan mai ni narimasuka .  ƻƱǓƿǜƸƳǜLJƍƴƳǓLJƢƔŵ piraso ang magiging para sa isang tao? . ᲢᲫᲣƻƬƞǜưƜƨƑǛNjƱNJLJƠǐƏŵ. ᲢᲫᲣƻƬƞǜưƜƨƑǛNjƱNJLJƠǐƏŵ Hanapin ang sagot sa paraan ng written calculation.. Roppyakujukyuu mai no. Hissan. de. Ԝ. Ԙ. kami o. kotae. o. sannin. de. onaji. kazu. zutsu. wakemasu. Hatiin ang 619 na pirasong papel ng tig parehong bilang sa 3 tao. Ilang. Find the answer with written calculation.. motome mashoo. ᲰhᲭǛƔǜƕƑLJƢŵ. Ԡ. ᲭᲰᲫᲳ ԙ. ĬᲭgᲬᲷᲰƷ ǛƔƖLJƢŵ. ĮᲰᲧᲰᲷᲪƳƷưƳƴNjƔƖLJƤǜŵ. Pag-isipan ang 6÷3.. ԛ Ԛ ԝ. ǘǕƳƍƱƖƸŴᲭgᲪᲷᲪƱƔǜƕƑLJƢŵ ԟ. Ԟ. ԟ. İᲭgᲪᲷᲪƷ ǛƔƖLJƢŵ. Ԟ. ıᲭgᲪᲷᲪƷ ǛƔƖLJƢŵ ԡ. ԡ. IJᲫᲧᲪᲷᲫƷ ǛƔƖLJƢŵ Ԣ. 㽳 Write ‫ غ‬of 3×2=6. ǛƔƖLJƢŵ Isulat ang ‫ غ‬ng 3×2=6. ĭᲭgᲬᲷᲰƷ Ԛ Nothing should be written because 6-6=0.. ĮᲰᲧᲰᲷᲪƳƷưƳƴNjƔƖLJƤǜŵ Walang isusulat dahil 6-6=0.. . ᲫƸᲭǑǓƪƍƞƍƷưŴǘǕLJƤǜŵ ԝ. ĬᲭgᲬᲷᲰƷ ǛƔƖLJƢŵ Ԙ Write ‫ غ‬of 3×2=6. Isulat ang ‫ غ‬ng 3×2=6.. 㽵 Bring down ‫غ‬. Ibaba ang ‫غ‬. į ǛƠƨƴƓǖƠLJƢŵ Figure out 1÷3. ᲫhᲭǛƔǜƕƑLJƢŵ Pag-isipan ang 1÷3.. ԙ. ᲫhᲭǛƔǜƕƑLJƢŵ. Ԛ. Figure out 6÷3. ᲰhᲭǛƔǜƕƑLJƢŵ. Ԡ. ᲭᲰᲫᲳ. ĭᲭgᲬᲷᲰƷ ǛƔƖLJƢŵ. į ǛƠƨƴƓǖƠLJƢŵ ԛ. Ԝ. Ԙ. ij ǛƠƨƴƓǖƠLJƢŵ. Ԣ. ᲫƸᲭǑǓ ƪƍƞƍƷưŴǘǕLJƤǜŵ Because 1 is smaller than 3, it can not be divided. Dahil mas maliit ang 1 sa 3, hindi na ito ǘǕƳƍƱƖƸŴᲭgᲪᲷᲪƱƔǜƕƑLJƢŵ mapaghahati. When it can not be divided, figure out it as 3×0=0. İᲭgᲪᲷᲪƷ ǛƔƖLJƢŵ Kapag hindi ito mapaghahati, isipin ito bilang 3×0=0. ıᲭgᲪᲷᲪƷ 㽶 Write ‫غ‬of 3×0=0. ǛƔƖLJƢŵ Isulat ang ‫ غ‬ng 3×0=0. ԝ Write ‫غ‬of 3×0=0. Isulat ang ‫ غ‬ng 3×0=0. IJᲫᲧᲪᲷᲫƷ ǛƔƖLJƢŵ 㽸 Write ‫غ‬of 1-0=1. Isulat ang ‫ غ‬ng 1-0=1. ԟ Bring down ‫غ‬. Ibaba ang ‫غ‬. ij ǛƠƨƴƓǖƠLJƢŵ Figure out 19÷3..         ᲫᲳhᲭǛƔǜƕƑLJƢŵ.         ᲫᲳhᲭǛƔǜƕƑLJƢŵ Pag-isipan ang 19÷3. ĴᲭgᲰᲷᲫᲲƷǛƔƖLJƢŵ 㽺 Write ‫غ‬o of 3×6=18. Isulat ang ‫ غ‬ng 3×6=18.. ĴᲭgᲰᲷᲫᲲƷǛƔƖLJƢŵ ĵᲭgᲰᲷᲫᲲƷ ǛƔƖLJƢŵ. 㽻 Write ‫غ‬of 3×6=18. Isulat ang ‫ غ‬ng 3×6=18. ĵᲭgᲰᲷᲫᲲƷ ǛƔƖLJƢŵ. ĶᲫᲳᲧᲫᲲᲷᲫƷ ǛƔƖLJƢŵ. ĶᲫᲳᲧᲫᲲᲷᲫƷ ǛƔƖLJƢŵ Isulat ang ‫ غ‬ng 19-18=1.. 㽼 Write ‫غ‬of 19-18=1.. (math formula / equation). ᲢƠƖᲣ. ᲢƠƖᲣ (math formula / equation). Shiki.   h  Ჷ  ƋLJǓ. remain   h  Ჷ  ƋLJǓ . ᲢƜƨƑᲣ. ᲢƜƨƑᲣ. natira. amari. (answer) (sagot). Kotae. 䂔 pieces are for one person and 䂔 pieces remain.㩷. ƻƱǓƿǜƸ   LJƍưŴ  LJƍƋLJǓLJƢŵ Hitori. bun. wa. maide. mai. ƻƱǓƿǜƸ   LJƍưŴ  LJƍƋLJǓLJƢŵ ‫ غ‬piraso ang para sa isang tao at ‫ غ‬piraso ang natira.㩷. amarimasu. 127.

(7)

Updating...

参照

Updating...

関連した話題 :