• 検索結果がありません。

h26 daitoshin soukai

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

シェア "h26 daitoshin soukai"

Copied!
26
5
0
さらに見せる ( ページ)

全文

(1)

V V V V V

日本ボーイスカウト東京連盟 大都心地区 協議会

月 日 日 : ~ :

V V 明治大学駿河台キャンドスV リトテ゛タワヴ 教室

◇次 第◇

◎V 開会のことば

◎V 国旗儀礼

◎V 連盟歌斉唱

◎V 地区表彰V 優秀スカウトV 永 奉仕者

◎V 地区協議会長挨拶

◎V 議長選出、議事録作成者の指名

◎V 議事

成 度事業報告 成 度決算報告 役員改選について

成 度事業計画 成 度予算について

◎V 地区委員長挨拶

◎V 光の路 斉唱

ボーイスカウト大都心地区

成26 度 地区総会資料

(2)

目次V V

地区表彰者芳名……… V V

成 度事業報告……… V 地区協議会V

V 地区委員会V

組織拡充委員会 トヤヴッング委員会 進歩委員会 野営ン行事委員会 V 安全管理委員会V

地区コミッショヂヴV

V ビヴトヴスカウト部門 カブスカウト部門 ボヴ゜スカウト部門 V

V ベンチャヴスカウト部門 ュヴトヴスカウト部門 団担当コミッショヂヴV V

成 度決算報告……… V V

役員改選について……… V V

成 度事業計画……… V 地区協議会V

V 地区委員会V

組織拡充委員会 トヤヴッング委員会 進歩委員会 野営ン行事委員会 V 安全管理委員会V

地区コミッショヂヴV

V ビヴトヴスカウト部門 カブスカウト部門 ボヴ゜スカウト部門 V

V ベンチャヴスカウト部門 ュヴトヴスカウト部門 団担当コミッショヂヴV V

成 度予算について……… V V

付録:日本ボヴ゜スカウト東京連盟大都心地区規約……… V V

V V V V V

(3)

地 区 表 彰 者 芳 名

◎地区表彰優秀スカウト 敬称略 V V

富士章を 得 ベンチャヴスカウトV 名 V 野V V 優士V V V V V V 星中V 央 映V 日 田V 智輝V V V V V V 星港V V 映V 原田V V 海渡V V V V V V 星千代田 映V V

V V V V V V V V V

菊スカウトと ボヴ゜スカウトV 名 V 矢代V V 花子V V V V V 港V V V 土 V V 伍大V V V V V 港V V 忘平 V 佐伯V V 知郎V V V V V 中V 央 忘志 V

信V V 菜V V V V V 港V V 忘6 V 萩原V V 美桜V V V V V 新V 宿 V 山浦V V 智也V V V V V 新V 宿 V 田V V 壮 V V V V V 新V 宿 忘7 V ブス゜ッコヴャV 美葵V 新V 宿 V

瀬V V V 昙V V V V V 新V 宿 V 前V V 祐希V V V V V 港V V 忘6 V 原V V V 晋V V V V V 港V V V 島V V 也V V V V V 港V V V 大橋V 亜画人V V V V V 港V V 忘ィ V V V V V V

◎地区表彰指 者 敬称略 V 忘志 以 の永 奉仕者V

藤森V V 訓子V V V V V 中V 央 V 河V V 康之V V V V V 中V 央 V

以 の永 奉仕者V

長田V V 朋之V V V V V 中V 央 V V

◎ 成 度東京連盟表彰者 敬称略 V V 県連特別暼 章V

V V 川口V V 忠治V V V V V 中V 央 忘志 V V V 田V V 孝 V V V V V 中V 央 忘志 V V

V 県連暼 章V

V V 梅田V V 佳孝V V V V V 港V V 忘8 V V V 伴井V V 竜一V V V V V 千代田 V V V 塩谷V V 貴則V V V V V 千代田 V V

◎ 成 度日本連盟表彰者 敬称略 V V V V 章V

手塚V V V 昇V V V V V 中V 央 忘志 V

V こう章V

V V 山V V 浩伸V V V V V 千代田 V

(4)

. 成 2 度 事 業 報 告

地区協議会

地区協議会長 手塚 昇 V V 地区 足 て 経 スカウト各部門の 活動を通 て一体 れて V

度役員の改選に当 り、地区コミッショヂヴ 交代 て 盛り てい V 活動に いて 、スカウト数 %と微減と各団、隊の皆様の活動の賜物と思い V 指 者の皆様 トヤヴッングを 易く日程の変更を行い 進歩 富士を目指 ベン チャヴ隼の にド゜アッ゚リングを行い 野行 奉仕出来る場 の提供を図り、安全 管理 、スカウト、指 者の えよつ に 救命法を行い V

スカウテ゛ングを益々栄える様、地区指 者、地区役員の皆様V 本 度 奉仕あり とう

い V

地区委員会

地区委員長 井沢 啓一 V 地区の統 ら ィ 経 、各部門 の ハュグメヘ 定着 て活 にスカウテ゛ン グハュグメヘ 行われるように り 第忘6回日本グャンボリヴ 平コ隊 参 、 とて 暑い山口県 らら浜 の とや体験 スカウトに 大 成果 あ ことと思い 成平7 開催の世界グャンボリヴに活 て らえるよう地区 と て 全面的にトッェ゚ッハ てい いと思い V

ン組織拡充V緒V全国的 盟員減少傾向の中、指 者 増減 スカウト ケVSン助SンケSV わ て平志名の減少 、前 度忘ん年7イ名 ら忘れ減の忘ん年イイ名に留 V ントヤヴッングV緒Vボヴ゜スカウト講習会 ウッチトッグ研修 奉仕 V

ン進歩V緒V富士章進級星年 名映 ケS 菊章進級星忘年 名映V

ン野営行事V緒V の感謝祭 田川花火大会 サブヴキャンハ 丸の キッゲグャンボリヴV スカウトの日 東京ネ゙ミリヴ体験広場 ケSグ 秋季キャンフリヴ V

次S忘志志ペボ デ゜ェ マッコネデンチ゜ンデンチ 庭燎奉仕 東京ブメソン V ン安全管理V緒V地区行事救護 奉仕 救急法講習会開設 次Sン指 者 級救命講習 V

忘6N名 訓練キャンハ救護 奉仕 次S忘志志ズボ 第 年助タ 増 寺 支援 V 東京連盟救急法講習会 東京連盟救急法講習会 リネヤッシポ V V

V V

(5)

L L L L V L L 隊 計 千 代 田

千 代 田 千 代 田 千 代 田 千 代 田 千 代 田 千 代 田 千 代 田 中 央 中 央 中 央 中 央 中 央 中 央 中 央 新 宿 新 宿 新 宿 新 宿 新 宿

合 計

大 都 心 地 区 暷 終 登 録 状 況

合 計

追 加 登 録

現在

組織拡充委員会

組織拡充委員長 宮島 大介

V 成 度 、追 録数 ヶ団 名と り、総計 名と り

成 度曒の 録数 名 あり、結果対前 名減と り V

V 追 録数 、 成 度 ヶ団 名 の 、対前 名減 V

録 細 成 度大都心地区最終 録状況 を 参照く い V V

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

(6)

ト ー ング委員会

ト ー ング委員長 山本 房則 講習会 V

ン第 回ボヴ゜スカウト講習会V 終了者 名星 名V 県連等映V V V V 成 月 日 日 四谷地域コンタヴV

V V V 主任講師;佐藤V 武信V リヴジヴトヤヴヂヴV

V V V 講V V 師;真山V 明夫 植松V 弘幸 齋藤V 達郎 井沢V 啓 V 名V

※ 講習会に関 て 、秋星 月 映に 回 春星 月映に 回開催 て り 、V 歳 代の関 ら 度 、 回開催にて通 の春の開催 月星 度映に V

て様子を V

研修 V

ン 研修 課程 期V 成 月 日~ 日V

V V V 奉仕; 室V 礼子V

ン 研修 課程 期V 成 月 日~ 日V

V V V 奉仕;山本V 則 齋藤V 達郎 良V 崇文V

ン 研修 課程 期V 成 月 日~ 日V

V V V 奉仕; 信V 千春V

ン 研修 課程 期V 成 月 日~ 日V

V V V 奉仕;井沢V 啓一V

ン 研修 課程 期V 成 月 日~ 日V

V V V 奉仕;当地区より無V

ン 研修 課程V 期V 成 月 日~ 日V

V 奉仕; 山V 芳V

ン団委員研修 東京 期V V V 成 月 日~ 日V V V V 奉仕;真山V 明夫星 長映V

ンコミッショヂヴ研修 東京 期V 成 月 日~ 日V V V V 奉仕;神田V 幸博 主任講師 V

スカウトキャンハ研修会 V

ン第 回スカウトキャンハ研修会V 成 月 日~ 日V V V V 奉仕;神田V 幸博 真山V 明夫 山本V 則 山V 芳V ン第 回スカウトキャンハ研修会V 成 月 日~ 日V V V V 奉仕;神田V 幸博 山本V 則 室V 礼子 山V 芳V V V

トヤヴッング関 V

リヴジヴトヤヴヂヴV V V ;神田V 幸博 真山V 明夫 植松V 弘幸V 副リヴジヴトヤヴヂヴV V ;幸田V 夫 室V 礼子 山本V 則V

東京連盟トヤヴッング要員;井沢V 啓一 齋藤V 達郎 山V 芳 大島V 千恵 V 良V 崇文 信V 千春V

(7)

進歩委員会

進歩委員長 山本 高明 V 昨 度 、当地区に て菊スカウト 名、富士スカウト 名誕生い

協力い い 各団指 者の皆様と、地区役員の皆様に厚く御礼申 V 以 に昨 度の当地区より参 のあ 東連行事について記載い V

成 月 日V 進歩に関 る研究 会 ンンンン 名参 V 成 月 日V V 富士顕彰の い ンンンンスカウト含 名参 V V

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

(8)

成 大 都 心 地 区 行 事 報 告

関東大会

深川花祭 お練行列 尾 山 仏 舎 利 法 要

地区派遣隊 結隊式

感 謝 祭 [日比谷 園] 感 謝 祭 大 都 心 地 区 総 会

東 連 総 会 NY 全 国 大 会 救急法講習会 日コ

V キャン 研修会

救 急 法 講 習 会

級救命講習会

地区派遣隊 訓練 東連派遣団 結団式

田川花火大会 田川花火大会

回 日本 ャ ン 回 日本 ャン 回 日本 ャ ン

ャ ン ャン

浅草サン 浅草サン

ベン

秋季キ ャ ン 秋季キ ャン

祭東京 式典

靖国神社秋季例大祭 害者 大会

キ ャ ン 研修会 明治神宮 納・相撲選手 大会

講 習 会 東京 体験広場

子供

森特別 浅草 時代祭

救急法

回ふ あい 回ふ あい

ン ・ 中央行事 募金

登録説明会 地区新 東連 新 賀詞交歓会

登録審査 名誉会議

登録審査 名誉会議

東京 ソ ン警備 東京 ソ ン警備

地区予選

ベン 富士章顕彰 ベン 富士章顕彰

あ い コ ン サ あ い コ ン サ

東連予選 富士 代表表敬

庭 燎 庭燎 明治神宮

営 行事委員会

営 行事委員長 長田 光一郎 V

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

(9)

安全管理委員会

安全管理委員長 飯盛 安信 V

地区や各団の活動中、大 事故無く過 こと、各団の指 者の皆様、 て地区

の皆様に感謝申 V

成 平イ 度大都心地区安全管理委員会実 事業 V V

大都心地区主催V

成 平イ 6 月 平年 日V 地区行事救護 奉仕V

ビヴトヴ大 会V 戸山公園V 茂木健治、飯盛安信V

V V カブ大 会V V V 靖国神社V 廣田政伸、田口美恵子、水野修身V ン 成 平イ 6 月 年志 日V 救急法講習会開設支援V V

廣田政伸、田口美恵子 講師 、飯盛安信V

ン 成 平イ 7 月 日V V次Sン指 者 級救命講習開設支援V 神田消防署V 崎 出張 V V V 講者 ィイ 名、講師ン指 員 8 名V

V V 稲垣秀明、 山 芳、廣田政伸、田口美恵子、水野修身、飯盛安信V ン 成 平イ 7 月 忘年-忘イ 日V忘6N名 訓練キャンハV 救護 奉仕V

V V ネャ参 V 田口美恵子、V

部分参 V 廣田政伸、水野修身、茂木健治、飯盛安信V ン忘6N名 地区派遣隊保険手 V 田口美恵子V

ン 成 平イ 忘忘 月 忘6-忘7 日V 次S忘志志ズボ 第 年助タ 増 寺 支援V

VVVV参 V 廣田政伸、田口美恵子、水野修身、茂木健治、飯盛安信V V V V ン 成 平6 年 月 忘6 日V ボヴ゜大 会V スカウトスキャ競 会V 芝公園V V V V 救護支援V 田口美恵子 飯盛安信V

ン 成 平6 年 月 平イ 日V 団担当コミと団運営者 の安全管理勉強会の打 実 V V

東京連盟主催V

ン 成 平イ 6 月 忘イん忘6 日V 救急法講習会V 四谷地域コンタヴV V V 田口美恵子 水野修身、飯盛安信V スタッネと て参 V

ン 成 平イ 忘忘 月 平ィ 日V V V救急法講習会 リネヤッシポ V 四谷地域コンタヴV V V 田口美恵子、飯盛安信V スタッネと て参 V

V V V

(10)

地区コミッ ョ ー

地区コミッ ョ ー 月~6月 山本 房則 地区コミッ ョ ー 月~ 月 齋藤 達郎 成 月 日にコミッショヂヴグャヴハの交代 あり

新旧コミッショヂヴ間 周到 引 を て り 、実務にあ て れ れ前任 者と 協力 て地区と ての方針 ブヤ いように配慮を てい

過酷 天候の中 NJに こ隊を派遣 、事故 く帰京 て貴 経験を積ん こと 今 度の大 成果の一つ 派遣隊指 者の皆様や大会に 奉仕 れ 皆様、 地区 支援を てく 皆様に感謝申

多くのスカウト 富士スカウトや菊スカウトに進級 、各隊 り活動 ている こと う え 隊運営や活動のナント にあり う くい ている隊との 情報交換 る に と多くの参 あ て良いと思い 皆様の 参 待

て り

ビーバースカウト部門

地区副コミッ ョ ー 奈良 崇文 成 度評価ン 省

ン の 間ハュグメヘ 各隊分担 に則り、進 ること 出来

ン各隊指 者間の結束 更に強 れ のの、 に参 出来 い方 居る 成 度実 行事

ンBVS 大 会 こ や ん ん い 月 日 日 実 カブスカウト部門

地区副コミッ ョ ー 信 千春 成 度評価ン 省

ン 出席団の固定 変わら い 、研修 参 者の支援を行うことによ て 会 の 参 につ

ン 会報告書 の情報の共暼を行い、参 団指 者 ら 評価を得ている ンベヴリングリストの網羅 図れ、ベントヴ 増え

ン各隊長の 会 の新 いッヴゲ れてい い 成 度実 行事

ン 会主催の指 者 会V 月 日 土 ゚ンタヤ教会

V カブスカウトグャンボリヴ のチヴネリング交換の の指 者交換会 ンカブスカウト大 会V カブグャンボリヴ 光 V 月 日 日 靖国神社境

V 混成組によるカブスカウトの履修を踏 え ブヴスのメリヴとチヴネリング交換会 ン定型外訓練V ソング研究会の実 V 月 日 土 ゚ンタヤ教会

V *ソングの意義と効果について V *活動 の活用について

(11)

ボーイスカウト部門

地区副コミッ ョ ー 月~6月 小室 礼子 地区副コミッ ョ ー 月~ 月 山田 太知 成 度評価ン 省

第 回日本グャンボリヴに関 て 派遣隊長を 、地区の方々の 力と 協力によ り、無事に派遣 終了 こと 多いに評価 と考える

、本 度の の目玉企画と て開催 、大都心地区大 会 スカウトスキャ競 会 について 準備 ら開催 トタトタ て い、事前にヤウポヤヴションを示 て各団のスカウト 競 会に向 て訓練 る等の運営 こと 大 省

ある

本 度 多くのスカウト 菊スカウトに進級 ること 、来 度 引 積 極的 支援 ればと思う

成 度実 行事

ン第 回日本グャンボリヴV 7月 31 日〜8 月 8 日 ン大都心地区大 会V 月 日

ベンチャースカウト部門

地区副コミッ ョ ー 月~6月 山本 高明 地区副コミッ ョ ー 月~ 月 正田 塁 成 度評価ン 省

地区ベンチャヴの活動に参 る隊 一部に限定 れてい 、徐々に活動の 広 りつつあり次 度 らに広 るよう工夫 てい いと思い 富士スカウト 名誕 生 、残念 ら隼スカウトを 出 てい ん

成 度実 行事 ン 救急法V 6月 30 日

ンネァヴメヘ研修会V 7月 21 日 ン゚ネタヴネァヴメヘV 12月 23 日

(12)

ーバースカウト部門

地区副コミッ ョ ー 小山 正芳 成 度評価ン 省

ン大学を 体と ュヴトヴスカウト自身による活動 展開 えて、彼ら自身のブ ヅグベント力に対 る課 を 見

ンスカウトのッヴゲを えつつ、 月持 帰られるよう テヴブを設 て を運営

成 度実 行事 V ン 級救命講習 月

V ンュヴトヴ キュデ゜ェ 月

団担当コミッ ョ ー

団担当コミッ ョ ー 大島 千絵 団担当コミッ ョ ー 月~6月 増山 孝子 団担当コミッ ョ ー 月~6月 稲垣 秀明 団担当コミッ ョ ー 月~6月 齋藤 達郎 団担当コミッ ョ ー 月~ 月 植松 弘幸 団担当コミッ ョ ー 月~ 月 藤波 勝久 団担当コミッ ョ ー 月~ 月 小室 礼子 成 度評価ン 省 V

ン団運営者連絡会の開催 平 回 V

V スカウト募 について のよう り組 を ている 、具体例やゼヴャ 含 情報交換V を行 V

V 会に 多くの団運営者の参 あり、親交を深 ること V ン団訪問の実 V

V こ団に対 て実 V

ン 会い る機会を る とに、 れ れの団の課 明確に ている 目の前にあるV 課 ろん、 後 後のことを一 に考えてい い V

V V V V V V V

(13)

収入

決算 予算 決算

繰越金

地区費 初期登録

未収 利息

追加登録費 未収

寄付金 東京連盟還付金

雑収入

派遣隊補助金戻し

繰入金 積立金

支援基金

支出

決算 予算 決算 備考

運営費 務費

表彰 記章費 富士

会議費

事務印刷費 総会資料

慶弔 香典 生花 義捐金

運営費合計

活動費 組織拡充費 郵送費

講習会

進歩費 表彰

営行事費 倉庫修理

安全管理費 級救命講習

V 研修

特別行事費 派遣隊補助

者補助 者差額補助 参加費立暶金

活動費合計 積立金 積立金

地区行事積立金 事故 策積立金 積立金合計

予備費 予備費 過払い地区費返金

千代田 義捐金立暶

予備費合計

次期繰越

資産 現金

銀行預金 立暶金

未収金 千代田

負債

積立金

地区費

運営費預 派遣隊運営費

成 決算

支出合計

2. 成 2 度 決 算 報 告 V

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

(14)

参 考 資 料

参 加 費 会 計

派遣隊参加費 参加費納付金

参加費 返金

代仮 東京連盟

地区補助 一般会計戻し

地区立暶金

派 遣 隊 運 営 費 会 計

運営費 貸し

運営費部 参加 荷物輸送代

差額補填返金 隊運営費

差額補填等

支 援 基 金 会 計

ほ銀行 募金 派遣隊指 者支援

千歳船橋支店 利息 入金時間外手数料

収入 支出

収入 支出

収入 支出

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

(15)

担当 L

手塚 中央 大田区北千束

幸田 新宿 新宿区西早稲田

西尾 港区赤坂

井沢 啓一 統括 千代田 墨田区

増田 嘉一郎 事故 千代田 浜市瀬谷区中央

金子 進歩 新宿 西東京市西原町

廣田 政伸 安全管理 千代田 墨田区業

忠正 営行事 千代田 墨田区

神田 幸博 中央 江東区越中島

宮島 大介 新宿 渋谷区代々木

浩伸 千代田 寺市本多

委 員 長 山本 港区赤坂

増山 孝子 品川区西大井

井出 智之 港区

山本 千代田 台東区浅草橋

孝嘉 千代田 杉並区成田東

晴幸 新宿 新宿区西落合

岩田 正明 新宿 川崎市麻生区 合丘

加藤 新宿 埼玉県狭山市北入曽

岩井 新宿 墨田区両国

飯盛 安信 町田市

茂木 健治 渋谷区恵比

修身 新宿 新宿区 藤町

蔵田 芳正 中央 目黒区駒場

島田 中央 江東区森

萩原 世田谷区 用賀

義田 中央 中央区日本橋人形町

真山 港区

武憲 狭山市水

美恵子 新宿 川崎市麻生区

山崎 和子 新宿 新宿区戸山

寺尾 昭臣 中央 中央区日本橋浜町

永澤 和男 新宿 金井市貫井北町

齋藤 目黒区祐

崇文 新宿 新宿区赤城元町

千春 川崎市宮前区土橋

山田 新宿 新宿区中落合

正田 江東区豊洲

正芳 港区

植松 弘幸 千代田 杉並区西荻

大島 千恵 千代田 江東区

藤波 勝久 港区 本木

礼子 新宿 新宿区新宿

礒貝 中央 文京区

忠正 千代田 墨田区

廣田 政伸 千代田 墨田区業

浩伸 千代田 寺市本多

大槻 品川区西中延

稲垣 秀明 千代田 千代田区神田神保町

大久保 金吾 新宿 新宿区 田馬場

美恵子 新宿 川崎市麻生区

山崎 和子 新宿 新宿区戸山

増田 嘉一郎 千代田 浜市瀬谷区中央

大都心地区 地区役員

.役 員 改 選 に つ い て V

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

(16)

. 成 2 6 度 事 業 計 画

地区協議会

地区協議会長 手塚 昇 V 地区 足 を迎え、団ン隊のより以 の活性 を目指 地区と て各部門活動の り組

を支援 V

V 来 に迫 第 回世界グャンボリヴの派遣隊 の支援を行い V

次世代を担うスカウトを育てる に、各団の皆様、地区役員の皆様に て支援、協力を

願いい V

V 持 ている人的、物的資源を活用 て隊、団、地区と一体に り、日 ら い と て を実践 て、スカウトを育てる に指 者の支援を考えてい いと思

い V

地区委員会

地区委員長 井沢 啓一 V 成 平7 に開催 れる、第 平年 回世界スカウトグャンボリヴに向 て、長期間派遣指 者 と て 奉仕い く指 者に対 る 担軽減策とスカウト の補 と て 大都心地区グ ャンボリヴ基金 を設置 協力い いて り 今後と 地区のスカウトの に、

活動支援策を検討 て いり の 理解と 協力を 願いい V

、地区の育成会機能と て 大都心地区スカウトェメブ 足 、今 度度より本格 的に 人ンペテン金 の支援活動を始動 ていく 存 V

昨 より 入 地区役員の任期最大 6 を実践 ら、若い世代 構成 てい るよう に積極的 協力を 願い申 あ V

成平6 度地区テヴブ 飛躍 V

成平6 度地区運営方針 ん こと 挑戦 よう V V

ン組織拡充V緒V 録説明会 録審査星平 日間映V 減少防 と て広報活動を充実V ントヤヴッングV緒Vスカウト講習会V平 回 スカウトキャンハ研修会星東京連盟映V ン進歩V緒V富士章進級 VS 隼章進級 ケS 菊章進級V

ン野営行事V緒 りの感謝祭 田川花火大会 丸の キッゲグャンボリヴ V スカウトの日 東京ネ゙ミリヴ体験広場 ケSグ 秋季キャンフリヴ V

次S忘志志ペボ デ゜ェ マッコネデンチ゜ンデンチ 庭燎奉仕 東京ブメソン V ン安全管理V緒V 級救命 能 サブヴキャンハン忘志志ペボ デ゜ェ救護 安全 進ネァヴメヘ

救急法講習会開設研究会 V

(17)

L L L L V L L 隊 計 合計

中 央

中 央

中 央 中 央

中 央

中 央 千 代 田

千 代 田

中 央 千 代 田

千 代 田

千 代 田 千 代 田

千 代 田

千 代 田

大 都 心 地 区 登 録 状 況

合 計

増減

組織拡充委員会

組織拡充委員長 宮島 大介 V 今 度 録業務 WEB システヘ利用 目と り、各団の 協力により 申請 スヘ ヴスに終了 ること 各団各位に 礼を申

V 成 度の 初 録数 名 、 初 録数 対前 名減と り V 追 録 、WEB システヘにより簡素 図られてい の 、随時追 録を て

、団の拡充を て よう今 よろ く 願い申

録 細 成 度大都心 録状況 を 参照く い V V

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

(18)

- - - - - - - -

対前年比 % % % % % % % % % % % % % % %

団数

新 宿

新 宿 新 宿

新 宿

新 宿

地 区 計

増減

大 島 新 宿

新 宿

V V V V V V V V V V V V V V V V

ト ー ング委員会

ト ー ング委員長 山本 房則 講習会 V

ン第 回ボヴ゜スカウト講習会V 成 月 日V 赤坂区民コンタヴV 主任講師;田中V リヴジヴトヤヴヂヴV

以降 月 月 に実 予定 V 研修 ン安全コミヂヴン実修 V

研修 ン安全コミヂヴン実修 の予定等に関 て 、地区ン東京連盟及 日本連盟 のビヴヘヒヴグを参照 て い V

スカウトキャンハ研修会 V

当地区に いて 、地区開催 行わ 東京連盟開催及 地区の開催を案 致 V

※ 地区開催のボヴ゜スカウト講習会 スカウトキャンハ研修会 県連開催の研修 にV 参 希望 あり ら、団担当コミッショヂヴン副コミッショヂヴ又 トヤヴッング 委員会に 問 わ い V

V V

進歩委員会

進歩委員長 山本 高明 V 昨 度に いて、旧富士の制度 新富士の制度に完全に移行い 指 者の皆様 に て 、制度の 理解を何 願い申 る次第 、面接のスォグポヴ ャ等 大 く変わ て り の 、コミッショヂヴグャヴハを通 て周知を ていく 存

い れ 今 度 よろ く 願い申 V

(19)

成 大 都 心 地 区 行 事 予 定

講 習 会 尾 山 仏 舎 利 法 要

深川花祭 お練行列 救急法講習会 日コ

感 謝 祭 [日比谷 園] 感 謝 祭 大 都 心 地 区 総 会 東 連 総 会 NY

関東大会 全 国 大 会 和歌山 キ ャ ン 研修会

V

級 救 命 講 習 会

ベン キ ャ ン

田川花火大会 田川花火大会 韓日

キ ャ ン 山中 営場

ャ ン ャ ン 富士特別

日比谷 園大盆踊 大会 日比谷 園大盆踊 大会

浅草サン 浅草サン

秋季キ ャ ン 秋季キ ャ ン

東京 体験広場 東京 体験広場

講 習 会

靖国神社秋季例大祭 靖国神社秋季例大祭

港 区 民 祭 明治神宮 納・相撲選手 大会

港区 害者 浅草 時代祭

回ふ あい 回ふ あい

ン ・ 中央行事 募金

登録説明会 東連 新 賀詞交歓会

登録審査 名誉会議

登録審査

東京 ソ ン警備 東京 ソ ン警備

ベン 富士章 顕彰 ベン 富士章顕彰

庭 燎 庭燎 明治神宮

営 行事委員会

営 行事委員長

(20)

安全管理委員会

安全管理委員長 飯盛 安信 V

大都心地区主催V

ン救急法講習会開設支援V V スカウト向 ン指 者向 等V

V V V 6 月 平緑 日V 救急法講習会 四谷消防署ン四谷地域コンタ- V

V V 7 月 6 日 日 ン指 者 級救命講習会V 神田消防署 崎 出張 V ン団運営者 の安全管理勉強会支援V

ン地区行事の安全管理ン救護等支援V V

東京連盟主催V

ン 成 平6 ィ 月 忘平 忘年 日V 救急法講習会V 四谷地域コンタ V 実 済 V V V V V V V V V V V V V V V 田口美恵子、飯盛安信V スタッネと て参 V

ン 成 平6 8 月V 東京連盟サブヴキャンハ救護 奉仕V V ン 成 平6 忘忘 月 忘イ-忘6 日V 次S忘志志ズボV 本部救護 奉仕V

ン 成 平6 忘忘 月 年志 日予定VV 救急法講習会 リネヤッシポ V 会場曑定V V

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

(21)

成26 度事業計画

地区コミッ ョ ー 齋藤 達郎 V いよいよ Jに向 準備 本格 単に゜ベントと てとらえるの

く、グャンボリヴを通 てスカウト達 成長 るように、多くのスカウト 楽 い思 い出を持 帰れるように支援

V の に 情報の提供と に力を入れ、コミッショヂヴグャヴハ 担当 る

と 団訪問 を充実 てい 、ベャブイの 行やベヴリングリストを通 て 情報を提供 、各隊の活動 活性 ることを目指

V コミッショヂヴグャヴハ 各団や各隊と と深く連携 るように、役立つ情報を提 供 より良いコミポッォヴションを り

ビーバースカウト部門

地区副コミッ ョ ー 奈良 崇文 成 度目標

ンBVS 部門の活性 スカウト数の増 ン 会の全団参

ンBVS 部門大 会の成 成 度実 行事予定

ンBVS 部門大 会 ビヴトヴ わヴャチカッハ 2014 6/22 ン 会 の各種勉強会 ソング、工作、料理、ハュグメヘ カブスカウト部門

地区副コミッ ョ ー 信 千春 成 度目標

ン 会参 団の増

ン各団指 者のッヴゲに応える 会の実

ン活動の情報交換にと ら 、部門担当者と て伝えることのある 会の実 の ンCS 部門大 会の全団参

ンCS 部門大 会の全団指 者による企画運営 成 度実 行事予定

ンカブスカウト大 会V テヴブ メリカ イン ン ャンボリー

(22)

ボーイスカウト部門

地区副コミッ ョ ー 山田 太知 成 度目標

新進歩制度の菊スカウトの誕生を支援 る Jに向 て BS 部門と ての準備 を進 る 、 に る各団の隊長のッヴゲを汲 り、 運営に積極的に活 てい い

成 度実 行事予定 ン現在策定中

ベンチャースカウト部門

地区副コミッ ョ ー 正田 塁 成 度目標

新進歩制度の隼スカウトン富士スカウトの誕生を支援 Jに向 て 部門と ての準備を進

成 度実 行事予定

ンド゜アッ゚リング研究会V 4月 13 日 ン 救急法V 6月 29 日

ン地区ネァヴメヘ 細曑定 ーバースカウト部門

地区副コミッ ョ ー 小山 正芳 成 度目標

ンュヴトヴ部門の 代に いて相互に交流 るよう 機会を設 る これにより、ュヴトヴ隊の運営についての情報共暼を図る

ン活動中にォイ 生 いよう、安全に関 て学 機会を設 る 特に、事前の吟味 自分 行えるよう 練習の機会を設 る

ン大学を 体と ュヴトヴスカウトに 、スカウト運動 の理解 深 られるよう 機 会を設 られるように る

成 度実 行事予定 V ン 級救命講習 月

V ンュヴトヴスカウト向 コミヂヴ 月 V ンュヴトヴ キュデ゜ェ 月

(23)

団担当コミッ ョ ー

団担当コミッ ョ ー 植松 弘幸 団担当コミッ ョ ー 大島 千絵 団担当コミッ ョ ー 藤波 勝久 団担当コミッ ョ ー 小室 礼子 成 度目標 V

ン団運営者連絡会の充実V

ン団運営者連絡会、大都心地区ベャブイ等を利用 、団運営者の方々に情報 行 くようV るとと に団 ら 信 れる情報 広 る支援を行う V

ン団訪問V

V スォグポヴャを決 て団訪問を行う V

ン 奈S名 派遣事業をスヘヴゲに展開 る の情報提供V

ン団の事情に わ て、後 者育成や役務交代について 考え い V V

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

(24)

収入 部 位

予算 決算 予算 備考 繰越金

地区費 初期登録 利息

追加登録費 寄付金 雑収入 繰入金

支出 部 位

予算 決算 予算 備考 運営費 務費

表彰 記章費 会議費 事務印刷費 慶弔 運営費合計 活動費 組織拡充費 進歩費

営行事費 安全管理費 特別行事費

活動費合計 積立金 積立金

地区行事積立金 事故 策積立金 積立金合計 予備費 予備費

予備費合計

次期繰越

大都心地区会計 萩原泰

成 予算 案

支出合計

. 成 2 6 度 予 算 に つ い て V

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

(25)

日本ボヴ゜スカウト東京連盟大都心地区規約

章V 総V 制定

条 V 本 規 約 公 益 団 法 人 ボ ヴ ゜ ス カ ウ ト 日 本 連 日本連盟 という 教育規程 育規程 という に基 、大都心地区 という に関 て定 ある

構成

条V 地区 日本連盟に 東京都千代田区、 中央区、港区、新宿区及 大島 これらの区 域を 地域 と総称 に団本部を暼 ての団によ て組織 れる

目的

条V 地区 、次に掲 ることを、目的と 日本ボヴ゜スカウト東京連盟 東京連盟

という の方針及 ハュグメヘ等を地区 果的に実 つ、地区の実状を東京連盟の 策に ること

各団相互及 地域 目的を暼 の団 体と調和的 協働を図ること

各団の独立と主 性を妨 ること く、地域 の本運動を普及 ること

章V 地区総会 責務

条V 地区 、東京連盟 次総会の前に地区総会と の地区協議会を開催 、次のことを行う

地区協議会長、 副会長、地区委員長 東京連 盟の地区代表理事 副委員長、運営委員長 京連盟運営委員会に る地区代表 副委員 長、特別委員長、 副委員長、会計 副会計 監査及 名誉会議議員の選出

度事業報告及 決算の 認並 に当 度事 業計画及 予算の審議決定

成立と議決

条V 地区総会の定足数 過半数 委任状を含 の議決 多数決による 可否 数の時 、議長 これを決

運営

条V 地区総会の運営 、東京連盟規約に準 章V 地区協議会

開催

条V 地区 、地区協議会を開催

地区協議会 地区協議会長の招 により随時開 、地区協議会長 議長と

責務

構成

条V 地区協議会の構成 、次のと ある 地区協議会長ン 副会長

地区委員長ン 副委員長

地区コミッショヂヴン 副コミッショヂヴ 団担当コミッショヂヴ

運営委員長ン 副委員長及 特別委員会の委員 長ン 副委員長

会計 ン副会計 事務長ン事務次長 監査

各団団委員長 忘志 各団各隊長 議決

忘志条V 地区協議会 議決を要 ると 、多数決を てあ

前項の定 、地区総会を除く の会議に準用

章V 地区委員会 組織

第 忘忘 条V 地区に地区委員会を設 責務

忘平条V 地区委員会 、地区総会の 認を得 計画及 地区協議会の決定に従い、地区の業務の執行及 運営に任

地区委員会 、地区委員長 主宰者と て活

会議

忘年条V 地区委員会 、前条第 項の責務を果 に会議を開催

前項の会議に いて 、次の事項について協議

全般的 執行方針の確立に関 る事項 個別的執行に関 る事項

地区委員長、地区コミッショヂヴ、運営委員 長等 らの、日本連盟ン東京連盟等の方針及 定事項の伝達と報告

会議 、地区委員長 、議長と 構成

第 忘ィ 条V 地区委員会の構成 、次のと ある 地区協議会長ン 副会長

地区委員長ン 副委員長 地区コミッショヂヴ

運営委員会及 特別委員会の委員長 会計

事務長

(26)

組織ン拡充委員会 トヤヴッング委員会 進歩委員会

野営ン行事委員会 安全管理委員会 特別委員会等

忘6条V 地区 、必要に応 て、地区協議会の議を経て 地 区 委 員 会 の に 特 別 委 員 会 を 設 る こ と

運営委員会及 特別委員会に、地区協議会の議 を経て副委員長を置くこと

章V 地区役員 構成

忘7条V 地区役員と 、第 に定 のをいう

地区協議会長ン副協議会長

忘8条V 地区協議会長 、地区を代表 の業務を総

地区副協議会長 、地区協議会長を補佐 の事故あると 、又 、これを代理

地区委員長ン副委員長

第 忘緑 条V 地区委員長 東京連盟 次総会の確認を経て、 東京連盟の地区代表理事と

地区委員長 、東京連盟理事会に いて地区の 代表と て、地区の意向を 、又理事会 の方針及 決定事項を、地区に報告 る責務を

地区副委員長 地区委員長を補佐 の事 故あると 、又 、これを代理 地区コミッショヂヴ等

平志条V 地区コミッショヂヴ、地区副コミッショヂヴ及 団担当コミッショヂヴについて 、教育規程に よる

運営委員長

平忘条V 運営委員会の委員長 運営委員長と て、運営 委員会を主宰 るとと に、当 の東京連盟運営 委員会の地区代表委員と

会計

平平条V 会計 、地区の経理を担当 、資金を保管

副会計 、会計 を補佐 の事故あると

、又 、これを代行 事務長等

平年条V 事務長及 事務次長 、地区委員会に いて選

事務長 、地区に る事務処理を担当 事務次長 、事務長を補佐 の事故ある 、又 、これを代行 監査

第 平ィ 条V 監査 名と 、地区の会計を監査 監査 の役務と兼任 ること 名誉役員

平イ条V 地区 、地区委員会の議を経て名誉役員を置く こと

地区役員等の任期

平6条V に定 のを除く地区役員及 名誉会議議員の任期 、再任

地区役員の補充及 増員

平7条V 地区総会選出の地区役員に 員を生 補充 、地区協議会に いて行う

補充又 増員による地区役員の任期 前任者 現任者の残任期間と

章V 会V 資金の充足及 管理

平8条V 地区の資金及 経理 、地区委員会の指示に従 い維持 れ、 つ整理 れば 地区 の運営に必要 資金を得る に、

分担金を 盟団に課 ること の金 方法 地区総会の議を経て決

地区の会計 日より翌

附V

条V この規約の改 、地区総会の議を経て、東京連 盟理事会の 認を得て行う

条V この規約 、東京連盟理事会の 認のあ

V V V V V

V V V V

参照

関連したドキュメント

グループ モニター モード.

Two novel mutations, both affecting highly conserved amino acids and one previously reported mutation responsible for PXE have been identified. To the best of our knowledge, this is

PowerSever ( PB Edition ) は、 Appeon PowerBuilder 2017 R2 日本語版 Universal Edition で提供される PowerServer を示しており、 .NET IIS

Appeon and other Appeon products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Appeon Limited.. SAP and other SAP

Mochizuki, Topics in Absolute Anabelian Geometry III: Global Reconstruction Algorithms, RIMS Preprint 1626 (March 2008)..

The exception is when the token points downwards at the left output of a primitive operation node (#), and the top three elements of the computation stack have to be checked. Let

Here, instead of considering an instance I and trying to directly develop a feasible solution for the P, G ∗ |prec; c ij dπ k , π l 1; p i 1|C max problem, we consider a

There is a bijection between left cosets of S n in the affine group and certain types of partitions (see Bjorner and Brenti (1996) and Eriksson and Eriksson (1998)).. In B-B,

(The Elliott-Halberstam conjecture does allow one to take B = 2 in (1.39), and therefore leads to small improve- ments in Huxley’s results, which for r ≥ 2 are weaker than the result

S., Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, Oxford University Press, Oxford

At the end of the section, we will be in the position to present the main result of this work: a representation of the inverse of T under certain conditions on the H¨older

また、同法第 13 条第 2 項の規定に基づく、本計画は、 「北区一般廃棄物処理基本計画 2020」や「北区食育推進計画」、

○○でございます。私どもはもともと工場協会という形で活動していたのですけれども、要

年度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3R ※7 の中でも特にごみ減量の効果が高い2R(リデュース、リユース)の推進へ施策 の重点化を行った結果、北区の区民1人1日あたりのごみ排出量

3R ※7 の中でも特にごみ減量の効果が高い2R(リデュース、リユース)の推進へ施策 の重点化を行った結果、北区の区民1人1日あたりのごみ排出量

年度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

名称 「食べ残しゼロ協力店」登録制度 対象 名古屋市内の飲食店及び宿泊施設 登録要件

 その後、 『 「10 年後の東京」への実行プログラム 2008』の策定及び平成 20 年度 予算編成を経て、今般、 「緑の東京

東京 2020 大会で使用するメダルを使用済み携帯電話等の小型家電等から製作する、

8月 9月 10月 11月 12月